Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych

Artykuł

Planowane kontrole NIK w zakresie centralizacji VAT w JST

Biuletyn „VAT w samorządzie” (03/2019) | 4 lutego 2019 r.

W planach prac Najwyższej Izby Kontroli na 2019 r. przewidziano kilka obszarów kontroli dotyczących bezpośrednio jednostek samorządu terytorialnego, w tym kontrolę prawidłowości realizacji zadań związanych z centralizacją VAT.

Centralizacja rozliczeń VAT - co skontroluje NIK?

Zaplanowana na III/IV kwartał 2019 r. kontrola ma udzielić odpowiedzi na pytanie: „Czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo realizują zadania związane z centralizacją rozliczeń w VAT?”. Badaniu zostanie poddane wypełnianie przez samorządy obowiązków wynikających z przepisów prawa (kontrola zgodności), jak rozumiemy w tym przypadku w szczególności z ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczania podatku od towarów i usług (...) przez jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 280; tzw. ustawa centralizacyjna) oraz samej ustawy o VAT.

Biorąc pod uwagę pozostały czas do rozpoczęcia możliwych kontroli zasadne wydaje się zweryfikowanie m.in.:

  • poprawności i aktualności przyjętych przez jednostki samorządu procedur centralizacyjnych,
  • faktycznego przestrzegania przyjętych procedur,
  • prawidłowości umocowania osób zajmujących się podatkiem VAT, zwłaszcza podpisujących deklaracje VAT,
  • sposobu dokumentowania sprzedaży przez jednostki organizacyjne objęte centralizacją VAT.


Pozostałe obszary kontroli NIK w JST

Poza centralizacją VAT, plan kontroli NIK obejmuje m.in. następujące tematy mogące dotyczyć samorządów:

  • działania z zakresu kompetencji jednostek samorządu terytorialnego realizowane na podstawie prawa administracyjnego (dot. prawidłowości umocowania osób wykonujących działania z zakresu kompetencji JST),
  • działania administracji publicznej na rzecz zaspokajania potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych o niskich dochodach,
  • wsparcie dla potrzebujących schronienia matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży,
  • audyt wewnętrzny w jednostkach samorządu terytorialnego,
  • działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne,
  • realizacja przedsięwzięć w formie partnerstwa publiczno-prywatnego przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

Pełen plac pracy NIK na 2019 r. można znaleźć na stronie Izby:

https://bip.nik.gov.pl/plik/id,18764.pdf

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?