Trzy lata na zakończenie inwestycji objętej wsparciem w ramach pomocy regionalnej – projekt zmiany rozporządzenia GBER

Artykuł

Trzy lata na zakończenie inwestycji objętej wsparciem w ramach pomocy regionalnej – projekt zmiany rozporządzenia GBER

Strefa Ulg i Dotacji (26/2022) | 1 września 2022 r.

Na stronie Komisji Europejskiej opublikowany został projekt zmiany Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 („Rozporządzenie GBER”).

Dla przedsiębiorców planujących uzyskanie wsparcia na realizację nowej inwestycji (np. w formie decyzji o wsparciu czy grantu rządowego) szczególne znaczenie może mieć projektowana definicja „zakończenia inwestycji”. Zgodnie z planowaną zmianą, zakończenie inwestycji ma oznaczać: „moment, w którym organy krajowe uznają inwestycję za zakończoną albo w którym upływają trzy lata od rozpoczęcia prac, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej”. Innymi słowy, językowe brzmienie projektowanej zmiany wskazuje, że termin ten wyniesie maksymalnie trzy lata od daty rozpoczęcia prac.

Dotychczasowa treść Rozporządzenia GBER, ani też odpowiednie regulacje krajowe nie określały terminu dotyczącego zakończenia inwestycji. Wskazywana nowelizacja może mieć kluczowe znaczenie dla inwestorów planujących pozyskanie pomocy regionalnej na realizację nowych przedsięwzięć, którzy będą zobowiązani do osadzenia planów inwestycyjnych w odgórnie określonych ramach czasowych.

W praktyce zmiana ta może wywołać szereg trudności, przykładowo dla przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie decyzji o wsparciu, obliczających limit dostępnego zwolnienia w oparciu o koszty kwalifikowane, których termin kwalifikowalności co do zasady zbieżny jest z terminem zakończenia inwestycji.

W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na jedno ze stanowisk dotyczących momentu uznania wydatków za kwalifikowane, które prezentowane jest w wydawanych interpretacjach DKIS oraz w Objaśnieniach podatkowych z dnia 6 marca 2020 r. dotyczących sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym, osiągniętego z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. W świetle prezentowanego stanowiska dany wydatek stanowi koszt kwalifikowany tj. budujący pulę dostępnej pomocy publicznej dopiero w momencie jego poniesienia w ujęciu kasowym oraz przyjęcia środka trwałego do ewidencji środków trwałych. Całość takich działań, tj. od poniesienia kosztu do ujęcia środka trwałego w ewidencji, często jest procesem długotrwałym, co w zestawieniu z treścią projektowanych zmian może mieć realny wpływ zarówno na ustalenie harmonogramu inwestycji, możliwość budowania limitu zwolnienia podatkowego, jak również spełnienie warunków określonych w decyzji o wsparciu dotyczących m.in. terminu zakończenia inwestycji oraz poniesienia wydatków kwalifikowanych.

Obecnie projekt Rozporządzenia GBER nie jest jeszcze uchwalony – trwają analizy wyników konsultacji zakończonych z dniem 8 grudnia 2021 r.

Podsumowując, inwestorzy, którzy planują ubieganie się o uzyskanie pomocy regionalnej na obecnych warunkach (tj. z możliwością realizacji inwestycji przez ponad trzy lata), powinni rozważyć odpowiednio wczesne złożenie wniosków o uzyskanie regionalnej pomocy inwestycyjnej. W przeciwnym razie, istnieje ryzyko, że niemożliwym będzie uzyskanie tego wsparcia na niektóre planowane inwestycje (w formie np. zwolnienia z podatku dochodowego w ramach Polskiej Strefy Inwestycji czy grantu rządowego), ponieważ wykluczonym będzie uzyskanie pomocy regionalnej dla inwestycji, których czas realizacji będzie dłuższy niż trzy lata.

Czy ta strona była pomocna?