Jednolity Plik Kontrolny

Analizy

Publikacja finalnych plików JPK oraz odpowiedzi Ministerstwa

Jednolity Plik Kontrolny

Alert taxCube 1/2016

Jednolity Plik Kontrolny - finalne wersje schematów

W dniu dzisiejszym na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów opublikowano finalne wersje schematów dla Jednolitego Pliku Kontrolnego wraz z odpowiedziami na pytania, skierowane w ramach konsultacji publicznych nad testowymi schematami Jednolitego Pliku Kontrolnego (opublikowanymi w grudniu 2015 r.). Ministerstwo, zgodnie z zapowiedziami, upubliczniło pytania oraz odpowiedzi w jednym zbiorczym dokumencie.

Jesteśmy w trakcie szczegółowej analizy wskazanych powyżej materiałów i pod koniec bieżącego tygodnia przekażemy Państwu nasze najważniejsze wnioski w tym zakresie. Niemniej, korzystając z okazji już teraz chcielibyśmy się podzielić z Państwem naszymi wstępnymi spostrzeżeniami w odniesieniu do niektórych z pytań zaadresowanych przez Ministerstwo Finansów jak również co do zawartości finalnych plików JPK. 

Nasze wątpliwości budzi odpowiedź na pytanie 4., dotyczące okresu początkowego, za który dane mogą być żądane. Pomimo wcześniejszych wskazań Ministerstwa, iż okresem granicznym będzie 1 lipca 2016 roku, to w opublikowanym dokumencie wskazano jedynie, że „możliwe będzie również żądanie dostarczenia danych dotyczących dowodów (faktur), co do których zaistniał już obowiązek ich wystawienia”, a zatem cytowana odpowiedź nie potwierdza wyraźnie, że w ramach JPK raportowane będą wyłącznie dane za okresy od 1 lipca 2016 roku.

Co ciekawe, w odpowiedzi na pytanie 8 Ministerstwo wskazało, że przekazanie danych (w formie JPK) będzie poprzedzone testami prawidłowości struktury pliku i poprawności zawartych w nim danych. W przypadku błędnych danych zostaną wskazane konkretne pozycje, w tym również te, które były obowiązkowe, a nie zostały wypełnione. W praktyce oznacza to, że pliki niezgodne ze strukturą oczekiwaną przez Ministerstwo będą traktowane jako nieskutecznie złożone. Jednocześnie, w odpowiedzi na pytanie 9 Ministerstwo potwierdziło, że dopuszczalne będzie tworzenie osobnych plików z każdego systemu podatnika i przekazanie żądanych danych w formie wielu plików (przykładowo, plik dla faktur VAT za wskazany okres będzie mógł zostać przekazany w postaci kilku plików, generowanych osobno dla każdego systemu billingowego używanego przez podatnika).

Warto zwrócić także uwagę na odpowiedź na pytanie 38, dotyczące dostarczania JPK przez podmioty zarejestrowane na potrzeby VAT w Polsce, jednak nieposiadające w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności . Zgodnie z odpowiedzią Ministerstwa: „raportowanie JPK dotyczy również podmiotów niemających w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności a zarejestrowanych w Polce jako podatnicy VAT.”

Przechodząc do wstępnej analizy finalnych schem plików JPK, warto zauważyć, że istotne zmiany zostały wprowadzone w sekcjach nagłówkowych, przykładowo zrezygnowano z informacji o oprogramowaniu użytym do przygotowania plików, czy też wydzielono dane podmiotu przekazującego JPK do nowej sekcji. Ministerstwo odniosło się także do sposobu raportowania danych w polach „DataPoczatkowa” i „DataKoncowa”, wskazując (w odpowiedzi na pytanie 15.), że w finalnych schematach pola „DataOd” i „DataDo” oznaczają „początek i koniec okresu rozliczeniowego, którego dotyczą raportowane księgi lub dowody”. Dla ksiąg i ewidencji podatkowych „będą to z reguły miesiąc lub rok”, zaś dla dowodów księgowych – „okresy, w których dowody te zostały rozliczone (zaksięgowane pod datą)”. W naszej ocenie powyższa odpowiedź Ministerstwa niestety nie wyjaśnia jednoznacznie wątpliwości co do dat, wedle których powinny być generowane pliki JPK np. dla ewidencji VAT czy też faktur VAT.

Ze wstępnej analizy opublikowanego materiału wynika, że zmiany wprowadzone w finalnych wersjach plików są w pewnych obszarach istotne względem pierwotnie opublikowanych plików. Przede wszystkim struktury zmodyfikowane zostały w sposób umożliwiający na pełniejsze zaraportowanie danych. Można tu np. wskazać plik „Księgi rachunkowe”, w którym dodana została obszerna sekcja „KontoZapis”, w ramach której należy wskazać zapisy na kontach księgi głównej i ksiąg pomocniczych. Plik dla ksiąg rachunkowych warto analizować mając na uwadze odpowiedź Ministerstwa na pytanie 17., dotyczące wykazywania księgowań zbiorczych (tzw. danych zagregowanych). W odpowiedzi Ministerstwo wskazuje, że gdy podatnik nie posiada danych transakcyjnych, to jeżeli „realizacja celu kontroli będzie wymagała danych szczegółowych niedostępnych na poziomie księgi głównej, sprawdzenie to początkowo będzie odbywało się poza strukturą JPK. Zakłada się stopniowe dostosowanie organizacji rachunkowości w jednostkach do potrzeb raportowania wg struktur JPK zapewniającego realizację celu kontroli.”

Warto także zwrócić uwagę na zmiany w plikach dotyczących podatku VAT. Struktura pliku „Ewidencja Zakupu Sprzedaży VAT” została rozszerzona o dodatkowe pola dotyczące m.in. eksportu oraz importu towarów, podziału transakcji na te mające miejsce na  oraz poza terytorium kraju czy pól wcześniej widniejących jedynie w schemacie Faktury VAT. Wydaje się więc, że plik ten został dostosowany do logiki prezentowania danych w deklaracjach VAT-7. Co istotne, większość z tych pól została oznaczona jako opcjonalna. Dodatkowo, w odróżnieniu od struktury testowej, gdzie plik posiadał wyraźnie strukturę płaską, w finalnych strukturach JPK zastosowano więcej elementów wykorzystujących tzw. model drzewiasty.

Finalna struktura pliku „Faktury VAT” została opublikowana w zbliżonej formie do struktury testowej. Jednakże do najważniejszych zmian należy dodanie pola „RodzajFaktury” oraz pól powiązanych z konkretnym rodzajem faktury. Oznacza to, iż w pliku będą raportowane faktury zakupowe, sprzedażowe, korygujące oraz zaliczkowe. Warto zauważyć, że w przypadku faktury korygującej podaje się przyczynę korekty, numer faktury korygowanej oraz okres, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka, zaś dla faktur zaliczkowych przygotowano dwa pola – kwota zapłaty oraz podatek od tej kwoty.

W zakresie pliku „Magazyn” warto wskazać na dodanie nowej sekcji „MM”, w ramach której należy wskazać przesunięcia międzymagazynowe. Sekcja ta, podobnie jak pozostałe sekcje pliku „Magazyn” będzie jednak wypełniana fakultatywnie.

Plik wyciągi bankowe został zmodyfikowany nieznacznie – pola „KwotaWinien” i „KwotaMa” zostały zamienione na „KwotaOperacji” oraz „SaldoOperacji”.

Obecnie dedykowany zespół Deloitte analizuje finalne pliki wzorcowe oraz odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania zadane wcześniej przez podatników, w szczególności w kontekście zmian jakie zaszły w strukturach plików oraz w zakresie kompletności odpowiedzi udzielonych przez Ministerstwo. Jak sygnowaliśmy powyżej, na przestrzeni najbliższych dni poinformujemy Państwa o najważniejszych wnioskach z naszej analizy. Jednocześnie pragniemy wskazać, że w przypadku samodzielnej analizy odpowiedzi, warto odnosić je do już zaktualizowanych plików, ułatwi to bowiem zrozumienie zmian, jakie Ministerstwo wprowadziło w ostatecznych wersjach plików.

Subskrybuj "Alert taxCube"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?