Polityka klimatyczna UE w zakresie dekarbonizacji, podstawy wsparcia oraz kluczowe zasady

Analizy

Polityka klimatyczna UE w zakresie dekarbonizacji, podstawy wsparcia oraz kluczowe zasady

Projekty związane z Zieloną transformacją

Strefa Ulg i Dotacji (13/2024) | 27 czerwca 2024 r.

Zdefiniowane w Europejskim Zielonym Ładzie cele klimatyczne do 2030 r. związane z dekarbonizacją to:

  • redukcja gazów cieplarnianych netto o 55% (względem 1990 r.),
  • wzrost udziału odnawialnych źródeł energii do 32% (w końcowym zużyciu energii brutto),
  • poprawa efektywności energetycznej o 32,5%. 

Cele te skutkują zwiększonym naciskiem na odchodzenie od paliw kopalnych przy jednoczesnym zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii i poprawie efektywności energetycznej. Działania w tym zakresie są niezwykle kosztochłonne, dlatego też obserwuje się zwiększoną liczbę programów niekomercyjnego wsparcia w formie dotacji czy preferencyjnych pożyczek pozwalających na dofinansowanie inwestycji prowadzących do osiągnięcia docelowo neutralności klimatycznej do 2050 r.

Analizując możliwość skorzystania z niekomercyjnego dofinansowania wziąć pod uwagę trzeba m.in. wprowadzone w ostatnim czasie zmiany w regulacjach stanowiących podstawę udzielania wsparcia, różną wysokość wsparcia działań prowadzących do dekarbonizacji czy specyficzne wymogi dostępnych programów.


Podstawa prawna udzielania pomocy

Jedną z obowiązujących podstaw prawnych udzielania pomocy na działania związane z szeroko rozumianą dekarbonizacją jest Rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 651/2014 (GBER), które określa m.in. rodzaje przedsięwzięć mogących uzyskać wsparcie, koszty kwalifikowane, maksymalne poziomy wsparcia oraz pozostałe kluczowe warunki.

Główne rodzaje pomocy dotyczące wsparcia inwestycji w zakresie dekarbonizacji to:

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Możliwość wykorzystania gazu ziemnego jako surowca energetycznego w projektach dofinansowanych na podstawie GBER

Przyjęte 01 lipca 2023 r. zmiany GBER zmodyfikowały m.in. zasady wsparcia działań związanych z dekarbonizacją. Nowe przepisy wykluczają możliwość wsparcia projektów wykorzystujących paliwa kopalne, z wyjątkiem wsparcia na projekty związane z wykorzystaniem energii z OZE, wodoru odnawialnego i wysokosprawnej kogeneracji oraz efektywnymi energetycznie systemami ciepłowniczymi i chłodniczymi, dla których GBER dopuszcza możliwość finansowania inwestycji w obiekty wytwórcze wykorzystujące gaz ziemny pod warunkiem zapewnienia zgodności z celami klimatycznymi na lata 2030 i 2050, zgodnie z sekcją 4.30 Załącznika 1 do Rozporządzenia delegowanego UE 2021/2139.

Wyżej wspomniana sekcja załącznika do Rozporządzenia UE 2021/2139 określa kryteria pozwalające na potwierdzenie wkładu w adaptację do zmian klimatu.

Są to przykładowo poziom emisji poniżej 100g ekwiwalentu CO2 na 1 kWh energii, wykazanie oszczędności powyżej 10% energii pierwotnej czy też zaprojektowanie instalacji w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie OZE.

Spełnienie wskazanych wymogów pozwala przedsiębiorcom na wykorzystywanie gazu ziemnego w instalacjach wysokosprawnej kogeneracji, których budowa / rozbudowa jest możliwa do realizacji z dofinansowaniem m.in. w ramach trwającego konkursu Kogeneracja dla Energetyki i Przemysłu.


Linia demarkacyjna – ubieganie się o wsparcie na poziomie krajowym lub regionalnym

Środki Unii Europejskiej w Polsce dystrybuowane są w ramach programów krajowych oraz 16 programów regionalnych.

Wybór odpowiedniego źródła wsparcia w przypadku projektów związanych z dekarbonizacją uzależniony może być m.in. mocy planowanej instalacji (sumaryczna moc jednostek wytwórczych w ramach projektu) – zasady w tym zakresie określa tzw. linia demarkacyjna.

Warto jednak podkreślić, iż linia demarkacyjna nie odzwierciedla w całości zakresu dopuszczalnego wsparcia, a stanowi zestaw zasad, do których musi zastosować się instytucja zarządzająca danym programem.


Konkursy wspierające transformacje energetyczną

Obecnie trwają i planowane są konkursy wspierające transformację energetyczną, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy m.in. w ramach programów:

Fundusz Modernizacyjny:

 

Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki:

  • Kredyt Ekologiczny: w programie finansowane mogą być działania związane z modernizacją infrastruktury produkcyjnej, termomodernizacją budynków, zakupem usług doradczych jak również zakupem, instalacją i uruchomieniem odnawialnych źródeł energii (jako element uzupełniający).

Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko: nabory związane z rozwojem OZE – wytwarzaniem i wykorzystaniem biometanu oraz biogazu oraz podnoszeniem efektowności energetycznej.

Czy ta strona była pomocna?