Przegląd prasy podatkowej

Nowości

Przegląd prasy podatkowej

Codziennie na Twój e-mail

Przegląd prasy podatkowej z 4 grudnia 2017 r.

Pragniemy poinformować, iż w przypadku niektórych artykułów dostęp do pełnej treści jest możliwy dopiero po opłaceniu abonamentu w odpowiednim dzienniku. Linki odsyłające do takich artykułów są przez nas zamieszczane - zgodnie z licznymi sugestiami - dla wygody tych odbiorców, którzy mają opłacony abonament.

Jednocześnie pragniemy wyjaśnić, że koszt dostępu do poszczególnych artykułów autorstwa ekspertów Deloitte został nałożony przez podmioty publikujące artykuły, a tym samym posiadające do niego prawa autorskie. Deloitte nie ma wpływu na jego wysokość.  

Nie można odliczyć VAT z faktur wystawianych przez członka zarządu
Gdy członek zarządu może korzystać z urządzeń technicznych udostępnianych mu przez usługobiorcę, jego wynagrodzenie określone jest jako stała kwota oraz nie odpowiada on wobec osób trzecich za swoje działania, spółka nie możne odliczyć VAT od wydatków na świadczone przez niego usługi – uznał Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej (0111-KDIB3-1.4012.322. 2017.3.JP).
Źródło: Olga Nasiłowska, Rzeczpospolita

Paliwo do samochodów służbowych wciąż poza ryczałtem
Ryczałtowo określona wartość nieodpłatnego świadczenia, przysługującego pracownikom z tytułu wykorzystywania firmowego auta na potrzeby prywatne obejmuje wyłącznie koszty pracodawcy wynikające z udostępnienia pojazdu, w tym również koszty eksploatacyjne, do których poniesienia pracodawca jest zobowiązany niezależnie od tego, czy pracownik będzie wykorzystywał samochód do celów prywatnych, czy nie - wynika z interpretacji Dyrektora KIS (0111-KDIB2-3.4011. 151.2017.1.PB).
Źródło: Katarzyna Dobosz, Rzeczpospolita

Kiedy usługi kształcenia zawodowego są zwolnione z VAT
W przypadku nieprawidłowej implementacji przepisów do prawa polskiego, przy ich wykładni należy posiłkować się odpowiednimi regulacjami aktów prawa unijnego. Interpretacja indywidualna, która pomija dany przepis z takich względów, będzie błędna - orzekł WSA w Warszawie (III SA/Wa 3096/16). Sprawę opisała Justyna Gołębiowska, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Leszek Ciesielski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Justyna Gołębiowska, Leszek Ciesielski, Rzeczpospolita

Czy usługi opieki nad osobami starszymi w miejscu ich zamieszkania w innych krajach UE są zwolnione z VAT
Do świadczonych jako podwykonawca usług polegających na opiece nad osobami starszymi oraz osobami niepełnosprawnymi w miejscu zamieszkania tych osób (w innych państwach UE), znajdzie zastosowanie zwolnienie od VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 23 ustawy o VAT.
Źródło: Marcin Łukasiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Wyrok TSUE rozstrzygnął jedną wątpliwość, ale jest też druga
Zapadł wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie pierwszego zasiedlenia w VAT (sygn. akt C-308/16). Trybunał orzekł, że ten, kto wybuduje lub istotnie ulepszy budynek i będzie go wykorzystywał na własne potrzeby przez co najmniej dwa lata, może skorzystać ze zwolnienia z VAT.
Źródło: Bartosz Bogdański, Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Pomoc dla mikrobrowarów mniej realna
Obniżka akcyzy na piwo regionalne i krafty nie może być zaakceptowana – mówią zgodnym głosem Kancelaria Prezesa Rady Ministrów i resort zdrowia. Ich zdaniem przyniosłoby to więcej szkód niż korzyści.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Rada rodziców to nie odrębny płatnik VAT
Dokument potwierdzający zakup, co do zasady, powinien być wystawiany na opiekuna dziecka. Może on jednak zawierać adnotację dotyczącą rady rodziców – wyjaśnił wiceminister finansów Paweł Gruza w odpowiedzi na interpelację poselską.
Źródło: Agnieszka Pokojska, Dziennik Gazeta Prawna

Walka z oszustwami VAT trwa. Nie wolno jej odpuszczać
Dobra sytuacja budżetu państwa, to efekt przede wszystkim wzrostu wpływów z VAT dochodzący nawet do 20 proc. w stosunku do roku ubiegłego. To jednak nie powinno nikomu mydlić oczu. Walka z oszustwami VAT trwa w najlepsze i potrzebne są nowe instrumenty, żeby była jeszcze bardziej skuteczna.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Unijna skarbówka będzie wiedziała jeszcze więcej
Znamy już kolejny pomysł Komisji Europejskiej na walkę z wyłudzeniami VAT. Fiskus, celnicy i inne służby otrzymają łatwy dostęp do danych o przestępcach, towarach importowanych na teren Wspólnoty, a także o... używanych samochodach.
Źródło: Marcin Zawadzki, Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Dzierżawy nie pomogą samorządom w odliczaniu VAT
Gmina wydzierżawiająca schronisko dla zwierząt organizacji, która je za nią prowadzi, nie ma prawa do odliczenia VAT od wydatków na jego modernizację – wynika z wyroku NSA (sygn. akt I FSK 1828/15).
Źródło: Patrycja Dudek, Dziennik Gazeta Prawna

Rekompensata za świadczenie usług komunikacji miejskiej bez prewskaźnika
Spółka komunalna, która zapewnia lokalny, publiczny transport zbiorowy, prowadzi działalność gospodarczą. Otrzymywanie przez nią rekompensaty od gminy za to, że nie uzyskuje przychodów ze sprzedaży biletów, nie obliguje jej do stosowania prewspółczynnika.
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Rzeczpospolita

Zakaz nadużyć w VAT można stosować bezpośrednio
Na zakaz nadużyć wobec podatnika można się powoływać bezpośrednio nawet w braku przepisów prawa krajowego przewidujących taką odmowę. Nie sprzeciwiają się temu zasady pewności prawa i ochrony uzasadnionych oczekiwań - orzekł TSUE (C-251/16)
Źródło: Marek Sporny, Rzeczpospolita

Jak rozliczyć paczki świąteczne finansowane ze środków funduszu socjalnego
W zależności od dochodu każdemu członkowi rodziny pracownika będą przyznawane paczki świąteczne o wartości 50 zł (21 pracownikom) i 100 zł (18 pracownikom). Jakie są skutki podatkowe zakupu i przekazania tych świadczeń?
Źródło: Marcin Szymankiewicz, Dziennik Gazeta Prawna

Prezent na mikołajki w firmowych kosztach
Bony podarunkowe? Pomoc finansowa? A może klasyczne podarunki? Wybór formy upominku jest o tyle ważny, że jego zakup i wręczenie może wywierać różne skutki i wpływać na możliwość ujęcia zakupu w kosztach podatkowych.
Źródło: Dorota Tarnowska, Agnieszka Hałaczkiewicz, Rzeczpospolita

Co ze spotkaniem wigilijnym
Niektórzy pracodawcy organizują kolację wigilijną dla swoich pracowników, a czasem także dla ich rodzin. W tym przypadku skutki podatkowe zależą od tego, skąd pochodzą środki na organizację imprezy i kto w niej uczestniczy.
Źródło: Rzeczpospolita

Zmiany w ustawie o CIT dotyczą także podmiotów powiązanych
Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych, która wejdzie w życie już 1 stycznia, przewiduje kilka istotnych zmian również w regulacjach odnoszących się do podatników, do których stosuje się przepisy o cenach transferowych.
Źródło: Danuta Langer-Babicz, Rzeczpospolita

Czy można rozliczyć stratę ze zbycia przedawnionych wierzytelności
Uprzednie zarachowanie wierzytelności jako przychodu należnego nie sprawia, że jej przedawnienie przestaje mieć znaczenie dla ujęcia jej w kosztach uzyskania przychodów – orzekł NSA (II FSK 1196/15). Sprawę opisała Kinga Duszyk, współpracowniczka zespołu zarządzania wiedzą podatkową firmy Deloitte. Komentarza udzielił Paweł Śleboda, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte.
Źródło: Kinga Duszyk, Paweł Śleboda, Rzeczpospolita

Cienka kapitalizacja na trzy sposoby
Nowelizacja ustawy o CIT, która zacznie obowiązywać od Nowego Roku, wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące finansowania dłużnego. Chodzi o ograniczenia dotyczące zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek i kredytów udzielonych na finansowanie działalności podmiotów powiązanych. W zależności od momentu otrzymania pożyczki lub kredytu będzie można stosować przepisy obowiązujące przed 2015 r., do końca 2017 r. lub nowe, które wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Nowa ulga badawczo-rozwojowa już pewna
Podatnik PIT lub CIT odlicza od podstawy opodatkowania koszty poniesione na działalność badawczo-rozwojową (koszty kwalifikowane), które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce przedsiębiorca za 2017 r. będzie mógł ponownie odliczyć część – a za 2018 r. całość – już odliczonych kosztów uzyskania przychodów.
Źródło: Justyna Korycka, Jacek Łuczyński, Dziennik Gazeta Prawna

Od 2018 roku ulga B+R z szerszym zastosowaniem
Już od 1 stycznia wszyscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z odliczenia do 100 proc. kosztów kwalifikowanych, natomiast centra badawczo-rozwojowe – do 150 proc. To posunięcie ma zatrzymać innowacyjny biznes w Polsce.
Źródło: Wojciech Studnicki, Rzeczpospolita

Podatek jest tylko wtedy, gdy dostajemy za darmo
Przychód z nieodpłatnych świadczeń mamy wtedy, gdy dostaniemy coś bez żadnego ekwiwalentu. Nie powstanie, jeśli otrzymana usługa jest wliczona w cenę nabywanego towaru - wynika  z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB2-1.4010. 233.2017.2.ZK).
Źródło: Przemysław Wojtasik, Marcin Sobieszek, Rzeczpospolita

Fiskus nie odpowiada za zły wybór kontrahenta
Skoro nabywca nie zapłacił za kupioną nieruchomość i w wyniku kolejnej umowy wróciła ona do sprzedających, oznacza to, że nabyli ją oni ponownie. Kolejne zbycie może dla nich oznaczać zapłatę PIT – orzekł NSA (sygn. akt II FSK 3190-92/15).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Zagraniczna sprzątaczka sama rozliczy swoje zarobki
Zleceniodawca nie potrąca zaliczek na PIT od przychodu zleceniobiorcy, jeśli sam nie prowadzi działalności gospodarczej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji (nr 0115-KDIT2-2.4011.343.2017.1.ENB).
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Zapłaty nie było, a fiskus i tak zyska
Zbywca mieszkania straci podatkowo, gdy trafi na nierzetelnego kupującego. Gdy nieruchomość wróci do niego, znowu będzie musiał czekać pięć lat, żeby zbyć ją bez podatku – orzekł NSA (II FSK 3190/15).
Źródło: Rzeczpospolita

Każdy współwłaściciel dostanie decyzję
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach lub posiadaczach.
Źródło: Krzysztof Koślicki, Rzeczpospolita

Ostateczne wykończenie bez znaczenia dla fiskusa
Jeśli budowa została zakończona i budynek zaczął być użytkowany, to powinien być on opodatkowany już od 1 stycznia kolejnego roku, nawet gdy jest wykańczany później – orzekł NSA (sygn. akt II FSK 2664/15).
Źródło: Łukasz Zalewski, Dziennik Gazeta Prawna

Ochrony przed fiskusem brak, a pracy przybywa
Od stycznia będzie więcej sposobów na sprawdzenie partnera w biznesie, ale niestety bez wiążącej listy przesłanek należytej staranności wciąż nie ma pewności, czy podjęte przez nas starania zadowolą fiskusa. Wszyscy liczyli, że w listopadzie lista już będzie. Tymczasem mamy grudzień i ciągle jej nie ma.
Źródło: Mariusz Szulc, Dziennik Gazeta Prawna

Poradnia podatkowa
Porady i wskazówki.
Źródło: Tomasz Krywan, Dziennik Gazeta Prawna

Subskrypcja

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach "Przeglądu prasy podatkowej" (zobacz wszystkie wydania).

Zarejestruj się
Czy ta strona była pomocna?

Powiązane tematy