Ruszają nabory wniosków w ramach Funduszu Innowacyjnego i Funduszu Modernizacyjnego

Artykuł

Ruszają nabory wniosków w ramach Funduszu Innowacyjnego i Funduszu Modernizacyjnego

Szansa na dotacje na projekty wspierające transformację w kierunku gospodarki niskoemisyjnej

Strefa Ulg i Dotacji (15/2021) | 10 sierpnia 2021 r.

Fundusz Innowacyjny (Innovation Fund) dofinansowujący demonstrację dojrzałych technologii niskoemisyjnych oraz Fundusz Modernizacyjny (Modernisation Fund) wspierający inwestycje w wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i poprawę efektywności energetycznej to programy kluczowe dla realizacji polityki Green Deal i osiągniecia przez Europę neutralności klimatycznej do 2050 r. Przedstawiamy szczegóły dotyczące aktualnych naborów i kluczowe warunki uzyskania dotacji w ramach obu instrumentów.

Fundusz Innowacyjny

Projekty uzyskujące wsparcie (głównie w formie dotacji) w ramach Funduszu Innowacyjnego dotyczyć muszą inwestycji w czystą energię i przemysł - wysoce innowacyjne technologie, procesy oraz produkty pozwalające na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych.

 • Wysokość wsparcia - maksymalnie 60% kosztów kwalifikowanych (nakłady kapitałowe dla małych projektów lub różnica między łącznymi kosztami projektu i korzyściami powstałymi w trakcie 10 lat po rozpoczęciu eksploatacji / łącznymi kosztami i korzyściami w przypadku projektu wykorzystującego konwencjonalną technologię o takiej samej zdolności dla większych projektów).
 • Szacowany budżet tego programu na lata 2020-2030 to ok. 20 mld EUR.

Fundusz Innowacyjny skupia się na wsparciu innowacyjnych technologii w sektorach:

 • przemysłu energochłonnego, w tym produktów zastępujących produkty wysokowęglowe,
 • wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU),
 • budowy i eksploatacji wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS),
 • innowacyjnego wytwarzania energii odnawialnej,
 • magazynowania energii.

Wsparcie udzielane jest projektom dojrzałym pod względem planowania, modelu biznesowego oraz struktury finansowej i prawnej. Możliwe jest jednak również uzyskanie pomocy w zakresie opracowania projektu (dofinansowanie uzupełnienia/opracowania dokumentacji projektowej, oceny wykonalności projektu, doradztwa w zakresie struktury finansowej/prawnej projektu).

Nabór dla dużych projektów – o łącznych wydatkach kapitałowych wynoszących ponad 7,5 mln EUR;

 • Budżet w ramach naboru: ok. 1,3-1,5 mld EUR;
 • Konkurs uruchomiony zostanie 26 października 2021 r. i potrwa do 1 marca 2022 r. 

Proces oceny będzie jednoetapowy, a wnioski będą oceniane w oparciu o kryteria takie jak: potencjał uniknięcia emisji gazów cieplarnianych (GHG), stopień innowacyjności, dojrzałość projektowa, skalowalność i opłacalność.

Nabór dla małych projektów – o łącznych wydatkach kapitałowych nieprzekraczających 7,5 mln EUR;

 • Budżet w ramach naboru: ok. 100 mln EUR;
 • Konkurs uruchomiony zostanie 15 marca 2022 r. i potrwa do drugiej połowy sierpnia 2022 r.

 

Fundusz Modernizacyjny

Ogłoszone zostały terminy pierwszych naborów w ramach Funduszu Modernizacyjnego, których uruchomienie planowane jest jeszcze w 2021 r. i które oferować będą dotacje w następujących obszarach:

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

 • Cel: rozwój inteligentnej infrastruktury energetycznej, poprzez rozpowszechnienie wśród odbiorców końcowych tzw. liczników inteligentnych (AMI).
 • Odbiorcy: operatorzy systemów dystrybucyjnych.
 • Zakres: wsparcie zostanie przeznaczone na zakup liczników zdalnego odczytu, inwestycje związane z dostosowaniem infrastruktury energetycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, koszty oprogramowania (w tym systemów pomiarowych, systemów zdalnego odczytu), a także koszty infrastruktury informatycznej: macierze, serwery.
 • Budżet naboru: ok. 200 mln PLN.
 • Planowany termin konkursu: III/IV kwartał 2021 r

 • Cel: wsparcie projektów dotyczących rozbudowy lub modernizacji elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej skutkującej zwiększeniem przepustowości infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.
 • Odbiorcy: operatorzy systemów dystrybucyjnych.
 • Zakres: wsparcie zostanie przeznaczone na rozbudowę, modernizację bądź budowę nowych stacji transformatorowo-rozdzielczych WN/SN oraz stacji transformatorowo-rozdzielczych SN/Nn, rozbudowę sieci poprzez zwiększenie jej gęstości lub dodanie dodatkowych obwodów równoległych, w tym budowę zupełnie nowych odcinków sieci napowietrznej i kablowej, zmianę struktury sieci poprzez zwiększenie udziału linii kablowych; modernizację sieci polegającej na podwyższeniu dopuszczalnej temperatury pracy linii, zwiększenie stopnia automatyzacji sieci, rozwój systemów pomiarowych, komunikacyjnych i informatycznych poprawiających warunki monitorowania i wizualizacji stanu pracy sieci w celu dostosowania jej do wzrostu nasycenia źródłami generacji rozproszonej i stacjami ładowania samochodów elektrycznych.
 • Budżet naboru: ok. 100 mln PLN.
 • Planowany termin konkursu: IV kwartał 2021 r.

 • Cel: poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez zoptymalizowane inwestycje w poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej realizowane w oparciu o umowę o poprawę efektywności energetycznej (umowa EPC).
 • Odbiorcy: spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego i ich spółki.
 • Zakres: wsparcie zostanie przeznaczone na prace modernizacyjne budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynków użyteczności publicznej umożliwiające zmniejszenie zużycia energii co najmniej o 30%, w tym m.in. na prace poprawiające izolacyjność przegród zewnętrznych, w tym wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, prace instalacyjne w zakresie modernizacji oświetlenia, poprawy działania instalacji wentylacji, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym modernizacja/wymiana/montaż źródła ciepła, instalację Systemu Zarządzania Energią, zakup i montaż współpracujących odnawialnych źródeł energii.
 • Budżet naboru: ok. 10 mln PLN.
 • Planowany termin konkursu: III/IV kwartał 2021 r.

Jeśli są Państwo zainteresowani powyższymi instrumentami i mają Państwo pytania w tym zakresie, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Czy ta strona była pomocna?