Przegląd zmian w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w podatkach

VAT, akcyza i inne zmiany w podatkach

Z dnia 20 czerwca 2024 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesowanych zmian w prawie podatkowym. Dla Państwa wygody, wyselekcjonowaliśmy poniżej najnowsze akty prawne, projekty ustaw i rozporządzeń, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pozostałe, wszystkie obecnie procedowane projekty oraz zmiany w prawie podatkowym znajdują się w pliku PDF „Przegląd zmian w prawie podatkowym”.

VAT

W związku z odroczeniem terminu wejścia w życie obowiązkowego KSeF, w projekcie rozporządzenia proponuje się odpowiednie dostosowanie terminów wejścia w życie zmian JPK_VAT z deklaracją dostosowujących plik do obowiązkowego KSeF:

 1. odroczenie terminu na wykazywanie numeru KSeF faktury w ewidencji sprzedaży i zakupu – od 1 lutego 2026 r. – dobrowolnie, a od 1 sierpnia 2026 r. – w ewidencji sprzedaży obowiązkowo;
 2.  odroczenie do końca lipca 2026 r. ujmowania w JPK_VAT z deklaracją danych z paragonów uznanych za faktury uproszczone;
 3. zmiana daty wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego z 1 lipca 2024 r. na 1 lutego 2026 r.

Stan: 31.05.2024 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

Link

 

Dowiedz się więcej


DAC7: Nowe obowiązki sprawozdawcze dla operatorów platform – Senat przyjął Ustawę

DAC7 - zmiany mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

> Dowiedz się więcej

Podcast Podatki/Prawo: Czy musimy weryfikować kontrahentów żeby uniknąć negatywnych konsekwencji w VAT?

Należyta staranność w VAT

> Odsłuchaj podcast

Akcyza i cło

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 11 maja 2024 r.

Projektowana zmiana rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1753, z późn. zm.) jest związana z wprowadzeniem nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe takie jak cygara i cygaretki oraz określeniem sposobu nanoszenia tych znaków akcyzy na opakowania jednostkowe.

Wprowadzenie nowego wzoru znaków akcyzy na cygara i cygaretki związane jest z objęciem od 20 maja 2024 r. tych wyrobów systemem śledzenia ruchu i pochodzenia wyrobów tytoniowych (Track & Trace) (art. 15 ust. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE).

W związku z objęciem cygar i cygaretek systemem Track & Trace wyroby te będą oznaczane znakami akcyzy, ponieważ banderole pełnią w tym systemie funkcję dodatkowego zabezpieczenia (security features). Konsekwencją wprowadzenia nowych wzorów znaków akcyzy na te wyroby są odpowiednie zmiany we wszystkich załącznikach do rozporządzenia.

Link

Projekt rozporządzenia zakłada przedłużenie do dnia 31 grudnia 2025 r. okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich, których wzory zostały określone w poz. IV i VIII załącznika nr 1 oraz w poz. IV załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1753, z 2023 r. poz. 1056 oraz z 2024 r. poz. 223 i 716) w brzmieniu obowiązującym przed dniem 13 lutego 2021 r., naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów winiarskich przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Projektowana regulacja ułatwi podmiotom obowiązanym do oznaczania wyrobów winiarskich płynną sprzedaż zapasów wyrobów oznaczonych tzw. „starymi” znakami akcyzy.

Stan: 10.06.2024 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Dowiedz się więcej


Przełomowy wyrok TSUE w sprawie dotyczącej sposobu kalkulacji kwoty częściowego zwrotu akcyzy od energii elektrycznej

Koszty rzeczywiste energii elektrycznej oraz możliwości jedoczesnego stosowania dwóch częściowych zwolnień z akcyzy

> Dowiedz się więcej

Pozostałe

 

 1. W obecnym brzmieniu art. 12 § 6 pkt 2 O.p. uznaje termin za zachowany m. in. w przypadkach, gdy przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej.

  Projektowana zmiana dostosowuje przepisy art. 12 § 6 pkt 2 O.p. i art. 176 ust. 3 u.o.n.d.f.p. do wykładni dyrektywy 97/67/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 1997 r. w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości usług, zmienionej dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/6/WE z dnia 20 lutego 2008 r., przyjętej przez TSUE w wyroku w sprawie C-545/17 Pawlak.

  Proponowana zmiana w art. 12 § 6 pkt 2 O.p. polega na rozszerzeniu domniemania zachowania terminu przewidzianego w tym przepisie. W wyniku tej zmiany, domniemanie zachowania terminu będzie dotyczyło pism: - nadanych do organów podatkowych u dowolnego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy - Prawo pocztowe i dowolnego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, - otrzymanych przez dowolnego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej. Analogiczne zmiany zostały zaproponowane w art. 176 ust. 3 u.o.n.d.f.p, art. 45 u.p.w., art. 57 § 5 pkt 2 k.p.a., art., 165 § 2 k.p.c., art. 9ta ust. 1 pkt 1 u.u.c.p.g,, art. 176 ust. 3 u.o.n.d.f.p. i art. 15a ust. 4 u.o.u.p.
 2. Konsekwencją wyroku TSUE w sprawie C-322/22 Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu jest konieczność likwidacji przewidzianego w art. 78 § 5 O.p. ograniczenia czasowego na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty powstałej w wyniku orzeczenia Trybunału, przekroczenie którego nie pozwala na uzyskanie pełnego oprocentowania nadpłaty, tj. za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu.

  Proponowana zmiana zapewni oprocentowanie nadpłat powstałych w wyniku orzeczeń TSUE za okres od dnia powstania nadpłaty do dnia jej zwrotu (zaliczenia jej na poczet zaległych lub bieżących zobowiązań podatkowych lub dnia złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych), niezależnie od czasu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty względem publikacji orzeczenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taką samą regułę oprocentowania należy przyjąć w odniesieniu do nadpłat powstałych w wyniku orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego.

  Zasada równoważności bowiem wymaga, aby całość uregulowań dotyczących danego środka prawnego znajdowała zastosowanie jednakowo do środków prawnych opartych na naruszeniu prawa unijnego oraz tych opartych na naruszeniu prawa wewnętrznego.

Stan: 14.06.2024 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania

Przewiduje się wejście w życie ustawy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

W projektowanej ustawie nowelizującej została wprowadzona kaucja gwarancyjna, która dotyczy sytuacji, kiedy zgodnie z wprowadzanymi przepisami art. 75y ust. 1 pkt 4, raportujący operator platformy nie zrealizuje obowiązku sprawozdawczego, o którym mowa w art. 75b, pomimo zastosowania procedury zastosowania wezwań przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i określonej w art. 75i.

W tej sytuacji, w przypadku cofnięcia indywidualnego numeru operatora platformy, może on zostać nadany ponownie jedynie po złożeniu Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej kaucji gwarancyjnej w wysokości 1 000 000 zł. Zgodnie z dodanym przez ustawę nowelizującą art. 75y ust. 7 ustawy o wymianie informacji podatkowych minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb przyjmowania i zwrotu kaucji gwarancyjnej, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego udokumentowania przyjęcia i zwrotu kaucji.

Szczegóły dotyczące zasad przyjmowania i zwrotu kaucji gwarancyjnej w zależności od jej formy regulują przepisy niniejszego rozporządzenia. Projektowane rozporządzenie określa zasady i sposób złożenia kaucji gwarancyjnej w zależności od jej formy (§2 pkt 1-3) oraz sposób potwierdzenia przyjęcia tej kaucji przez naczelnika urzędu skarbowego (§3). Szczegóły zwrotu określa natomiast §4 projektowanego rozporządzenia.

Stan: 11.06.2024 r. – projekt znajduje się na etapie uzgodnień

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2024 r. Termin ten będzie skorelowany z datą wejścia w życie ustawy nowelizującej.

Link

 

Dowiedz się więcej


Webinar: Nowy podatek od nieruchomości od 2025 roku

Zmienione definicje budowli i budynku – co zakłada projekt MF, na co powinni zwrócić uwagę przedsiębiorcy?

Bezpłatne seminarium on-line:
10 lipca 2024 r., godz. 10:00 – 11:00

> Zarejestruj się

Znamy projekt nowych definicji budowli i budynku w podatku od nieruchomości

Czy od 1 stycznia 2025 r. czeka nas rewolucja?

> Dowiedz się więcej

Document

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Pobierz PDF

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zapisz się

Czy ta strona była pomocna?