Ulga na działalność badawczo-rozwojową (Ulga B+R)

Artykuł

Ulga na działalność badawczo-rozwojową (Ulga B+R)

Ulga B+R – co to jest i jak skorzystać?

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów. Od 2018 r. ulga B+R jest dla przedsiębiorców wyjątkowo atrakcyjna.

Istota ulgi B+R

Obowiązująca od 1 stycznia 2016 r. ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R, R&D) uprawnia podatników do dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność B+R, zaliczonych uprzednio do kosztów uzyskania przychodów.

W 2016 i 2017 r. popularność ulgi B+R wśród przedsiębiorców była dosyć ograniczona, co wynikało z wielu czynników, m.in. z braku świadomości firm, czym jest działalność B+R i brakiem dostrzegania jej w działalności przedsiębiorstw oraz ze stosunkowo niskich poziomów możliwego odliczenia kosztów działalności B+R od podstawy opodatkowania.. Świadomość, czym jest B+R jednak rośnie wśród firm, a ulga od 2018 r. jest wyjątkowo atrakcyjna i jej popularność wzrasta.

Aktualnie skorzystanie z ulgi B+R może oznaczać de facto dwukrotne zaliczenie niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów (przez ujęcie w kosztach i poprzez dodatkowe odliczenie 100% kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania). Dzięki uldze B+R rozwój prowadzonej działalności może zatem wiązać się nie tylko ze wzrostem potencjału prowadzonego biznesu, ale również ze zwiększeniem efektywności rozliczeń podatkowych.
W przypadku osiągnięcia straty lub, gdy kwota ulgi przewyższa dochód - istnieje możliwość wykorzystania ulgi w trzech (2016 r.) lub w sześciu (od 2017 r.) kolejnych latach po roku, w którym nabyte zostało prawo do ulgi.

Złagodzone zostały również obostrzenia dla firm działających na terenie SSE. Firma taka może wykazać z ulgi B+R w odniesieniu do tych kosztów kwalifikowanych, które nie są przez nią uwzględniane w kalkulacji dochodu zwolnionego z podatku na podstawie zezwolenia strefowego.

Ponadto rozszerzony został katalog kosztów kwalifikowanych, jak choćby o koszty pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia i o dzieło. Wprowadzone zostały również dodatkowe udogodnienia dla podmiotów posiadających status Centrum Badawczo- Rozwojowego – szerszy katalog kosztów kwalifikowanych i możliwość wyższego aż do 150% kosztów kwalifikowanych, odliczenia od podstawy opodatkowania.

Zakres odliczeń:

Poniższe koszty kwalifikowane mogą podlegać odliczeniu na podstawie ulgi B+R w wysokości 100%:

  • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników zaangażowanych w działalność B+R,
  • wynagrodzenia – i związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne – wypłacane z tytułu umów zleceń i umów o dzieło pracowników realizujących działalność B+R,
  • odpisy amortyzacyjne od określonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, wykorzystywanych w działalności B+R,
  • nabycie ekspertyz, opinii, usług doradczych i równorzędnych, oraz wyników badań od jednostek naukowych,
  • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R,
  • korzystanie z aparatury naukowo-badawczej,
  • uzyskanie i utrzymanie patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (koszty uzyskania ochrony i jej utrzymania).

 

Wydatki kwalifikowane

Wysokość odpisów

Mechanizm ulgi B+R pozwala na ponowne odliczenie kosztów (raz już zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów) od podstawy opodatkowania. Wysokość maksymalnego odpisu kosztów rosła w kolejnych latach.
W praktyce oznacza to, że przykładowo, od 2018 r. dla każdego przedsiębiorcy i wszystkich rodzajów kosztów w ramach prac badawczo-rozwojowych potencjalna korzyść z ulgi B+R wynosi 19% (1 zł kosztów prac badawczo-rozwojowych oznacza 0,19 zł niższy podatek dochodowy), a w przypadku przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego – korzyść wynosi 28,5%.

Przykładowa oszczędność
Przykładowa oszczędność podatkowa, wynikająca ze skorzystania z ulgi na działalność B+R wygląda następująco:
 

Ulga na B+R - Przykładowa oszczędność

Ile firm skorzystało dotychczas z ulgi B+R?

Czy ta strona była pomocna?