Przegląd zmian w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w podatkach

Grupy VAT, e-faktury oraz inne regulacje

Z dnia 19 stycznia 2023 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesowanych zmian w prawie podatkowym. Dla Państwa wygody, wyselekcjonowaliśmy poniżej najnowsze akty prawne, projekty ustaw i rozporządzeń, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pozostałe, wszystkie obecnie procedowane projekty oraz zmiany w prawie podatkowym znajdują się w pliku PDF „Przegląd zmian w prawie podatkowym”.

VAT

Projektowane rozporządzenie ma określać szczegółowy zakres danych zawartych w ewidencji czynności dokonywanych pomiędzy członkami grupy VAT, oraz sposób wykazywania danych w ewidencji, uwzględniając konieczność przeciwdziałania uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania przez grupę VAT, kontroli obowiązków grupy VAT przez organ podatkowy oraz możliwości techniczno-organizacyjne prowadzenia przez członków grupy VAT tej ewidencji.

Stan: 29.12.2022 – projekt znajduje się na etapie opiniowania.
Termin wejścia w życie projektowanego rozporządzenia został określony na dzień 1 lipca 2023 r.

Link

Dowiedz się więcej


Webinar: Dobra wróżba na 2023 rok, czyli należyta staranność w VAT
Czy weryfikacja kontrahentów nadal jest konieczna?
Bezpłatne seminarium on-line:
8 lutego 2023 r., godz. 10:00-11:00

> Zarejestruj się

Otwarte szkolenie on-line: Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce
9 lutego 2023 r., godz. 10:00 – 14:00

> Zarejestruj się

Podcast Podatki/Prawo: Obowiązkowe e-faktury dla wszystkich podatników od 1 stycznia 2024 r.
KSeF, czyli kolejne kroki digitalizacji w VAT

> Odsłuchaj podcastu

Pozostałe

Projekt rozporządzenia jest konsekwencją wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. ustawy z dnia 16 listopada 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2745), która wprowadza zmiany w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytucji finansowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1685), zwanej dalej „ustawą o PFIN”. Zmiany te umożliwiają określonym podatnikom podatku od niektórych instytucji finansowych tj. bankom krajowym, oddziałom banków zagranicznych, oddziałom instytucji kredytowych oraz spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym obniżenie podstawy opodatkowania o wartość aktywów:

  • w postaci papierów wartościowych ustawowo objętych gwarancją Skarbu Państwa,
  • wynikających z transakcji odkupu, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.), której przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przy czym jeżeli drugą stroną tej transakcji jest podmiot inny niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny, podstawę opodatkowania obniża się, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
    • transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, 1488, 1933 i 2185),
    • transakcja podlega rozliczeniu przez CCP w rozumieniu art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

Dodatkowo usystematyzowaniu ulegnie opis dotyczący kwot, o które podatnik wykonując decyzję, o której mowa w art. 138d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, podwyższył w okresie miesiąca, za który ustala się podstawę opodatkowania, fundusze własne. Zmiana nastąpi poprzez dodanie art. 138 ust. 2 pkt 2 i 3 tożsamego z uchylonym z dniem 28 kwietnia 2021 r. art. 138 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.

Stan: 2.01.2023 – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Projektuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lutego 2023 r.

Link

Ze względu na fakt, że procedowanie zmiany ustawy jest procesem długotrwałym, w pierwszej kolejności proponuje się wydanie projektowanego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku od niektórych instytucji jako rozwiązania tymczasowego, a następnie wprowadzenie zwolnienia ustawowego dla banków funkcjonujących w formie instytucji pomostowej.

Proponuje się zatem zaniechanie poboru podatku od niektórych instytucji finansowych od wartości aktywów banków krajowych będących instytucją pomostową w rozumieniu art. 2 pkt 26 ustawy o BFG (§1 rozporządzenia). Zaniechanie poboru podatku dotyczyłoby banków tworzonych przez BFG w formie instytucji pomostowej, natomiast nie będzie dotyczyło banków krajowych przejętych przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny w celu utworzenia instytucji pomostowej. Stąd propozycja wyłączenia instytucji pomostowej utworzonej zgodnie z art. 181 ust. 2 ustawy o BFG.

Proponuje się też, aby zaniechanie miało zastosowanie do wartości aktywów podlegających opodatkowaniu w roku 2023 (§2 rozporządzenia). Zaniechanie poboru podatku ma charakter przejściowy i ograniczony w czasie. Proponowany okres zaniechania podatku powinien wystarczyć na przeprowadzenie niezbędnych zmian ustawowych zwalniających podatników podatku od niektórych instytucji finansowych będących instytucją pomostową.

Proponuje się także, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia (§3 projektu). Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, w uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni, jeżeli ważny interes państwa wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego i zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Ważny interes państwa w tym przypadku uzasadnia zapewnienie możliwości odbudowy wskaźników kapitałowych, które są istotne dla sprzedaży praw majątkowych i zbycia instytucji pomostowej innemu podmiotowi i odzyskania w możliwie najszerszym zakresie środków publicznych wydatkowanych z funduszy przymusowej restrukturyzacji.

Stan: 28.12.2022 – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Projektuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

Dowiedz się więcej


Webinar: Ulga na robotyzację – spojrzenie teoretyczne i praktyczne
Dla kogo przeznaczona jest wprowadzona w 2022 roku ulga na robotyzację? Jak ją efektywnie wykorzystać? I czym tak naprawdę jest robot?
Bezpłatne seminarium on-line:
25 stycznia 2023 r., godz. 10:00-11:30

> Zarejestruj się

Webinar: Cło i międzynarodowy obrót towarami – podsumowanie roku 2022
Eksperckie spojrzenie na zmiany w prawie i praktyce celnej, najciekawsze trendy i wyroki
Bezpłatne seminarium on-line:
27 stycznia 2023 r., godz. 10:00 - 11:00

> Zarejestruj się

Document

Przegląd zmian w podatkach

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Pobierz PDF

Subskrybuj "Przegląd zmian w podatkach"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zapisz się

Czy ta strona była pomocna?