SSE

Punkty widzenia

Kilka zezwoleń strefowych

Korzystny wyrok WSA w Rzeszowie co do zasad rozliczenia CIT

Newsletter: SSE (1/2016) | 1 lutego 2016 r.

Diametralna zmiana podejścia organów podatkowych do rozliczeń podatku dochodowego (CIT) w przypadku strefowiczów posiadających więcej niż jedno zezwolenie.

Ostatnie kilka miesięcy to okres diametralnej zmiany podejścia części organów podatkowych do metodologii rozliczenia podatku dochodowego (CIT) w przypadku strefowiczów posiadających więcej niż jedno zezwolenie. W licznych interpretacjach indywidualnych wydanych w niniejszym okresie (w szczególności przez DIS w Katowicach) stwierdzono, iż w takim przypadku inwestor powinien kalkulować oddzielnie wynik osiągnięty „w ramach” inwestycji będącej podstawą do uzyskania każdego z zezwoleń, a w dalszej kolejności zwalniać niniejszy dochód wyłącznie do wysokości przysługującego na podstawie tego zezwolenia limitu.

Rozliczanie kilku zezwoleń strefowych – możliwe konsekwencje

Takie podejście może prowadzić zarówno do znacznego wzrostu poziomu skomplikowania rozliczeń (w praktyce, w przypadku wielu inwestorów strefowych dokonanie takiej kalkulacji w sposób precyzyjny może być po prostu niemożliwe). Skutkować może też zmniejszeniem efektywności podatkowej wynikłej z faktu funkcjonowania na terenie Strefy. Rodzi też pytania jak w praktyce powinien być kalkulowany wynik w przypadku spółek, które od lat posiadają kilka zezwoleń (często wydawanych w związku z kolejnymi rozbudowami zakładu) i do tej pory rozliczały niniejsze limity chronologicznie względem daty wydania poszczególnych zezwoleń.

Zezwolenia strefowe – korzystny wyrok WSA w Rzeszowie

W ostatnim czasie głos w niniejszej sprawie zabrał WSA w Rzeszowie (orzeczenie o sygn. I SA/Rz 1035/15, z 8.12.2015 r.; nieprawomocne). Sąd jak najbardziej słusznie zauważył, że stanowisko MF dotyczące obowiązku odrębnego rozliczania wysokości pomocy publicznej, co do każdej inwestycji będącej przedmiotem odrębnego zezwolenia (a w tym celu odrębnego ustalania dochodu i poniesionej straty w odniesieniu do każdego zezwolenia), nie znajduje uzasadnienia w obecnym stanie prawnym. W ocenie WSA, przepisy (§ 5 ust. 5 tzw. rozporządzenia strefowego) wskazują na konieczność takiego wyodrębnienia wyłącznie w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej również fizycznie poza obszarem strefy. Brak natomiast w obowiązujących regulacjach obowiązku takiego wydzielenia działalności, co do każdego z zezwoleń na terenie danej strefy.

Co istotne, jest to pierwszy wyrok WSA zapadły na skutek zaskarżenia wydawanych ostatnio negatywnych interpretacji indywidualnych, wskazujących na obowiązek odrębnej kalkulacji wyniku dla każdego z zezwoleń (uprzednio zapadały wyroki odnoszące się do specyficznej sytuacji prowadzenia działalności na podstawie kilku zezwoleń, w różnych SSE). Naszym zdaniem niniejsze orzeczenie znajduje pełne oparcie w przepisach i wskazuje jednocześnie, że część organów, poprzez nałożenie obowiązku takiej odrębnej kalkulacji wyniku dla każdego z zezwoleń, w istocie dokonuje  prawotwórczej wykładni przepisów.

Kluczowa w najbliższym czasie będzie praktyka prezentowana przez organy podatkowe po zapadnięciu komentowanego wyroku. Otwartą pozostaje kwestia, czy nastąpi powrót do poprzedniego podejścia, konsekwentnie prezentowanego przez organy przez wiele lat, czy też w dalszym ciągu utrzymana zostanie restrykcyjne linia interpretacyjna, oderwana zarówno od brzmienia przepisów jak i realiów gospodarczych.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach newslettera na adres e-mail (zobacz: wszystkie wydania newslettera).

Zasubskrybuj się
Czy ta strona była pomocna?