Jednolity Plik Kontrolny a ewidencja VAT

Analizy

Obowiązkowe comiesięczne raportowanie Ewidencji VAT już od 1 lipca?

Jednolity Plik Kontrolny

Alert taxCube 3/2016

W minionym tygodniu, Ministerstwo Finansów, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, opublikowało kolejny zestaw pytań i odpowiedzi dla Jednolitego Pliku Kontrolnego. Na stronach Ministerstwa można już zapoznać się z omówieniem wybranych kwestii, z którymi podatnicy przygotowujący się do wdrożenia standardu JPK mieli okazję się spotkać w toku prowadzonych projektów. Zachęcamy do zapoznania się z naszą krótką syntezą wybranych zagadnień poniżej.

Raportowanie Ewidencji VAT już od 1 lipca?

Pragniemy zasygnalizować potencjalne ryzyko zaistnienia obowiązku raportowania plików JPK dla struktury „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” w sposób okresowy, co miesiąc. W toku prac nad nowelizacją Ordynacji Podatkowej (druk sejmowy nr 367) podczas prac Komisji Finansów Publicznych po I czytaniu do projektu wprowadzono nowy obowiązek składania informacji o prowadzonej ewidencji VAT w postaci plików JPK (w ramach art. 82 par 1b Ordynacji Podatkowej). W toku dalszych prac, podczas II czytania, wprowadzono poprawkę, małe i średnie przedsiębiorstwa będą zobowiązane do przygotowania takich plików za okresy od 1 stycznia 2017 roku (a zatem już od 25 lutego 2017 roku) zaś mikroprzedsiębiorcy – za okresy od 1 stycznia 2018 roku (czyli od 25 lutego 2018 roku). Obowiązek przekazywania plików „Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT” dla dużych przedsiębiorców zbiegnie się w czasie z przepisami wprowadzającymi art. 193a Ordynacji Podatkowej, na mocy którego organy podatkowe otrzymają uprawnienie do żądania plików JPK od dużych podatników. Comiesięczne raportowanie plików ewidencyjnych przez dużych przedsiębiorców ma dotyczyć okresów rozliczeniowych od 1 lipca 2016 roku, a zatem pierwsze obowiązkowe pliki okresowe przedsiębiorcy Ci będą musieli przesłać do 25 sierpnia 2016 roku.

Warto wskazać na marginesie, że w ramach tego projektu, ustawodawca planuje także dodać mikroprzedsiębiorców do kategorii podmiotów objętych przepisami przejściowymi w odniesieniu do art. 193a Ordynacji Podatkowej. Oznacza to, że organy podatkowe będą mogły zażądać plików JPK od mikroprzedsiębiorców dopiero w lipcu 2018 roku.

JPK a podmioty zagraniczne

Ministerstwo Finansów jednoznacznie odniosło się do kwestii ustalenia wielkości podmiotów zagranicznych, działających w Polsce np. jako podmiot zarejestrowany na potrzeby podatku VAT. Ministerstwo w swych odpowiedziach wskazało wprost, że progi wskazane w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (w art. 104-106) dotyczą całej działalności gospodarczej danego przedsiębiorcy. Nie można zatem ograniczać badania skali jego działalności np. do określonego obszaru (kraju czy zagranicy na którym przedsiębiorca prowadzi działalność). Oznacza to, że np. obrót czy wartość aktywów bilansowych takich podmiotów będą ustalane w odniesieniu do całej spółki (a zatem w sposób „globalny”).

Księgi rachunkowe

W odniesieniu do ksiąg rachunkowych Ministerstwo przede wszystkim odniosło się do wątpliwości związanych z opisem, jaki należy uzupełnić w polach zespół, kategoria i podkategoria konta. Ministerstwo wskazało w zasadzie, że dopuszczalne jest zarówno uzupełnienie tych pól danymi numerycznymi i opisowymi (jak podano w przykładzie w pytaniu 4) jak i niewiele wyjaśniającymi wartościami numerycznymi (jak wskazano w odpowiedzi na pytanie 15). Oznacza to, że głównym oczekiwaniem Ministerstwa jest wykazanie w tych polach danych zgodnych z informacjami, jakie dostępne są w systemach podatnika, bez konieczności tworzenia sztucznych kodów czy opisów dla tych pól.

Magazyny

W ramach nowego zestawu pytań i odpowiedzi Ministerstwo Finansów w kompleksowy sposób odniosło się do pliku dla „Magazynu”. Istotną informacją, jest niewątpliwie wskazanie rozwojowego charakteru tej schemy. W ramach jednej z odpowiedzi MF wskazało, że obecna struktura zawiera jedynie najczęściej występujące dowody magazynowe i z czasem dodawane będą kolejne sekcje. Na chwilę obecną planowane jest dodanie sekcji PW (przyjęcie wewnętrzne). Brak tego rodzaju dokumentu w schemie jest obecnie szczególnie odczuwalny przez firmy produkcyjne, które planują raportować wydanie na produkcję przy pomocy dokumentów RW (rozchód wewnętrzny), nie mogąc jednak zaraportować w ramach JPK ponownego przyjęcia na magazyn (z uwagi na wspomniany brak możliwości zaraportowania dokumentów PW).

Wyciąg bankowy

W zakresie schemy „Wyciągi bankowe” Ministerstwo odniosło się do kilku istotnych kwestii, w tym przede wszystkim rozróżnienia charakteru salda poprzez wstawienie znaków „+” oraz „-” przed wartością liczbową w polach „SaldoPoczatkowe” i „SaldoKoncowe” , wskazując, że odpowiednio należy prezentować „saldo dla posiadacza rachunku większe od zera (środki na rachunku) ze znakiem „+”, saldo dla posiadacza rachunku mniejsze od zera (zobowiązanie posiadacza rachunku wobec banku) ze znakiem „-”.”. Analogicznie do wcześniejszego należy rozróżnić kwoty w polu „KwotaOperacji” – zgodnie z odpowiedzią MF „zwiększenie stanu środków na rachunku należy opatrzyć znakiem „+”, zmniejszenie stanu środków na rachunku – znakiem „-”.”.

Dodatkowo Ministerstwo potwierdziło, że plik „Wyciąg bankowy” może być przygotowany tylko dla rachunków, które posiadają numer IBAN, zaś rachunki o numerach w innym standardzie – będzie można raportować w kolejnych wersjach tej schemy (z naszych nieoficjalnych informacji od 2017 roku): „Pole Numer IBAN rachunku, którego dotyczy wyciąg jest obecnie jedynym dopuszczalnym formatem wypełnienia pola. Dla sytuacji opisanej w pytaniu w następnych wersjach schematu zostaną rozszerzone możliwości wprowadzania innych formatów. W okresie obowiązywania obecnego wariantu schematu organy podatkowe nie będą żądały wyciągu dla rachunków innych niż z formatem IBAN.”.

Faktury VAT

Jednymi z istotniejszych odpowiedzi w zakresie tej schemy, budzącymi duże kontrowersje wśród podatników, są odpowiedzi, które wskazują na kryteria, jakimi należy kierować się w przypadku przygotowania tejże struktury JPK. MF wskazało, że kryteria kwalifikacji faktur do okresu „będą głównie zależały od rodzaju i zakresu ksiąg, do rozliczenia których będą służyły i każdorazowo będą wskazywane przez organ podatkowy.” Dodatkowo w odpowiedzi na pytanie o kryterium klasyfikacji faktur do danego pliku JPK ze względu na okres (pola „DataOd” i „DataDo”) MF wskazało, że „Najczęściej będzie to data ujęcia faktury w deklaracji VAT lub w okresie sprawozdawczym dla ksiąg”, jednak jednocześnie wskazano, że może to być tez data wystawienia, data sprzedaży czy np. data wpływu (dla faktur zakupu). Zgodnie z wyjaśnieniami MF – kwestię jakiej daty należy użyć do wytworzenia pliku „Faktury VAT „określało będzie postanowienie organu podatkowego.”.

Kolejną kwestią, wartą zaznaczenia, jest prezentowanie faktur wystawionych w walutach obcych. Ministerstwo potwierdziło podejście, w ramach którego oczekuje raportowania faktur z wartością określoną w walucie obcej. Jak wskazano „w praktyce organy podatkowe będą żądały faktur wystawionych w tych walutach, które będą istotne dla realizacji zakresu kontroli (najczęściej w dwóch lub trzech walutach)”. Ministerstwo potwierdziło to podejście wskazując, że w przypadku gdy wartość na fakturze wyrażona jest w walucie obcej – wartość taką (w walucie obcej) należy także wpisać w polu P_9A.

W ramach nowych odpowiedzi  Ministerstwo oprócz ponownego potwierdzenia konieczności raportowania faktur zakupowych w ramach struktury, odniosło się także do braków danych dla faktur korygujących. W jednym z pytań wskazano, że częstokroć na fakturach, głównie zagranicznych, nie uwidacznia się takich danych jak: „przyczyna korekty” albo niekiedy „numery faktur korygowanych”. Ministerstwo wskazało, że brak takich informacji „nie będzie czynił pliku niezgodnym ze stanem faktycznym. Jeśli będzie to konieczne dla realizacji celu kontroli, informacje te będą ustalane i weryfikowane poza strukturą JPK.”. Należy jednak zwrócić uwagę, że warunkiem akceptacji takiego podejścia jest brak tych danych na fakturze.

Ministerstwo wyjaśniło w odpowiedziach także wątpliwości związane z prawidłowym raportowaniem transakcji dotyczących odwrotnego obciążenia oraz sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu. W odpowiedziach wskazano m.in. na pola, które należy wypełniać w przypadku zaistnienia takich transakcji –  „w czasie obowiązywania obecnego wzoru struktury wartości sprzedaży w procedurze odwrotnego obciążenia powinna być wykazana w polu P_13_4 i P_14_4 (pola rezerwowe). Wartość sprzedaży niepodlegającej opodatkowaniu należy wykazać w polu P_13_5 i P_14_5 (pola rezerwowe).”. Wskazano także, że stawek dla tych transakcji nie należy raportować w polu P_12, gdyż słownik przewidziany w tym polu nie będzie mógł poprawnie zaadresować tych typów transakcji.

Ministerstwo odniosło się także do sytuacji, gdy tylko część transakcji dokumentowanych fakturą będzie objęta procedura odwrotnego obciążenia lub gdy faktura będzie zawierać pozycje opodatkowane oraz dotyczące sprzedaży zwolnionej z podatku VAT. Wskazano, ze w tych sytuacjach każdorazowo należy ująć wartość „True” w polu P_18 (dla faktur w całości lub części dokumentujących tzw. reverse charge) lub polu P_19 (dla faktur w całości lub w części dokumentujących sprzedaż zwolnioną z VAT).

Ewidencja zakupu i sprzedaży VAT

W odpowiedziach Ministerstwo odniosło się także do kwestii ujęcia w pliku faktur zaliczkowych, wskazując, że „dane, jakie powinny zawierać faktury, o których mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT, określa art. 106f ustawy o VAT. Faktury te zawierają m.in. dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, cenę jednostkową netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość zamówienia lub umowy z uwzględnieniem kwoty podatku.”. Oznaczałoby to, że w odniesieniu do faktur zaliczkowych należy wykazać wartości dotyczące całości zamówienia, nie zaś tylko opłaconej na podstawie faktury zaliczkowej części.

Takie rozumienie zdaje się potwierdzać także odpowiedź na pytanie 21., w ramach którego Ministerstwo wyjaśniło podejście w zakresie faktur rozliczających zaliczki. Wskazano mianowicie, że „informacje zawarte we wszystkich fakturach (zaliczkowych i rozliczeniowych) powinny odzwierciedlać rzeczywisty ilościowo-wartościowy rozmiar transakcji, bez względu na sposób jej rozliczenia (płatności).”, a zatem każdorazowo należałoby się odnieść nie do rozliczenia dane części transakcji (płatności części wartości transakcji jako zaliczki lub rozliczenia końcowego), ale do całości transakcji której faktura dotyczy.

Jednolity Plik Kontrolny

Subskrybuj "Alert taxCube"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?