Analizy

Towary podwójnego zastosowania - zmiany na liście kontrolnej towarów

Ekspres celny 1/ 2015

Zmiany na liście kontrolnej towarów podwójnego zastosowania w 2015 roku

31 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) wprowadzające nowy załącznik, który ustanawia wspólny wykaz towarów podwójnego zastosowania.

O co chodzi?

31 grudnia 2014 r. weszło w życie Rozporządzenie delegowane Komisji (EU) nr 1382/2014 z 22 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania. Rozporządzenie to wprowadza nowy załącznik nr 1 do rozporządzenia 428/2009, czyli tą część tego aktu, która ustanawia wspólny wykaz towarów podwójnego zastosowania

Lista towarów podwójnego zastosowania jest tworzona w oparciu o międzynarodowe konwencje i traktaty mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, utrzymania pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Są to Grupa Australijska, Reżim Kontrolny Technologii Rakietowych (MTCR), Nuclear Suppliers Group (NSG), Porozumienie Wassenaar oraz Konwencja o Zakazie Broni Chemicznej (CWC). W celu pełnego wywiązania się ze swoich międzynarodowych zobowiązań, a także dążąc do utrzymania konkurencyjności eksporterów, kraje Unii Europejskiej muszą aktualizować listę kontrolną towarów podwójnego zastosowania. Ostatnio lista była aktualizowana w 2012 roku.

Towary podwójnego zastosowania to takie, które mogą być użyte zarówno do celów cywilnych jak i wojskowych oraz mogą przyczynić się do rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Podlegają one kontroli w obrocie, m.in. na ich wywóz poza terytorium Unii Europejskiej konieczne jest stosowne zezwolenie.

Zakres zmian

Rozporządzenie 1382/2014 wprowadziło szereg zmian do poprzednio obowiązującej listy kontrolnej towarów podwójnego zastosowania. Zmiany obejmują wszystkie kategorie (tj. kategorie od 0 do 9) towarów podwójnego zastosowania. Przede wszystkim wprowadzono modyfikacje w specyfikacjach technicznych poszczególnych towarów lub w uwagach technicznych, w konsekwencji objęto kontrolą towary, które wcześniej nie były kontrolowane np. niektóre wirusy i toksyny. Jednocześnie, pewne towary, które zostały uznane za stanowiące mniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, zostały wyłączone z reżimu kontrolnego np. obrabiarki do specjalnych zastosowań ograniczonych do wytwarzania protez dentystycznych. 

Dodatkowo, nowy załącznik nr 1 wprowadza kilka zmian w uwagach ogólnych do listy kontrolnej. Na przykład, w uwadze ogólnej do oprogramowania spod kontroli wyłączono określone oprogramowanie do instalacji, eksploatacji, konserwacji (sprawdzania) i naprawy towarów, które uzyskały odrębną zgodę na wywóz.

Co to oznacza?

Biorąc pod uwagę wprowadzone zmiany przedsiębiorcy powinni dokonać analizy swoich towarów pod kątem tego czy na skutek zmian kontroli nie zaczynają podlegać towary, które wcześniej nie były kontrolowane. W takim scenariuszu bowiem może powstać konieczność wystąpienia o nowe zezwolenia na obrót oraz aktualizacji wewnętrznych procedur dotyczących kontroli obrotu nowych grup towarów. Jednocześnie może się okazać, że towary dotychczas podlegające kontroli w obrocie obecnie kontroli tej już nie podlegają. 

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące szczegółów zmian, prosimy o kontakt.

Subskrybuj "Ekspres celny"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy