Zmiana zasad nabywania paliw opałowych

Artykuł

Zmiana zasad nabywania paliw opałowych  

Już 31 marca 2020 r. kończy się okres przejściowy i upływa termin na złożenie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego.

Biuletyn „VAT w samorządzie” (3/2020) | 9 marca 2020 r.

Przypominamy, że od początku kwietnia br. warunkiem koniecznym dla stosowania obniżonej stawki akcyzy przy nabywaniu paliw opałowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10, 15a ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. 2019, poz. 864, z zm., dalej: „Ustawa Akcyzowa”), będzie m.in. złożenie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego dla celów akcyzy. W związku z nieuchronnie zbliżającym się terminem ostatecznego wejścia w życie nowych przepisów, zalecamy odpowiednie przygotowanie się do dostaw paliw opałowych po 1 kwietnia 2020 r.

W wyniku wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019, poz. 1556, dalej: „Ustawa Nowelizująca”) począwszy od 1 kwietnia 2020 r. paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10, 15a Ustawy Akcyzowej (dalej: „Paliwa Opałowe”) będą mogły być nabywane wyłącznie na nowych zasadach, określonych przez przepisy Ustawy Nowelizującej.

 

Co się zmieni?

Zarówno podmioty jak i osoby fizyczne, które zamierzają po 1 kwietnia 2020 r. sprzedawać (pośredniczące podmioty olejowe) lub zużywać Paliwa Opałowe (zużywające podmioty olejowe), są zobowiązane, co najmniej na dzień przed pierwszym dokonaniem sprzedaży lub zakupu Paliw Opałowych, złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego uproszczone zgłoszenie rejestracyjne (AKC-RU). Złożenie uproszczonego zgłoszenia rejestracyjnego jest jednym z warunków zastosowania obniżonej stawki akcyzy dla Paliw Opałowych, a jego niedochowanie może wiązać się z powstaniem zobowiązania podatkowego w akcyzie wg stawki 1822 zł/1000 litrów lub 2047 zł/1000 kg, a w najgorszym przypadku skutkować nawet brakiem możliwości zakupu Paliw Opałowych.

Dodatkowo, przepisy Ustawy Nowelizującej przewidują (i) obowiązek potwierdzania każdej dostawy Paliw Opałowych w dedykowanym do tego systemie SENT oraz (ii) zastąpienie dotychczasowych papierowych oświadczeń o przeznaczeniu paliw na cele opałowe przez oświadczenia elektroniczne w systemie SENT. W wyniku wejścia w życie Ustawy Nowelizującej obowiązkowi dokonywania zgłoszeń będą podlegały też same transakcje Paliwami Opałowymi, które nie są związane z ich przewozem. Należy zaznaczyć, że korzystanie z systemu SENT wymaga dokonania odpowiednich czynności za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

 

 

Co zmiany oznaczają dla JST?

W rezultacie powyższych zmian podmioty (w tym m.in. organy administracji publicznej, spółki komunalne, jednostki i zakłady budżetowe), które zużywają lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej odsprzedają Paliwa Opałowe powinny złożyć do właściwego naczelnika urzędu skarbowego uproszczone zgłoszenie rejestracyjne (AKC-RU). Dokument ten można złożyć zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej (za pośrednictwem PUESC, w przypadku podmiotów wymagane jest jednak posiadanie powiązanego konta zaawansowanego).

Dla zastosowania preferencyjnej stawki akcyzy na Paliwa Opałowe, niezbędne będzie uzupełnienie zgłoszenia w systemie SENT przez podmiot odbierający Paliwa Opałowe, o którym mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz.U. 2018, poz. 2332, dalej: „Ustawa o SENT”). W myśl Ustawy o SENT przez podmiot odbierający należy uznać m.in. (i) zużywający podmiot olejowy nieprowadzący działalności gospodarczej albo (ii) podmiot będący nabywcą Paliw Opałowych w rozumieniu przepisów o VAT (podatnik VAT).

Biorąc pod uwagę specyficzną działalność wykonywaną przez JST i jej jednostki oraz charakterystyczną dla takiego układu specyfikę opodatkowania VAT, brzmienie nowych przepisów może budzić istotne wątpliwości, co do tego, kto jest podmiotem odbierającym i powinien wysłać zgłoszenie o odbiorze Paliw Opałowych – czy w każdym przypadku jest to organ administracji publicznej (np. gmina lub powiat), czy może w poszczególnych przypadkach są to odrębnie jednostki oświatowe, ośrodki pomocy społecznej, jednostki kultury czy ośrodki sportowo-rekreacyjne.

Należy podkreślić, że prawidłowe ustalenie podmiotu odbierającego jest istotne gdyż podmiot ten jest odpowiedzialny nie tylko za dopełnienie warunków stosowania obniżonej stawki akcyzy, ale może również ponieść odpowiedzialność z tytułu niedopełnienia obowiązków w systemie SENT. Przykładowo brak potwierdzenia odbioru Paliw Opałowych może skutkować nałożeniem na podmiot odbierający kary grzywny w wysokości 5 000 zł (w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą) lub 1 000 zł (w przypadku podmiotu nieprowadzącego działalności gospodarczej).

Ważnym aspektem jest również konieczność dokonania kilkuetapowej rejestracji na PUESC przez pracowników odpowiedzialnych za potwierdzanie odbioru Paliw Opałowych w systemie SENT. W skrajnym przypadku cały proces może zająć nawet do 90 dni.

 

Subskrypcja

Otrzymuj powiadomienia o nowych wydaniach biuletynu "VAT w samorządzie".

Zapisz się

Zapisz się na "VAT w samorządzie"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Czy ta strona była pomocna?