Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej możliwa również na podstawie ewidencji nieprzewidzianej wprost w przepisach

Artykuł

Korekta sprzedaży na kasie fiskalnej możliwa również na podstawie ewidencji nieprzewidzianej wprost w przepisach

Podatki, 1 września 2021 r.

Obowiązujące przepisy prawa nie przewidują możliwości skorygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży i podatku należnego zaewidencjonowanego za pomocą kasy rejestrującej w sytuacji, gdy powstałe błędy nie są efektem oczywistej pomyłki, jednakże brak regulacji prawnych w tym zakresie, nie może pozbawić podatnika możliwości dokonania korekty, jeżeli możliwe jest wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie, bądź też paragon nie odzwierciedla zaistniałego stanu faktycznego – tak uznał Dyrektor KIS w interpretacji z 13 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.375.2021.1.MN

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpił podatnik, który ucząc się obsługi kasy online wystawiał paragony, jednak nie wiedział, że nastąpiła już fiskalizacja tego urządzenia. Dopiero dwa miesiące później, gdy zamierzał dokonać jej fiskalizacji został poinformowany, że „testowe” transakcje zostały zarejestrowane w pamięci kasy i nie ma możliwości ich anulowania. W obawie przed koniecznością zapłaty VAT wynikającego z wystawionych paragonów podatnik chciał potwierdzić możliwość skorygowania popełnionych błędów.

Dyrektor KIS wskazał, że w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących uregulowane zostały jedynie dwa rodzaje korekt, które powinny być ujmowane w odrębnych ewidencjach, tj. te będące rezultatem zwrotów i reklamacji oraz błędów wynikających z oczywistej pomyłki. Organ podatkowy podkreślił, że sytuacji będącej przedmiotem wniosku nie sposób zakwalifikować do tych wymienionych w rozporządzeniu. Jak wskazał Organ „oczywista omyłka jest to więc pomyłka, która jest łatwa do zauważenia, a „oczywistość” omyłki, rozumianej jako określenie niedokładności, nasuwa się każdemu bez potrzeby dodatkowych ustaleń, dokumentów.”

Pomimo, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości skorygowania błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży i podatku należnego w sytuacji, gdy powstałe błędy nie są efektem oczywistej pomyłki, to zdaniem Dyrektora KIS nie może to stanąć na przeszkodzie dokonaniu korekty, jeśli możliwe jest wykazanie, że obrót z danej transakcji był inny niż kwota figurująca na paragonie bądź też paragon nie odzwierciedla zaistniałego stanu faktycznego.

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS wskazał, że w takim przypadku należy prowadzić tzw. ewidencję korekt, z której musi dokładnie wynikać kwota korekty sprzedaży i podatku należnego. Ewidencja taka nie ma określonego wzoru, ale zdaniem Organu rekomendowane jest, aby zawierała co najmniej dane niezbędne do ustalenia przyczyn zaistniałej korekty, a zapisy w niej widniejące pozwalały na określenie prawidłowej kwoty obrotu i podatku należnego. Dyrektor KIS wskazał, że „Wnioskodawcy przysługuje prawo do dokonania korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego, zaewidencjonowanych przy użyciu kasy rejestrującej z tytułu transakcji, która faktycznie nie doszła do skutku, gdyż w przedmiotowej sprawie nie doszło do żadnej sprzedaży nie było usługi, klienta ani zapłaty. Korekty tej Wnioskodawca powinien dokonać w oparciu o ewidencję, odrębną od ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług oraz ewidencji oczywistych omyłek, przy czym wskazać należy, że sposób jej prowadzenia nie jest uwarunkowany regulacjami wynikającymi z zapisów § 3 ust. 4-6 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.”.

Tym samym, Dyrektor KIS dopuścił możliwość korekty podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego zaewidencjonowanych na kasie fiskalnej w oparciu o ewidencję, której nie przewidziano wprost w przepisach.

W praktyce handlowej mogą wystąpić sytuacje wymagające korekty sprzedaży na kasie fiskalnej, a które nie są związane ze zwrotem, reklamacją lub oczywistą omyłką. Stąd dopuszczenie możliwości prowadzenia w określonych przypadkach tzw. ewidencji korekt, gdy w celu odzwierciedlania rzeczywistego przebiegu transakcji nie można dokonać odpowiedniego wpisu w ewidencjach przewidzianych w przepisach należy uznać za pozytywne z perspektywy podatników. Natomiast, w zależności m.in. od skali dokonywania takich korekt i ich przyczyn, z uwagi na brak regulacji w tym zakresie warto rozważyć uzyskanie własnej interpretacji indywidualnej.

Czy ta strona była pomocna?