Przegląd podatkowy: VAT

Artykuł

Przegląd Podatkowy: VAT 02/2022

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

Wydanie 2/2022 | 16 lutego 2022 r

„Przegląd podatkowy: VAT” prezentuje wybrane orzeczenia NSA i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Kary za nieprawidłowe korzystanie z parkingu wchodzą do podstawy opodatkowania VAT (wyrok TSUE z 20 stycznia 2022 r., C-90/20)

Duński podatnik był operatorem prywatnych parkingów, na których pobierał opłaty za parkowanie. Ustanawiał na nich reguły dotyczące parkowania, a za ich złamanie przewidywał karne opłaty. Dotyczyły one takich sytuacji jak np. nieuiszczenie opłaty parkingowej w należytej wysokości, brak biletu parkingowego czy nieprawidłowe parkowanie.

Istota sporu sprowadzała się do tego, czy takie dodatkowe karne opłaty za złamanie reguł użytkowania parkingu powinny być „opodatkowane” (wliczane do podstawy opodatkowania), czy też powinny pozostać „poza VAT”.

Trybunał uznał, że w tym wypadku powinny one być wliczone do podstawy opodatkowania. Decydujące okazało się w szczególności to, że opłaty karne pochodziły zawsze od korzystającego z parkingu. Oznacza to, że usługa parkingowa była świadczona w każdym przypadku, a za określone zachowania zwiększało się wynagrodzenie należne za tak określoną usługę.

Konsekwencje w praktyce

Wyrok jest kolejnym głosem w długiej dyskusji dotyczącej opodatkowania VAT różnego rodzaju świadczeń o charakterze karnym czy odszkodowawczym. Jest to też kolejny wyrok potwierdzający, że opłaty o charakterze zbliżonym do „odszkodowania” lub „sankcji” należy raczej traktować jako podlegające VAT. Choć wyrok nie rozstrzyga najpoważniejszych wątpliwości, bo nie opisuje jasnego kryterium rozgraniczającego kary „poza VAT” od świadczeń opodatkowanych, to wzmacnia on widoczną tendencję Trybunału do traktowania tego typu płatności jako wchodzących do podstawy opodatkowania.

NSA w poszerzonym składzie zajmie się paliwami silnikowymi będącymi przedmiotem WNT (postanowienie NSA z 31 stycznia 2021 r., I FPS 3/21)

Siedmioosobowy skład NSA przejął do rozpoznania sprawę dotyczącą kwestii, czy o uznaniu za paliwo silnikowe wyrobu energetycznego „przeznaczonego do użycia do napędu silników spalinowych” decyduje jego faktyczne przeznaczenie, czy sama tylko możliwość jego użycia do napędu silników spalinowych, wynikająca z właściwości tego wyrobu.

Powyższa wątpliwość powstała na tle interpretacji indywidualnej dotyczącej przepisu art. 103 ust. 5a ustawy o VAT. Choć na przestrzeni lat dokładna treść tego przepisu ulegała zmianie, to zasadniczo określa on tzw. „szybki VAT” na paliwa silnikowe odwołując się do paliw silnikowych w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Na gruncie tej ustawy paliwami silnikowymi są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do napędu silników spalinowych.

Podatnik uważał, że nabywane przez niego wewnątrzwspólnotowo wyroby nie mieszczą się w tej definicji, ponieważ nie są przeznaczane do użycia, oferowane na sprzedaż czy używane do silników spalinowych, ale są przez niego wykorzystywane do produkcji np. kosmetyków. Organ podatkowy ocenił z kolei, że skoro wyroby te spełniają określone w odrębnych przepisach wymagania jakościowe określone dla paliw, dla których w ustawie o podatku akcyzowym została określona stawka akcyzy, to są objęte zakresem art. 103 ust. 5a ustawy o VAT.

Spór w tej sprawie trafił ostatecznie do NSA, który uznał, że przedmiotowe zagadnienie budzi poważne wątpliwości i zdecydował o przedłożeniu go do rozpoznania powiększonemu składowi siedmiu sędziów.

Zmiany w prawie

Broszura informacyjna dot. u-faktur

Wraz z początkiem bieżącego roku weszła w życie ustawa wprowadzająca możliwość wystawiania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych (tzw. u-faktur) oraz wprowadzająca Krajowy System e-Faktur (KSeF). Obecnie korzystanie z tego rozwiązania pozostaje dobrowolne.

4 lutego br. Ministerstwo Finansów opublikowało broszurę informacyjną do struktury logicznej u-faktury. Broszura zawiera także szereg objaśnień co do funkcjonowania nowego rodzaju faktur oraz obsługującego je KSeF. Ponadto z treści broszury wynika, że obecnie Ministerstwo przewiduje wprowadzenie obowiązku wystawiania faktur ustrukturyzowanych przez podatników w II kwartale 2023 roku.

Ustrukturyzowane e-faktury i Krajowy System e-Faktur

Planowane rozwiązania w zakresie fakturowania

Dowiedz się więcej

Czasowe obniżki stawek VAT na wybrane produkty

Sejm przyjął ostateczną treść nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, określanej powszechnie jako tzw. tarcza antyinflacyjna 2.0. Ustawa została podpisana przez Prezydenta i weszła w życie 1 lutego br., a na jej mocy w okresie do 31 lipca br. obniżone zostały stawki VAT na niektóre produkty, między innymi:
1) żywność i napoje objęte obecnie stawką 5% – do stawki 0%;
2) gaz ziemny – do stawki 0%;
3) energię elektryczną – do stawki 5%,
4) olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG – do stawki 8%.

Kasy fiskalne a tarcza antyinflacyjna 2.0

Czasowa obniżka stawek VAT od 1 lutego 2022 r.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?