Wprowadzenie nowego obowiązku codziennego raportowania

Analizy

Wprowadzenie nowego obowiązku codziennego raportowania

13 stycznia weszły w życie przepisy ustawy o STIR

taxCube news 1/2018

13 stycznia 2018 roku w życie weszły przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych („Ustawa”) opublikowanej 29 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw. Przepisy nowej ustawy wprowadzają STIR („System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej”). Zmiany przewidziane w ustawie wiążą się nie tylko z wprowadzeniem nowego obowiązku codziennego raportowania informacji o otwieranych i zamykanych rachunkach podmiotów kwalifikowanych, czy transakcji przeprowadzanych z ich wykorzystaniem, ale także ze zmianami w już obowiązujących przepisach. Zachęcamy do zapoznania się ze wstępną analizą przepisów, którą prezentujemy poniżej.

Przede wszystkim należy wskazać jaka jest ustawowa definicja „podmiotu kwalifikowanego”. Zgodnie z analizowanymi przepisami kategoria ta jest rozumiana bardzo szeroko. Obejmuje bowiem właściciela rachunku będącego przedsiębiorcą, osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej albo osobą fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, niebędącą przedsiębiorcą.

Jednym z głównych założeń już samego mechanizmu STIR jest odbiór i przetwarzanie danych (o otwieranych i zamykanych rachunkach bankowych oraz transakcjach na tych rachunkach), umożliwiających ustalenie tzw. wskaźnika ryzyka, który jest zestawem nieopublikowanych parametrów, służącym do określenia, czy podmiot kwalifikowany nie wykorzystuje działalności banków i SKOK-ów (Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych) do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Dane te będą automatycznie przekazywane przez banki i SKOKi do STIR w cyklach dziennych – za poprzedni dzień. W przypadku zidentyfikowania ryzyk – także za pośrednictwem STIR – odpowiednia informacja będzie przekazywana do Szefa KAS(„Krajowa Administracja Skarbowa”), który wykorzystując komunikację zwrotną – będzie mógł przekazać postanowienie o blokadzie rachunku do właściwego banku lub SKOK-u.

Wskaźnik ryzyka będzie ustalany na podstawie danych otrzymanych z banków, SKOK-ów oraz tych otrzymanych z Centralnego Rejestru Podmiotów Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) i ma być ustalany nie rzadziej, niż raz dziennie. Banki i SKOKi będą zobowiązane przekazywać dane o otwieranych rachunkach do izby rozliczeniowej niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12:00 dnia następującego po otwarciu rachunku. Będą także miały obowiązek niezwłocznego przekazywania dziennych zestawień transakcji na rachunkach podmiotów kwalifikowanych, nie później jednak niż do 15:00 dnia następującego po dokonaniu transakcji. STIR ma być systemem dwukierunkowym, przekazującym zarówno informacje do Szefa KAS, jak i jego postanowienia do banków oraz SKOK-ów.

Pierwsze raportowanie jakie zostanie przeprowadzone (przez banki i SKOK-i) będzie jednak zawierać o wiele szerszy zakres informacji. W przypadku raportowania informacji:

1) o otwieranych i zamykanych rachunkach kwalifikowanych, wraz z pierwszym raportem konieczne będzie przesłanie informacji o rachunkach otwartych przed dniem wejścia w życie Ustawy i prowadzonych na dzień jej wejścia w życie oraz o rachunkach otwartych od dnia wejścia w życie ustawy do dnia poprzedzającego przekazanie informacji. W przypadku rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych i rachunków oszczędnościowych osób fizycznych – pierwsze przekazanie obejmie także rachunki zamknięte pomiędzy 01.01.2016 a dniem wejścia w życie ustawy;

2) o transakcjach - wraz z pierwszym przekazaniem zestawień transakcji - zestawienia obejmuje dane uzyskane od dnia 01.01.2016 do dnia poprzedzającego ich przekazanie (w przypadku rachunków otwartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i prowadzonych na dzień wejścia w życie niniejszej ustawy oraz o rachunkach otwartych od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia poprzedzającego dzień przekazania zestawienia).

Spod przepisów ustawy wyłączone są rachunki: podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski (są to przykładowo rachunki budżetowe); banków spółdzielczych prowadzonych przez bank zrzeszający; banków prowadzonych przez inne banki; spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzonych przez Krajową SKOK albo przez inny bank; Skarbu Państwa; Narodowego Funduszu Zdrowia; Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Warto także zaznaczyć, że Ustawa wprowadzająca STIR nowelizuje wiele ustaw, przede wszystkim w związku z wprowadzeniem do porządku prawnego nowego sposobu (i zakresu) raportowania danych przez banki i SKOKi do Szefa KAS, jak i nowej instytucji prawnej – blokady rachunku bankowego, na podstawie postanowienia Szefa KAS. Postanowienie o blokadzie podejmowana jest przez Szefa KAS na podstawie wyników analizy ryzyka, przeprowadzonej automatycznie przez mechanizm STIR. Warto podkreślić, że przesłanką jest tu samo podejrzenie możliwości wykorzystania przez podmiot (właściciela rachunku) rachunku bankowego do czynności mających związek z wyłudzeniami skarbowymi albo czynnościami zmierzającymi do takiego wyłudzenia. Postanowienie to może określić czas blokady na do 72 godzin, jednak w określonych ustawowo przypadkach – blokada może zostać przedłużona nawet do 3 miesięcy. Takie przedłużenie będzie jednak skuteczne pod warunkiem przekazania postanowienia o przedłużeniu blokady do banku lub SKOK-u w czasie trwania blokady rachunku. Przepisy w tym zakresie, zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi art. 27 Ustawy, wejdą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia Ustawy. Należy zwrócić uwagę także na pozostałe przepisy, dotyczące wyłączenia blokady w odniesieniu do niektórych wierzytelności (np. zajęcie zasądzonych alimentów i rent o charakterze alimentacyjnym zasądzonych tytułem odszkodowania, zajęcie wierzytelności dokonane w celu egzekucji należności podatkowych lub celnych).

Ponadto w przypadku, gdy bank lub SKOK nie dopełni obowiązku przekazywania informacji i zestawień do izby rozliczeniowej lub przekazuje je niezgodnie z posiadanymi informacjami, nie dokonuje blokady rachunku, podlega karze nakładanej w drodze decyzji szefa KAS, wynoszącej do 1 000 000 zł. Takiej samej karze podlega izba rozliczeniowa niedopełniająca obowiązku prowadzenia STIR, ustalania i przekazywania wskaźnika ryzyka i pośredniczenia w wymianie informacji i żądań pomiędzy szefem KAS a bankami i SKOK-ami.

STIR – kalendarium:

  • Wejście w życie przepisów – 14 dni od ogłoszenia;
  • Rozpoczęcie przekazywania informacji o otwarciu / zamknięciu rachunku – nie później niż 30 dnia (banki) / 60 dnia (SKOKi i banki spółdzielcze) od wejścia w życie przepisów;
  • Pierwsze przekazywanie dziennych informacji o transakcjach  - nie później niż ostatniego dnia 6 miesiąca (banki) / 8 miesiąca (SKOKi i banki spółdzielcze) od dnia wejścia w życie ustawy;
  • Wyjątek: Informacje i zestawienia danych uzyskanych przed wejściem ustawy – mogą być zaraportowane do końca 9 miesiąca od wejścia w życie ustawy, jeśli instytucja finansowa posiada je w formacie, który nie pozwala na ich automatyczne przetworzenie.

Poznaj taxCube ™

Kompleksowe rozwiązanie do automatyzacji podatków.

Dowiedz się więcej

Zapraszamy na cykl warsztatów:
Automatyzacja rozliczeń VAT w systemie taxCube™

Serdecznie zapraszamy na cykl warsztatów poświęconych szeroko pojętej problematyce automatyzacji rozliczeń i raportowania podatkowego VAT, z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań informatycznych Deloitte. Warsztaty odbędą się w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi, Katowicach i Wrocławiu. Podczas warsztatów chcielibyśmy przybliżyć Państwu rozwiązania najczęstszych problemów, które obserwujemy u Klientów rozliczających VAT, z wykorzystaniem systemu taxCube™ VAT – oprogramowania podatkowego stworzonego i rozwijanego przez zespół TMC w Deloitte.

Więcej informacji i rejestracja

Subskrybuj "taxCube news"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?