Ustawa implementująca CRS/Euro-FATCA przyjęta przez Sejm

Nowości

Automatyczna wymiana informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. FATCA oraz CRS / Euro-FATCA)

O czym należy pamiętać w 2018 roku?

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 1/2018

Koniec 2017 to data graniczna dla wielu obowiązków podatkowych, także obowiązków skierowanych do polskich instytucji finansowych w związku raportowaniem rachunków finansowych w posiadaniu zagranicznych rezydentów podatkowych (w tym także obywateli amerykańskich).

Obowiązki te wynikają z obowiązującej od 1 grudnia 2015 r. ustawy o wykonywaniu umowy między Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki (tzw. FATCA) oraz z obowiązującej od 1 maja 2017 r. ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (tzw. CRS / Euro-FATCA).

Poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie kwestii związanych z raportowaniem FATCA i CRS / Euro-FATCA, na które – w naszej ocenie - polskie instytucje finansowe powinny zwrócić uwagę w 2018 (zwłaszcza w pierwszej połowie 2018):

 1. po pierwsze, każdy podmiot powinien przeanalizować czy w odniesieniu do roku 2017 stanowił on instytucję finansową obowiązaną do stosowania procedur należytej staranności / procedur sprawdzających oraz identyfikowania i raportowania rachunków finansowych rezydentów podatkowych innych państw niż Polska (innymi słowy, czy jest raportującą instytucją finansową);
 2. taka weryfikacja powinna być dokonana odrębnie w stosunku do FATCA i do CRS / Euro-FATCA (z uwagi na pewne rozbieżności między dwoma regulacjami). Jeżeli podmiot dokonał takiej analizy w przeszłości i uznał, że nie spoczywają na nim obowiązki, może być rekomendowane ponowienie takiej analizy, z uwagi na poważne konsekwencje, które mogą wynikać z błędnego przejęcia statusu jako nieraportującej instytucji finansowej;
 3. instytucje finansowe powinny przenalizować czy prawidłowo stosują procedury należytej staranności / procedury sprawdzające (mające na celu prawidłową identyfikację zagranicznych rezydentów podatkowych) oraz dodatkowo - w przypadku CRS / Euro-FATCA - czy rejestrują czynności zgodnie z ustawą;
 4. instytucje finansowe powinny również przeanalizować, które rachunki finansowe przez nie prowadzone (a co za tym idzie, których saldo / wartość na 31 grudnia 2017 r. lub płatności z 2017 będą podlegały zaraportowaniu), powinny zostać uwzględnione w informacji do organu podatkowego. Niektóre rachunki finansowe są wyłączone z raportowania. Niestety również i tutaj są pewne rozbieżności pomiędzy FATCA a CRS / Euro-FATCA dlatego należałoby odrębnie odnieść się do tych dwóch regulacji;
 5. w odniesieniu do CRS / Euro-FATCA, warto sprawdzić które państwa spoza Unii Europejskiej dołączyły do automatycznej wymiany informacji (czyli stały się państwami uczestniczącymi), w związku z czym, rezydenci podatkowi tych państw powinni zostać uwzględnieni w raportowaniu za 2017. Lista państwa uczestniczących na 2016 i 2017 została opublikowana przez Ministra Rozwoju i Finansów w Monitorze Polskim (link);
 6. do 2 lipca 2018 r. raportujące instytucje finansowe powinny przesłać elektronicznie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej informacje o rachunkach raportowanych oraz rachunkach nieudokumentowanych za 2017, na formularzach CRS-1 oraz FAT-1;
 7. warto do wykonania powyższego obowiązku przystąpić wcześniej niż na początku lata 2018 r., aby upewnić się, że posiadamy wszystkie dane potrzebne aby prawidłowo wypełnić CRS-1 / FAT-1 oraz, że nasze systemy informatycznie prawidłowo ale i efektywnie eksportują dane do formatu wymaganego przez władze podatkowe;
 8. w przypadku FATCA (formularz FAT-1) informację należy przesłać choćby nie zidentyfikowano żadnych rachunków raportowanych („zerowa informacja”). Takiego obowiązku nie ma na gruncie CRS / Euro-FATCA;

Niezależnie od powyższego:

 • do 2 lipca 2018 r. raportujące instytucje finansowe powinny przeprowadzić rozszerzoną weryfikację istniejących 30 czerwca 2014 r. rachunków raportowanych (indywidualnych lub podmiotów), które dopiero w 2017 stały się rachunkami o wysokiej wartości (ponad 1 mln USD) – zgodnie z FATCA,
 • do 31 grudnia 2018 r. raportujące instytucje finansowe powinny przeprowadzić identyfikację istniejących 31 grudnia 2015 r. rachunków raportowanych osób fizycznych (istniejących rachunków indywidualnych) o niższej wartości (tj. do 1 mln USD) - zgodnie z wymogami CRS / Euro-FATCA,
 • do 31 grudnia 2018 r. raportujące instytucje finansowe powinny przeprowadzić identyfikację istniejących 31 grudnia 2015 r. rachunków raportowanych podmiotów (istniejących rachunków podmiotów), gdzie przekroczenie kwoty progowej 250 000 USD nastąpiło według stanu na 31 grudnia 2015 r. lub na 31 grudnia 2017 r.- zgodnie z wymogami CRS / Euro-FATCA;

Warto również zwrócić uwagę, że do 31 grudnia 2017 r. raportujące instytucje finansowe powinny były:

 • zakończyć identyfikację istniejących 31 grudnia 2015 r. rachunków raportowanych osób fizycznych (istniejących rachunków indywidualnych) o wysokiej wartości (tj. ponad 1 mln USD) - zgodnie z wymogami CRS / Euro-FATCA,
 • zakończyć identyfikację istniejących 31 grudnia 2015 r. rachunków raportowanych podmiotów (istniejących rachunków podmiotów), gdzie przekroczenie kwoty progowej 250 000 USD nastąpiło według stanu na 31 grudnia 2016 - zgodnie z wymogami CRS / Euro-FATCA.
FATCA, Euro-FATCA, CRS
Czy ta strona była pomocna?