Przegląd zmian w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w podatkach

VAT, ceny transferowe, podatki dochodowe i inne zmiany

Z dnia 17 marca 2023 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesowanych zmian w prawie podatkowym. Dla Państwa wygody, wyselekcjonowaliśmy poniżej najnowsze akty prawne, projekty ustaw i rozporządzeń, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pozostałe, wszystkie obecnie procedowane projekty oraz zmiany w prawie podatkowym znajdują się w pliku PDF „Przegląd zmian w prawie podatkowym”.

VAT

Określenie nowego wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy o podatku od towarów i usług (VAT-14), którego integralną częścią jest załącznik VAT-14/A. W nowym wzorze deklaracji VAT-14 proponuje się dodanie w sekcji b załącznika VAT-14/A po kolumnie f „Data transakcji” kolumny g w nowym brzmieniu „Data wystawienia faktury (dzień-miesiąc-rok)”. Ponadto, w objaśnieniach do załącznika VAT-14/A w pkt 2) proponuje się dodanie objaśnień do utworzonej kolumny g, zgodnie z którymi w kolumnie g należy wpisać datę wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, dokumentującej dokonanie dostawy towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia; w przypadku nieposiadania informacji o dacie wystawienia faktury, kolumny g nie wypełnia się. Dodatkowo, w załączniku VAT-14/A i objaśnieniach do niego dokonano zmian dostosowawczych będących konsekwencją dodania kolumny g, polegających na zmianie oznaczeń literowych. W objaśnieniach do deklaracji proponuje się również dodanie odwołania do art. 103 ust. 5ac ustawy o VAT oraz usunięcie odwołania do uchylanego art. 103 ust. 5b tej ustawy. Dodatkowo, we wzorze deklaracji VAT-14 zostaną uaktualnione publikatory przywołanych ustaw i zmieniona zostanie treść pouczenia w związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2023 r. przepisów wprowadzających nowe rozwiązania dotyczące grup VAT3 , aby nie było wątpliwości, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego również na członka grupy VAT, w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości. Różnica między dotychczasowym a projektowanym rozporządzeniem ma zatem charakter głównie techniczny i polega na zmianie wzoru deklaracji VAT-14. Nowy wzór deklaracji ułatwi podatnikom podatku od towarów i usług wykonywanie obowiązku podatkowego.

Stan: 13.03.2023 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2023 r.

Link

Dowiedz się więcej


Panel dyskusyjny: E-paragony – czekać czy nie zwlekać?

Pierwsze zmiany już obowiązują, jednak czy koniec papierowych paragonów to odległa perspektywa?

Panel dyskusyjny on-line:
23 marca 2023 r., godz. 12:00-13:00

> Zarejestruj się

Podatki dochodowe

Zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem w informacji o cenach transferowych polegają przede wszystkim na uchyleniu przepisów dotyczących wykazywania informacji dotyczących transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1a ustawy (dotychczasowy § 2 pkt 4 lit. k rozporządzenia). W Informacji TPR, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 23za ust. 1a ustawy, należało wskazać kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu rzeczywistego właściciela oraz wartość transakcji przypadającej na kraj lub terytorium rzeczywistego właściciela, o ile były one znane podmiotowi. W tym celu w Informacji TPR należało uzupełnić pola „Wartość BO”, „Kraj BO”. Projekt rozporządzenia uchyla ww. rozwiązania przewidziane dla raportowania tzw. pośrednich transakcji rajowych z art. 23za ust. 1a ustawy. Ponadto, w Informacji TPR nie będzie już podziału transakcji innej niż transakcja kontrolowana na transakcję bezpośrednią (art. 23za ust. 1 ustawy) oraz transakcję pośrednią (dotychczasowy art. 23za ust. 1a ustawy). W projektowanym rozporządzeniu, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 23zc ust. 3a ustawy dotyczących m.in. mikroprzedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy, wprowadzono możliwość wyboru w części dotyczącej stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji kodu MW00, co oznacza, że w Informacji TPR nie wskazuje się danych dotyczących analiz porównawczych lub analiz zgodności. Projekt rozporządzenia przewiduje także zmianę treści oświadczenia zawartego w informacji o cenach transferowych, o którym mowa w § 2 pkt 7 lit b rozporządzenia. Z uwagi na zmianę brzmienia art. 23u ustawy, proponuje się następującą zmianę treści oświadczenia dla podmiotów zawierających transakcje inne niż kontrolowane, o których mowa w art. 23za ust. 1 ustawy: „Stosownie do art. 23zf ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.”.

Projekt rozporządzenia modyfikuje również sposób przedstawiania statusu mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy w Informacji TPR. Nie będzie obowiązku wskazania tego statusu w części Informacji TPR wskazującej dane identyfikujące podmiot, dla którego składana jest informacja. Status będzie określany w części opisującej transakcję. Projekt nadaje nowe brzmienie załącznika do rozporządzenia. Pozostałe z wprowadzanych zmian mają charakter doprecyzowujący.

Stan: 14.03.2023 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Zmiany wprowadzane projektowanym rozporządzeniem w informacji o cenach transferowych polegają przede wszystkim na uchyleniu przepisów odnoszących się do wykazywania informacji dotyczących transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy (dotychczasowy § 2 pkt 4 lit. k rozporządzenia). W Informacji TPR, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11o ust. 1a ustawy, należało wskazać kraj lub terytorium miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu rzeczywistego właściciela oraz wartość transakcji przypadającej na kraj lub terytorium rzeczywistego właściciela, o ile były one znane podmiotowi. W tym celu w Informacji TPR należało uzupełnić pola „Wartość BO”, „Kraj BO”. Projekt rozporządzenia uchyla ww. rozwiązania przewidziane dla raportowania tzw. pośrednich transakcji rajowych, o których mowa w uchylonym art. 11o ust. 1a ustawy. Ponadto, w Informacji TPR nie będzie już podziału transakcji innej niż transakcja kontrolowana na transakcję bezpośrednią (art. 11o ust. 1 ustawy) oraz transakcję pośrednią (dotychczasowy art. 11o ust. 1a ustawy). W projektowanym rozporządzeniu, w przypadku transakcji, o których mowa w art. 11q ust. 3 ustawy, wprowadzono możliwość wyboru w części dotyczącej stosowanych cen transferowych oraz metod ich weryfikacji kodu MW00 „nie dotyczy”. W przypadku wyboru kodu MW00 „nie dotyczy”, w Informacji TPR nie wskazuje się danych dotyczących analiz porównawczych lub analiz zgodności. Projekt rozporządzenia przewiduje także zmianę treści oświadczenia zawartego w informacji o cenach transferowych, o którym mowa w § 2 pkt 7 lit b rozporządzenia. Z uwagi na zmianę brzmienia art. 11i ustawy, proponuje się następującą zmianę treści oświadczenia dla podmiotów zawierających transakcje inne niż kontrolowane, o których mowa w art. 11o ust. 1 ustawy: „Stosownie do art. 11t ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych oświadczam, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane niemające miejsca zamieszkania, siedziby lub zarządu na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.” Projekt nadaje nowe brzmienie załącznika do tego rozporządzenia.

Stan: 14.03.2023 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Z dniem 1 stycznia 2023 r. został uchylony obowiązek składania przez emitenta do organu podatkowego oświadczenia, że dochował on należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych o warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 50c ustawy o CIT. Dlatego konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania oświadczenia przez płatnika, które nie będzie zawierało już przepisów określających sposób przesyłania oświadczenia emitenta. Oświadczenie płatnika będzie przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru oświadczenia płatnika będzie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W projektowanym rozporządzeniu określa się sposób przesyłania wymienionego w ustawie oświadczenia płatnika

Stan: 23.02.2023 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Z dniem 1 stycznia 2023 r. został uchylony obowiązek składania przez emitenta do organu podatkowego oświadczenia, że dochował on należytej staranności w poinformowaniu podmiotów z nim powiązanych o warunkach zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 130c ustawy o PIT. Dlatego konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie sposobu przesyłania oświadczenia przez płatnika, które nie będzie zawierało już przepisów określających sposób przesyłania oświadczenia emitenta. Oświadczenie płatnika będzie przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru oświadczenia płatnika będzie udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

W projektowanym rozporządzeniu określa się sposób przesyłania wymienionego w ustawie oświadczenia płatnika.

Stan: 23.02.2023 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją makroekonomiczną, jak również wystąpieniem na krajowym rynku negatywnych zjawisk gospodarczych spowodowanych czynnikami zewnętrznymi, zasadne jest wprowadzenie rozwiązań ułatwiających wywiązywanie się z ustawowego obowiązku rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych. Wydanie projektowanego rozporządzenia wynika z uwzględnienia postulatów zgłaszanych przez środowisko księgowych.

Proponuje się wydłużenie terminów do wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym przede wszystkich terminu do złożenia zeznania i zapłaty należnego podatku dla podatników CIT, w celu ułatwienia podatnikom wywiązywanie się z obowiązków ustawowych.

Stan: 13.03.2023 r. – projekt znajduje się w Komisji Prawniczej.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

Dowiedz się więcej


Podcast Podatki/Prawo: Fundacja rodzinna – istotne aspekty podatkowe

Nowy instrument prawny wejdzie w życie w maju 2023 r.

> Odsłuchaj podcastu

Webinar: Kontrola obrotu produktami podwójnego zastosowania – ważne zmiany planowane w 2023 roku

Jakie zmiany czekają polskich przedsiębiorców? Kiedy mogą wejść w życie? Jak się do nich przygotować?

Bezpłatne seminarium on-line:
22 marca 2023 r., godz. 10:00 – 11:00

> Zarejestruj się

Ustawa o fundacji rodzinnej wchodzi w życie... i co dalej?

Bezpłatny webinar Deloitte Private

Panel dyskusyjny on-line:
27 marca, godz. 10:00 - 11:30

> Zarejestruj się

Webinar: CEWA, czyli ewidencje akcyzowe po nowemu

Organy będą miały wkrótce pełny i bieżący dostęp do danych o wyrobach akcyzowych w Twojej firmie.

Bezpłatne seminarium on-line:
5 kwietnia, godz. 10:00 - 11:00

> Zarejestruj się

Document

Przegląd zmian w podatkach

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Pobierz PDF

Subskrybuj "Przegląd zmian w podatkach"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zapisz się

Czy ta strona była pomocna?