Korzystny wyrok TSUE w sprawie odsetek od zwrotów ceł

Analizy

Korzystny wyrok TSUE w sprawie odsetek od zwrotów ceł

Ekspres Celny 1/2017

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „TSUE”) orzekł ostatnio, iż Kraje Członkowskie UE są zobowiązane do zapłaty odsetek od należności celnych pobranych z naruszeniem prawa UE. Wyrok ma zastosowanie do wszelkich należności celnych i opłat nałożonych na podstawie prawa unijnego, które następnie zostało uznane za wadliwe.

W następstwie częściowego uchylenia przez TSUE jednego z rozporządzeń nakładających ostateczne cła antydumpingowe jeden z importerów skutecznie zażądał zwrotu ceł antydumpingowych nałożonych na jego importy na podstawie rozporządzenia uchylonego następnie przez TSUE. Administracja celna zwróciła pobrane cło ale odmówiła zapłaty odsetek od zwracanych należności. Zdaniem administracji na podstawie Wspólnotowego Kodeksu Celnego interpretowanego łącznie z przepisami niemieckiego prawa celnego odsetki nie były należne.

Sprawa została ostatecznie skierowana do TSUE a ten orzekł, że w przypadku zwrotu należności importowych nałożonych z naruszeniem prawa UE, Państwa Członkowskie są zobowiązane do zapłaty odsetek od zwracanych kwot od momentu pierwotnej zapłaty. TSUE uznał, że zastosowanie art. 241 Wspólnotowego Kodeksu Celnego, wprost wyłączającego zapłatę odsetek od zwracanych należności, ograniczone jest do przypadków następczej kontroli zgłoszeń celnych i błędnego obliczenia należności i opłat. Natomiast jeśli nałożenie cła lub opłat jest oparte na podstawie regulacji niezgodnych z prawem UE to zwrot powinien uwzględniać również wypłatę odsetek.

Ponieważ wyrok TSUE jest oparty na zasadach prawa unijnego, rozstrzygnięcie powinno mieć również znaczenie (przynajmniej w teorii) dla zwrotów nienależnie pobranych ceł na podstawie Unijnego Kodeksu Celnego.

Co to oznacza w praktyce?

Zwrot należności i opłat celnych od początku nałożonych z naruszeniem prawa UE (na podstawie aktów prawnych niezgodnych z prawem UE) rodzi obowiązek zapłaty odsetek przez administrację. Spółki mogą domagać się zapłaty tych odsetek od wszelkich zwrotów nienależnie pobranych należności (zarówno historycznych jak i przyszłych) a w tym kontekście warto sprawdzić, czy w ciągu ostatnich kilku lat Spółka nie otrzymała zwrotu nienależnie pobranego cła od którego organy celne odmówiły wypłaty odsetek. Należy jednak pamiętać o krajowych przepisach proceduralnych oraz terminach przedawnienia oraz liczyć się z koniecznością sporu z organami celnymi.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?