Przegląd zmian w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w podatkach

DAC7 oraz inne regulacje podatkowe

Z dnia 16 lutego 2023 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesowanych zmian w prawie podatkowym. Dla Państwa wygody, wyselekcjonowaliśmy poniżej najnowsze akty prawne, projekty ustaw i rozporządzeń, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pozostałe, wszystkie obecnie procedowane projekty oraz zmiany w prawie podatkowym znajdują się w pliku PDF „Przegląd zmian w prawie podatkowym”.

VAT

Istotą zmian ujętych w proponowanej ustawie jest udoskonalenie i rozszerzenie obowiązujących przepisów dotyczących zakresu wymiany informacji i współpracy administracyjnej w sprawach podatkowych, poprzez:

 • nałożenie na platformy cyfrowe obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających z pomocą tych platform,
 • zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz
 • poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

Implementacja ww. rozwiązań do krajowego porządku prawnego realizuje obowiązki nałożone na państwa członkowskie w dyrektywie DAC 7 tj. uzyskanie informacji o podatnikach uzyskujących dochód ze świadczenia usług i sprzedaży towarów za pośrednictwem platform cyfrowych. Raportowaniem będą objęci operatorzy platform, którzy udostępniają je sprzedawcom, umożliwiając tym samym dokonywanie transakcji: sprzedaży towarów, świadczenia usług, najmu środków transportu lub najmu nieruchomości lub ich części. Platformę należy rozumieć jako oprogramowanie, które umożliwia sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania ww. czynności. Są to przede wszystkim strony internetowe lub ich części lub aplikacje (także mobilne).

Jednocześnie za platformę nie jest uważane oprogramowanie umożliwiające wyłącznie przetwarzanie płatności, wystawianie przez użytkowników ogłoszeń, reklamowanie lub przekierowywanie na platformę. Obowiązki sprawozdawcze będą polegały na przekazywaniu Szefowi KAS zbiorczej informacji na temat sprzedawcy lub sprzedawców, zawierających transakcje za pomocą platformy. Taka informacja za okres sprawozdawczy będzie przekazywana elektronicznie na podstawie wzoru dokumentu zamieszczonego w BIP.

W celu przekazywania informacji zostanie stworzone oprogramowanie interfejsowe. W celu prowadzenia działalności jako raportujący operator platformy, podmiot będzie zobowiązany do jednorazowej rejestracji w jednym z państw członkowskich, po której otrzyma indywidualny numer platformy. Numer ten służy identyfikacji dla celów sprawozdawczych.

Informacja o sprzedawcach przekazywana przez raportującego operatora platformy zawiera:

1. Dane identyfikujące raportującego operatora platformy:

 • firmę i adres siedziby;
 • NIP, VAT oraz w stosownych przypadkach, indywidualny numer platformy, o którym mowa w art. 75v;
 • nazwę platformy lub platform w odniesieniu do których raportujący operator platformy przekazuje informacje o sprzedawcach.

2. Informacje o sprzedawcach (w stosunku do osób fizycznych):

 • imię i nazwisko,
 • główny adres,
 • NIP wydany sprzedawcy oraz państwo uczestniczące wydania lub w przypadku braku NIP miejsce urodzenia tego sprzedawcy,
 • numer identyfikacyjny VAT sprzedawcy, jeżeli jest dostępny,
 • datę urodzenia;

3. Informacje o sprzedawcach (w stosunku do podmiotów):

 • firmę,
 • główny adres,
 • każdy NIP wydany temu sprzedawcy oraz państwo uczestniczące nadania,
 • numer identyfikacyjny VAT tego sprzedawcy, jeżeli jest dostępny,
 • numer we właściwym rejestrze gospodarczym,
 • informacje o istnieniu ewentualnego stałego zakładu, za pośrednictwem którego wykonywane są na terenie Unii Europejskiej stosowne czynności, jeżeli taki zakład istnieje, ze wskazaniem każdego odnośnego państwa członkowskiego, w którym znajduje się taki stały zakład;

4. Informacje o sprzedawcach, wykonujących inne stosowne czynności niż najem nieruchomości:

 • identyfikator rachunku finansowego, jeżeli jest on dostępny dla raportującego operatora platformy i jeżeli właściwy organ państwa uczestniczącego, którego rezydentem jest sprzedawca podlegający raportowaniu, nie ogłosił publicznie, że nie zamierza korzystać z identyfikatora rachunku finansowego,
 • jeżeli imię i nazwisko lub firma sprzedawcy są inne niż posiadacz rachunku finansowego – oprócz identyfikatora rachunku finansowego – imię i nazwisko lub firmę osoby kojarzonej z identyfikatorem rachunku finansowego, na który wypłacane jest wynagrodzenie lub na poczet którego jest ono uznawane, w zakresie dostępnym dla raportującego operatora platformy, a także wszelkie inne informacje finansowe umożliwiające identyfikację dostępne dla raportującego operatora platformy w odniesieniu do osoby kojarzonej z tym identyfikatorem,
 • państwo uczestniczące rezydencji sprzedawcy podlegającego raportowaniu,
 • łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w ciągu każdego kwartału okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności, z tytułu których wynagrodzenie to zostało wypłacone lub uznane,
 • wszelkie składki, prowizje lub podatki zatrzymane lub pobrane przez raportującego operatora platformy w każdym kwartale okresu sprawozdawczego.

5. Informacje o sprzedawcach, wykonujących stosowne czynności w charakterze najmu nieruchomości:

 • Informacje, o których mowa w pkt 4 lit. a-c oraz e;
 • adres każdej grupy obiektów najmu;
 • numer wpisu lub wpisów do księgi wieczystej dotyczący każdej grupy obiektów najmu i nieruchomości w ramach danej grupy obiektów najmu, jeżeli taki numer nadano, lub jego odpowiednik zgodnie z prawem krajowym państwa uczestniczącego, w którym znajduje się dana nieruchomość;
 • łączne wynagrodzenie wypłacone lub uznane w ciągu każdego kwartału okresu sprawozdawczego oraz liczbę stosownych czynności w odniesieniu do każdej grupy obiektów najmu;
 • liczbę dni, przez które każda grupa obiektów najmu była wynajmowana w okresie sprawozdawczym; f) rodzaj każdej grupy obiektów najmu.

Projektodawca wskazuje, iż pozyskiwane o operatorze platformy informacje, jak również dane o sprzedawcach będą objęte ochroną wynikającą z przepisów o ochronie danych osobowych. Kluczowe znaczenie ma wzmocnienie współpracy administracyjnej i wymiany informacji. Organy podatkowe mają uzyskać lepszy dostęp do informacji w szczególności przychodów osiąganych za pośrednictwem platform cyfrowych a działalność na platformach cyfrowych stanie się bardziej przejrzysta dla organów podatkowych. By osiągnąć powyższe cele, ustawa wprowadza podatkowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform cyfrowych oraz dostosowuje ustawę o wymianie informacji podatkowych oraz niektóre inne ustawy do obecnych przepisów dyrektywy DAC7.

Funkcjonowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach będzie funkcjonowało następująco:
Zgodnie z art. 8ac ust. 3 implementowanej dyrektywy przekazywanie informacji pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej odbywać się będzie przy użyciu standardowego formatu elektronicznego, który został określony w Załączniku III do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/1467 z dnia 5 września 2022 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2378 w odniesieniu do standardowych formularzy i formatów elektronicznych, które mają być stosowane w związku z dyrektywą Rady 2011/16/UE, oraz do wykazu danych statystycznych, które mają być przekazywane przez państwa członkowskie do celów oceny tej dyrektywy.

Formularz ma strukturę drzewa o określonych elementach i atrybutach i zawiera następująca pola:

 • nazwa wyłączonego operatora platformy,
 • adres pocztowy wyłączonego operatora platformy,
 • adres elektroniczny, w tym strony internetowe wyłączonego operatora platformy,
 • numer NIP nadany wyłączonemu operatorowi platformy, jeżeli jest dostępny,
 • państwo członkowskie, któremu przedstawiono stosowne informacje zgodnie z sekcją I część A pkt 3 załącznika V do dyrektywy 2011/16/UE oraz
 • rok podatkowy, od którego przyznano status wyłączonego operatora platformy.

Mechanizm przekazywania danych innym państwom UE również wynika z art. 8ac ust. 2 implementowanej dyrektywy. W przypadku świadczenia usługi najmu nieruchomości, właściwy organ państwa członkowskiego, gdy miała miejsce sprawozdawczość w drodze wymiany automatycznej przekazuje informacje o sprzedawcy podlegającemu raportowaniu zarówno organowi państwa członkowskiego, którego rezydentem jest ten sprzedawca, jak i organowi państwa, na terytorium którego zlokalizowana jest ta nieruchomość. W pozostałych przypadkach (sprzedaż, usługi i najem środka transportu), właściwy organ państwa członkowskiego przekazywał będzie w drodze automatycznej wymiany informacji o sprzedawcy tylko organowi jego rezydencji podatkowej.

Mechanizm przekazywania danych innym państwom UE również wynika z art. 8ac ust. 2, zgodnie z którym właściwy organ państwa członkowskiego, gdy miała miejsce sprawozdawczość, w drodze wymiany automatycznej przekazuje właściwemu organowi państwa członkowskiego, którego rezydentem jest ‘sprzedawca podlegający raportowaniu’ oraz – jeżeli ‘sprzedawca podlegający raportowaniu’ świadczy usługi najmu nieruchomości – w każdym przypadku właściwemu organowi, w którym zlokalizowana jest nieruchomość.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (2018) w raporcie Measuring Digital Economy wskazał, że produkty i usługi cyfrowe są trudne do ujęcia w statystykach gospodarczych. Oczekiwany efekt behawioralny prawdopodobnie będzie skutkował większą przejrzystością informacji/danych w zakresie dochodów ze sprzedaży dokonywanej za pośrednictwem platform cyfrowych. Dane dotyczące transakcji z oferowanych usług, czy sprzedaży towarów w Internecie, są niezbędne do właściwej analizy skali gospodarki cyfrowej i jej wpływu na systemy podatkowe. Obecnie zasadniczo tylko operatorzy platform cyfrowych dysponują tego rodzaju danymi, natomiast organy skarbowe mogą pozyskać dane, które nie mogą zapewnić prawidłowej analizy wielkości należnych danin publicznych od sprzedających czy oferujących usługi w Internecie. Należy oczekiwać, że implementacja dyrektywy pozwoli na pozyskanie z platform niezbędnych danych do analiz służących do zabezpieczenia dochodów podatkowych.

Celem projektowanej ustawy jest także wyeliminowanie wątpliwości związanych ze stosowaniem pierwotnie przyjętych rozwiązań legislacyjnych w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami w kontekście:

 1. dyrektywy Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania, zwanej dalej „dyrektywą 2014/107/UE” (zasady wymiany informacji o rachunkach raportowanych);
 2. wytycznych Common Reporting Standard (CRS), do stosowania których Polska zobowiązała się w podpisanym w dniu 29 października 2014 r. wielostronnym porozumieniu właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (Competent Authority Agreement, CAA), a także rekomendacji wynikających z przeglądu ram prawnych przeprowadzonych przez Ogólnoświatowe Forum do Spraw Przejrzystości i Wymiany Informacji dla Celów Podatkowych (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, dalej: „Global Forum”).

Dodatkowo, w kontekście wyeliminowania wątpliwości związanych ze stosowaniem współpracy administracji podatkowych w zakresie wymiany informacji poprzez:

 • doprecyzowanie kwestii oświadczeń składanych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Projekt wprowadza również zmiany dostosowawcze do ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA w zakresie oświadczeń zbieranych pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznać w odniesieniu do nowych rachunków finansowych,
 • zmiany dostosowawcze wynikające z ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian w ustawie o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz.U. z 2021 r. poz. 626), a także Ustawie z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA (Dz.U. z 2020 r. poz. 166 ze zm.), mających na celu dostosowanie do siatki pojęciowej wynikającej ze zmian wprowadzonych w szeregu ustaw w wyniku wejścia w życie Ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320 ze zm.), - zmiany w ustawie prawo przedsiębiorców. Wprowadzenie w art. 54 i 55 ustawy Prawo przedsiębiorców wyłączeń dotyczących kontroli wykonywania przez raportującą instytucję finansową obowiązków w zakresie stosowania procedur należytej staranności oraz procedur sprawozdawczych także kontrolę wykonywaną na podstawie ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. 
 

Stan: 8.02.2023 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Przepisy ustawy wejdą w życie z dniem 1 maja 2023 r.

Link

Dowiedz się więcej


Webinar: Dobra wróżba na 2023 rok, czyli należyta staranność w VAT
Czy weryfikacja kontrahentów nadal jest konieczna?

Nagranie z webinaru

> Obejrzyj nagranie

E-commerce (DAC7, CESOP)
Kolejne kroki Rządu w zakresie implementacji przepisów unijnych uszczelniających VAT

Alert podatkowy

> Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

I. W zakresie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz ustawy – Prawo energetyczne

Dla zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami silnikowymi podmioty uczestniczące w tym obrocie prowadzące działalność gospodarczą będą podlegać obowiązkowi rejestracyjnemu miejsc dostarczania paliw. Wprowadzenie tego obowiązku doprowadzi do sytuacji, w której podmiot wysyłający będzie miał pewność, co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru tego paliwa. Obowiązek rejestracji będzie miał charakter jednorazowy (przed dokonaniem pierwszej czynności z wykorzystaniem przedmiotowych wyrobów akcyzowych do danego miejsca/urządzenia). Jest to czynność o charakterze technicznym, niezbędna jednak dla potrzeb wymagań funkcjonalnych systemu monitorowania przewozu i obrotu oraz dokonywania zgłoszeń przewozu w celu identyfikacji miejsca/urządzenia niestacjonarnego, do którego winny być dostarczone paliwa silnikowe. Nadane numery identyfikacyjne będą odzwierciedlone w zgłoszeniu. W celu maksymalnego ułatwienia dokonania jednorazowego zgłoszenia rejestracyjnego projektowana ustawa przewiduje możliwość dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej za pomocą formularza udostępnionego na stronie https://puesc.gov.pl.

Jednocześnie w przypadku stacji paliw ciekłych oraz stacji kontenerowych projektowany obowiązek przekazywania danych związanych ze stanami liczników urządzeń pomiarowych/odmierzaczy z dystrybutorów skutecznie ograniczy możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu. Wykorzystując możliwości techniczne oraz istniejącą infrastrukturę, w celu ograniczenia uciążliwości wprowadzonego rozwiązania dla podmiotu prowadzącego stację paliw, umożliwiono zbiorcze przekazywanie danych z dystrybutorów wykorzystując POS (point of sale) – terminale stosowane na stacjach paliw do obsługi transakcji sprzedaży. Projektowane rozwiązania stanowią kolejny etap realizowanego procesu monitorowania obrotu paliwami.

Ponadto dostrzegając pojawiające się ryzyka związane z możliwością przewozu towarów poza systemem monitorowania tzw. przewozy międzymagazynowe oraz dostawy do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej – wprowadzono obowiązek dokonywania zgłoszeń w sytuacji, w której przewóz nie jest związany z dostawą towarów oraz gdy jest dokonywany do podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej.
Zrezygnowano również z możliwości przewozu paliw bez zgłoszenia do systemu monitorowania i obrotu, gdy przesyłka jest równa lub poniżej 500 kg albo litrów. Wykonywane na bieżąco analizy oraz ustalenia wynikające z kilkuletniego stosowania przepisów ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi jak i doświadczenia innych krajów oraz rozwiązania przyjmowane dla innych wyrobów akcyzowych (szczególnie gazu LPG do celów napędowych) wskazują na potrzebę monitorowania nie tylko przewozu towarów wrażliwych, ale również szeroko rozumianych wydań tych towarów. Projektowane rozwiązania wpłyną na bezpieczeństwo obrotu paliwami silnikowymi po stronie legalnie działających przedsiębiorców.

Narzędziami służącymi do realizacji tych rozwiązań będą:

1. zmiany legislacyjne obejmujące m.in.:

 • wprowadzenie do systemu prawnego obowiązku zgłoszenia do rejestru SENT miejsc dostarczenia paliw,
 • podawanie przez podmiot odbierający w dniu dostarczenia paliwa do stacji paliw:
  • informacji o ilości odebranego towaru, wyrażonej w litrach,
  • stanu liczników na urządzeniach pomiarowych albo odmierzaczy ze wszystkich dystrybutorów na stacjach paliw ciekłych oraz stacjach kontenerowych, z których są wydawane paliwa silnikowe;

2. wykonanie i udostępnienie narzędzia informatycznego umożliwiającego przesyłanie przez podmioty obowiązane do przekazywania danych do rejestru zgłoszeń SENT bezpośrednio z POS.

Znaczący wpływ dla uszczelnienia obrotu paliwami, które są przedmiotem projektu, mają również zmiany wprowadzane w ustawie – Prawo energetyczne, w szczególności szerszy nadzór nad zakładowymi stacjami paliw ciekłych oraz nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli, objęcie obowiązkiem koncesyjnym wrażliwych podatkowo procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych, czy też większy nadzór nad koncesjami paliwowymi dotyczącymi podaży paliw ciekłych na rynek oraz prowadzenia operacji logistycznych w specyficznych segmentach rynku (lotniska, tereny kolejowe, porty morskie i śródlądowe). Dodatkowo objęcie koncesjonowaniem nowych rodzajów paliw ciekłych doprowadzi do uporządkowania tego rynku w Polsce i zmniejszenia nadużyć w zakresie regulowania należności do budżetu państwa.

Ponadto projektowana zmiana definicji obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą zredukuje próby unikania postępowania koncesyjnego, zapewniając jednocześnie lepszą kontrolę nad wywozami paliw ciekłych z Polski. Projektowane ujednolicenie wymagań dla uzyskania wpisu do rejestru podmiotów przywożących z wymaganiami związanymi z przywozem paliw ciekłych realizowanymi na potrzeby koncesjonowanego obrotu z zagranicą umożliwi weryfikację informacji w ramach procesu rejestracji oraz sprawdzenie poprawności wypełniania wymagań przez podmioty gospodarcze.

Objęcie mechanizmem wygaszania „nieaktywnych” koncesji paliwowych, koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) pozwoli na rzeczywiste zwymiarowanie rynku paliw ciekłych pod kątem liczby podmiotów prowadzących operacje paliwowe, co zwiększy jego transparentność oraz nadzór nad nim ze strony organów administracji publicznej.

Ponadto projekt przewiduje weryfikację wiarygodności oraz wymogów dotyczących infrastruktury przedsiębiorców funkcjonujących na rynku paliwowym bezpośrednio przez uczestników tego rynku, poprzez obowiązek sprawdzania uprawnień kontrahenta do danej działalności, co zwiększy bezpieczeństwo obrotu paliwami ciekłymi oraz przełoży się na lepszy nadzór nad tym rynkiem i eliminację z niego przedsiębiorców działających z naruszeniem przepisów prawa. Uszczelnienie systemu dystrybucji benzyn i olejów napędowych poprzez rozbudowę systemu monitorowania przewozu towarów pozwoli na prowadzenie tej działalności w podobnych warunkach dla wszystkich podmiotów istotnie wpływając na konkurencyjność.

Projektowane zmiany w zakresie ustawy – Prawo energetyczne mają być realizowane poprzez następujące zmiany legislacyjne:

 1. objęcie koncesją na wytwarzanie paliw ciekłych (WPC) i na obrót paliwami ciekłymi nowych rodzajów paliw ciekłych, w szczególności smarów;
 2. uzupełnienie oraz doprecyzowanie definicji obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą;
 3. nadzór koncesyjny nad procesem rozlewania gazu do butli;
 4. ustanowienie obowiązku zgłaszania do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zakładowych stacji gazu płynnego LPG;
 5. ustanowienie obowiązku koncesyjnego dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych;
 6. wprowadzenie nadzoru Prezesa URE nad zakładowymi stacji paliw ciekłych;
 7. uzupełnienie kompetencji nadzorczych oraz kontrolnych Prezesa URE w procesie wydawania oraz cofania koncesji paliwowych;
 8. objęcie systemem nadzoru nad koncesjami paliwowymi specyficznych segmentów rynku takich jak lotniska, tereny kolejowe, porty morskie i śródlądowe poprzez zaangażowanie regulatorów sektorowych takich jak Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, dyrektorzy urzędów morskich oraz dyrektorzy urzędów żeglugi śródlądowej oraz zaangażowanie Straży Granicznej;
 9. ujednolicenie wymagań dla wpisu do Rejestru podmiotów przywożących z wymaganiami związanymi z przywozem paliw ciekłych realizowanym na potrzeby koncesjonowanego obrotu z zagranicą;
 10. rozszerzenie mechanizmu wygaszania „nieaktywnych” koncesji paliwowych także o koncesję na obrót paliwami ciekłymi;
 11. wprowadzenie obowiązku weryfikowania przez samych uczestników rynku spełniania wymogów ustawowych w zakresie obrotu paliwami ciekłymi; weryfikacji podlegać będą ogólnodostępne informacje takie jak np. fakt zgłoszenia do Prezesa URE infrastruktury paliw ciekłych czy też posiadanie wymaganej koncesji.

 

II. W zakresie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym oraz ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Narzędzia cyfrowe sprawiają, że usługi administracji są bardziej wydajne i przejrzyste dla wszystkich zainteresowanych stron. Transformacja cyfrowa w KAS polega na ciągłym stosowaniu najnowszych technologii w celu poprawy jej funkcjonowania i spełniania oczekiwań przedsiębiorców oraz obywateli (interesariuszy KAS). Cyfrowa transformacja pozwala na to, aby wiele usług nie wymagało korzystania z biurka, papierowej dokumentacji, telefonu lub faksu, co pozwala zarówno organom KAS, jak i przedsiębiorcom skierować swoje zaangażowanie na inne zadania.

Planowane zmiany ustawowe w ustawie o podatku akcyzowym wynikają z potrzeby wprowadzenia instrumentu na rzecz cyfrowej transformacji przedsiębiorców i KAS poprzez wdrożenie jakościowej zmiany w obszarze ewidencji i innych dokumentów, o których mowa w dziale VIa ww. ustawy oraz dwóch rejestrów. W związku z powyższym projektodawca proponuje jakościową transformację, która pozwoli na przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich postać elektroniczną w jednym centralnym systemie teleinformatycznym o nazwie Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych, zwanym dalej „CEWA”, udostępnionym bezpłatnie przez Szefa KAS wszystkim podmiotom obowiązanym do prowadzenia szeroko rozumianej dokumentacji akcyzowej. Jest to szczególnie istotne rozwiązanie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, w kontekście obowiązku ustawowego prowadzenia elektronicznych ewidencji i związanych z tym obciążeń finansowych po stronie tych podmiotów. Dzięki projektowanemu rozwiązaniu będą oni mogli prowadzić ewidencje i dokumenty w postaci elektronicznej w udostępnionym online systemie CEWA. Rozwiązanie to zniesie ustawowy obowiązek prowadzenia obecnie papierowych, od 1 lutego 2024 r. elektronicznych ewidencji i dokumentacji akcyzowych, których wszystkie koszty ponieśliby przedsiębiorcy. Ma ono na celu zmniejszenie jak również uproszczenie obowiązków ewidencyjnych i dokumentacyjnych, czyli zmniejszenie obciążeń administracyjnych i obciążeń finansowych.

Zasady dotyczące systemu CEWA zostaną uregulowane w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. W przypadku podmiotów prowadzących dokumentację akcyzową bezpośrednio w swoich programach finansowo-księgowych (ERP) podatnika, system CEWA pozwoli na przesyłanie danych przez interfejs API w celu sporządzenia ewidencji. Projektowane rozwiązanie będzie oparte na modelu poświadczeń, tzn. wymagana będzie autoryzacja osoby wprowadzającej dane w systemie. W celu korzystania z funkcjonalności systemu CEWA konieczne będzie uwierzytelnienie się podatnika na PUESC, co gros podatników akcyzowych uczyniło rejestrując się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych (CRPA). Po uwierzytelnieniu się podatnik będzie mógł korzystać z systemu CEWA w zakresie wprowadzania danych, przeglądania, raportowania i przechowywania ewidencji, dokumentacji lub rejestrów.

Zakłada się, że projektowane rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku akcyzowego, ale także uproszczenia samego procesu kontroli opartej na analizie ryzyka, z uwagi na możliwość zdalnego monitorowania przez organy KAS obrotu wyrobów akcyzowych, w szczególności w składach podatkowych.

 

III. W zakresie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

W celu dostarczenia niezbędnych danych dla potrzeb Platformy Paliwowej przyjęto, że Szef KAS udostępni Prezesowi Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych nieodpłatnie dane z CEWA w zakresie niezbędnym do realizacji ustawowych zadań tego organu. W związku z powyższym oraz dla celów wykonywania kontroli obowiązanych przedsiębiorców przez Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych niezbędne jest wprowadzenie zmiany w art. 299 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa przez wskazanie Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych jako organu uprawnionego do otrzymywania od organów podatkowych informacji zawartych w aktach spraw podatkowych, z wyłączeniem informacji określonych w art. 182 tej ustawy, w celu realizacji jego zadań ustawowych.

Projektowane rozwiązania mają być realizowane poprzez następujące zmiany:

 1. legislacyjne obejmujące:  utworzenie CEWA,  wprowadzenie do systemu prawnego obowiązku prowadzenia ewidencji, dokumentacji i rejestrów akcyzowych w jednym centralnym systemie teleinformatycznym;
 2. pozalegislacyjne – wykonanie i udostępnienie systemu CEWA umożliwiającego prowadzenie ewidencji, dokumentacji i rejestrów akcyzowych przez podmioty obowiązane.

Przewidywany okres wdrożenia projektowanych rozwiązań ze względu na potrzebę dostosowania przedsiębiorców, do wprowadzania proponowanych zmian to dzień 1 lutego 2024 roku. Przesunięcie z dnia 1 stycznia 2024 r. wynika z wdrożenia z dniem 1 stycznia 2024 r. innego obowiązkowego, centralnego systemu teleinformatycznego pod nazwą Krajowy System e-faktur (KSeF).

 

IV. W zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Proponuje się wprowadzenie do uregulowań dotyczących dopuszczalności sprzedaży napojów alkoholowych sankcji o charakterze administracyjnym w przypadku uchybienia przepisom związanym z ewidencjonowaniem obrotu, jak również w zakresie dopuszczalności posiadania automatów do gier hazardowych. Zaproponowane rozwiązanie nakłada nowe obowiązki na kontrolujących działalność podmiotów dokonujących sprzedaży alkoholu. W sytuacji, gdy podczas realizacji czynności służbowych kontrolujący stwierdzą, że przedsiębiorca posiadający zezwolenie na sprzedaż alkoholu dokonuje sprzedaży napojów alkoholowych co najmniej dwukrotnie w okresie 6 miesięcy bez rejestracji na kasie rejestrującej lub bez wydania paragonu, bądź też w miejscu sprzedaży zostanie stwierdzone posiadanie automatów do gier hazardowych wbrew przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, wówczas informacja o dokonanych ustaleniach przekazywana będzie do organu wydającego zezwolenie na sprzedaż alkoholu, stanowiąc podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie jego cofnięcia. W konsekwencji podjęta procedura będzie zmierzała do cofnięcia zezwolenia dla przedsiębiorcy. Wszyscy przedsiębiorcy, na których nałożony został prawny obowiązek rejestrowania sprzedaży z użyciem kasy rejestrującej powinni być świadomi tego, że podczas każdorazowej transakcji należy ją odpowiednio udokumentować.

 

Stan: 8.02.2023 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia z wyjątkami.

Link

Dowiedz się więcej


Webinar: CBAM: Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

Na czym ma polegać CBAM? Jakie dodatkowe obowiązki i koszty nałoży na polskich i unijnych przedsiębiorców? Jak zarządzać związanym z nim ryzykiem?

Bezpłatne seminarium on-line:
8 marca 2023 r., godz. 10:00-11:00

> Zarejestruj się

Document

Przegląd zmian w podatkach

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Pobierz PDF

Subskrybuj "Przegląd zmian w podatkach"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zapisz się

Czy ta strona była pomocna?