Przegląd podatkowy: VAT

Artykuł

Przegląd podatkowy: VAT

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA oraz zmiany w zakresie VAT

Wydanie 5/2023 | 20 września 2023 r.

„Przegląd podatkowy: VAT” prezentuje wybrane najświeższe orzeczenia sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które mogą mieć istotny wpływ na Państwa działalność. To także najważniejsze i najświeższe informacje dotyczące zmian w zakresie VAT.

Wybrane orzeczenia TSUE i NSA

Usługi transportu wewnątrz Unii Europejskiej następujące po imporcie mogą być zwolnione z VAT – jednak podatnik powinien udowodnić przesłanki zwolnienia (wyrok TSUE z 7.09.2023, C-461/21)

W stanie faktycznym sprawy rumuńska spółka świadczyła usługi transportowe, które uznała za zwolnione z VAT. Transport ten dotyczył towarów zaimportowanych do Unii Europejskiej, a polegał na ich przewiezieniu z portu w Rotterdamie do Kluż-Napoka w Rumunii.

Organy podatkowe uznały, że taka usługa transportowa nie jest zwolniona, gdyż nie udowodniono, że koszt usługi został wliczony do podstawy opodatkowania VAT importera z tytułu importu.

Trybunał zgodził się co do zasady z organami podatkowymi. Sąd unijny uznał, że z samego faktu, że towary zostały zaimportowane nie wynika, że koszty transportu na odcinku unijnym po imporcie zostały wliczone do podstawy opodatkowania importu. Ta kwestia powinna zostać udowodniona stosownymi dokumentami przez podatnika, który powołuje się na zwolnienie.

Kiedy członek zarządu spółki prowadzi działalność opodatkowaną VAT? (opinia Rzecznik Generalnej TSUE z 13.07.2023, C-288/22)

W sprawie, w której opinię wydała niedawno Rzecznik Generalna TSUE, a którą przyjdzie wkrótce rozstrzygać Trybunałowi, luksemburski prawnik był członkiem zarządu kilku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością mających siedzibę w Luksemburgu. Organy podatkowe uznały, że w związku z tym prowadzi on działalność gospodarczą, a jego świadczenia dla spółek podlegają opodatkowaniu VAT. Sprawa ostatecznie trafiła do TSUE.

Rzecznik Generalna uznała, że co do zasady, członek organu spółki nie powinien być uznany za podatnika VAT z tego tytułu. Jednocześnie jednak z opinii wynika, że kryteria za takim wnioskiem nie są jednoznaczne. Oceny tutaj należy dokonywać poprzez porównanie roli zainteresowanego z typowym przedsiębiorcą.

W odniesieniu do takich spraw istotnymi okolicznościami – zdaniem Rzecznik Generalnej są m.in. następujące kwestie:

  • członek zarządu nie ponosi odpowiedzialności za działania spółki,
  • aktywność członka zarządu skierowana jest do spółki, a nie do podmiotów trzecich,
  • uprawnienia członka zarządu są ograniczone przez prawo spółek, które określa prawa i obowiązki takich organów,
  • wysokość wynagrodzenia nie jest zależna od nakładu pracy,
  • sposób ustalenia wynagrodzenia nie jest podobny do zwykłych negocjacji handlowych na rynku,
  • członek zarządu nie ponosi ryzyka straty, jak zwykły podmiot gospodarczy na rynku.

Brak odliczenia VAT, gdy wydatki współfinansowane przez pracodawcę służą zaspokojeniu potrzeb socjalnych pracowników (wyrok NSA z 22 czerwca 2023 r., I FSK 1182/19)

Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się produkcją mebli, która wybudowała przedszkole, a prowadzenie placówki powierzyła wyspecjalizowanemu, zewnętrznemu podmiotowi. Przedszkole jako wyodrębniony podmiot gospodarczy, oferuje usługi na rzecz pracowników spółki oraz spółek z nią powiązanych. Czesne za uczęszczanie dzieci pracowników do tej placówki jest pokrywane częściowo przez nich samych pracowników, a częściowo odpowiednio przez spółkę lub spółki powiązane, w formie dopłat finansowanych środkami z ZFŚS. Spółka otrzymuje faktury za zarządzanie przedszkolem oraz drugą za koszty związane z jego prowadzeniem. Część tych kosztów obciąża spółki zależne, których pracownicy korzystają z placówki.

Spółka była przekonana, że ma prawo odliczyć VAT naliczony z faktur za nabycie świadczeń niezbędnych do budowy i wyposażenia przedszkola. Jednak w wydanej dla niej interpretacji podatkowej Dyrektor KIS stwierdził, że przedszkole jest wykorzystywane nie tylko do czynności opodatkowanych spółki, w zakresie dotyczącym fakturowanych na rzecz spółek zależnych kosztów zarządzania i opieki nad dziećmi ich pracowników, ale także do czynności niepodlegających opodatkowaniu. Te ostatnie wiążą się z kosztami ponoszonymi przez spółkę w związku z korzystaniem z przedszkola przez dzieci jej własnych pracowników, co według organu podatkowego służy zaspokojeniu socjalnych potrzeb pracowników spółki i nie ma związku z jej działalnością gospodarczą.

NSA zgodził się z podejściem organu podatkowego. W ustnym uzasadnieniu podkreślił, że wydatki, o które zapytała spółka, nie generują sprzedaży opodatkowanej. Wskazał, że prawo do odliczenia nie przysługiwałoby również wtedy, gdyby wydatki nie były finansowane ze środków ZFŚS. Nie ma bowiem znaczenia, skąd pochodzi finansowanie danej usługi czy towaru – decydujący jest cel wydatkowania, a w niniejszej sprawie był to cel socjalny pracowników spółki.

Możliwość odliczenia VAT za usługi gastronomiczne dla dostawcy usług zakwaterowania (wyrok NSA z 26 czerwca 2023 r., I FSK 603/19)

Sprawa dotyczyła spółki specjalizującej się w krótkotrwałym wynajmie apartamentów. Oprócz zakwaterowania, oferuje klientom również posiłki, np. śniadania. Ponieważ jednak nie posiada własnej bazy gastronomicznej, klienci mogą skorzystać z posiłków w zewnętrznym punkcie, po otrzymaniu vouchera w recepcji. Zewnętrzny kontrahent wystawia spółce cotygodniowe faktury za świadczone w ten sposób usługi gastronomiczne. Spółka zwróciła się z prośbą o wydanie interpretacji indywidualnej, mając na celu potwierdzenie swojego prawa do odliczenia VAT z faktur za te usługi. Podstawy dla skorzystania z tego prawa spółka upatrywała w przepisach dotyczących świadczenia usług turystyki, obowiązujących w chwili wejścia Polski do UE, których uchylenie stanowiło w jej ocenie naruszenie reguły klauzuli standstill.

Dyrektor KIS uznał jednak, że spółka nie ma prawa do odliczenia podatku wynikającego z faktur za usługi gastronomiczne, ponieważ ani ustawa o VAT, ani dyrektywa VAT na to nie zezwalają. Ponadto, w jego ocenie spółka nie oferuje usług turystycznych, ale wyłącznie usługi hotelarskie, obejmujące krótkotrwałe zakwaterowanie oraz usługi gastronomiczne.

NSA opowiedział się w sporze po stronie spółki i przywołał swoje dotychczasowe orzecznictwo dotyczące naruszenia klauzuli standstill w kontekście możliwości odliczania VAT od usług gastronomicznych. NSA zwrócił ponadto uwagę, że pojęcie „usług turystycznych” powinno być interpretowane szeroko, bez ograniczania tego terminu wyłącznie do usług opodatkowanych systemem VAT marża. W argumentacji podkreślono również konsekwentną linię orzeczniczą, która umożliwia szeroką wykładnię „usług turystycznych”.

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w podatku VAT w strukturze toll manufacturing (sprawa C-232/22)

Document

Alert podatkowy: Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-232/22

Alert podatkowy 08/2023

Przeczytaj alert

Zmiany w prawie

Ustawa o KSeF została opublikowana w Dzienniku Ustaw

Zgodnie z ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nowe obowiązki związane z korzystaniem z Krajowego Systemu e-Faktur obejmą większość podatników od 1 lipca 2024 r. W tym miesiącu Ministerstwo Finansów opublikowało również broszurę informacyjną dot. struktury logicznej e-Faktury w wersji FA(2). Obecnie na bazie tej struktury e-faktury wystawiają podatnicy, którzy już teraz korzystają z tej możliwości dobrowolnie.

W związku z tym, że przepisy dotyczące obligatoryjnego e-fakturowania ustrukturyzowanego zostały uchwalone oraz znana jest już struktura obligatoryjnych e-faktur, podatnicy powinni upewnić się, że proces wdrożenia nowej formy fakturowania jest przez nich prawidłowo zaplanowany, aby zapewnić techniczną możliwość wystawienia e-faktur ustrukturyzowanych oraz dostosować istniejące procedury do nowych wymogów.

Odyseja KSeFiczna: jak obrać właściwy kurs?

Zaktualizowany e-book
Wrzesień 2023

Dowiedz się więcej

Nowe zasady dla faktur zaliczkowych

Część przepisów wynikających z przywołanej wyżej ustawy weszła w życie już z początkiem września bieżącego roku. Dotyczą one przede wszystkim faktur zaliczkowych i zakładają, że podatnik nie jest zobowiązany do ich wystawienia, jeżeli otrzymał zapłatę (w całości lub częściowo) w tym samym miesiącu, w którym dokonał czynności, na poczet których otrzymał płatność. Ponadto, jeżeli zamiast faktury zaliczkowej wystawiona zostanie jedynie faktura końcowa, powinna ona zawierać datę otrzymania płatności, jeżeli jest ona znana i różni się od daty wystawienia faktury.

Krajowy System e-Faktur (KSeF) i faktury ustrukturyzowane

Wsparcie Deloitte w zakresie KSeF

Dowiedz się więcej

Ustawa o systemie kaucyjnym również opublikowana

W Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. dotyczącą zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustawach. Zgodnie z nowelizacją, od 1 stycznia 2025 r. sklepy o powierzchni powyżej 200 m² będą miały obowiązek przyjmowania pustych opakowań – butelek plastikowych do 3l, szklanych do 1,5l oraz puszek do 1l. Do ceny tych produktów zostanie doliczona kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Klient będzie mógł zwrócić te opakowania w sklepie, odzyskując w ten sposób uiszczoną za nie kaucję. Sklepy o mniejszej powierzchni będą mogły dobrowolnie przystąpić do systemu kaucyjnego.

System kaucyjny na opakowania – zmiany środowiskowe i podatkowe

Ekspres ESG podatkowym okiem
20 czerwca 2023 r.

Dowiedz się więcej
Document

Zielone światło dla KSeF: z czym trzeba się zmierzyć, żeby sprawnie wystartować?
Jak skutecznie poradzić sobie z KSeF?

Bezpłatne seminarium on-line: 18 października 2023 r., godz. 10:00 – 11:00

Jak aktualnie wyglądają przepisy dot. KSeF i e-faktury? Z jakimi trudnościami i wyzwaniami mierzą się firmy w procesie wdrożeniowym? Jakie kroki związane z KSeF powinny podjąć wszystkie organizacje do końca roku? Zapraszamy na bezpłatny webinar „Zielone światło dla KSeF: z czym trzeba się zmierzyć, żeby sprawnie wystartować?”

Dowiedz się więcej i zarejestruj
Czy ta strona była pomocna?