Nowelizacja „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”

Analizy

Nowelizacja „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030”

Grant rządowy ponownie dostępny na mniejsze inwestycje i przyznawany na zasadach zbieżnych z Polską Strefą Inwestycji

Strefa Ulg i Dotacji (11/2023) | 26 czerwca 2023

Uchwałą nr 91/2023 z dnia 5 czerwca 2023 r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011–2030”

Wprowadzone zostały następujące kluczowe zmiany :

 • obniżenie progów inwestycyjnych ze względu na kategorię przedsiębiorcy lub ze względu na lokalizację inwestycji,
 • prawie pełne ujednolicenie kryteriów jakościowych z kryteriami obowiązującymi w Polskiej Strefie Inwestycji,
 • obniżenie minimalnej liczby nowych miejsc pracy w związku z reinwestycją w istniejącym zakładzie w przypadku wsparcia z tytułu kosztów nowej inwestycji,
 • rozszerzenie katalogu form współpracy z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki oraz rozszerzenie katalogu podmiotowego o szkoły ponadpodstawowe,
 • zwiększenie progów zmiany parametrów inwestycji oraz wprowadzenie zasad realizacji projektu w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się

Podział wsparcia w ramach Programu pozostał niezmieniony - inwestor może uzyskać „grant inwestycyjny” dofinansowujący koszty nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ramach inwestycji Strategicznej, Innowacyjnej oraz w Centrum Usług B+R albo „grant na zatrudnienie” dotujący tworzone nowe miejsca pracy w ramach inwestycji w Centrum Usług Biznesowych albo Centrum Usług B+R.
Wysokość wsparcia zależy od rodzaju, lokalizacji inwestycji i kategorii przedsiębiorcy oraz liczby punktów jakościowych uzyskanych przez inwestycję.

Program zakłada zróżnicowanie wysokości pomocy w zależności od statusu przedsiębiorstwa – wyróżnia się kategorie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz dodatkowo przedsiębiorcy rozwijającego, tj. przedsiębiorstwa niebędącego MŚP, zatrudniającego mniej niż 1000 pracowników i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro.
 

Grant inwestycyjny

Wysokość dotacji kalkulowana jest według następującego wzoru:

Wysokość wsparcia (PLN) = a × b × c

gdzie:
a – wysokość kosztów inwestycji (PLN),
b – maksymalna intensywność wsparcia (%),
c – wynik końcowy oceny jakościowej inwestycji w stosunku 10 punktów możliwych do uzyskania.
 


* W przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem.


Grant na zatrudnienie

Wysokość dotacji kalkulowana jest według następującego wzoru:

Wysokość wsparcia (PLN) = a × b × c

gdzie:
a – liczba nowych miejsc pracy,
b – maksymalna intensywność wsparcia na jedno nowoutworzone miejsc pracy (PLN),
c – wynik końcowy oceny jakościowej inwestycji w stosunku do 10 punktów możliwych do uzyskania.

 

 


* W przypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem.
 

Dodatkowe wsparcie szkolenia

Granty mogą zostać powiększone o dodatkowe wsparcie na szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników, wysokość wsparcia zależy od lokalizacji inwestycji i wynosi do 5 tysięcy PLN lub 7 tysięcy PLN (w wypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem) na jednego nowozatrudnionego pracownika objętego szkoleniami w ramach inwestycji.
 

Kryteria ilościowe i jakościowe

Uzyskanie wsparcia w ramach Programu możliwe jest w przypadku spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie minimalnych nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie minimalnej wymaganej liczby nowych miejsc pracy) oraz kryteriów jakościowych określających wpływ inwestycji na gospodarkę i otoczenie.

Istotną zmianą, wprowadzoną w ramach nowelizacji jest obniżenie progów wymaganych do uzyskania grantu z uwagi na wielkość oraz lokalizację przedsiębiorcy.
Minimalna wartość kosztów inwestycji oraz nowych miejsc pracy wymaganych do utworzenia w przypadku dużych przedsiębiorców ulega obniżeniu o:

 • 98% w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 • 95% w przypadku małych przedsiębiorców,
 • 80% w przypadku średnich przedsiębiorców,
 • 70% w przypadku rozwijających się przedsiębiorców.

Dodatkowym uproszczeniem dla inwestorów, jest obniżenie kryteriów wejścia o 50% w przypadku lokalizacji inwestycji na tzw. obszarze zagrożonym wykluczeniem (obniżenie to stanowi alternatywę do obniżenia z tytułu wielkości przedsiębiorcy, nie ulegają więc one łączeniu):

 • w mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze,
 • gminie, na terenie której położone jest to miasto,
 • gminie graniczącej z gminą, na terenie której położone jest to miasto albo
 • powiecie lub mieście na prawach powiatu, w którym stopa bezrobocia wynosi co najmniej 160% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, z wyłączeniem miasta, w którym zlokalizowana jest siedziba wojewody lub sejmiku województwa.

Konsekwentnie, progi wejścia do uzyskania wsparcia w ramach nowego Programu prezentują się następująco:

 

 

 

Kryteria jakościowe zostały praktycznie ujednolicone z kryteriami obowiązującymi w Polskiej Strefy Inwestycji, przez co uzyskanie wsparcia w ramach obu instrumentów stało się bardziej przejrzyste dla nowych inwestorów.

Za spełnienie każdego kryterium jakościowego przyznawany jest 1 punkt. Maksymalnie w ramach oceny jakościowej inwestycji można otrzymać 10 punktów. Tak jak w Polskiej Strefie Inwestycji, grant można uzyskać jedynie w przypadku uzyskania minimalnej liczby punktów jakościowych zależnych od lokalizacji projektów inwestycyjnego i występującej na tym terenie intensywności pomocy publicznej:

 • 4 punkty - na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% oraz na obszarach zagrożonych wykluczeniem,
 • 5 punktów - na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 30% oraz 40%,
 • 6 punktów - na pozostałym obszarze kraju.

Kryteria jakościowe mają również wpływ na wysokość uzyskiwanego wsparcia, gdyż liczba uzyskanych punktów w ujęciu procentowym stanowi wynik oceny jakościowej projektu, tj. tylko projekty, który uzyskają maksymalną liczbę 10 punktów z oceny jakościowej mogą uzyskać wsparcie w pełnej wysokości.

 

 

 

Współpraca z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego i nauki oraz szkołami ponadpodstawowymi

Bez zmian pozostaje wymóg przeznaczenia 15% wartości uzyskanego grantu na współpracę z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego w okresie realizacji i utrzymania inwestycji, natomiast nowelizacja do katalogu podmiotowego dodaje szkoły ponadpodstawowe oraz rozszerza katalog form współpracy z ww. podmiotami m.in. o udział w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakup patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych czy wyposażanie podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań czy zadań dydaktycznych lub praktycznych.

Patrząc na sukces zasad Programu obowiązujących w okresie pandemii COVID-19, na podstawie których przyznano rekordową liczbę grantów, należy z uznaniem przyjąć wprowadzone zmiany, w szczególności mające na uwadze, że będą one obowiązywały do końca okresu udzielania wsparcia tj. do 2025 r. Sukcesem nowelizacji Programu jest prawie 100% ujednolicenia kryteriów jakościowych z kryteriami obowiązującymi w Polskiej Strefie Inwestycji, co powoduje, że dwa główne instrumenty wsparcia stają ze sobą spójne i bardziej przejrzyste dla potencjalnych inwestorów.

to activtae fullwidth component . Do not delete! This box/component contains JavaScript that is needed on this page. This message will not be visible when page is activated.

Czy ta strona była pomocna?