Jednolity Plik Kontrolny,  nowe odpowiedzi Ministra Finansów - ilustracja

Analizy

Nowe odpowiedzi Ministerstwa Finansów oraz nowa specyfikacja bramki 2.0

Jednolity Plik Kontrolny

Alert taxCube 4/2016

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Ministerstwa Finansów (MF) opublikowana została trzecia część odpowiedzi na pytania podatników, które zostały zadane w związku z wdrażaniem nowego standardu przekazywania danych podatkowych – tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). W tej turze odpowiedzi Ministerstwo zaadresowało 31 wątpliwości, przy czym największą uwagę poświęcono strukturze „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT”. Jest to jedyna struktura, którą każdy duży przedsiębiorca będzie zobowiązany przekazywać MF, począwszy od lipca 2016 r., za okresy miesięczne, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy dany plik JPK (czyli pierwsze przekazanie pliku JPK będzie musiało nastąpić do 25 sierpnia 2016 r.).

Pliki te będą musiałby być przekazywane wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Szczegółową procedurę przygotowania i wysyłki danych opisano w „Specyfikacji Interfejsów usług JPK” (aktualna wersja 2.0), która została w ostatnich dniach po raz kolejny zaktualizowana.

W połowie lipca 2016 roku MF udostępniło tzw. bramkę pre-produkcyjną, umożliwiającą przetestowanie przygotowanych plików JPK (tzw. walidację) pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi. Funkcjonujący w ramach Deloitte zespół Tax Management Consulting przeprowadził testy zakończone otrzymaniem Urzędowego Potwierdzenia Odbioru dla złożonych w ten sposób plików. Co istotne, z dniem 1 sierpnia 2016 roku, MF przekształciło tę bramkę w tzw. środowisko produkcyjne, co oznacza, iż każdy plik JPK wysłany na tę bramkę będzie od tego momentu uznany za plik JPK złożony do MF. Warto podkreślić, iż funkcjonująca obecnie bramka testowa nie umożliwia przeprowadzenia pełnego procesu walidacji pliku JPK z punktu widzenia wymagań technicznych.

JPK - pytania i odpowiedzi

Ministerstwo Finansów ponownie potwierdziło, że dane zawarte w plikach JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” powinny uzgadniać się ze składanymi deklaracjami VAT. Ministerstwo odniosło się także do wątpliwości podatników rozliczających się w okresach kwartalnych, wskazując, że pliki JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” mają być przekazywane co miesiąc, bez względu na przyjęte przez podatnika okresy rozliczeniowe. Potwierdzono także konieczność przygotowania tzw. „zerowego” pliku JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” w przypadku złożenia tzw. zerowej deklaracji VAT.

Wiele wątpliwości podatników budziła kwestia raportowania korekt uprzednio przekazanych plików JPK „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT”, w przypadku skorygowania deklaracji VAT. Ministerstwo wyjaśniło, że każda korekta deklaracji VAT niesie za sobą obowiązek skorygowania przekazanego pliku JPK. Warto jednak zaznaczyć, że techniczna budowa pliku JPK uniemożliwia wskazanie, że składany plik JPK jest korektą. W związku z tym, każda korekta takiego pliku będzie zawierała w polu CelZlozenia wartość „1” oznaczającą „złożenie JPK po raz pierwszy”.

Pragniemy także zwrócić uwagę na odpowiedź dotycząca struktury „Wyciąg Bankowy”. Ministerstwo Finansów wskazało, iż obowiązek przekazania tej struktury będzie ciążył na podatniku. Niezależnie od tego, organ podatkowy, po uprzednim otrzymaniu zgody podatnika, będzie mógł zwrócić się do banku o udostępnienie wyciągów bankowych w formie JPK, wskazując numer rachunku, okres za jaki plik ma być przygotowany, a także podstawę żądania. Warto jednak zaznaczyć, że już teraz takie stanowisko wzbudza kontrowersje oraz spory interpretacyjne.

Ministerstwo odniosło się także do wątpliwości zgłaszanych w odniesieniu do spółek zagranicznych (najprawdopodobniej chodzi tu o spółki zarejestrowane w Polsce tylko dla potrzeb VAT; nie wynika to jednak wprost z pytania zadanego przez podatnika). MF stwierdziło, że podmioty te zobowiązane będą do raportowania JPK w zakresie dwóch struktur: „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT” oraz „Faktury VAT”.

Faktury zakupowe – jednak poza JPK_FA

Na stronach BIP Ministerstwa Finansów opublikowano także komunikat, z którego wynika, iż w strukturze „Faktury VAT” należy uwzględnić tylko faktury sprzedażowe. Takie stanowisko w znaczący sposób odbiega od dotychczasowych komunikatów publikowanych przez Ministerstwo, zgodnie z którymi struktura ta miała zawierać zarówno faktury sprzedażowe, jak również zakupowe.

Ponadto, w tym samym komunikacie Ministerstwo zwróciło uwagę na nowelizację ustawy o podatku od towarów, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. Zmiany w przepisach rozszerzą obowiązki ewidencyjne podatników, a co za tym idzie, modyfikacji ulegnie także struktura pliku „Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT”.

Uzgodnienie JPK z deklaracją VAT

W kontekście powyższego pragniemy także zwrócić Państwa uwagę na zmianę wzoru deklaracji VAT-7, wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 lipca 2016 ws. wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. 2016 poz. 1136).

Na mocy tego rozporządzenia dodano kategorię 19. „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”, raportowaną w pozycji 39 deklaracji. Oznacza to, że deklaracja VAT-7 w obowiązującej od 1 sierpnia 2016 r. wersji 17 będzie niezgodna ze struktura JPK_VAT.

Zgodnie z par. 3 ust 1 wspomnianego rozporządzenia możliwym będzie korzystanie z dotychczasowej, 16 wersji, deklaracji VAT-7 „nie dłużej niż do rozliczenia za ostatni okres rozliczeniowy 2016 r.”. Wydaje się jednak, iż ze względu na konieczność uzgodnienia kwot wynikających z plików JPK ze składanymi deklaracjami, deklaracja VAT-7 powinna być składana w dotychczasowej wersji (16) aż do ostatniego okresu rozliczeniowego 2016 r.

Jednolity Plik Kontrolny

Subskrybuj "Alert taxCube"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?