Przegląd zmian w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w podatkach

VAT, akcyza i inne zmiany

Z dnia 20 kwietnia 2023 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesowanych zmian w prawie podatkowym. Dla Państwa wygody, wyselekcjonowaliśmy poniżej najnowsze akty prawne, projekty ustaw i rozporządzeń, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pozostałe, wszystkie obecnie procedowane projekty oraz zmiany w prawie podatkowym znajdują się w pliku PDF „Przegląd zmian w prawie podatkowym”.

VAT

Zmiany zaproponowane w § 11b mają charakter przepisów epizodycznych i regulują kwestię wykazywania w pliku JPK_VAT z deklaracją dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2023 r. do dnia 28 lutego 2025 r. dostaw gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1092, 1576 i 1967), dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 145e ust. 1 ustawy o VAT. Dane takie w JPK_VAT z deklaracją wykazywane powinny być łącznie z danymi wykazanymi odpowiednio w deklaracji na podstawie § 4 pkt 1 lit. m oraz w ewidencji § 10 ust. 1 pkt 7 lit. e rozporządzenia.

Natomiast zmiany w § 4 pkt 6 i § 10 ust. 1 pkt 13 dostosowują przepisy rozporządzenia w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT polegającą na uchyleniu art. 103 ust. 5b ustawy o VAT ustawą z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2427). Zmiany te nie wpływają na obowiązek ujmowania w deklaracji i w ewidencji JPK_VAT transakcji objętych art. 103 ust. 5a i 5aa ustawy o VAT

Stan: 29.03.2023 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Planowano, by przepisy rozporządzenia weszły w życie z dniem 1 kwietnia 2023 r.

Link

Wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej wymaga zmian w związku ze zmienionymi przepisami:

 • o doręczeniach – zawartymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2651, z późn. zm..) oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn.zm.), wprowadzonymi ustawą z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 569, z późn. zm.), a także ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301),
 • ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z późn. zm.). Procedowany obecnie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3025) przewiduje m.in. likwidację opłaty za wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej, jak również rozszerza krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o wydanie wiążącej informacji stawkowej. Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Projekt rozporządzenia określa nowy wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) dostosowany do zmian w przepisach w zakresie doręczeń pism oraz zmian w przepisach ustawy o VAT.

Stan: 6.04.2023 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Link

Dowiedz się więcej


Odyseja KSeFiczna: jak obrać właściwy kurs?

Przewodnik po najważniejszych kwestiach związanych z KSeF i e-fakturami.

Kwiecień 2023 r.

> Pobierz przewodnik

Szkolenie on-line: VAT w praktyce przedsiębiorcy

Jak prawidłowo rozliczać podatek VAT? Aktualne problemy i wyzwania oraz związane z nimi błędy i ryzyka VAT.

Otwarte szkolenie on-line:
11 maja 2023 r., godz. 9:30 – 15:30

> Zarejestruj się

Szkolenie on-line: Faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur (KSeF) w praktyce

Otwarte szkolenie on-line:
6 czerwca 2023 r., godz. 10:00 – 14:00

> Zarejestruj się

Akcyza

Projektowane rozporządzenie zostało przygotowane w związku z brakiem w obecnych przepisach rozporządzenia określenia sposobu oznaczania wyrobów winiarskich w puszkach, banderolami o wymiarach 50x16 mm (tzw. banderolami prostokątnymi). Obecne przepisy określają tylko sposób oznaczania banderolami o wymiarze 45x21 mm na wieczkach puszek, a nie ma takiego określonego sposobu oznaczania na ściankach puszek Wprowadzenie ww. rozwiązania umożliwi producentom i importerom wyrobów winiarskich oznaczanie na zautomatyzowanej linii produkcyjnej, co przyczyni się do ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto ustawą o zmianie ustawy o podatku akcyzowym zostało nadane nowe brzmienie art. 126 ust. 2 pkt 4, co skutkowało koniecznością dostosowania § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia.

Projekt rozporządzenia zakłada określenie sposobu oznaczania znakami akcyzy wyrobów winiarskich w puszkach, banderolami o wymiarach 50x16 mm (tzw. banderolami prostokątnymi), przez umożliwienie ich nanoszenia na ściance puszki, zarówno w orientacji pionowej jak i poziomej oraz nadaje nowe brzmienie § 8 ust. 1 pkt 5.

Stan: 17.04.2023 r. – projekt znajduje się w Komisji Prawniczej.

Niniejsze projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Link

Dowiedz się więcej


CEWA, czyli Centralna ewidencja wyrobów akcyzowych

Milowy krok w stronę digitalizacji podatku akcyzowego.

Już od lutego 2024 r. ewidencje i księgi akcyzowe będą musiały być prowadzone elektronicznie w CEWA, czyli w zupełnie nowym rozwiązaniu teleinformatycznym, które ma być udostępnione przez Ministerstwo Finansów wszystkim podmiotom zobowiązanym do prowadzenia szeroko rozumianej dokumentacji akcyzowej.

> Dowiedz się więcej

Inne

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie uproszczeń odnoszących się do każdego etapu istnienia i prowadzenia przedsiębiorstwa, tj. rozpoczynania działalności przez przedsiębiorcę, rozwoju jego przedsiębiorstwa w kolejnych latach oraz przekazania jej w ręce następców. Nowelizacja obejmie też przepisy dot. zasad stanowienia prawa gospodarczego i oceny jego funkcjonowania. W związku z tym, że przyczyną zidentyfikowanych i opisanych problemów są konkretne przepisy prawne, które nakładają wymogi regulacyjne na obywateli i firmy, realizacja celu poprzez działania pozalegislacyjne w tym zakresie nie jest możliwa. Przeprowadzenie osobnej nowelizacji każdego z aktów prawnych, w których zidentyfikowano problemy, wydaje się działaniem nadmiarowym. Z uwagi na liczbę takowych oraz mając na względzie ekonomikę procesu legislacyjnego rekomendowanym rozwiązaniem jest ograniczenie wymogów regulacyjnych w drodze jednej ustawy o charakterze przekrojowym.

Tym samym niniejszy projekt wpisuje się płynnie w grupę pro-przedsiębiorczych ustaw pakietowych, takich jak np. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym czy też ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.

Celem proponowanych w projekcie rozwiązań jest zmniejszenie liczby zbędnych i nadmiernych wymogów regulacyjnych, co wygeneruje oszczędności czasowe i kosztowe po stronie obywateli i przedsiębiorców. Rezultatem będą szybsze i sprawniejsze procedury administracyjne, co przełoży się również na efektywność pracy administracji publicznej. Przewiduje się, że podjęte działania będą stanowić pozytywny impuls dla przedsiębiorców oraz obywateli, istotnie wpływając na jakość życia i poprawę warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej.

Biorąc powyższe pod uwagę, w projekcie przewidziane zostały przepisy zgrupowane w ramach 4 zasadniczych komponentów:

 1. Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie;
 2. Prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej;
 3. Usprawnienia na rzecz sukcesji;
 4. Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom.

1. Ułatwienia przy podejmowaniu pierwszych kroków w biznesie, w szczególności:

 • Ułatwienia w prowadzeniu działalności nierejestrowej:
  • Jednoznaczne rozstrzygnięcie w przepisach, że działalność nierejestrową mogą prowadzić tylko ci cudzoziemcy, którzy posiadają uprawnienia do prowadzenia „regularnej” działalności gospodarczej (zob. ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium RP oraz ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa).
  • Jednoznaczne rozstrzygnięcie w przepisach, że – co do zasady – osoby wykonujące działalność nierejestrową powinny posługiwać się numerem PESEL w obrocie gospodarczym.

Efektem powyższych zmian będzie wyeliminowanie najistotniejszych wątpliwości praktycznych funkcjonowania tej instytucji (z korzyścią zarówno dla obywateli, jak i dla organów) oraz dalsze zachęcanie do angażowania się w tę formę drobnej działalności zarobkowej.

 • Określenie jasnych zasad zakładania działalności gospodarczej przez osobę małoletnią.

Jednoznaczne wskazanie w przepisach, że w przypadku osób małoletnich rejestracja działalności gospodarczej musi zostać poprzedzona wyrażeniem zgody przez sąd rodzinny. Sąd ten będzie brał pod uwagę indywidualne okoliczności danej sprawy, w szczególności to, czy planowana rejestracja nie ma jedynie charakteru pozorowanego. Pozwoli to na wyeliminowanie sytuacji patologicznych, ale także – dzięki stworzeniu jasnej i prostej procedury – umożliwi zakładanie działalności gospodarczej przez osoby małoletnie, które rzeczywiście chcą podjąć pierwsze kroki na rynku.

2. Prostsze zasady wykonywania działalności gospodarczej, w szczególności:

 • Ułatwienia w prawie podatkowym:
  • Wprowadzenie do Ordynacji podatkowej możliwości rezygnacji przez stronę postępowania z odwołania od decyzji organu pierwszego stopnia.

W momencie skorzystania przez stronę z prawa do zrzeczenia się
odwołania wydana decyzja podatkowa staje się ostateczna i prawomocna, a tym samym wykonalna. Zrzeczenie się odwołania stanowi jednocześnie jasny sygnał dla organu wydającego decyzję, że strona zgadza się z wydanym rozstrzygnięciem i akceptuje jego treść, rezygnując z uruchomienia procedury odwoławczej.

 • Wprowadzenie możliwości podpisania formularza MDR-3 „Informacja korzystającego o zastosowaniu schematu podatkowego” przez pełnomocnika.
 • Stworzenie jednego miejsca, w którym zgromadzone będą informacje o stawkach podatków lokalnych obejmujących opodatkowanie nieruchomości.

W tym celu zostaną zmodyfikowane obowiązujące od 2017 r. przepisy określające gminom obowiązek sprawozdawczości o charakterze podatkowym dotyczący podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego.

Proponuje się, aby dane ze sprawozdania o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna obowiązujące na następny rok podatkowy były publikowane do 31 grudnia, tj. przed początkiem roku podatkowego. W tym celu konieczne jest określenie terminu w jakim rada gminy będzie zobowiązana podjąć uchwały o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna. Obecnie uchwały rad gmin są, co do zasady, podejmowane i publikowane do końca roku poprzedzającego rok podatkowy. Proponuje się, aby rady gmin podejmowany uchwały w zakresie stawek podatkowych w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok podatkowy. Proponowany termin pozwoli na optymalne przygotowanie i publikację danych. W związku z tym konieczne są zmiany w zakresie terminów i zasad obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych górnych granic stawek podatku od nieruchomości oraz przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnich cen skupu żyta i sprzedaży drewna, tak aby ogłaszane były jednolicie do 20 lipca roku poprzedzającego rok podatkowy.

Proponuje się także, aby minister właściwy do spraw finansów publicznych publikował dane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Dzięki takiemu rozwiązaniu podatnicy uzyskają informację o stawkach podatkowych obowiązujących na terenie wszystkich gmin w Polsce w następnym roku podatkowym.

Proponuje się także wskazanie, że organ podatkowy przekazuje sprawozdanie, w części dotyczącej informacji o stawkach podatkowych, do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do dnia 15 października. Natomiast regionalna izba obrachunkowa przekazuje do ministra właściwego do spraw finansów publicznych otrzymane od organów podatkowych sprawozdania w terminie do dnia 25 października. Zaproponowane terminy pozwolą na optymalne wykorzystanie okresu do sporządzenia przez ministra właściwego do opracowania sprawozdania.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań spowoduje konieczność wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych nowego rozporządzenia, o którym mowa w art. 7b ust 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

 • Precyzyjne określenie zamkniętego katalogu informacji, które podatnik ma obowiązek ująć w strategii podatkowej.
 • „Zielona polityka”:
 • Zmiana definicji małej i mikroinstalacji (nieobligatoryjne podłączenie ich do sieci) w ustawie o odnawialnych źródłach energii.

Do definicji mikroinstalacji i małej instalacji, zamieszczonych w art. 2 pkt 19 i 18 ustawy o odnawialnych źródłach energii po fragmentach stanowiących o warunkach dotyczących przyłączenia do sieci („przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV” oraz „przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV”) należy dodać zastrzeżenia w postaci „— jeżeli mikroinstalacja/mała instalacja jest przyłączona do sieci elektroenergetycznej”). Umożliwi to zastosowanie tych definicji również do instalacji wyspowych, które mogą być wykorzystywane przez prosumentów i przedsiębiorców. Tym samym, podmioty te będą mogły skorzystać z programów dofinansowania, które posługują się tymi definicjami.

 • Traktowanie części budowlanych elektrowni wiatrowych na budynkach tak samo jak części budowlanych anten oraz reklam (ustawa – Prawo budowlane).

Traktowanie części budowlanych elektrowni wiatrowych na budynkach podobnie jak części budowlanych anten oraz reklam (ustawa - Prawo budowlane). Zaproponowano rozszerzenie katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, o części budowlane wolno stojącej tzw. małej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m i nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość. Jednocześnie takie inwestycje na etapie zgłoszenia będą wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego, a na etapie rozpoczęcia robót budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego i zapewnienie udziału kierownika budowy. Będą podlegały również obowiązkowi powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. Natomiast obiekty małej elektrowni wiatrowej o wysokości do 3 m, będą zwolnione zarówno z pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia.

Propozycje mają na celu upraszczanie i przyspieszanie procesu inwestycyjno-budowlanego dla ww. obiektów oraz zmniejszania obciążeń dla inwestorów, a tym samym mają zachęcić inwestorów do budowy takich inwestycji co jest szczególnie istotne w kontekście przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i rozwój odnawialnych źródeł energii. Wprowadzenie proponowanego zapisy wskazującego, że odległość usytuowania wolno stojącej elektrowni wiatrowej od granic działki będzie nie mniejsza niż jej całkowita wysokość ma na celu ograniczenie możliwości oddziaływania na nieruchomości sąsiednie.

 • Scedowanie obowiązku zapłaty podatku za nieruchomości na dzierżawcę, za wnioskiem właściciela nieruchomości i dzierżawcy (ustawa o podatkach i opłatach lokalnych).
 • Brak konieczności przedkładania w urzędzie dokumentu prokury, jeżeli została ona wpisana do KRS.

Projekt przewiduje rozciągnięcie rozwiązań przewidzianych w art. 41 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy także na przedsiębiorców wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

 • Bardziej przystępne warunki przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej:
 • Wprowadzenie obowiązku doręczenia przedsiębiorcy przed wszczęciem kontroli, jeżeli jest to możliwe i mogłoby to usprawnić przebieg kontroli, bez istotnego negatywnego wpływu na jej skuteczność, listy informacji i dokumentów, których udostępnienia w toku kontroli oczekuje od kontrolowanego przedsiębiorcy organ kontroli.

Rozwiązanie to będzie miało na celu odpowiednie przygotowanie i usprawnienie procesu przeprowadzenia kontroli, zarówno dla inspekcji, jak i samego kontrolowanego. Jeśli jednak w trakcie kontroli okaże się, że niezbędne są także inne informacje i dokumenty, to nie będzie to uznawane za przekroczenie przez organ zakresu kontroli.

 • Wprowadzenie obowiązku publikowania przez organy kontroli wyników analiz prawdopodobieństwa naruszenia prawa, obejmujących identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów jest największe.

W związku z przyjęciem zaproponowanego rozwiązania podmioty kontrolowane będą mogły zbadać realizację przez organ obowiązku planowania kontroli i przeprowadzania analiz. Przedsiębiorcy będą wiedzieli, że organ kontroli rzeczywiście realizuje obowiązek przygotowania analizy i planu kontroli, kieruje się obiektywnymi przesłankami (np. większym ryzykiem naruszenia obowiązków) i jest bezstronny, a także będą mogli poznać logikę, którą kieruje się organ kontroli, liczbę kontroli przeprowadzonych u podmiotów w danym sektorze mających określone obroty czy liczbę pracowników (np. 80 dużych firm budowlanych w 2022 r.). Należy przy tym zastrzec, że publikacja wyników będzie miała przede wszystkim charakter poglądowy i orientacyjny (z uwzględnieniem tajemnic prawnie chronionych), nie stanowiąc podstawy do kwestionowania konkretnych czynności organów.

 • Dopuszczenie wniesienia sprzeciwu wobec czynności kontrolnych, niewstrzymującego czynności kontrolnych, w przypadku, gdy organ przeprowadzając kontrolę w sposób nieuprawniony powołuje się na wyłączenia ograniczeń kontroli działalności gospodarczej.

Propozycja umożliwi np. wydanie postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych, gdy kontrola trwa zbyt długo lub nie ma w rzeczywistości na celu przeciwdziałanie popełnieniu czynu zabronionego.

 • Poprawa relacji między administracją publiczną a przedsiębiorcami oraz usprawnienie pracy urzędów:
 • Wprowadzenie możliwości umarzania należności z tytułu kar administracyjnych i zaległych kar administracyjnych z urzędu.

Proponowane rozwiązanie umożliwi wyeliminowanie administracyjnych kar pieniężnych, których egzekucja jest kosztowna w stosunku do realnych możliwości zaspokojenia wierzyciela publicznoprawnego lub też nie istnieje możliwość dochodzenia przez organ kwoty tej kary.

 • Wprowadzenie generalnych zasad w prawie administracyjnym i Ordynacji podatkowej, mówiących o tym, że – co do zasady – wezwania do składania wyjaśnień w formie papierowej lub elektronicznej powinny mieć pierwszeństwo przed wezwaniami do osobistego stawiennictwa.

Zmiana ma na celu ograniczenie sytuacji, w których osobiste stawiennictwo lub stawiennictwo przez pełnomocnika było wymagane. Propozycja polega na wzmocnieniu pierwszeństwa postaci pisemnej, w tym elektronicznej jako docelowej przed pozostałymi. W obecnych czasach techniki zdalnej komunikacji umożliwiają składanie wyjaśnień bez konieczności wychodzenia z domu.

 • Wdrożenie na szerszą skalę tzw. wezwań miękkich (wzorowanych na art. 49a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów).
 • Podjęcie kolejnych kroków zmierzających do deregulacji stosowania pieczątek/pieczęci poprzez doprecyzowanie Prawa przedsiębiorców.

Zmiana będzie polegała na dodaniu przepisu, który wskazuje, że brak pieczątki nie stanowi braku formalnego pisma lub wniosku ani nie jest powodem, aby stwierdzić, że są one niekompletne. Jednocześnie proponuje się wyjątek od tej zasady, jeżeli przepisy odrębne nakazują stosowanie pieczątki. Oznacza to, że organ administracji nie może wymagać i żądać od przedsiębiorcy posługiwania się pieczątką, chyba że istnieje szczególny przepis prawa powszechnie obowiązującego, który wprowadza taki wymóg w konkretnej sprawie.

 • Wprowadzenie możliwości wydawania przez organy tzw. decyzji hybrydowych.

W przypadku, gdy decyzja administracyjna ma zawierać wiele załączników, to, za zgodą strony, te ostatnie będą mogły być jej przekazane na trwałym nośniku informacji, zamiast w formie papierowej.

 • Doprecyzowanie przepisów KPA i Ordynacji podatkowej poprzez wskazanie, że w przypadku odwołania (zażalenia) akta sprawy mogą być przesyłane (przekazane) organowi odwoławczemu przez organ I instancji w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej.

Akta sprawy przesłane w postaci elektronicznej będą miały moc oryginału. Proponowane rozwiązanie spowoduje obniżenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej i przyczyni się do zwiększenia sprawności postępowań, a jednocześnie nie spowoduje powstania nowych obciążeń dla stron postepowań.

 • Odejście od zasady dwuinstancyjności na rzecz jednoinstancyjności w kilku kolejnych postępowaniach administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów m.in.:

− art. 82 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, − art. 16, art. 24 oraz art. 32b ustawy o transporcie drogowym, − art. 31, art. 33, art. 38, art. 58, art. 109, art. 110 oraz art. 117 ustawy o kierujących pojazdami, − art. 40 ustawy o drogach publicznych, − art. 128b, art. 161, art. 162, art. 186b, art. 186c, art. 186d, art. 186e ustawy – Prawo lotnicze, − art. 9a ustawy o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, − art. 7a i art. 7c ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, − art. 16o ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, − art. 45, art. 62f i art. 110z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, − art. 38 ustawy o obywatelstwie polskim, − art. 2 ustawy o dokonywaniu w księgach wieczystych wpisów na rzecz Skarbu Państwa w oparciu o międzynarodowe umowy o uregulowaniu roszczeń finansowych, − art. 121 ustawy – Prawo farmaceutyczne, − art. 27, art. 27a i art. 28 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, − art. 15a ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, − art. 5 ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.

 • Ujednolicenie niektórych rozwiązań w zakresie doręczeń pomiędzy KPA i Ordynacją podatkową (fikcja doręczeń osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej).
 • Wprowadzenie do ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi regulacji umożliwiającej wniesienie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego bez składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy także w odniesieniu do postanowień.
 • Wprowadzenie przepisu określającego termin, po upływie którego postępowanie zawieszone z urzędu w oparciu o podstawy wymienione w art. 97 § 1 KPA, ulegałoby umorzeniu, w sytuacji, gdy zaistniałe przeszkody do kontynuowania postępowania nie zostaną w tym terminie usunięte, a wszystkie strony nie są zainteresowane prowadzeniem postępowania.
 • Wprowadzenie instrumentu, mającego na celu zobowiązanie organu I instancji zastosowania się do okoliczności wskazanych w decyzji organu odwoławczego.
 • Wydłużenie z 7 dni do 14 dni terminu w obszarze autokontroli decyzji administracyjnych.
 • Wprowadzenie zmian w zakresie ustawy – Prawo zamówień publicznych:
 • Uporządkowanie kwestii wyłączenia stosowania w odniesieniu do zamówień, których przedmiotem są pożyczki lub kredyty.
 • Nowelizacja przepisów dotycząca przesłanki wykluczenia wykonawcy, w stosunku, do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, lub którego działalność gospodarcza jest zawieszona.
 • Konieczność wprowadzenia zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, mających na celu dostosowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1780.

Niezbędne jest wprowadzenie zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz w ustawie o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, w zakresie przepisów dotyczących ogłoszeń przekazywanych przez zamawiających Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, co ma na celu dostosowanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1780.
Rekomendowane jest uaktualnienie odesłania zawartego w art. 87 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych poprzez odesłanie do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1780 w miejsce odesłania do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/1986.

Ponadto, istnieje potrzeba wprowadzenia do ustawy – Prawo zamówień publicznych delegacji uprawniającej ministra właściwego ds. gospodarki do wydania rozporządzenia w sprawie dostosowania na szczeblu krajowym pól opcjonalnych e-formularzy w świetle rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2019/1780. Wynika to z faktu, iż standardowe formularze ogłoszeń (e-formularze) na gruncie rozporządzenia 2019/1780 zawierają zarówno pola obowiązkowe, jak i pola opcjonalne, względem których decyzja o ich wykorzystaniu oraz charakterze leży po stronie państw członkowskich Unii Europejskiej. Określając charakter i zakres pól e-formularzy należy kierować się koniecznością uzyskania kompleksowych i miarodajnych danych na potrzeby wypełniania obowiązków sprawozdawczych, w szczególności względem Komisji Europejskiej.

Rozporządzenie 2019/1780 ma również zastosowanie do regulacji objętych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji, w związku z tym niezbędne jest wprowadzenie analogicznych zmian w art. 18 ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi. Oprócz uaktualnienia odesłania do nowego rozporządzenia 2019/1780 zasadne jest także wprowadzenie do ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi delegacji uprawniającej ministra właściwego ds. gospodarki do wydania rozporządzenia w sprawie dostosowania na szczeblu krajowym pól opcjonalnych e-formularzy, biorąc pod uwagę treść rozporządzenia 2019/1780.

 • Wprowadzenie zmiany w art. 580 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych mającej na celu dostosowanie do obecnego brzmienia art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego.

Proponowana zmiana art. 580 ust. 2 zdanie drugie ustawy – Prawo zamówień publicznych (regulującego sposób wnoszenia skargi do sądu na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz na postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej) ma na celu dostosowanie do obecnego brzmienia art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego, które uwzględnia wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (czwarta izba) z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie C545/17 Mariusz Pawlak przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Obecnie przepis art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego uwzględnia już aspekt europejski wnoszenia skargi i stanowi, że oddanie pisma procesowego w formie przesyłki poleconej w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe lub w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

 • Inne zmiany:
 • W przepisach ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych proponuje się dodanie przepisu wskazującego na ochronę prawną określenia „organizator turystyki”, aby nie dochodziło do sytuacji nieadekwatnego i bezkarnego posługiwania się nim.
  Projektowany przepis ograniczy możliwość posługiwania się określeniem „organizator turystyki”, do podmiotów, spełniających warunki określone w ustawie.
 • Modyfikacja przepisów w zakresie płatności składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (TFG).

Rozszerzenie obecnej regulacji także na przypadki nieodprowadzania składek pozwoli w sposób wymierny zabezpieczyć składanie deklaracji oraz dopływ środków do Funduszu, który jest filarem systemu zabezpieczenia podróżnych na okoliczność niewypłacalności organizatora turystyki. Propozycja ma na celu poprawę sytuacji przedsiębiorców turystycznych prawidłowo realizujących swoje obowiązki ustawowe w stosunku do podmiotów uchylających się od ich realizacji. Zmiana zapewni skuteczną drogę egzekwowania obowiązków przedsiębiorców turystycznych wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

 • W obszarze problemu płatności składek na Turystyczny Fundusz Pomocowy (TFP) oraz realizacji obowiązków informacyjnych w zakresie tych składek proponuje się wprowadzenie zmian w przepisach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Propozycja polega na rozszerzeniu obecnej regulacji na przypadki braku realizacji przez przedsiębiorców obowiązków związanych z uiszczaniem składek i przekazywaniem informacji o ich wysokości. Pozwoli to w sposób wymierny zabezpieczyć dopływ środków do Funduszu, z którego mają być wypłacane środki na pokrycie zobowiązań organizatorów turystyki, w przypadku wystąpienia w przyszłości kryzysu podobnego do tego z okresu pandemii.

 • Wprowadzenie w przepisach prawa administracyjnego, prawa cywilnego (sprawy gospodarcze) oraz prawa pracy dodatkowych bodźców zachęcających do zainicjowania procedury mediacyjnej lub koncyliacyjnej.

Wskazany zostanie katalog spraw, w których organ powinien zaprosić stronę lub strony do mediacji administracyjnej, np. sprawy z zakresu umorzenia, odroczenia terminu płatności albo rozłożenia na raty należności publicznoprawnych.

Dodatkowo obowiązywać będzie zasada kierowania przez sąd do mediacji w sprawach z zakresu prawa pracy (z wyjątkiem spraw dotyczących rozwiązania umowy o pracę) i spraw z zakresu prawa gospodarczego, jeśli strony przed złożeniem pozwu nie podjęły próby polubownego rozwiązania sporu, w szczególności na skutek braku kontaktu lub odmowy spotkania lub rozmowy przez jedną ze stron.

 • Uzupełnienie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami w sposób zapewniający realną możliwość dochowania przez pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości ustawowego terminu przewidzianego na przedłożenie kopii dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

W przepisach art. 181 oraz art. 186 ustawy o gospodarce nieruchomościami zostanie jednoznacznie wskazane, że w przypadku przedłożenia kopii dokumentu ubezpieczenia za pośrednictwem operatora pocztowego termin na przekazanie tego dokumentu uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem kopia dokumentu ubezpieczenia zostanie nadana w placówce pocztowej operatora pocztowego. Propozycja przyczyni się do urealnienia wypełniania przez pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości ciążącego na nich obowiązku ustawowego. Ponadto zmiana przepisów zapewni przejrzystą i stabilną sytuację podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

 • Wprowadzenie zmiany, polegającej na nałożeniu na Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny obowiązku informowania ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego o możliwości niedoboru środków w DFG.

Dzięki proponowanemu rozwiązaniu możliwe będzie podjęcie wcześniejszej i odpowiednio wyważonej reakcji, zmierzającej do zapewnienia pełnej wydolności finansowej podmiotu zapewniającego bezpieczeństwo uczestników rynku deweloperskiego.

 • Wprowadzenie ścieżki dochodzenia roszczeń przez użytkowników biznesowych w przypadku stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych przez dostawców usług pośrednictwa internetowego.

Proponowane przepisy wprowadzą ścieżkę sprawnego dochodzenia roszczeń przez przedsiębiorców, wobec których pośrednicy internetowi mogli stosować praktyki sprzeczne z przepisami rozporządzenia tzw. P2B. Dotychczas brak jest regulacji, które w klarowny sposób dają przedsiębiorcom możliwość dochodzenia swoich roszczeń w sposób inny niż na drodze sądowej. Ich wdrożenie stanowić będzie dodatkowy środek ochrony przedsiębiorców przed nieuczciwymi praktykami, jakie mogą być stosowane przez pośredników oferujących usługi internetowe, np. polegających na udostępnianiu platform do handlu internetowego. Ponadto wprowadzane przepisy zmieniające ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mają na celu zapewnienie skutecznego stosowania przepisów rozporządzenia P2B, nie stanowią natomiast bezpośredniego powielenia przepisów tego rozporządzenia.

Nowelizacja przyczyni się do eliminacji lub ograniczenia następujących praktyk rynkowych, które obecnie są spotykane:

* Niejasne polityki i regulaminy, w tym w zakresie przetwarzania danych osobowych dotyczących korzystania z usług pośrednictwa internetowego.

* Brak udzielania kompletnych informacji dla użytkowników platform internetowych nt. działań dokonywanych przez pośredników na ich kontach (np. zawieszanie, usuwanie kont).

* Faworyzowanie produktów oferowanych przez pośredników kosztem użytkowników biznesowych.

 • Współpraca z Komisją Europejską w zakresie badania subsydiów zagranicznych zakłócających rynek wewnętrzny Unii Europejskiej.

W projekcie zaproponowano, aby organem wykonującym zadania państwa członkowskiego właściwym do współpracy z Komisją Europejską w zakresie wskazanym w rozporządzeniu 2022/2560 był Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (zwany dalej „Prezesem UOKiK”). Powierzenie realizacji zadań Prezesowi UOKiK uzasadnia zbieżność specyfiki postępowań prowadzonych przez Prezesa UOKiK jako centralnego organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony konkurencji z postępowaniami, które ma prowadzić Komisja Europejska na mocy rozporządzenia 2022/2560. Zbieżność ta polega na badaniu w obu przypadkach finansowych aspektów działalności przedsiębiorstw i ich wpływu na rynek, w tym niwelowaniu zachowań ograniczających konkurencję. W przypadku Komisji Europejskiej jest to wpływ subsydiów (tj. wkładu finansowego, który obejmuje między innymi przeniesienie funduszy lub zobowiązań, zrzeczenie się dochodów, dostawę towarów lub usług bądź zakup towarów lub usług) na rynek wewnętrzny, w przypadku Prezesa UOKiK postępowania przez niego prowadzone dotyczą m.in. ustalania cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży produktów, podziału rynków zbytu lub zakupu, uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu lub przez tych przedsiębiorców i przedsiębiorcę będącego organizatorem przetargu warunków składanych ofert, w szczególności zakresu prac lub cen. Co więcej, zadania, które na podstawie projektowanej ustawy ma realizować Prezes UOKiK pokrywają się z katalogiem działań już podejmowanych przez Prezesa UOKiK w toku prowadzonych postępowań i realizowanych na mocy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2581, z późn. zm.; zwanej dalej: „ustawą o ochronie konkurencji i konsumentów”). Wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia Prezesa UOKiK pozwoli na optymalizację zasobów organizacyjnych i kadrowych przy realizacji zadań wskazanych w rozporządzeniu 2022/2560. Ponadto wybór jednego organu właściwego do realizacji tych zadań zapewni niezbędny stopień współpracy z Komisją Europejską oraz odpowiedni poziom specjalizacji, m.in. dzięki skumulowaniu przez jeden organ pełni wiedzy dot. specyfiki postepowań prowadzonych przez Komisję Europejską.

Ponadto zaproponowano, aby z Prezesem UOKiK w zakresie realizacji zadań państwa członkowskiego określonych w rozporządzeniu 2022/2560 współpracował Prezes Urzędu Zamówień Publicznych (zwany dalej „Prezesem UZP”), bowiem jednym z dwóch głównych obszarów, które będzie monitorować Komisja Europejska na podstawie rozporządzenia 2022/2560 są zamówienia publiczne. Zakres pomocy Prezesa UZP będzie obejmował przekazywanie żądanych przez Prezesa UOKiK informacji dot. postępowań o udzielenia zamówienia oraz informacji o podejrzeniu wystąpienia subsydiów zagranicznych mogących zakłócać rynek wewnętrzny w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia w przypadku powzięcia przez Prezesa UZP takich informacji.

 • Wprowadzenie zmian w ustawie o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Projektowane zmiany mają na celu zapewnienie spójności między przepisami prawa krajowego i wytycznymi Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji, wyeliminowanie potencjalnych wątpliwości interpretacyjnych, jakie mogłyby powstać na gruncie stosowania ustawy, wyeliminowanie pomyłki dotyczącej zastąpienia formuły matematycznej opisem słownym przy ustalaniu wysokości pomocy, powstałej podczas prac legislacyjnych na etapie parlamentarnym, wyrażenie wprost norm dotyczących warunków wzrostu oprocentowania, zawartych w wytycznych Komisji Europejskiej, w celu wyeliminowania ewentualnej uznaniowości organu udzielającego pomocy, a także usprawnienie i przyspieszenie procedury składania wniosków o udzielenie pomocy poprzez wprowadzenie obligatoryjnego składania wniosków o udzielenie pomocy wyłącznie za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej podmiotu udzielającego pomocy. Proponowane rozwiązania przyczynią się do zwiększenia efektywności przy udzielaniu pomocy przedsiębiorcom, jak również zapewnią kompatybilność przepisów prawa krajowego z wytycznymi Komisji Europejskiej.

3. Usprawnienia na rzecz zarządu sukcesyjnego i wspólników spółek:

 • Usprawnienia w ustanawianiu i wykonywaniu zarządu sukcesyjnego:
 • Zmiana procedury przedłużania zarządu sukcesyjnego przez sąd.

Nowelizacja przewiduje, że zarząd sukcesyjny będzie przedłużany automatycznie do momentu wydania postanowienia przez sąd. W przypadku gdy sąd uzna, że celowe jest dalsze jego przedłużenie, zarząd sukcesyjny będzie trwał do momentu wyznaczonego przez sąd, chyba że wystąpią okoliczności skutkujące jego wygaśnięciem.

 • Doprecyzowanie przepisów dotyczących wynagradzania i oskładkowania wynagrodzeń zarządców sukcesyjnych.

Propozycja obejmuje zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, jednoznacznie przesądzające, że płatnikiem składek jest przedsiębiorstwo w spadku, a obowiązek składkowy nie powstaje w przypadku nieodpłatnego pełnienia funkcji.

 • Zmiana brzmienia przepisu, w sposób, który przesądzi o możliwości dostępu do rachunku bankowego zmarłego przedsiębiorcy na zasadach dotychczasowych zarówno zarządcy sukcesyjnemu, jak i osobom dokonującym czynności zachowawczych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Wyłączenie niektórych regulacji przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym w związku z wątpliwościami w zakresie procedur dotyczących potwierdzenia wykonywania decyzji i przenoszenia decyzji umożliwiających obrót napojami alkoholowymi.

Proponowane rozwiązanie pozwoli kontynuować działalność po śmierci przedsiębiorcy w dotychczasowym zakresie i na dotychczasowych zasadach, do czasu wygaśnięcia danego zezwolenia alkoholowego. Warunki do wykonywania tej działalności na podstawie obowiązującego zezwolenia alkoholowego w dalszym ciągu powinny być spełnione, mimo zmiany osoby wykonującej tę działalność. Regulacja nie wpłynie zatem negatywnie na jakość i bezpieczeństwo działalności w przedmiotowym zakresie.

 • Nowelizacja przepisów dotyczących wygaśnięcia zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi w przypadku zmiany składu spółki cywilnej, w tym śmierci wspólnika.

Na mocy nowych przepisów zezwolenie nie będzie wygasać, jeśli zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny albo dopóki nie upłyną terminy na jego ustanowienie albo przeniesienie decyzji na następcę prawnego. Proponowane rozwiązanie zapewni spółkom dalsze działanie w oparciu o zezwolenie alkoholowe w przypadku śmierci wspólnika

 • Uelastycznienie przepisów dotyczących powołania zarządcy sukcesyjnego po śmierci przedsiębiorcy przez jego spadkobierców.

Nowelizacja przewiduje, że 75/100 spadkobierców będzie mogło zdecydować o powołaniu zarządcy sukcesyjnego. Propozycja ułatwi sprawne zarządzanie firmą do czasu przeprowadzenia postępowania spadkowego.

 • Nowelizacja Ordynacji podatkowej.

Zmiana polegać będzie na usunięciu istniejącej wątpliwości interpretacyjnej poprzez wskazanie wprost w przepisie, że po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz te powstałe w czasie zarządu sukcesyjnego przechodzą na następców prawnych zmarłego przedsiębiorcy.

 • Wprowadzenie procedury wyznaczenia i odwoływania wspólnego przedstawiciela w przypadku współuprawnienia do posiadania udziałów lub akcji w spółkach handlowych.

Na mocy nowych przepisów będzie istnieć możliwość wyznaczenia przed notariuszem wspólnego przedstawiciela przez osoby współuprawnione posiadające co najmniej 75/100 praw do udziału lub akcji w spółce objętych wspólnością, pod warunkiem, że:

* w przypadku nabycia udziałów w drodze dziedziczenia - co najmniej jeden ze współuprawnionych przyjmie spadek,

* w przypadku małżonków – małżonkowie złożą oświadczenie, że udziały lub akcje należą do majątku wspólnego,

* w przypadku innego tytułu powstania wspólności praw – co najmniej jeden ze współuprawnionych złoży oświadczenie, że będzie ponosił odpowiedzialność wobec współuprawnionych niebiorących udziału w powołaniu wspólnego przedstawiciela za wyrządzoną szkodę w zakresie udziałów lub akcji objętych wspólnością. Oświadczenie nie będzie potrzebne, gdy w czynności będą brały wszystkie osoby współuprawnione.
Odwołanie wspólnego przedstawiciela proponuje się natomiast umożliwić osobom współuprawnionym posiadającym powyżej 50/100 praw do udziału lub akcji w spółce objętych wspólnością.

Na analogicznych zasadach będzie można wyznaczyć kolejnego wspólnego przedstawiciela w przypadku jego śmierci, rezygnacji albo odwołania.

4. Prawo gospodarcze przyjazne przedsiębiorcom:

 • Wprowadzenie zasady równoważenia obowiązków administracyjnych do art. 67 Prawa przedsiębiorców (nawiązującej do koncepcji realizowanej w wielu krajach europejskich tzw. „one in, one out”).

Zasada będzie polegała na tym, by projektując nowe obowiązki administracyjne, projektodawca dążył do zmniejszenia obciążeń administracyjnych wynikających z uregulowań prawnych już obowiązujących w danej dziedzinie.

 • Wprowadzenie zasady projektowania oceny funkcjonowania aktu normatywnego (OSR ex post).

Proponuje się, by przyjmowane przez Radę Ministrów projekty aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego zawierały w OSR informacje na temat zakresu oceny funkcjonowania projektowanego aktu lub jego części, w szczególności mierników określających stopień realizacji jego celów oraz terminu przygotowania takiej oceny.

 • Wprowadzenie zasady obowiązkowej oceny skutków regulacji ex post, zgodnie z którą ocenę funkcjonowania aktu normatywnego (OSR ex post) przeprowadza się obowiązkowo w sytuacji, gdy dany akt został przyjęty w wyniku rządowego procesu legislacyjnego, w którym odstąpiono od przeprowadzenia konsultacji publicznych (nie później niż po upływie dwóch lat od wejścia w życie takiego aktu).
 • Wprowadzenie zasady oceny projektu pod kątem notyfikacji usługowej.
 • Wprowadzenie na poziomie ustawowym zasady „dwóch terminów”.

Zgodnie z propozycją, przepisy prawa gospodarczego powinny wchodzić w życie pierwszego stycznia lub pierwszego czerwca. Jednocześnie przewidziano możliwość odstąpienia od takiej zasady, jednak w takim przypadku w uzasadnieniu projektu ustawy przedstawia się przyczyny takiego odstąpienia. Odstąpienie od ww. zasady może nastąpić jedynie wówczas, gdy przemawia za tym ważny interes publiczny lub gdy wynika to konieczności implementacji lub wykonania przepisów prawa Unii Europejskiej.

 • Wprowadzenie zmian mających na celu usprawnienie procesu dokonywania bieżących przeglądów prawa gospodarczego wynikającego z art. 70 Prawa przedsiębiorców.

W szczególności planuje się doprecyzowanie podstawowego zakresu przedkładanych informacji, wskazanie organu - gospodarza procesu obsługi przekazywania informacji (założono, że jest nim minister właściwy do spraw gospodarki), stworzenie podstawy prawnej do udostępniania wzoru formularza informacji ministrom kierującym działami administracji rządowej (wzór formularza będzie publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki), stworzenie zasad postępowania z uzyskanymi od tych ministrów informacjami (obowiązek przekazania takich informacji wskazanym podmiotom, które w systemie prawnym wyposażone są w kompetencje związane z oceną praktyki legislacyjnej, tj. Radzie Dialogu Społecznego, Radzie Legislacyjnej, Radzie Pożytku Publicznego, Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców) w celu umożliwienia tym podmiotom wyrażenie opinii lub zajęcia stanowiska. Postuluje się także wprowadzenie obowiązku publikowania w BIP ministra właściwego do spraw gospodarki zarówno informacji przekazywanych przez ministrów kierujących działami administracji rządowej, jak również opinii i stanowisk dotyczących tych informacji.

 • Wprowadzenie obowiązku cyklicznego opracowywania Polityki regulacyjnej.

W celu zapewnienia ciągłej poprawy jakości regulacji proponuje się wprowadzenie Polityki regulacyjnej. Byłoby to rozwiązanie wzorowane na Polityce zakupowej państwa. Polityka będzie określała priorytetowe działania w obszarze kształtowania otoczenia prawnego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie: redukcji obciążeń regulacyjnych; prowadzenia konsultacji publicznych projektów aktów normatywnych; dokonywania oceny funkcjonowania aktów normatywnych i nadzoru nad realizacją polityki regulacyjnej. Polityka będzie uwzględniać wyniki przeglądu funkcjonowania aktów normatywnych i planuje się jej opracowanie cyklicznie raz na 4 lata. Byłaby przyjmowana przez Radę Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki.

Stan: 13.04.2023 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Planowane wejście w życie projektowanej ustawy – z dniem 1 stycznia 2024 r. z wyjątkami

Link

Projektowane rozporządzenie określa nowy wzór formularza zgłoszenia związanego z ewidencją i identyfikacją podatników, płatników podatków i płatników składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne będących osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej (NIP-2).

Wprowadzenie zmian we wzorze formularza NIP-2 wynika z konieczności dostosowania tego formularza do stanu prawnego wprowadzanego ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz. U. poz. 326), która wejdzie w życie z dniem 22 maja 2023 r. (art. 145 ww. ustawy). Projektowane zmiany obejmują zmianę załącznika nr 1 do nowelizowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1404, z późn. zm.), stanowiącego wzór formularza zgłoszenia NIP-2.

Rekomendowana jest zmiana wzoru formularza NIP-2 zgłoszenia związanego z ewidencją i identyfikacją podatników i płatników, która dostosuje ten wzór do przepisów prawa (nowy podmiot prawa podatkowego – fundacja rodzinna), które wejdą w życie z dniem 22 maja 2023 r.

Stan: 31.03.2023 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Projektuje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 22 maja 2023 r.

Link

Dowiedz się więcej


Raport: Kontrole cen transferowych

Statystyki, orzecznictwo i interpretacje oraz odpowiedzialność karna skarbowa

19 kwietnia 2023 r.

> Pobierz raport

Webinar: Ceny transferowe – benefit test, czyli jak uzasadnić korzyści wynikające z usług wewnątrzgrupowych

Opracowywanie analiz korzyści na potrzeby prawidłowego stosowania cen transferowych oraz gromadzenia dowodów świadczenia usług

Bezpłatne seminarium on-line:
31 maja 2023 r., godz. 10:00-11:00

> Zarejestruj się

Podcast Podatki/Prawo: Decyzja o wsparciu – najważniejsze kwestie związane z ubieganiem się o zwolnienie podatkowe

Strefa Inwestora w praktyce, czyli cykl rozmów o PSI

Nagranie z dnia 29 listopada 2022 r.

> Odsłuchaj nagrania

Document

Przegląd zmian w podatkach

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Pobierz PDF

Subskrybuj "Przegląd zmian w podatkach"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zapisz się

Czy ta strona była pomocna?