przegląd zmian w prawie podatkowym

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 10 lipca 2018 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Weszły w życie

1. Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Weszła w życie 1 lipca 2018 r.

Celem ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia tego podatku. Niniejszy ustawa wprowadziła nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności tej daniny – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajduje zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. Rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń oznacza określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ustawa wprowadziła system zachęt, które mają skłaniać przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta (owe zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej). Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że można ją stosować w sposób wybiórczy, a zatem nie każda faktura będzie uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Link
 

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Weszło w życie 1 lipca 2018 r.

Rozporządzenie dostosowało wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnień do tych deklaracji, w związku z wprowadzeniem nowego narzędzia tj. mechanizmu podzielonej płatności.

Link

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku stosowania przez podatników nowego rodzaju kas rejestrujących (kas online) umożliwiających, oprócz zapisu w pamięci kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących, z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania, do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych.

Zaproponowane przepisy dopuszczają, co do zasady, używanie dotychczasowych kas przez podatników, z zastrzeżeniem wprowadzenia dla wybranych branż obowiązku stosowania tylko nowego rodzaju kas (mowa tu m.in. o dostawach benzyny silnikowej lub oleju napędowego, świadczeniu usług naprawy pojazdów silnikowych, usług fryzjerskich, budowlanych bądź w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów).

Proponuje się również wprowadzenie regulacji zmieniającej art. 24 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, stanowiącej dostosowanie do regulacji wprowadzonej w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie zmiany potwierdzenia. Producenci kas w celu wprowadzenia danego typu kasy rejestrującej do obrotu na terytorium kraju, są obowiązani do uzyskania dla tej kasy potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że spełnia ona funkcje wymienione w ustawie i wymogi techniczne określone w rozporządzeniu „technicznym”.

Stan: 15.06.2018 r. – projekt ustawy po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 października 2018 r.

Link
 

2. Rządowy projekt ustawy z dnia 13 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Proponowane zmiany w ustawie o VAT nakierowane są na uszczelnienie systemu VAT. W pierwszej kolejności dotyczą wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa oraz podatników świadczących usługi ściągania długów. Zakłada się również doprecyzowanie zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi poprzez odwołanie do nowej definicji paliw ciekłych. Projekt doprecyzowuje też przepisy dotyczące przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE. Projektodawcy chcieliby wprowadzić również dodatkowy warunek, od którego uzależnione byłoby wpisanie podatnika do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną - aby podmiot przez co najmniej 12 miesięcy działał jako podatnik VAT czynny przed wpisaniem go do wykazu. Ponadto, w projekcie przewidziano zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur (jednocześnie wprowadzenie stosownych sankcji w tym zakresie) mających na celu zapewnienie, że faktura wystawiona dla podatnika (oraz wykorzystana przez niego) na podstawie paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika. Karana ma być np. wymiana paragonów bez NIP na faktury.

Projektodawcy planują również modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (wykorzystywanie na własne potrzeby wybudowanego przez podatnika budynku nie było uznawane za zasiedlenie) – stanowi to realizację wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie C-308/16.

Stan: 27.02.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie opiniowania.

Projekt zakładał wejście ustawy w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Link

3. Rządowy projekt ustawy z dnia 12 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Konieczność zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wynika z implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów: dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi, oraz dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość, w części która wymaga transpozycji do końca 2018 r.

W zakresie implementacji dyrektywy 2016/1065 projekt wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacje w zakresie zasad opodatkowania bonów (w szczególności w łańcuchu dystrybucji) oraz w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku bonów różnego przeznaczenia. Oczekiwany efekt to uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

Z kolei, implementacja dyrektywy 2017/2455 wprowadza zmiany nakierowane na zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. Projektowane rozwiązania zakładają:

 1. Wprowadzenie progu w kwocie 10 000 euro (42 000 zł), odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnicy będą mogli zdecydować się na rozliczanie VAT w państwach członkowskich odbiorców ich usług.
 2. Dopuszczenie podatników nieposiadających siedziby na terytorium UE, ale zarejestrowanych dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich do rozliczania usług elektronicznych w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS).

Stan: 9.07.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komitetu ds. Europejskich.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
 

4. Poselski projekt ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Autorzy projektu ustawy proponują obniżenie stawki podatku VAT przy instalacjach prosumenckiej z 23 % na 8%, zgodnie ze stawką VAT dotyczącą materiałów budowlanych. Stawka miałaby objąć wszystkie instalacje określone w ustawie o Odnawialnych źródłach energii jako prosumenckie, bez względu na miejsce jej montażu. Rozwiązanie to ma przyczynić się do rozwoju energii odnawialnej oraz ma pomóc wyeliminować pojawiające się często wątpliwości o wysokość stawki VAT ze względu na miejsce jej lokalizacji (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, grunt).

Stan: 5.06.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dodatkowych danych wskazywanych w zgłoszeniu przewozu towarów

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzony został obowiązek wskazania w zgłoszeniu dodatkowych danych, w przypadku przewozu towarów klasyfikowanych do pozycji CN od 1507 do 1516 i 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej – w postaci stawki podatku od towarów i usług. Pozwoli to na podniesienie skuteczności przebiegu procesu monitorowania przewozu.

Stan: 2.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Link

Split Payment

Mechanizm Podzielonej Płatności VAT

Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Weszło w życie 4 lipca 2018 r.

Nowelizacja rozporządzenia objęła: 1) wprowadzenie nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy oraz wprowadzenie dodatkowego, sposobu nanoszenia znaków akcyzy na twarde opakowania jednostkowe papierosów. Zmiany te pozwolą na dostosowanie się przemysłu tytoniowego do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów; 2) wprowadzenie nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, które będą zawierały kod 2D. Kod ten ułatwi i usprawni weryfikację legalności produktu oraz autentyczności umieszczonej na nim banderoli.

Link

2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Weszło w życie 1 lipca 2018 r.

Rozwiązania przyjęte w rozporządzeniu pozwalają na realizację przywilejów i uprawnień przysługujących dowództwom sojuszniczym oraz ich personelowi wojskowemu i cywilnemu oraz członków ich rodzin w związku z wejściem w życie Umowy uzupełniającej. Rozporządzenie określa zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przeznaczonych do użytku służbowego Dowództwa, służących jego utrzymaniu i wykonywaniu jego oficjalnej działalności, w tym do zaopatrzenia kantyn, mes i stołówek dowództwa sojuszniczego, jak również paliw silnikowych i samochodów osobowych, w ilościach wskazanych w rozporządzeniu, do użytku uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego lub członków ich rodzin. Zwolnienia przysługują w stosunku do wyrobów nabytych w kraju, nabytych wewnątrzwspótnotowo lub importowanych przez Dowództwo Sojusznicze lub ich uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego lub członków ich rodzin.

Link
 

Projekty

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa zakłada m.in. stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą finansowane projekty związane z rozwojem  elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną) oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych (m.in. CNG – sprężony gaz ziemny, LNG – skroplony gaz ziemny oraz biopaliwa).

Przychodami Funduszu będą:

 • dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości do 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku budżetowym wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych;
 • odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 • środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą, jeśli chodzi o przesyłanie energii elektrycznej;
 • wpływy z tytułu opłaty zastępczej (uiszczanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy);
 • wpływy z opłaty emisyjnej, w części (15 proc.) przypadającej Funduszowi (uiszczanej przez producentów i importerów paliw silnikowych, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych oraz inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podat akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych).

Stan: 2.07.2018 r. – ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

2. Rządowy projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Celem wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przede wszystkim przeciwdziałanie procederowi sprzedaży producentom rolnym oleju napędowego lub innych paliw silnikowych niewiadomego pochodzenia, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy lub podatek VAT z tytułu sprzedaży a także używania przez producentów rolnych olejów przeznaczonych do celów opałowych jako olejów napędowych.

Nowe regulacje wprowadzają ograniczenie zwrotu producentowi rolnemu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w przypadku gdy organ podatkowy wydał w stosunku do tego producenta, decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczącą oleju napędowego, lub innego paliwa silnikowego w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, od którego nie został zapłacony w należnej wysokości podatek akcyzowy lub podatek VAT (w okresie poprzedzającym złożenie wniosku).

W ocenie projektodawców wprowadzenie projektowanych przepisów powinno wpłynąć na dobieranie przez producentów rolnych wiarygodnych dostawców, a także unikanie zakupu paliwa po tzw. „okazyjnej cenie”, która znacznie odbiega od średnich cen obowiązujących na krajowym rynku paliw, co może wskazywać na jego nielegalne pochodzenie.

Stan: 30.05.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

3. Rządowy projekt ustawy z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne

Z uwagi na czasochłonne i generujące znaczne koszty u podmiotów gospodarczych stosowanie papierowego obiegu dokumentu dostawy, projektodawcy wskazują na potrzebę jego zelektronizowania. Ich zdaniem zmiana polegająca na zastąpieniu papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), powinna usprawnić ten proces, wprowadzając ułatwienia zarówno po stronie sektora gospodarczego, jak i po stronie administracji. Elektroniczny obieg dokumentów dostawy zwiększy bowiem kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami. W dalszej perspektywie czasowej projektowana zmiana w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ma ograniczyć koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców.

Zdaniem autorów projektowana ustawa powinna również wyeliminować istniejące wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, a także w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Ponadto projekt ustawy zawiera kilka zmian dostosowawczych.

Projekt ustawy wprowadza również preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. Wskazuje się, że wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem i będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju.

Stan: 27.06.2018 r. – po pracach po I czytaniu podkomisja przedstawiła sprawozdanie.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

4. Rządowy projekt ustawy z dnia 15 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia.

Ponadto w projekcie pojawiają się również ograniczenia z zakresu podatku akcyzowego. Proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z akcyzy z obecnie obowiązującego limitu 600 litrów do 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu silnikowego.

Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak i akcyzy, a co za tym idzie wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi. Projektodawcy zastrzegają, iż ograniczenia w ilości paliw zwalnianych odpowiednio z należności przywozowych albo z akcyzy nie obowiązują w sytuacji, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych w tym zakresie stanowią inaczej.

Stan: 30.03.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Ustawa miała wejść w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link
 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

W projekcie zaproponowane zostało, aby przewóz towarów objętych pozycją CN 2710 będących przedmiotem dostawy towarów wynikającej z koncesjonowanej działalności gospodarczej, dokonanej na stacjach paliw ciekłych był wyłączony z obowiązku przesłania do rejestru zgłoszenia, gdy przewóz tych towarów następuje bezpośrednio po dokonaniu tej dostawy i przewożonym towarom towarzyszy faktura dokumentująca tę dostawę bądź inny dokument potwierdzający wydanie towaru w ramach dostawy częściowej fakturowanej okresowo. Przewidziano również, że przewóz towarów objętych pozycją CN 2710 będących przedmiotem dostawy towarów bezpośrednio do statków powietrznych był wyłączony z obowiązku uzupełniania zgłoszenia o odbiorze towaru, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Wyłączenia te stanowić będą ułatwienia dla podmiotów gospodarczych. Z punktu widzenia celów ustawy ograniczenia szarej strefy, sprzedaż paliw na stacjach paliw oraz sprzedaż paliwa lotniczego nie stanowią ryzyka uszczupleń dochodów budżetu państwa.

Stan: 2.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link
 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

W projekcie określony został sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Ponadto, określony został także sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru. W projekcie określony został wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie.

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń. Zmiany w stosunku do obowiązującej regulacji wynikają z wprowadzenia obowiązku zgłaszania przewozów dokonywanych koleją oraz wywozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie RP.

Dla przewozów jednego rodzaju towaru, realizowanych jednym pociągiem, więcej niż jednym środkiem transportu kolejowego, przewidziana została możliwość przesyłania do rejestru zgłoszeń zgłoszenia zbiorczego, od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru. W przypadku tzw. sprzedaży obwoźnej, pozostawiono tak jak dotychczas możliwość dokonywania zgłoszenia w sposób zbiorczy (bez konieczności przesyłania pojedynczych zgłoszeń oddzielnie dla każdego odbiorcy.

Stan: 18.06.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link
 

7. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Z uwagi na wnioski płynące z przeprowadzonych analizy przyjęto, że zasadnym jest objęcie towarów systemem monitorowania przewidzianym w ww. ustawie, celem ograniczenia możliwości wyłudzania podatku od towarów i usług oraz nieuiszczania podatku akcyzowego. W projektowanym rozporządzeniu wymienione zostały towary, które należy objąć systemem monitorowania przewozu towarów.

Oczekiwany efekt projektowanej regulacji to utrzymanie poziomu eksportu olejów roślinnych na poziomie faktycznych dostaw wewnątrzwspólnotowych tego towaru. W przypadku zaś towarów w postaci alkoholu etylowego skażonego albo towarów zawierających w swym składzie ten produkt zwiększenie danych o przewozach w celu eliminowania szarej strefy oferującej „oczyszczony” alkohol etylowy do konsumpcji.

Stan: 9.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych przepisów, które wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

8. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy został sporządzony w związku z koniecznością dostosowania jego treści do zmienianych przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym wprowadziła regulacje w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych:

 • płynu do papierosów elektronicznych oraz
 • wyrobów nowatorskich.

W stosunku do płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich mają zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych i terminów płatności akcyzy oraz importu.

Ustawa przewiduje objęcie płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich obowiązkiem oznaczania znakami akcyzy.

Stan: 9.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

9. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 czerwca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, od dnia 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać pozytywne stawki akcyzy na wyroby nowatorskie i płyny do papierosów elektronicznych. Opodatkowanie ww. wyrobów pozytywną stawką akcyzy rodzi również obowiązek rozliczania ich ubytków powstałych podczas magazynowania i przewozu, z wyłączeniem ich produkcji.

Ponieważ płyn do papierosów elektronicznych oraz wyroby nowatorskie nie zostały wymienione w załączniku nr 2 do ustawy, konieczna stała się zmiana techniczna w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie norm dopuszczalnych ubytków niektórych wyrobów akcyzowych, w zakresie norm dopuszczalnych ubytków określonych dla wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 ustawy opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa. Wysokość powyższych norm została ustalona w oparciu o właściwości fizykochemiczne wyrobów ropopochodnych ze szczególnym uwzględnieniem olejów smarowych. Dlatego tak określone normy dopuszczalnych ubytków nie są odpowiednie dla płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Jednocześnie z uwagi na bardzo zróżnicowany skład chemiczny i zróżnicowane parametry fizyczne tych wyrobów nie jest możliwe „sztywne” ustalenie wysokości norm dopuszczalnych ubytków dedykowanych dla płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

Proponuje się zmianę polegającą na wyłączeniu wyrobów nowatorskich i płynów do papierosów elektronicznych z zakresu obowiązywania ww. rozporządzenia (normy dopuszczalnych ubytków dla wyrobów niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa).

Stan: 20.06.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Obowiązek monitorowania przewozów za pomocą GPS czeka już tylko na podpis Prezydenta

Przewozy towarów w ramach pakietu przewozowego zostaną objęte obowiązkiem monitorowania przebytej trasy za pomocą GPS

Czytaj Newsletter

Podatki dochodowe

Wejdzie w życie

1. Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Większość przepisów wejdzie w życie 19 lipca 2018 r.

Zmiany dotyczące podatku od nieruchomości komercyjnych zaczną obowiązywać 1 stycznia 2019 r.

 

Ustawa wprowadzi zmiany w zakresie przepisów: (1) dotyczących tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych (minimalnego podatku od przychodów z budynków); (2) określających zasady opodatkowania wygranych w grach hazardowych; (3) określających uprawnienie do korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów; (4) normujących zasady zaliczania w koszty podatkowe odpisów amortyzacyjnych od nabytych w drodze darowizny oraz spadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w przypadku gdy ich nabycie było zwolnione z podatku od spadków i darowizn; (5) dotyczących zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów uzyskiwanych ze zbycia akcji nabytych w ramach tzw. programów motywacyjnych. Ponadto ustawa wprowadzi przepisy statuujące zwolnienia obejmujące: (1) kwoty umorzonego zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym, dokonanego na podstawie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych; (2) świadczenia z tytułu pomocy przyznanej na podstawie ustawy o świadku koronnym, ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, a także inne świadczenia o podobnym charakterze.

Link
 

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z dnia 25 kwietnia 2018 r. o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku.

Proponuje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.), na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT, będącej spółką akcyjną. Głównym przedmiotem działalności F.I.N.N. będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych.

Istotę wprowadzanego szczególnego statusu F.I.N.N. stanowi zapewnienie preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych (podatku CIT) jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatku PIT). Preferencje podatkowe przewidziane są zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek od nich zależnych, jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) F.I.N.N.

W przypadku firmy inwestującej w najem nieruchomości, korzystne podatkowo warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto wprowadzana jest 8,5% stawka podatku CIT od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych. Z kolei spółki zależne od F.I.N.N. będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz F.I.N.N.

Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółkę akcyjną typu F.I.N.N. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT.

Stan: 15.06.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
  

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2414)

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zniesienia opodatkowania zarówno od przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne na rachunkach bankowych, jak i przychodów uzyskiwanych z inwestycji kapitałowych.

Stan: 11.04.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

3. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 14 ust. 3 do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Rozporządzenie określa m.in. warunki udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

Proponuje się m.in. wprowadzenie warunku uzyskania zwolnienia podatkowego po spełnieniu kryteriów jakościowych, na podstawie których weryfikuje się wpływ inwestycji na rynek lokalny i krajowy pod kątem społeczno-ekonomicznym. Proponuje się także wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia. Jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu teren, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja jest położony w granicach specjalnej strefy ekonomicznej decyzja o wsparciu będzie wydawana na okres 15 lat.

Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowej. Zadanie związane z obsługą inwestorów korzystających z pomocy publicznej będzie realizowane przez spółki zarządzające przy ścisłej współpracy z lokalnymi jednostkami i przy wsparciu MPiT i PAIH.

Stan: 24.05.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link
 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

Zgodnie z umowami offsetowymi, polskie podmioty jako beneficjenci, nieodpłatnie otrzymują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w postaci technologii, licencji i know-how oraz prawa do korzystania z tych wartości, usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystywania otrzymanych środków i wartości, a także bezzwrotne wsparcie finansowe, pozostające w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłączenie na cele wojskowe. Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, oraz art. 14 ust. 2 ustawy o PIT, zaś otrzymane przez podatników środki pieniężne stanowią, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychód tych podatników. Konieczność poniesienia obciążeń z tytułu podatku dochodowego stanowi istotną przeszkodę, uniemożliwiającą skorzystanie z możliwości nieodpłatnego pozyskania przez polskie podmioty nowoczesnych maszyn, urządzeń, licencji, technologii i innych wartości niematerialnych.

Autorzy rozporządzenia proponują wykorzystanie przez Ministra Finansów instytucji zaniechania poboru podatku, o której mowa w art. 22 ustawy – Ordynacja podatkowa dla dochodów uzyskiwanych przez polskie podmioty jako beneficjentów umów offsetowych, w związku z otrzymaniem nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci technologii, licencji i know-how oraz prawa do korzystania z tych wartości, usług szkoleniowych w zakresie wykorzystywania otrzymanych środków i wartości, a także bezzwrotne wsparcie finansowe, pozostające w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłączenie na cele wojskowe.

Stan: 4.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Zaniechanie dotyczyć będzie dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Link

Kompendium wiedzy o oddelegowaniach

Czym jest oddelegowanie? Jakiemu systemowi ubezpieczeń społecznych podlega oddelegowany pracownik?  Czy pracownik zagraniczny może pracować w Polsce?

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Wejdzie w życie

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Wejdzie w życie 14 lipca 2018 r.

Przepisy wpływające na wymiar podatku od nieruchomości weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. z dniem 30 czerwca 2018 r., z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.

Celem ustawy jest – w pierwszej kolejności – zapewnienie zgodności przepisów ustawy OZE z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Dodatkowo, ustawa ma zapewnić zgodność przyjętych w niej definicji z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, wprowadzane przepisy mają umożliwić usunięcie powstałych wątpliwości interpretacyjnych ustawy OZE.

Wśród zaproponowanych rozwiązań, mających służyć realizacji celu jakim jest 15% udział energii OZE w końcowym zużyciu energii brutto, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowym, znalazły się m.in. propozycje z zakresu podatków. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ma np. przywrócić możliwość jednolitego opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zgodnie z ustawą podatek od nieruchomości ma być naliczany od części budowlanej, nie zaś od całości instalacji i elementów takich jak np. turbina wiatrowa.

Na gruncie znowelizowanych przepisów wprowadzanie energii elektrycznej do sieci przez prosumenta będzie co do zasady opodatkowane VAT. Dodatkowo, prosument dokonujący odpłatnej dostawy energii co do zasady będzie zobowiązany do udokumentowania takiej transakcji fakturą VAT i będzie musiał dokonać stosownej rejestracji jako podatnik VAT, składać deklaracje VAT oraz pliki JPK.

Link
 

Projekty

1.   Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Propozycje zawarte w nowelizacji łączą się z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Proponowane zmiany obejmują przepisy dotyczące blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego. Do tej kategorii należą: zapewnienie spójności systemowej w zakresie blokad na krótki okres (do 72 godzin), wprowadzenie jednoznacznych i szczegółowych przepisów o informowaniu podmiotu kwalifikowanego o blokadzie przez bank w trybie wnioskowym oraz zmiany doprecyzowujące przepisy o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanemu.

Obok argumentów o zapewnieniu spójności systemowej w zakresie blokad na krótki okres, autorzy ustawy wskazują na kwestię np. informowania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK) o żądaniu blokady na wniosek podmiotu kwalifikowanego. W aktualnym stanie prawnym pojawiły się wątpliwości czy i w jakim zakresie bank lub SKOK może przekazać informację o blokadzie podmiotowi kwalifikowanemu. Ponadto zakłada się objęcie definicją rachunku podmiotu kwalifikowanego także rachunku lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego oraz rachunku VAT. Zmiana ta zmierza do zwiększenia skuteczności analizy ryzyka. Projekt zawiera także zmiany dostosowawcze związane z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Doprecyzowano niektóre rozwiązania dotyczące tego mechanizmu: wyłączenie obciążenia rachunku VAT, jeżeli rachunek odbiorcy jest prowadzony przez zagraniczny bank lub instytucję kredytową, która nie działa w formie oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, a więc nie podlega Prawu bankowemu czy umożliwienie wyłączenia od odpowiedzialności solidarnej firm faktoringowych w określonej sytuacji. W celu zwiększenia sprawności systemu split payment zakłada się możliwość wykorzystania kanału STIR do przesyłania przez naczelnika urzędu skarbowego bankowi lub SKOK-owi informacji o postanowieniu o uwolnieniu środków z rachunku VAT.

W ustawie o podatku od towarów i usług zaproponowano także zmiany mające na celu zapewnienie większej kompletności i czytelności tzw. Black List (m. in.: uwzględnianie odmów rejestracji w wyniku decyzji, wpisywanie wzmianki o dacie wykreślenia z rejestru VAT z powodu zaprzestania działalności lub śmierci podatnika, uwzględnianie kompletnych podstaw przywrócenia). Zmiany w tym zakresie będą stanowić wsparcie przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych m.in. poprzez możliwość weryfikacji rzetelności działania swoich kontrahentów.

Stan: 5.07.2018 r. – uchwalono ustawę na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

2. Rządowy projekt ustawy z dnia 10 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Projekt zakłady wprowadzenie zmian polegających przede wszystkim na stworzeniu nowej kategorii wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego tj. wniosku grupowego. Do występowania o interpretację prawa podatkowego w oparciu o wniosek grupowy zobowiązane zostaną podmioty powiązane. Wniosek grupowy, oprócz standardowych elementów przewidzianych dla wniosku o interpretację indywidualną, zawierać będzie nowe elementy tzn. wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedstawienia dodatkowych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego tj. wskazanie uzyskanych lub oczekiwanych głównych korzyści (w tym podatkowych), opisu występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań, czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio, jak również pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści. Jednocześnie obowiązkowe będzie wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami.

Ponadto proponuje się, aby w przypadku gdy wartość przedmiotu czynności (przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego) przekroczy określony próg, podmioty powiązane będą wykazywały wartości przedmiotów tych transakcji lub innych czynności oraz wartości głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, a także okres, za który zostały określone lub oszacowane te wartości.

Zgodnie z projektem ustawy regulację dotyczącą obowiązkowego wniosku wspólnego przewiduje się również w zakresie opinii zabezpieczających. Obowiązek łącznego wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył przypadku, gdy wniosek obejmuje czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotem, który w wyniku dokonania czynności przedstawionych we wniosku ma stać się podmiotem powiązanym.

Stan: 17.05.2018 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

3. Rządowy projekt ustawy z dnia 19 czerwca 2018 r. o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

Główną przyczyną wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Wyniki rozmaitych badań wskazują na na znaczną skalę problemu, jakim jest niskie wykorzystanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym (e-faktury ustrukturyzowane są to takie faktury, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez manualnego wprowadzania danych przez człowieka).

W tym kontekście zakresem przedmiotowym projektu ustawy zostaną objęte następujące kwestie:

 • możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Stan: 9.07.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komitetu ds. Europejskich.

Wejście ustawy w życie ma nastąpić z dniem 18 kwietnia 2019 r.

Link
 

4. Rządowy projekt ustawy z dnia 27 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Autorzy projektu ustawy wskazują na potrzebę doprecyzowania zasad opodatkowania gruntów, z których korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, a także na konieczność doprecyzowania przedmiotu opodatkowania i sposobu jego klasyfikacji poprzez wskazanie, iż posadowienie ww. infrastruktury na gruntach nienależących do przedsiębiorstw, w skład których wchodzi ta infrastruktura, nie zmienia sposobu opodatkowania tych gruntów.

Skutkiem projektowanej ustawy będzie uporządkowanie i ujednolicenie, w skali kraju, kwestii opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktura telekomunikacyjna. Organy podatkowe nie będą miały możliwości dowolnego interpretowania przepisów podatkowych. Zapobiegnie to odmiennej wykładni przepisów w poszczególnych gminach.

Projektowane rozwiązania zmierzają również do ochrony interesów odbiorców usług sieciowych, a zwłaszcza odbiorców energii, przed wzrostem opłat za świadczone na ich rzecz usługi telekomunikacyjne lub usługi dystrybucji lub przesyłania płynów, pary, gazów lub energii. Koszty podatków lokalnych związanych z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej na gruntach znajdują bowiem swoje odzwierciedlenie w taryfach lub cennikach przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie dostarczania wody, energii, gazu, paliw czy odprowadzenia ścieków oraz usługi w zakresie telekomunikacji.

Stan: 5.07.2018 r. – po I czytaniu na posiedzeniu Sejmu projekt ustawy skierowano do Komisji Finansów Publicznych.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej

Zgodnie z projektem podatnicy podatku od czynności cywilnoprawnych, nabywający w drodze umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualne, nie będą zobligowani do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych. Uwzględniając wynikającą z art. 32 Konstytucji zasadę równości wobec prawa zaniechanie podatku będzie dotyczyło wszystkich podatników dokonujących obrotu walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do umów sprzedaży i zamiany dokonanych od dnia 13 lipca 2018 r. do dnia 30 czerwca 2019 r.

Jak wskazują projektodawcy, czasowy charakter rozwiązania pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy zjawiska walut wirtualnych i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym także w kontekście podatkowym.

Stan: 9.07.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.

Projekt zakłada, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 13 lipca 2018 r.

Link

Związek pomiędzy cenami transferowymi a określaniem wartości celnej

Przewodnik jest źródłem kluczowych informacji na temat związków pomiędzy określaniem wartości celnej w transakcjach między stronami powiązanymi, a wymogami wynikającymi z przepisów o cenach transferowych.

Pobierz raport
Czy ta strona była pomocna?