Skutki reformy oświaty w zakresie prewspółczynnika VAT

Analizy

Skutki reformy oświaty w zakresie prewspółczynnika VAT

Biuletyn „VAT w samorządzie” (01/2018) | 29 stycznia 2018 r.

Dla jednostki oświatowej powstałej w wyniku przekształcenia, kalkulacja prewspółczynnika VAT następuje na podstawie danych obejmujących łącznie jednostkę przekształcaną oraz jednostkę przekształconą.

Kalkulacja prewspółczynnika w przypadku przekształcenia jednostek oświatowych

Reforma oświaty polegająca na likwidacji gimnazjów i przywróceniu 8-letnich szkół podstawowych i 4-letnich liceów była na tyle dalekosiężna, że zakresem swego oddziaływania objęła również system prawa podatkowego, w tym m.in. kwestie dotyczące rozliczania podatku VAT w odniesieniu do gmin, które zdecydowały się na odliczanie podatku VAT od wydatków związanych z działalnością swoich jednostek oświatowych. Jedną z wielu powstałych wątpliwości jest sytuacja, w której jednostka oświatowa (zespół szkół będący jednostką budżetową) z dniem 1 września 2017 r. została przekształcona w inną (odrębną) jednostkę oświatową (8-letnią szkołę podstawową) w trakcie trwającego roku podatkowego.

W powyższej sytuacji mogą powstać wątpliwości co do:

  1. sposobu kalkulacji prewspółczynnika rzeczywistego za 2017 r. na potrzeby dokonania rocznej korekty VAT w odniesieniu do szkoły podstawowej oraz;
  2. sposobu określenia prewspółczynnika prognozowanego na 2018 r., który powinien być stosowany dla szkoły podstawowej.

Powyższe kwestie nie są wprost uregulowane przepisami ustawy o VAT ani wydanymi do niej rozporządzeniami - nie wskazują one bezpośrednio w jaki sposób należy dokonać kalkulacji prewspółczynnika rzeczywistego oraz prewspółczynnika prognozowanego w sytuacji przekształceń jednostek oświatowych. Niemniej jednak zaczynają się już pojawiać interpretacje indywidualne organów podatkowych, w których przedstawiają one prawidłowy ich zdaniem sposób postepowania. Przykładowo, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „DKIS”) w interpretacji indywidualnej z dnia 9 stycznia 2018 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.815.2017.1.MN, wskazał, że dla potrzeb wyliczenia prewspółczynnika rzeczywistego za 2017 r. oraz prewspółczynnika prognozowanego na 2018 r., szkoła podstawowa powinna przyjąć łącznie dane zespołu szkół za okres od stycznia 2017 r. do sierpnia 2017 r. i ośmioletniej szkoły podstawowej za okres od września 2017 r. do grudnia 2017 r.

Wskazana interpretacja potwierdza, że przy dokonywaniu korekty rocznej podatku naliczonego odliczonego w części przy pomocy prewspółczynnika VAT w związku z przekształceniem jednej jednostki oświatowej w drugą, nie jest wymagane odrębne liczenie prewspółczynnika rzeczywistego za zakończony rok podatkowy dla każdej jednostki z osobna. Prewspółczynnik rzeczywisty dla nowej jednostki oświatowej powinien być skalkulowany jako suma danych obejmujących nowo powstałą jednostkę oraz jednostkę zlikwidowaną.

Kalkulacja prewspółczynnika a połączenie jednostek oświatowych

Dodatkowo warto wspomnieć, że przedmiotowa interpretacja dotyczy stanu faktycznego, w którym nowa jednostka oświatowa powstała poprzez przekształcenie innej jednostki. Natomiast w praktyce może pojawić się sytuacja, w której nowa jednostka powstała w wyniku połączenia dwóch innych jednostek (np. dotychczasowej szkoły podstawowej i gimnazjum). Jak się wydaje, z powodu braku przepisów regulujących taką sytuację, należałoby w takim przypadku zastosować podobną metodologię do przewidzianej w przytoczonej interpretacji.

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?