Przegląd zmian w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w podatkach

Pillar 2, KSeF, akcyza, kasowy PIT i inne zmiany w podatkach

Z dnia 16 maja 2024 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesowanych zmian w prawie podatkowym. Dla Państwa wygody, wyselekcjonowaliśmy poniżej najnowsze akty prawne, projekty ustaw i rozporządzeń, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pozostałe, wszystkie obecnie procedowane projekty oraz zmiany w prawie podatkowym znajdują się w pliku PDF „Przegląd zmian w prawie podatkowym”.

VAT

Ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1598), zwanej dalej „ustawą KSeF”, został wprowadzony obowiązek wystawiania faktur (e-fakturowania) w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) od 1 lipca 2024 r. Obligatoryjne e-fakturowanie obejmie zasadniczo czynności, które obecnie wymagają udokumentowania fakturą wystawioną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361), zwanej dalej „ustawą o VAT”. W pierwszej kolejności od dnia 1 lipca 2024 r. mieli zostać nim objęci podatnicy czynni VAT, a następnie od 1 stycznia 2025 r. podatnicy zwolnieni podmiotowo (drobni przedsiębiorcy) lub wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od podatku.

Od 1 lipca 2024 r. miał także wejść w życie obowiązek podawania numeru KSeF w przelewach za faktury w transakcjach między podatnikami VAT czynnymi, w tym transakcje objęte mechanizmem podzielonej płatności.

W związku ze zdiagnozowanymi problemami związanymi z wydajnością systemu, które uniemożliwiają wprowadzenie obowiązku KSeF w zakładanym terminie, konieczne jest przesunięcie terminu jego wdrożenia. W celu dokładnego zdiagnozowania błędów systemowych przeprowadzono zewnętrzny audyt informatyczny. Przedstawiona na jego podstawie finalna ocena techniczna wdrażanego rozwiązania potwierdziła, że konieczne i niezbędne jest przesunięcie terminu wprowadzenia obligatoryjnego KSeF.

Wskazaną w oparciu o przeprowadzony audyt systemu nową datę wejścia w życie obligatoryjnego KSeF określa się na dzień 1 lutego 2026 r. W projektowanej ustawie proponuje się, aby obowiązek wdrożenia KSeF miał zastosowanie do wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT) w jednym terminie, tj. 1 lutego 2026 r.

Stan: 10.05.2024 r. – ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Link

Dowiedz się więcej


KSeF: Krajowy System e-Faktur stanie się obowiązkowy w 2026 r.

Ministerstwo Finansów ogłosiło docelową datę wdrożenia systemu KSeF

> Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 maja 2024 r.

Zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1753, z późn. zm.) jest związana z wprowadzeniem nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe takie jak cygara i cygaretki oraz określeniem sposobu nanoszenia tych znaków akcyzy na opakowania jednostkowe.

Wprowadzenie nowego wzoru znaków akcyzy na cygara i cygaretki związane jest z objęciem od 20 maja 2024 r. tych wyrobów systemem śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace) (art. 15 ust. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE).

W związku z objęciem cygar i cygaretek systemem Track & Trace wyroby te będą oznaczane znakami akcyzy, ponieważ banderole pełnią w tym systemie funkcję dodatkowego zabezpieczenia (security features). Konsekwencją wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy na te wyroby są odpowiednie zmiany we wszystkich załącznikach do rozporządzenia.

W załącznikach nr 1 i 2 niniejszego rozporządzenia określono nowe wzory banderol podatkowych i legalizacyjnych na opakowania jednostkowe importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju cygar i cygaretek.

W załączniku nr 3 do kryteriów jakościowych dodano znaki akcyzy na cygara i cygaretki.

W załączniku nr 4 (załącznik nr 3 niniejszego rozporządzenia) określono sposób oznaczania cygar i cygaretek - banderole będą nanoszone w dowolnym miejscu na opakowaniu jednostkowym.

W załączniku nr 5 (załącznik nr 4 niniejszego rozporządzenia) do objaśnień do wzoru wniosku o zdjęcie banderol z opakowań jednostkowych wyrobów akcyzowych lub z wyrobów akcyzowych dodano cygara i cygaretki.

W załączniku nr 6 (załącznik nr 5 niniejszego rozporządzenia) do objaśnień do wzoru wniosku o wskazanie sposobu nanoszenia banderol na nietypowe opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych dodano cygara i cygaretki.

W załączniku nr 7 (załącznik nr 6 niniejszego rozporządzenia) dodano wzór wstępnego zapotrzebowania na znaki akcyzy na cygara i cygaretki.

W załączniku nr 8 w tabeli 1 określającej wysokość kwot stanowiących wartość banderol podatkowych dodano wiersz określający przedmiotowe należności dla banderol na cygara i cygaretki.

W załączniku nr 9 (załącznik nr 7 niniejszego rozporządzenia) określono wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych dla nowych wzorów banderol na cygara i cygaretki o wymiarze 32 mm x 16 mm i 32,5 x 12 mm, natomiast w 2 załączniku nr 10 (załącznik nr 8 niniejszego rozporządzenia) określono wysokość kosztów wytworzenia banderol legalizacyjnych dla ww. nowych wzorów banderol.

Dodatkowo w załączniku nr 9 i 10 ( załączniki nr 7 i 8 niniejszego rozporządzenia) określono wysokość kwot wpłacanych na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych oraz koszty wytworzenia banderol legalizacyjnych dla pozostałych wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy. Przedmiotowa zmiana podyktowana jest wzrostem cen za produkcję banderol u ich wytwórcy oraz wymogiem ustawowym zwartym w art. 126 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym, określającym wysokość kwot wpłacanych przez podatników na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych na poziomie co najmniej 80% całkowitych kosztów ich wyprodukowania.

W załączniku nr 11 ( załącznik nr 9 niniejszego rozporządzenia) w tabeli określającej wysokość należności z tytułu sprzedaży banderol legalizacyjnych dodano wiersz określający przedmiotowe należności dla banderol na cygara i cygaretki.

W załączniku nr 12 ( załącznik nr 10 niniejszego rozporządzenia) dodano cygara i cygaretki do wzoru wniosku o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol.

W załączniku nr 13 i 14 ( załącznik nr 11 i 12 niniejszego rozporządzenia) określono nowe wzory upoważnień do odbioru banderol podatkowych i legalizacyjnych wydawane w postaci zarówno papierowej jak i elektronicznej uwzględniające banderole na cygara i cygaretki.

Ponadto w projekcie zaproponowano przepis przejściowy dla wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie przedmiotowej zmiany. Proponuje się, aby do wniosków złożonych i opłaconych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosować koszty wytworzenia banderol obowiązujące w dotychczasowych rozporządzeniu (przed podwyżką), natomiast do wniosków nieopłaconych stosować koszty wytworzenia banderol określone w niniejszym projekcie rozporządzenia (po podwyżce).

Projekt zakłada wejście w życie zmienianych regulacji po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia rozporządzenia z tym, że banderole na cygara i cygaretki byłyby stosowane od 20 maja 2024 r.

Intencją takiego rozwiązania jest umożliwienie podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów tytoniowych (cygar i cygaretek) dostosowanie parku maszynowego do zmienianych regulacji.

Link

Projektowana ustawa w zakresie zmian w ustawie o podatku akcyzowym ma na celu objęcie podatkiem akcyzowym dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, tj. saszetek nikotynowych oraz innych wyrobów nikotynowych, a także rozszerzenie opodatkowania w zakresie już istniejących na gruncie ww. ustawy wyrobów nowatorskich, poprzez zmianę definicji tych wyrobów. Powyższe wyroby są dostępne na rynku, a ich produkcja i obrót nie są obecnie zabronione. Biorąc pod uwagę charakter ww. wyrobów oraz ich substytucyjność w stosunku do szeroko rozumianych wyrobów tytoniowych, zasadnym stało się objęcie tych wyrobów ustawą o podatku akcyzowym.

Stan: 06.05.2024 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania

W terminie 1 stycznia 2025 r. wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę o podatku akcyzowym oraz ustawę – Kodeks karny skarbowy. Z dniem następującym po dniu ogłoszenia wejdą w życie przepisy nowelizujące ustawę o zdrowiu publicznym (art. 5), zmieniające przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 2) oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 3), a także art. 7 projektowanej ustawy stanowiący przepis przejściowy do ustawy o zdrowiu publicznym. W tym zakresie proponowane rozwiązanie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom podmiotów biorących udział w obrocie napojami i jednocześnie usuwa wątpliwości interpretacyjne, co do zasadności poboru dodatkowej opłaty i jej wysokości. Z tego też względu zasadne jest, aby projektowane przepisy mogły być jak najszybciej stosowane. Nie narusza to zasad demokratycznego państwa prawnego.

Z dniem 1 października 2024 r. wejdą w życie przepisy przejściowe dotyczące nowelizowanych regulacji z zakresu ustawy o podatku akcyzowym, umożliwiające wcześniejsze przygotowanie się podmiotów do wykonywania nowych obowiązków w zakresie akcyzy (art. 6 ust. 1–7).

Z dniem 1 grudnia 2024 r. wejdzie w życie przepis przejściowy art. 6 ust. 8 projektowanej ustawy dotyczący nowelizowanej regulacji z ustawy o podatku akcyzowym w zakresie umożliwienia w grudniu 2024 r. dokonania przedpłaty akcyzy odnośnie produkcji wyrobów, która będzie prowadzona w styczniu 2025 r.

Link

Dowiedz się więcej


Warsztaty on-line: Rozliczanie akcyzy od energii elektrycznej

Otwarte warsztaty on-line:
23 maja 2024 r., godz. 10:00 – 14:00

> Zarejestruj się

Webinar: ESG w perspektywie celnej – nowe obowiązki w zakresie CBAM oraz Rozporządzenia UE o deforestacji (EUDR)

Według jakich zasad importerzy powinni pozyskiwać od dostawców i raportować na potrzeby CBAM rzeczywiste emisje „wbudowane” w towary? Jakie formalności i nowe obowiązki wprowadzi Rozporządzenie UE o deforestacji (EUDR)?

> Zarejestruj się

Zużywasz biogaz? Sprawdź czy nie powinieneś zapłacić akcyzy

Obowiązki w podatku akcyzowym związane ze zużyciem biogazu na cele opałowe

> Dowiedz się więcej

Podatki dochodowe

Projekt implementuje do polskiego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady (UE) 2022/2523 z dnia 14 grudnia 2022 r. w sprawie zapewnienia globalnego minimalnego poziomu opodatkowania międzynarodowych grup przedsiębiorstw oraz dużych grup krajowych w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 328 z 22.12.2022 r., str. 1, zwanej dalej: „dyrektywą”). Celem dyrektywy jest wdrożenie w Unii Europejskiej (UE) globalnych zasad przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania („zasad GloBE”), tj. głównej części tzw. Filaru II OECD.

Na podstawie tych zasad, na świecie ma zostać ustanowiony minimalny poziom opodatkowania działalności gospodarczej. Filar II stanowi obok Filaru I jeden z dwóch elementów globalnej reformy podatkowej opracowywanej na forum Inclusive Framework on BEPS1 (dalej jako: Inclusive Framework) przy współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (dalej jako: OECD), w ramach Projektu do spraw przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku 2.0 (tzw. BEPS 2.0).

Filar I OECD zakłada:

  • w ramach Kwoty A, częściowe przeniesienie praw do opodatkowania do jurysdykcji, w których następuje konsumpcja dóbr i usług (dla największych i najbardziej dochodowych grup międzynarodowych) oraz 
  • w ramach Kwoty B, zmianę zasad cen transferowych dla transakcji sprzedaży, w ramach których dystrybutor hurtowy nabywa towary od podmiotu powiązanego w celu ich hurtowej dystrybucji na rzecz podmiotów niepowiązanych. Filar II OECD składa się z:
  • zasad GloBE, które wprowadzają minimalny globalny poziom efektywnego opodatkowania dużych przedsiębiorstw międzynarodowych (tzw. globalny minimalny podatek) oraz
  • traktatowej zasady dodatkowego prawa do opodatkowania (STTR) pozwalającej państwom źródła na nałożenie dodatkowego opodatkowania na niektóre kategorie płatności wychodzące z danej jurysdykcji do podmiotów powiązanych w innej jurysdykcji.

Dyrektywa, a tym samym projekt implementujący dyrektywę, służą wprowadzeniu wyłącznie zasad GloBE. Zasady GloBE zawarto w dokumencie Inclusive Framework pn. „Wyzwania Podatkowe Wynikające z Cyfryzacji Gospodarki - Modelowe Globalne Zasady Przeciwdziałania Erozji Podstawy Opodatkowania (Filar II)” (dokument ten dalej jako: Modelowe Zasady GloBE). Modelowe Zasady GloBE razem z Komentarzem do Modelowych Zasad GloBE, Wytycznymi Administracyjnymi, oraz dokumentem o Deklaracji Informacyjnej GloBE, stanowią tzw. Ramy Implementacyjne (Implementation Framework).

Dyrektywa powinna być interpretowana i implementowana z uwzględnieniem Ram Implementacyjnych. W ramach prac prowadzonych pod egidą Inclusive Framework zidentyfikowano kilka kluczowych problemów dotyczących szeroko pojętej architektury międzynarodowego opodatkowania działalności gospodarczej. Po pierwsze, zaobserwowano występowanie konkurencji podatkowej pomiędzy jurysdykcjami. To jest: rywalizację pomiędzy państwami o jak najniższe stawki podatkowe (ang. race to the bottom – wyścig do dna lub wyścig w dół).

W ocenie OECD oraz niektórych jurysdykcji zrzeszonych w Inclusive Framework, race to the bottom prowadzić ma do agresywnej optymalizacji podatkowej polegającej na lokowaniu dochodu przez grupy międzynarodowe (potocznie zwane korporacjami) w krajach o najniższym poziomie opodatkowania (np. w rajach podatkowych).

W opinii OECD grupy międzynarodowe korzystając ze zjawiska race to the bottom, doprowadzają do sytuacji, w której:

  • opodatkowanie następuje w jurysdykcji o niskiej efektywnej stawce podatkowej, a nie w miejscu wytworzenia wartości,
  • jurysdykcje bogate mogą sobie pozwolić na obniżanie stawek podatkowych i rezygnację z dochodów podatkowych, co w efekcie pogłębia dalszy rozdźwięk ekonomiczny miedzy państwami rozwiniętymi a rozwijającymi się,
  • państwo które chce pozostać atrakcyjnie inwestycyjnie, musi (jako efekt presji w wyścigu do dna) także obniżyć opodatkowanie na swoim terytorium, co przyczynia się do spadku ogólnego poziomu opodatkowania grup międzynarodowych na całym świecie.

W rozumieniu OECD, niektórych jurysdykcji zrzeszonych w Inclusive Framework oraz Komisji Europejskiej, zjawisko wyścigu w dół jest problemem globalnym i wymaga międzynarodowego rozwiązania. Z uwagi na fakt, że opodatkowanie wyrównawcze stanowi nowe rozwiązanie, implementacja przepisów w tym zakresie może skutkować pojawieniem się szeregu pytań ze strony podatników objętych regulacjami projektowanej ustawy w postaci wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.

W ocenie projektodawcy, obecna procedura wydawania interpretacji indywidualnych nie jest dostosowana do złożoności i nowatorskiego charakteru wprowadzanych zasad GloBE. W szczególności istotnym jest, aby w ramach wykładni projektowanych przepisów brać pod uwagę Ramy Implementacyjne oraz aby posiłkować się regułami, standardami i właściwymi przepisami dotyczącymi rachunkowości. Spójność wykładni polskich przepisów z Ramami Implementacyjnymi będzie brana pod uwagę w projektowanym przez Inclusive Framework procesie oceny legislacji (peer review). Wprowadzenie nowego, specjalistycznego procesu interpretacji może ułatwić spełnienie warunku spójności oraz zwiększy pewność prawa podatkowego dla polskich podatników w kontekście międzynarodowym.

Stan: 29.04.2024 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2025 r.

Link

Projekt ustawy jest kontynuacją zmniejszenia obciążeń podatkowych dla obywateli wprowadzonych w życie przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Przez wiele lat kwota wolna od podatku dla większości obywateli rozliczających PIT wynosiła 3.091 zł. Kwota ta nie była podnoszona od 2009 r. Po zmianach podatkowych wprowadzonych w 2022 roku kwota wolna od podatku wynosi 30 tys. złotych. Próg ten odnosi się do zarobków osiąganych w ujęciu rocznym. Jeśli chodzi o 2023 rok, kwota wolna od podatku dochodowego jest ustalana w następujący sposób:

1) dochody roczne na poziomie wynoszącym do 30 000 zł – podatek w wysokości 0 złotych;

2) dochody roczne wynoszące co najmniej 30 001 zł i nie wyższe niż 120 000 zł – kwota wolna jest ustalana jako różnica 12 proc. (tyle wynosi podstawowa stawka podatku VAT) minus kwota zmniejszająca podatek, czyli 3600 zł;

3) roczne dochody przekraczające 120 000 zł – kwota jest wówczas ustalana jako 10 800 zł + 32 proc. z nadwyżki ponad 120 000 zł.

Wprowadzenie zmian proponowanych w niniejszym projekcie spowoduje urealnienie kwoty wolnej. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich do wysokości równej dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale nie mniejszej niż 60 000 zł. Celem niniejszej zmiany jest zmniejszenie wysokości klina podatkowego, podwyższenie płac netto większości obywateli, oraz ustalenie bardziej sprawiedliwych obciążeń podatkowych poprzez wyrównanie kwoty wolnej dla wszystkich oraz oparcie systemu podatkowego na elementarnej zasadzie prawa podatkowego, tj. zasady zdolności płatniczej.

Stan: 09.05.2024 r. – projekt skierowano do sejmowej Komisji Finansów Publicznych

Zgodnie z projektem, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

Link

Proponowane w projekcie ustawy zmiany stanowią przede wszystkim realizację zapowiedzi z exposé Premiera wygłoszonego 13 grudnia 2023 r.

Do zmian tych należą proponowane rozwiązania polegające na wprowadzeniu możliwości wyboru przez przedsiębiorców kasowej metody rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czyli tzw. kasowego PIT.

Projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie:

  1. z dnia 26 lipca 1991 r, o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 226, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”,
  2. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2540, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o ryczałcie”.

Stan: 07.05.2024 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania

Co do zasady, większość projektowanych zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Link

Dowiedz się więcej


Webinar: Pillar 2 – polskie przepisy o globalnym podatku minimalnym

Omawiamy kluczowe założenia projektu ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek składowych grup międzynarodowych i krajowych

> Zarejestruj się

Nachodzi Pillar 2 - globalny podatek minimalny w polskim wydaniu

Opublikowano długo wyczekiwany, 154-stronnicowy projekt polskich przepisów Pillar 2, a w nim: Krajowy Podatek Wyrównawczy, bezpieczna przystań CBCR i wiele więcej

> Dowiedz się więcej

Podcast Podatki/Prawo: Podatek u źródła a obowiązki polskich płatników

Mechanizm pay & refund, preferencje, należyta staranność płatnika

> Odsłuchaj podcast

Document

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Pobierz PDF

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zapisz się

Czy ta strona była pomocna?