Punkty widzenia

Kwestie podatkowe, prawne i ubezpieczeniowe związane z migracją pracowników

Oddelegowania pracowników

Międzynarodowe wyjazdy pracowników to zagadnienie, które w ostatnim czasie zyskuje w Polsce na aktualności. W związku z rosnącą ekspansją na rynki zagraniczne coraz więcej polskich firm wysyła swoich pracowników za granicę. Także intensywnie rozwijające się w Polsce korporacje międzynarodowe oddelegowują liczne grupy swoich pracowników z Polski za granicę oraz przyjmują cudzoziemców do pracy w Polsce. Organizacje te stają tym samym przed ogromnym wyzwaniem, jakim jest prawidłowe ustrukturyzowanie wyjazdów pracowniczych od strony formalno-prawnej a także właściwe zaadresowanie kwestii związanych z opodatkowaniem pracowników oraz ich zabezpieczeniem społecznym.

W praktyce pracodawcy muszą zdecydować czy wyjazd pracowników ma charakter podróży służbowej czy raczej wiąże się ze zmianą miejsca wykonywania pracy i formalnym oddelegowaniem, jaki będzie status podatkowy wysłanych pracowników, w którym kraju i na jakich zasadach opodatkowane będzie wynagrodzenie pracownika, gdzie odprowadzane powinny być składki na ubezpieczenia społeczne pracownika, jak prawidłowo ustalić podstawę wymiaru tych składek. Z jednej strony obowiązkiem pracodawcy jest zatem prawidłowe wypełnienie obowiązków płatnika (aby nie narażać się na konsekwencje karno-skarbowe związane z niewłaściwym wykonywaniem obowiązków płatnika), z drugiej strony jego rolą powinno być zapewnienie pracownikowi oddelegowanemu bezpieczeństwa podatkowego.

Ten ostatni aspekt w przypadku oddelegowań zagranicznych odgrywa niezwykle istotną rolę. Pracownik podejmując pracę za granicą powinien wiedzieć, jakie konsekwencje niesie dla niego ten wyjazd na gruncie podatkowym – czy jego wynagrodzenie będzie podlegało opodatkowaniu za granica a jeśli tak, jaka będzie wysokość podatku zagranicznego i kto pokryje ewentualną różnicę pomiędzy podatkiem zagranicznym a podatkiem, który należny byłby w Polsce gdyby pracownik nie wyjeżdżał.

Podobnie w przypadku ubezpieczeń społecznych – pracownik wyjeżdżający powinien wiedzieć, w którym kraju w trakcie oddelegowania będzie płacił składki ubezpieczeniowe i na jakich zasadach oraz jaki będzie miało to wpływ na jego ochronę ubezpieczeniową i wysokość przyszłych świadczeń z ubezpieczenia społecznego takich jak emerytura lub renta. Z kolei w przypadku pracowników zagranicznych skierowanych do pracy w Polsce przed polskimi podmiotami staje wyzwanie poprawnego określenia ciążących na nich obowiązków podatkowych a także obowiązków związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

Powyższe kwestie nie są łatwe i w praktyce nastręczają pracodawcom wielu problemów i wątpliwości. Dodatkową komplikacją jest fakt, iż jakkolwiek przepisy podatkowe oraz ubezpieczeniowe w odniesieniu do pracowników migrujących pozostają niezmienione już od kilku lat, orzecznictwo sądów potęguje wątpliwości w odniesieniu do kwestii wydawałoby się oczywistych i wynikających wprost z przepisów podatkowych. Jako przykład przytoczyć można niedawny wyrok jednego z Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, który stwierdził, iż zagraniczny podmiot oddelegowujący swoich pracowników do pracy w Polsce staje się płatnikiem odpowiedzialnym za prawidłowe naliczenie zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń tych pracowników, podczas gdy z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że w takiej sytuacji za opłacanie zaliczek na podatek odpowiedzialny jest sam podatnik.

Pracodawcy wysyłający swoich pracowników za granicę oraz przyjmujący cudzoziemców do pracy muszą wziąć na siebie trud prawidłowej oceny podatkowo-ubezpieczeniowych aspektów oddelegowań oraz zaoferować pracownikom niezbędne wsparcie w wypełnianiu ciążących na nich obowiązków powstających w związku z oddelegowaniami. Aby zapewnić maksymalną efektywność pracownika i pełne oddanie sprawom zawodowym obszar rozliczeń podatkowo – ubezpieczeniowych nie może powodować dla pracownika dyskomfortu i obaw przed ewentualnymi sankcjami karno-skarbowymi czy to na gruncie ustawodawstwa polskiego czy zagranicznego, które mogłyby powstać w związku z nieprawidłowym rozliczeniem jego wynagrodzenia dla celów podatkowych. Pracownik powinien wiedzieć, jakie wyjazd do pracy za granicę będzie miał przełożenie na poziom jego wynagrodzenia netto w kontekście ewentualnych należności publiczno-prawnych, do których ponoszenia będzie zobowiązany w Polsce i/lub za granicą a także, na jakie świadczenia dodatkowe od pracodawcy może liczyć w związku z wyjazdem. Rolą pracodawcy powinno więc być z jednej strony wsparcie pracownika w zakresie rozliczeń podatkowo-ubezpieczeniowych w Polsce i za granicą (często przy wydanej pomocy firm specjalizujących się w obsłudze pracowników migrujących) z drugiej natomiast takie zaprojektowanie pakietu wynagrodzenia pracownika delegowanego, aby zachęcić go do wyjazdu za granicę lub do przyjazdu do pracy w Polsce i odpowiednio zmotywować do pracy.

 

Posłuchaj Podcastu

Podcast: Oddelegowanie pracowników za granicę
Formalności związane z oddelegowaniem

Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy