Ulga na innowacyjnych pracowników

Analizy

Ulga na innowacyjnych pracowników

Dodatkowy instrument podatkowy wspierający działalność B+R

Strefa Ulg i Dotacji (16/2023) | 2 listopada 2023

Ulga na innowacyjnych pracowników została wprowadzona do polskiego prawa podatkowego z dniem 1 stycznia 2022 r. w ramach tzw. „Polskiego Ładu” – jako uzupełnienie przepisów dotyczących ulgi B+R w podatkach dochodowych (analogiczne przepisy w PIT i CIT).

Ulga może być szczególnie atrakcyjna zarówno dla podatników prowadzących rozbudowaną działalność B+R (wysokie koszty prowadzonych prac), jak również podatników będących dopiero na etapie rozwoju działalności w Polsce, wykazujących niski dochód albo stratę podatkową.
 

Na czym polega ulga?

Podatnik korzystający z ulgi B+R ma możliwość wykorzystania nadwyżki kosztów kwalifikowanych poniesionych i uwzględnionych w zeznaniu podatkowym w danym roku (np. z tytułu wynagrodzeń pracowników czy zakupu materiałów i surowców związanych z prowadzoną działalnością B+R) w ciągu kolejnych 6 lat. Począwszy od 2023 r. (co do zasady – z uwagi na brzmienie przepisu, wyjątek tutaj mogą stanowić podatnicy mający przesunięty rok podatkowy) istnieje również możliwość skorzystania z dodatkowego benefitu w postaci pomniejszenia wpłat do US z tytułu zaliczek na PIT pracowników.

Ulga na innowacyjnych pracowników obejmuje zatem uzupełniający mechanizm dotychczas nieodliczonej ulgi B+R (z uwagi na zbyt niski dochód podatkowy) w poprzez pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych pracowników (zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie lub umowy o dzieło) przekazywanych przez pracodawcę (płatnika) do urzędu skarbowego, pod warunkiem spełnienia określonych warunków.
 

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników?

Przepisy pozwalają na pomniejszenie zaliczek odprowadzanych przez pracodawcę do US pracowników zaangażowanych w działalność B+R pod warunkiem, że poświęcili w danym miesiącu co najmniej 50% na realizację działalności B+R (w stosunku do ogólnego czasu pracy). W przypadku ulgi na innowacyjnych pracowników bierzemy pod uwagę miesięczne zaangażowanie poszczególnych pracowników pod kątem spełnienia ww. warunku i pomniejszamy kwotę sumaryczną przysługującego odliczenia (iloczyn nieodliczonych kosztów kwalifikowanych uwzględnionych wcześniej w zeznaniu podatkowym i stawki podatku dochodowego podatnika).

Warto zwrócić uwagę, że definicja czasu pracy w przypadku ulgi na innowacyjnych pracowników jest nieco inna niż w przypadku ulgi B+R. Ustawodawca wprowadził bowiem określenie „ogólnego czasu pracy”. Pozwala to na uwzględnienie w kalkulacji zaangażowania w działalność B+R jedynie czasu w jakim pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy (organy również wydają pozytywne interpretacje w tym zakresie, m. in. interpretacja indywidualna z dnia 20 września 2023 roku, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.443.2023.1.MR1) – co oznacza w praktyce, że fakt przebywania np. na urlopie przez pracownika w danym miesiącu, nie powinien obniżać nam ww. proporcji czasu. Dla przypomnienia kwestia ta również wywołuje wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania samej ulgi B+R.


Od kiedy do kiedy możliwe jest skorzystanie z ulgi na innowacyjnych pracowników?

Stosownie do przepisów o uldze na innowacyjnych pracowników, podatnikom ulga przysługuje począwszy od miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym podatnik złożył roczne zeznanie podatkowe – do końca roku podatkowego.

W związku z powyższym, wśród podatników powstały wątpliwości czy ulgę można już rozliczyć, tj. pomniejszyć PIT należny za miesiąc, w którym zostało złożone zeznanie podatkowe pracodawcy wykazującego ulgę B+R (podatnika PIT/CIT). Dla przypomnienia zaliczki na PIT pracowników wpłacane są do 20 dnia miesiąca następującego po przepracowanym miesiącu.

Organy podatkowe w dotychczasowym interpretacjach potwierdzają, że możliwe jest rozliczenie ulgi po miesiącu następującym po miesiącu, w którym złożono zeznanie roczne – nawet jeśli dotyczy to zaliczek na podatek dochodowy osób fizycznych pracowników należnych za miesiąc, w którym zostało złożone zeznanie podatkowej.

Jednocześnie przepisy również nie precyzują, wobec którego miesiąca powinno oceniać się wymagane 50% zaangażowania pracowników w B+R – czy do oceny bierze się miesiąc, za który należna są zaliczki czy miesiąc, w którym uiszcza się zaliczki do urzędu skarbowego. Przykładowo stanowisko zaprezentowane w interpretacji KIS z dnia 20 września 2023 roku, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.443.2023.1.MR1 potwierdza podejście, z godnie z którym ww. proporcję należy odnieść do miesiąca, w którym tzw. innowacyjny pracownik pracował i za które należne jest mu wynagrodzenie.


Wyłączenia z korzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników

Ustawodawca wyłączył możliwość skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników w sytuacji, gdy:

 • Przedsiębiorstwo jest zakładem pracy chronionej, zatrudniającej osoby niepełnosprawne,
 • Przedsiębiorstwo utraciło status zakładu pracy chronionej w okresie 5 lat,
 • Przedsiębiorstwu przysługuje jej zwrot gotówkowy z tytułu poniesienia straty lub osiągnięcia dochodu niższego niż kwota przysługującego jej odliczenia w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednocześnie przedsiębiorstwo nie może prowadzić działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia ani korzystać ze zwolnienia podatkowego na podstawie decyzji o wsparciu.
 

Dlaczego warto skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników?

Skorzystanie z ulgi wspierającej innowacyjność otwiera wiele możliwości, w szczególności pozwala:

 • Obniżyć wysokość podatku zgodnie z przepisami prawa.
 • Poprawić płynność finansową i kondycję przedsiębiorstwa.
 • Efekt finansowy widoczny w rozliczeniu miesięcznym
 • Skorzystanie z ulgi nie wymaga spełnienia skomplikowanych wymogów formalnych.
 • Wdrożenie ulgi po raz pierwszy ułatwia możliwość skorzystania z niej w latach kolejnych.

W Deloitte posiadamy szeroki zespół ekspertów (inżynierów, prawników i doradców podatkowych) posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w rozliczaniu ulg podatkowych.

Nasz zespół zapewnia kompleksowe wsparcie w zakresie rozliczenia ulgi na działalność B+R i w konsekwencji ulgi na innowacyjnych pracowników. Wspieramy naszych klientach przy:

 • Ocenie potencjału skorzystania z ulgi na działalność B+R (ocena pod kątem innowacyjności, spełnienie kryteriów formalnych).
 • Zabezpieczeniu pozycji naszych klientów poprzez uzyskanie pozytywnych interpretacji indywidualnych prawa podatkowego.
 • Przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji i ewidencji niezbędnej przy rozliczeniu ulgi B+R, jak również ulgi na innowacyjnych pracowników.
 • Kalkulacji rozliczenia ulgi B+R wraz z komponentem ulgi na innowacyjnych pracowników, jak również pod pewnymi warunkami, również innych ulg podatkowych.
 • Wsparcie w kontaktach z organami podatkowymi i sądami w przypadku weryfikacji rozliczenia ulg podatkowych.
   

Autorzy: Agata Czerniak, Dominik Kmiecik

Zapisz się: "Strefa Ulg i Dotacji"

Subskrybuj i otrzymuj na maila powiadomienia o nowych wydaniach newslettera.

Zapisz się
Czy ta strona była pomocna?