Podatek od środków transportowych – deklaracja to nie koniec wyzwań

Nowości

Podatek od środków transportowych – deklaracja to nie koniec wyzwań

Po piętnastym lutego podatek od środków transportowych nie pozwala o sobie zapomnieć

Podatek od środków transportowych to kilka przepisów, które zwykle nie budzą większych kontrowersji. Jednak firmy, które posiadają większą flotę pojazdów, często zarejestrowanych w różnych gminach, staja przed dużym wyzwaniem związanym z jego prawidłowym rozliczeniem.

Podatek od środków transportowych (PŚT) funkcjonuje na zasadzie samoobliczenia. Oznacza to, że podatnicy powinni samodzielnie wytypować pojazdy, które podlegają opodatkowaniu, wykazać je w deklaracji, obliczyć i wpłacić podatek. Przed takim wyzwaniem stają w szczególności firmy leasingowe – nie tylko przed piętnastym lutego, ale przez cały rok.

Czego dotyczy podatek

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton;
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton oraz równej lub wyższej niż 12 ton;
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton oraz równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  • autobusy.

Do obliczenia i zapłaty podatku zobowiązani są właściciele i współwłaściciele środka transportowego. Nie zmienia tego nawet oddanie pojazdu w najem lub leasing.

Zróżnicowane stawki podatku

Ustawodawca określił tylko maksymalne stawki podatku, zróżnicowane w zależności od rodzaju środka transportowego i jego szczegółowych parametrów. Konkretne stawki ustala każda gmina. Samorządy mogą wprowadzać dodatkowe parametry pojazdów, od których będzie zależała wysokość daniny.

W zakresie podatku od środków transportowych, właściwym organem podatkowym jest organ wykonawczy gminy, na terenie której przedsiębiorca posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania (w przypadku osób fizycznych). W przypadku przedsiębiorstw wielozakładowych jest to organ wykonawczy gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

Szczegółowa deklaracja

Do piętnastego lutego podatnicy mają obowiązek złożenia deklaracji na PŚT. Oprócz danych podatnika i kwoty podatku, deklaracja wymaga podania informacji zbiorczych dla poszczególnych kategorii pojazdów (wykazuje się w nich ilość pojazdów należących do danej kategorii oraz sumę podatku dla danej kategorii). Ponadto, do deklaracji należy załączyć szczegółowe informacje o pojazdach podlegających opodatkowaniu.

Podatek podlega zapłacie w dwóch ratach. Podatnik powinien obliczyć ich wysokość i wpłacić podatek bez wezwania.

Pułapki PŚT

Przed przystąpieniem do rozliczania podatku od środków transportowych, należy zgromadzić szczegółowe informacje o pojazdach. Dopuszczalna masa całkowita, rodzaj silnika czy zawieszenia – to tylko niektóre informacje, które mogą być potrzebne, aby prawidłowo wypełnić deklarację i rozliczyć podatek.

Kolejnym krokiem jest ustalenie listy gmin, w których zarejestrowane są środki transportowe wchodzące w skład floty przedsiębiorstwa. W każdej z gmin należy przeanalizować uchwały ustanawiające stawki podatku. Muszą one być wydane do końca roku poprzedzające rok podatkowy, jednak w danej gminie może zostać wydana więcej, niż jedna uchwała. W takim przypadku, aby uzyskać pełny obraz stanu prawnego, należy przeanalizować łącznie większą ilość aktów prawa miejscowego.

Podczas obliczenia podatku należy zwrócić szczególną uwagę na środki transportowe, które zostały nabyte przed piętnastym lutego. Wysokość raty podatku należy skalkulować dla nich proporcjonalne do ilości miesięcy, w których podlegają opodatkowaniu.

Biorąc pod uwagę ilość szczegółów, jakie należy wziąć pod uwagę, podczas rozliczania podatku od środków transportowych nietrudno o błąd.

Piętnasty lutego to nie koniec wyzwań

W przypadku nabycia środka transportowych w ciągu roku, podatnik ma obowiązek w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego złożyć deklarację na PŚT. Deklarację należy złożyć również w przypadku dokonania takich zmian w pojazdach, które powodują, że środki transportowe, które dotychczas nie podlegały opodatkowaniu PŚT, zaczynają spełniać ustawowe przesłanki opodatkowania.

Dokonanie zmian w pojazdach może również powodować zmianę stawki podatku. W takim przypadku należy złożyć korektę deklaracji na PŚT. Przyczynami korekty może być również zbycie pojazdu (i wygaśnięcie obowiązku podatkowego), przedłużenie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu, zmiana miejsca zamieszkania lub siedziby firmy oraz błędy w pierwotnej deklaracji.

Odpowiedź na potrzeby podatników

Ilość obowiązków, jakie rodzi ten z pozoru łatwy podatek sprawia, że podatnicy posiadający większą flotę szukają możliwości optymalizacji procesu jego rozliczania. Rozwiązaniem może być automatyzacja, która znacząco skraca czas potrzebny na przygotowanie deklaracji i obliczenie rat podatku.

W odpowiedzi na potrzeby podatników, stworzyliśmy w taxCubeTM moduł PŚT. Program sam przyporządkowuje właściwy miejscowo organ i stawkę podatku do każdego z pojazdów, oblicza podatek i wypełnia deklaracje wraz z załącznikami. TaxCubeTM PŚT aktualizuje każdego roku stawki podatku, wzory deklaracji oraz adresy urzędów gmin, do których należy je przesłać. Dzięki temu czas, jaki podatnicy muszą poświęcić na rozliczanie podatku od środków transportowych, skraca się, a ryzyko pomyłki maleje.

O wyzwaniach, jakie stawia przed podatnikami podatek od środków transportowych, pisali Bartosz Mer, Menedżer i Oskar Leligdowicz, Konsultant w Zespole Tax Management Consulting, Deloitte Doradztwo Podatkowe. 

Czy ta strona była pomocna?