Ustawa implementująca CRS/Euro-FATCA przyjęta przez Sejm

Analizy

Ustawa Euro-FATCA/CRS wchodzi w życie

Nowe obowiązki instytucji finansowych od 1 maja 2017 r. 

Podatki w finansach: FATCA, Euro-FATCA, CRS 2/2017

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „ustawa CRS”) została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 648. Postanowienia ustawy CRS dotyczące zasad poszukiwania rachunków podlegających raportowaniu (określonych rachunków raportowanych) oraz przekazywania informacji o nich do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wejdą w życie 1 maja br.

Ustawa CRS nakłada na raportujące instytucje finansowe , tj. głównie banki, domy maklerskie i TFI, m.in. obowiązek wdrożenia procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych umożliwiających – odpowiednio – weryfikację rachunków finansowych oraz identyfikację rachunków podlegających raportowaniu, a także przekazywanie informacji o tych rachunkach do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Wdrożenie wspomnianych procedur, jak i realizacja pozostałych obowiązków wynikających z ustawy CRS, w tym odbiór oświadczeń klientów, rejestrowanie czynności oraz gromadzenie stosownej dokumentacji, co do zasady, powinno nastąpić już 1 maja 2017 r. Już w 2017 r. upłyną też terminy identyfikacji niektórych rachunków "istniejących" oraz pierwszego raportowania.

Ze względu na bardzo krótkie vacatio legis i bliskie terminy realizacji poszczególnych obowiązków ustawowych, zgodność z nowymi regulacjami jest obecnie istotnym i pilnym wyzwaniem dla, przede wszystkim, instytucji finansowych. Powinny one jednak pamiętać o istotnych odmiennościach pomiędzy CRS a wcześniejszą regulacją FATCA w niektórych obszarach. Brak właściwego rozróżnienia pomiędzy procedurami zgodności może prowadzić do błędów w raportowaniu i niezgodności z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

FATCA, Euro-FATCA, CRS
Czy ta strona była pomocna?