przegląd zmian w prawie podatkowym

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 6 marca 2018 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Wejdzie w życie

1.   Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

Celem ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia tego podatku. Niniejszy ustawa wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności tej daniny – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. Uchwalone rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ustawa wprowadza system zachęt, który mają skłaniać przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta (owe zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej). Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że będzie można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca zdecyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Link
 

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy z dnia 13 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Proponowane niniejszą ustawą zmiany w ustawie o VAT nakierowane są na uszczelnienie systemu VAT. W pierwszej kolejności dotyczą wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa oraz podatników świadczących usługi ściągania długów. Zakłada się również doprecyzowanie zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi poprzez odwołanie do nowej definicji paliw ciekłych. Projekt doprecyzowuje też przepisy dotyczące przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE. Projektodawcy chcieliby wprowadzić również dodatkowy warunek, od którego uzależnione byłoby wpisanie podatnika do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną - aby podmiot przez co najmniej 12 miesięcy działał jako podatnik VAT czynny przed wpisaniem go do wykazu. Ponadto, w projekcie przewidziano zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur (jednocześnie wprowadzenie stosownych sankcji w tym zakresie) mających na celu zapewnienie, że faktura wystawiona dla podatnika (oraz wykorzystana przez niego) na podstawie paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika. Karana ma być np. wymiana paragonów bez NIP na faktury.

Projektodawcy planują również modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (wykorzystywanie na własne potrzeby wybudowanego przez podatnika budynku nie było uznawane za zasiedlenie) – stanowi to realizację wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie C-308/16.

Stan: 27.02.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Link

 

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 11 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku stosowania przez podatników nowego rodzaju kas rejestrujących (kas online) umożliwiających, oprócz zapisu w pamięci kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących, z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania, do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych.

Zaproponowane przepisy dopuszczają, co do zasady, używanie dotychczasowych kas przez podatników, z zastrzeżeniem wprowadzenia dla wybranych branż obowiązku stosowania tylko nowego rodzaju kas (mowa tu m.in. o dostawach benzyny silnikowej lub oleju napędowego, świadczeniu usług naprawy pojazdów silnikowych, usług fryzjerskich, budowlanych bądź w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów).

Stan: 14.02.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie Komisji Prawniczej.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

 

3.   Rządowy projekt ustawy z dnia 25 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projektowana nowelizacja ma na celu realizację wyroku TSUE w sprawie C-678/13, w którym orzeczono brak możliwości zastosowania przez Rzeczpospolitą Polską obniżonej stawki podatku VAT do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług. We wspomnianym wyroku TSUE orzekł o obniżonej stawce podatku od wartości dodanej do dostaw:

  • sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także
  • produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej.

Stan: 19.01.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie Komisji Prawniczej.

Projekt ustawy zakładał wejście ustawy w życie z dniem 1 października 2017 roku.

Link

 

4.   Rządowy projekt ustawy z dnia 20 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projektowana regulacja zakładająca publikowanie przez Szefa KAS na stronie BIP Ministerstwa Finansów wykazu podatników VAT czynnych zawierającego informacje (dane) o podatnikach zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę, ma przyczynić się do tego, że uczciwi podatnicy w sposób istotny ograniczą ryzyko narażenia się na możliwość zakwestionowania przez organy podatkowe prawa do odliczenia podatku naliczonego poprzez szeroki dostęp do informacji o swoich kontrahentach.

W stosunku do publikowanej już na stronie MF usługi umożliwiającej sprawdzenie statusu podmiotu w VAT projektowany wykaz będzie umożliwiał dostęp do większej ilości informacji  do weryfikacji podatników poprzez dodanie, oprócz numeru NIP, takich istotnych informacji jak: imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych, a w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi pełnej nazwy, adresu  miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź głównego miejsca wykonywania działalności, jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną oraz adresu siedziby w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną, numerów rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym związanych z prowadzoną działalnością, dat rejestracji/wykreślenia/przywrócenia w rejestrze podatników VAT czynnych wraz z podstawą prawną.

Projekt zakłada wprowadzenie w Ordynacji podatkowej odpowiedzialności solidarnej wobec podatnika, na rzecz którego dokonano dostawy towaru lub wyświadczono usługę wraz z podmiotem dokonującym tej dostawy lub świadczącym tę usługę za jego zaległości podatkowe w części podatku proporcjonalnie przypadającej na tę dostawę lub tę usługę, w przypadku gdy zapłata należności zostanie przekazana na rachunek inny niż zawarty w  projektowanym wykazie podatników VAT czynnych. Odpowiedzialność solidarna będzie dotyczyła tylko kwoty podatku, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług, za które płatność nie została dokonana na rachunek bankowy podatnika zawarty w wykazie podatników VAT czynnych i transakcji, których wartość przekracza 15 000 zł. 

Stan: 22.11.2017 r. – projekt ustawy jest na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Link

 

5.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Projekt rozporządzenia wprowadza odpowiednie rozwiązania prawne wynikające ze związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Dowództwem Naczelnego Sojuszniczego Dowódcy Transformacji i Naczelnym Dowództwem Sojuszniczych Sił w Europie uzupełniającą Protokół dotyczący statusu międzynarodowych dowództw wojskowych ustanowionych na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego.

Rekomendowane rozwiązanie to przepisy pozwalające na realizację przywilejów i uprawnień przysługujących dowództwom sojuszniczym i uprawnionym członkom tych dowództw w związku z wejściem w życie Umowy uzupełniającej.

Stan: 1.02.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 kwietnia 2018 r.

Link

 

6.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Projekt rozporządzenia wprowadza odpowiednie rozwiązania prawne wynikające ze związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisaną dnia 9 marca 2017 r. Projekt wprowadza możliwość dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) personelowi Agencji Frontex, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu nabycia do celów prywatnych towarów na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

Projektowane zapisy dotyczące zasad zwrotu podatku VAT dla celów prywatnych personelu Agencji Frontex zbliżone są do rozwiązań dotyczących zwrotów podatku VAT dla personelu organizacji międzynarodowych, z uwzględnieniem specyfiki zwrotu podatku VAT dla instytucji i organów Unii Europejskiej, z których obecnie korzysta Agencja Frontex.

Stan: 8.02.2018 r. – projekt rozporządzenia skierowano do podpisu ministra.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Split Payment

Mechanizm Podzielonej Płatności VAT

Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Weszły w życie

1.   Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Weszła w życie 22 lutego 2018 r.

Ustawa reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury paliw alternatywnych w Polsce. Zakłada powstanie systemu regulacyjnego pozwalającego na budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym czy możliwość poruszania się pojazdów o napędzie elektrycznym po buspasach.

W kontekście podatków warto zwrócić uwagę na wprowadzone przez nią zmiany do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, ustanawiające zwolnienie od akcyzy pojazdów elektrycznych. Zdaniem autorów ustawy, zmiana korzystnie wpłynie na wzrost użytkowania pojazdów elektrycznych, a tym samym pozwoli osiągnąć zakładane cele w zakresie rozwoju rynku pojazdów elektrycznych i odpowiedniej infrastruktury.

W ustawie znalazły się ponadto artykuły dotyczące zwiększenia kwoty odpisu amortyzacyjnego z tytułu zużycia samochodu osobowego – jeden jest skierowany do osób fizycznych, drugi do osób prawnych. Obecnie odpisy z tytułu zużycia samochodu osobowego od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20 000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania nie są uznawane za koszt uzyskania przychodów. Autorzy ustawy zaproponowali zatem podwyższenie kwoty amortyzacji dla pojazdów elektrycznych.

Jednocześnie, zgodnie z treścią przepisów przejściowych, wyższa kwota amortyzacji stosowana będzie w odniesieniu do pojazdów oddanych do użytkowania po dniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności pomocy publicznej przewidzianej w tych przepisach ze wspólnym rynkiem lub stwierdzenia przez Komisję Europejską, że przepisy te nie stanowią pomocy publicznej. Przez określenie „pojazdy oddane do użytkowania” ustawodawca rozumie nowe pojazdy, oddane do użytkowania po raz pierwszy oraz pojazdy używane, dla których kolejny użytkownik rozpoczął okres amortyzacji. Wyższej kwoty odpisu amortyzacyjnego nie będą mogli stosować posiadacze pojazdów, którzy zakupili pojazd elektryczny i rozpoczęli amortyzację tego środka przed dniem rozpoczęcia stosowania przepisów.

Link

 

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy z dnia 15 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia.

Ponadto w projekcie pojawiają się również ograniczenia z zakresu podatku akcyzowego. Proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z akcyzy z obecnie obowiązującego limitu 600 litrów do 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu silnikowego.

Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak i akcyzy, a co za tym idzie wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi. Projektodawcy zastrzegają, iż ograniczenia w ilości paliw zwalnianych odpowiednio z należności przywozowych albo z akcyzy nie obowiązują w sytuacji, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych w tym zakresie stanowią inaczej.     

Stan: 2.03.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link

 

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 5 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Podstawowym celem rządowej propozycji zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy).

Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) wprowadzono jeden z elementów systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Pierwotnym założeniem projektodawcy było stworzenie systemu składającego się z dwóch elementów, tj. rejestru, (który wszedł w życie 18 kwietnia 2017 r.) oraz geolokalizacji. W związku z powyższym podjąć należało prace nad jego uzupełnieniem o przesyłanie danych geolokalizacyjnych. W toku tych prac zgłoszono uwagi co do konieczności objęcia systemem monitorowania także przewozów towarów realizowanych koleją. W trakcie prac i konsultacji społecznych zgłoszono uwagi w zakresie rozważenia wprowadzenia rozwiązań, które wpłyną bezpośrednio na zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie przedsiębiorców. W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych” zasadnym jest, jak wskazują projektodawcy, wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją. Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w latach 2016 i 2017, można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368 mln litrów do 652 mln litrów.

Wobec powyższego, projekt dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia systemu monitorowania przewozu towarów realizowanych koleją, odstąpienia od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, pozostając przy określaniu rodzaju towarów w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN). Ponadto zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów niepodlegających systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów o dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego; wprowadzenia rozwiązania, na podstawie którego możliwe będzie wezwanie przewoźnika ujawnionego w rejestrze do przedstawienia środka transportu wraz z towarem we wskazanym miejscu, w określonym czasie celem przeprowadzenia kontroli.

Stan: 27.02.2018 r. – przedstawiono sprawozdanie po pracach w komisjach po I czytaniu.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 21 lit. c, który ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link

 

3.   Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w § 1 pkt 1 lit. c oraz w § 3 pkt 2 wymienia się m.in. jednostki organizacyjne Biura Ochrony Rządu. Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie do ww. regulacji zmianę polegającą na zastąpieniu wymienionych w tych przepisach likwidowanych jednostek organizacyjnych Biura Ochrony Rządu – nowo tworzonymi jednostkami organizacyjnymi Służby Ochrony Państwa.

Z uwagi na to, że na podstawie art. 342 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, nastąpiła zmiana treści przepisu merytorycznego art. 56 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, polegająca na zastąpieniu wyrazów „Biuro Ochrony Rządu” wyrazami „Służba Ochrony Państwa”, do którego odsyła przepis upoważnienia zawartego ust. 2, mamy do czynienia z tzw. pośrednią zmianą przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia. Uchylenie pośrednie rozporządzenia powoduje konieczność wydania nowego rozporządzenia.

Stan: 09.02.2018 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie uzgodnień.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

 

4.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 430 i 1440) ma na celu wprowadzenie zwolnienia od akcyzy w wysokości 50% kwoty akcyzy stawki bazowej dla wszystkich podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hl piwa. Celem tej zmiany jest ujednolicenie systemu zwolnień od akcyzy dla „małych browarów”, gdy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hl piwa.

Autorzy wskazują, że zaproponowane rozwiązanie powinno przyczynić się do rozwoju tej gałęzi branży piwowarskiej. Zakłada się ponadto, iż będzie asumptem do szerszego wejścia na rynek małych firm rodzinnych o specyficznej produkcji oraz browarów rzemieślniczych poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku wobec dużych koncernów piwowarskich.

Stan: 21.02.2018 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie Komisji Prawniczej.

Wstępny projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Link

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy – nowelizacja na etapie prac w Sejmie

Czytaj Newsletter

Podatki dochodowe

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projektowana zmiana ma na celu przede wszystkim złagodzenie rozwiązania przyjętego w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W przypadku nabycia w drodze spadku stanowi powrót do zasad obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji. W konsekwencji, w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, w projekcie ustawy proponuje się umożliwić spadkobiercom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zezwalając na ich ponowną amortyzację. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, projekt wprowadza zasadę kontynuacji przez obdarowanego odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez darczyńcę od danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Oznacza to, że obdarowany nie zostanie pozbawiony możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od takich składników majątku, lecz przyjmie je w wartości uprzednio określonej przez darczyńcę.

Art. 2 projektu nowelizacji zmieni brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Projektodawcy chcą cofnąć niefortunną zmianę tego przepisu stanowiącą, że opodatkowaniu podlegają wszelkie wkłady wnoszone do spółek kapitałowych – zarówno niepieniężne jak i pieniężne.

Zmiana zawarta w projekcie ma również na celu zapewnienie równego traktowania uczestników gier na automatach, gier w karty, gier w kości i gier cylindrycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wygranych uzyskanych w tych grach w sposób odmienny niż to zostało uregulowane w dotychczas obowiązujących przepisach oraz w ww. ustawie z 27 października 2017 r.

Ponadto istnieje potrzeba wprowadzenia zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Policji przez osoby przez nią chronione na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz świadczeń o podobnym charakterze wypłacone w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia.

Stan: 22.02.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Autorzy projektu zakładali wejście przepisów w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Link

 

2.   Poselski projekt ustawy  o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem - likwidacji obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających emeryturę lub rentę.

Projektodawcy wskazują, że co prawda skutkiem wejścia ustawy w życie byłoby zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w sposób bezpośredni, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej, jednak wzrost dochodów osób pobierających emerytury i renty zwiększyłby wpływy z tytułu podatków od towarów i usług.

Stan: 11.01.2018 r. – projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest na 30 dni po dniu ogłoszenia.

Link

 

3.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych przychodów związanych z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym

W uzasadnieniu projektu czytamy, że wnioskodawcą wydania projektowanego rozporządzenia jest Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które zwróciło się z prośbą o rozważenie podjęcia odpowiedniej inicjatywy legislacyjnej w celu zniesienia obowiązku opodatkowania dochodów z tytułu umorzenia pozostałego do spłaty kredytu na podstawie art. 10a ust. 1 o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji wypłacanych bankom premii gwarancyjnych. Projektodawcy wskazali, że powstanie obowiązku podatkowego dla większości beneficjentów tej pomocy może być bardzo dotkliwym ciężarem, a w części przypadków obciążeniem wręcz niemożliwym do udźwignięcia.

Proponowane objęcie zaniechaniem umorzeń dokonanych na podstawie ustawy o pomocy państwa, a nie wyłącznie z tytułu określonego w art. 10a tej ustawy będzie skutkować brakiem zróżnicowania pod względem prawnopodatkowym umorzeń dokonanych na podstawie jednej ustawy związanych z zaciągniętymi kredytami mieszkaniowym z tzw. „starego portfela”. Projektowany akt przewiduje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawych od uzyskanego przez kredytobiorców  przychodu z tytułu umorzenia przez bank zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa, a także wykluczenie możliwości zaniechania poboru podatku w odniesieniu do kwoty umorzonych skapitalizowanych odsetek, jeżeli odsetki te zostały uprzednio przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, tj. spółdzielnię mieszkaniową zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Stan: 26.01.2018 r. – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Wejście rozporządzenia w życie przewidziane jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

Webcast:

Zmiany w CIT 2018 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Odsłuchaj nagranie archiwalne

Pozostałe

Projekty

1.   Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

W związku z uchyleniem Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz uchwaleniem i wejściem w życie ustawy Prawo przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw w ramach pakietu „Konstytucji Biznesu”, przewidziane jest znowelizowanie wielu przepisów zawartych w licznych ustawach odrębnych, a także ustanowienie obszernych przepisów (regulacji) przejściowych i dostosowujących.

Zmiany w ustawach podatkowych przewidziane są w związku z wprowadzeniem tzw. „działalności nieewidencjonowanej”. Koncepcja ta zakłada, że jeśli działalność wykonywana jest przez osobę fizyczną, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to działalność taka w ogóle nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Z tego względu proponuje się wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 25), a także skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 94).

Planowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozwiązanie zakłada, że osiągane przychody będą traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej od chwili złożenia wniosku (lub bezskutecznego upływu terminu na złożenie takiego wniosku). Przychody osiągnięte po przekroczeniu limitu, a jeszcze przed tą datą, będą natomiast nadal zaliczane do przychodów z innych źródeł. We wspomnianym okresie „przejściowym” nie trzeba też będzie prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, o czym przesądza proponowany art. 20 ust. 1bc w zw. z obowiązującym art. 24a ust. 1 i art. 5a pkt 6 przedmiotowej ustawy.

W kontekście ustawy o VAT projektodawcy wskazują, że posługuje się ona własną definicją działalności gospodarczej (w art. 15 ust. 2), obejmującą swym zakresem także działalność, która na gruncie ustawy PP będzie uznawana za działalność nieewidencjonowaną. W konsekwencji, osoba prowadząca tego typu działalność będzie uznawana za podatnika, o ile spełniać będzie warunki określone tą ustawą. Ze względu jednak na przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba taka będzie zwolniona od podatku VAT. Na mocy art. 109 ust. 1 tejże ustawy będzie natomiast zobowiązana prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Należy w tym miejscu zauważyć, że prowadzenie takiej ewidencji nie będzie stanowić szczególnie obciążającego wymogu dla osób prowadzących omawianą działalność, a jednocześnie będzie im gwarantować legalność osiąganych przychodów. Rozwiązanie takie umożliwi ponadto organom państwowym zachowanie wystarczającego nadzoru nad działalnością tego typu.

Stan: 27.02.2018 r. – przedstawiono sprawozdanie po pracach w komisjach nad stanowiskiem Senatu, który wniósł poprawki do ustawy.

Projekt zakładał wejście ustawy w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych przepisów, które miałyby wejść w życie 31 marca 2018 r.

Link

 

2.   Rządowy projekt ustawy o wspieraniu nowych inwestycji

Projektodawcy wskazują w uzasadnieniu projektu na pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem SSE, akcentując konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Autorzy zwracają uwagę, że z upływem lat nie dostosowano tego instrumentu do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Z tego względu wdrożenie nowej koncepcji wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień podatkowych jest w ich ocenie zasadne.

Identyfikując problemy związane z SSE, autorzy projektu planują wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:

  1. Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów.
  2. Wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia.
  3. Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych  i dotacji rządowej
  4. Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy określanej zgodnie z definicją Unii Europejskiej oraz od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm.

Stan: 27.02.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dniu od dnia jej opublikowania.

Link

 

3.   Rządowy projekt ustawy z dnia 22 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych

Projekt ustawy przewiduje ułatwienia w przyjmowaniu oraz obowiązek zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych w instytucjach administracji publicznej za opłaty i podatki. Chodzi tu o możliwość dokonywania zapłaty podatków, opłat, niepodatkowych należnościach budżetowych, opłaty skarbowej oraz opłat w organach podatkowych, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, a także należności w postępowaniu egzekucyjnym. Nowa regulacja nałoży ponadto na określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy grupy przedsiębiorców, którzy z racji osiąganego przychodu są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących, obowiązek zapewnienia akceptacji przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej.

Zdaniem autorów projektu zniesienie dodatkowych opłat za dokonywanie płatności podatków w formie bezgotówkowej obniży koszty płatników. Opłacanie podatków w formie bezgotówkowej ułatwi również sytuację dowodową płatników w przypadku kontroli organów podatkowych. Korzystanie z płatności bezgotówkowych ma w zamyśle zwiększyć także ogólne bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, dzięki zwiększeniu transparencji transakcji, zmniejszyć możliwości „prania pieniędzy” pochodzących z nielegalnych źródeł, a także poprawić warunki konkurencji pomiędzy podatnikami opłacającymi podatki a „szarą strefą”.

Stan: 07.02.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście większości przepisów w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia

Link

 

4.   Rządowy projekt ustawy z dnia 30 listopada 2017 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projekt przewiduje odroczenie o 6 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów zmienianej ustawy z 1 stycznia 2018 r. na 1 lipca 2018 r. w zakresie dotyczącym prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych. Konsekwencją zmiany terminu wejścia w życie tych przepisów są zmiany przepisów przejściowych.

Zmiana terminu uruchomienia Rejestru została podyktowana koniecznością dokonania kompleksowych zmian w zakresie systemów informatycznych użytkowanych przez naczelników urzędów skarbowych występujących jako wierzyciele, właściwych w zakresie poszczególnych kategorii należności pieniężnych podlegających wprowadzeniu do Rejestru.

Zmiany w zakresie ustaw dotyczących podatków dochodowych są tożsame z przedstawionymi powyżej, w rządowym projekcie ustawy z 9 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stan: 30.01.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Proponowane zmiany miały wejść w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Link

 

5.   Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Projektowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie.

W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych”, tj. wyrobów wymienionych w ustawie zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją. Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w latach 2016 i 2017 można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368 mln litrów do 652 mln litrów. W ocenie projektodawcy zebrane dotychczas doświadczenia wskazują na potrzebę wprowadzenia kolejnych regulacji dotyczących monitorowania przewozu towarów. W przygotowanym projekcie ustawy w związku z objęciem systemem monitorowania przewozu nie tylko przemieszczania towarów po drogach publicznych zmieniono tytuł ustawy na „ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów”. Dotychczasowemu systemowi monitorowania drogowego nadano nową nazwę „system monitorowania przewozu”, co wymagało zmian niektórych przepisów ustawy zawierających w swej treści wyraz, w różnych przypadkach, „drogowy” oraz zastąpienie wyrazów „system monitorowania drogowego” na „system monitorowania przewozu”.

Dodatkowo niezbędnym było wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 27.02.2018 r. – przedstawiono sprawozdanie komisji po pracach po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

 

6.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej

Projektodawcy wskazują, że celem rozporządzenia jest wydłużenie terminu do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej;
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej;
  • dołączenia do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP);
  • przez podatników do tego zobowiązanych.

Termin zostanie wydłużony do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (obecnie – co do zasady termin do złożenia zeznania podatkowego).

Przedłużenie omawianego terminu obejmuje ww. obowiązki powstałe w roku 2018 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2017) i 2019 (tj. w odniesieniu do dokumentacji podatkowej, oświadczenia i uproszczonego sprawozdawania za rok 2018).

Stan: 2.03.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem ogłoszenia.

Link

 

7.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

W związku z nowelizacją ustawy – Ordynacja podatkowa konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Celem zmiany rozporządzenia, zgodnie z dodanym ust. 2 w § 11, jest określenie wzoru nowego zaświadczenia ZAS-KP w zakresie informacji o deklaracji lub innym dokumencie, nieujętych lub ujętych zdarzeniach oraz o zaleganiu lub niezaleganiu w podatkach, który będzie stanowił Załącznik nr 11a do rozporządzenia (§ 1 pkt 2 projektowanego rozporządzenia).

Stan: 13.02.2018 r. – projekt skierowano do podpisu ministra.

Wejście rozporządzenia w życie przewidziane jest na dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Link

 

8.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych

Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przyznają naczelnikowi urzędu skarbowego kompetencje w zakresie poboru danin publicznych, a nie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, zasadne jest, jak wskazuje projektodawca, aby ze względów systemowych organem właściwym rzeczowo w sprawach związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określanych lub ustalanych w decyzjach wydawanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego był naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

W związku z tym, proponuje się w § 15 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych dodanie ust. 1a w brzmieniu: „W przypadku, gdy zobowiązanie z tytułu podatków określił lub ustalił naczelnik urzędu celno-skarbowego, organem podatkowym właściwym w sprawach określonych w ust. 1 jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.”.

Stan: 31.01.2018 r. – projekt rozporządzenia skierowano do podpisu ministra.

Wejście rozporządzenia w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

 

9.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania

Projektowana zmiana polega na doprecyzowaniu traktowania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych zagranicznych zakładów dla potrzeb informacji o podmiotach powiązanych. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych zagranicznych zakładów powinny być wykazywane w sprawozdaniach przez podmioty, do których takie zakłady należą. Pominięcie tej informacji w obecnie obowiązującym rozporządzeniu powoduje iż zyski zagranicznych zakładów są wykazywane według państwa lub terytorium w którym zagraniczny zakład prowadzi działalność.

Projektowane rozporządzenie rozwiąże problem zapewnienia zgodności z przepisami dyrektywy Rady 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8) oraz Wytycznymi OECD w zakresie BEPS 13.

Stan: 27.02.2018 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie Komisji Prawniczej.

Wejście rozporządzenia w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Cykl śniadań podatkowych:

Ceny transferowe to nie tylko dokumentacja podatkowa.
Zapraszamy na spotkania.

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?