przegląd zmian w prawie podatkowym

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 15 maja 2018 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Wejdzie w życie

1.   Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

Celem ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia tego podatku. Niniejszy ustawa wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności tej daniny – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. Uchwalone rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ustawa wprowadza system zachęt, który mają skłaniać przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta (owe zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej). Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że będzie można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca zdecyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Link
 

2.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

Rozporządzenie dostosowuje wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnień do tych deklaracji, w związku z wprowadzeniem nowego narzędzia tj. mechanizmu podzielonej płatności.

Link

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy z dnia 13 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Proponowane zmiany w ustawie o VAT nakierowane są na uszczelnienie systemu VAT. W pierwszej kolejności dotyczą wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa oraz podatników świadczących usługi ściągania długów. Zakłada się również doprecyzowanie zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi poprzez odwołanie do nowej definicji paliw ciekłych. Projekt doprecyzowuje też przepisy dotyczące przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE. Projektodawcy chcieliby wprowadzić również dodatkowy warunek, od którego uzależnione byłoby wpisanie podatnika do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną - aby podmiot przez co najmniej 12 miesięcy działał jako podatnik VAT czynny przed wpisaniem go do wykazu. Ponadto, w projekcie przewidziano zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur (jednocześnie wprowadzenie stosownych sankcji w tym zakresie) mających na celu zapewnienie, że faktura wystawiona dla podatnika (oraz wykorzystana przez niego) na podstawie paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika. Karana ma być np. wymiana paragonów bez NIP na faktury.

Projektodawcy planują również modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (wykorzystywanie na własne potrzeby wybudowanego przez podatnika budynku nie było uznawane za zasiedlenie) – stanowi to realizację wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie C-308/16.

Stan: 27.02.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Link

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku stosowania przez podatników nowego rodzaju kas rejestrujących (kas online) umożliwiających, oprócz zapisu w pamięci kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących, z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania, do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych.

Zaproponowane przepisy dopuszczają, co do zasady, używanie dotychczasowych kas przez podatników, z zastrzeżeniem wprowadzenia dla wybranych branż obowiązku stosowania tylko nowego rodzaju kas (mowa tu m.in. o dostawach benzyny silnikowej lub oleju napędowego, świadczeniu usług naprawy pojazdów silnikowych, usług fryzjerskich, budowlanych bądź w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów).

Proponuje się również wprowadzenie regulacji zmieniającej art. 24 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, stanowiącej dostosowanie do regulacji wprowadzonej w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie zmiany potwierdzenia. Producenci kas w celu wprowadzenia danego typu kasy rejestrującej do obrotu na terytorium kraju, są obowiązani do uzyskania dla tej kasy potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że spełnia ona funkcje wymienione w ustawie i wymogi techniczne określone w rozporządzeniu „technicznym”.

Stan: 8.05.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 października 2018 r.

Link
 

3.   Rządowy projekt ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Konieczność zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wynika z implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów: dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi, oraz dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość, w części która wymaga transpozycji do końca 2018 r.

W zakresie implementacji dyrektywy 2016/1065 projekt wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacje w zakresie zasad opodatkowania bonów (w szczególności w łańcuchu dystrybucji) oraz w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku bonów różnego przeznaczenia. Oczekiwany efekt to uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

Z kolei, implementacja dyrektywy 2017/2455 wprowadza zmiany nakierowane na zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. Projektowane rozwiązania zakładają:

  1. Wprowadzenie progu w kwocie 10 000 euro (42 000 zł), odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnicy będą mogli zdecydować się na rozliczanie VAT w państwach członkowskich odbiorców ich usług.
  2. Dopuszczenie podatników nieposiadających siedziby na terytorium UE, ale zarejestrowanych dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich do rozliczania usług elektronicznych w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS).

Stan: 27.04.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
 

4.   Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2451)

Celem projektu ustawy jest obniżenie stawek podatku od towarów i usług do stanu sprzed 1 stycznia 2011 roku. Oznacza to zmniejszenie opodatkowania VAT towarów i usług obciążonych obecnie stawką 23% do 22%, a towarów i usług obciążonych stawką 8% do 7%. Nie ulegnie zmianie stawka podatkowa dla towarów i usług opodatkowanych stawką 5%.

Stan: 13.04.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Link
 

5.   Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2433)

Celem projektu ustawy jest obniżenie stawki VAT na odzież, dodatki odzieżowe dla niemowląt oraz na obuwie dziecięce z obecnej stawki 23% do 5%.

Stan: 11.04.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
 

6.   Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2418)

Celem projektu ustawy jest ujednolicenia stawki VAT do 5% na wszystkie artykuły żywnościowe objęte obecnie stawką 7% (do 31 grudnia 2018 r. stawka 8%) oraz wyroby spożywcze objęte stawką podatku 22% a do 31 grudnia 2018 r. stawką 23% (np. kawa, herbata, wyroby cukiernicze, czekolada)

Stan: 11.04.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakładał wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Link
 

7.   Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (druk nr 2519)

Celem projektu uchylenie przepisów dotyczących podwyżki stawek VAT i powrót do stawek 7% i 22%.

Stan: 8.05.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Link

Split Payment

Mechanizm Podzielonej Płatności VAT

Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Weszło w życie

1.   Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie celów specjalnych przeznaczenia wyrobów akcyzowych oraz kontroli wyrobów akcyzowych, które zostały przeznaczone na cele specjalne

Weszło w życie 12 maja 2018 r.

W dotychczas obowiązującym rozporządzeniu, wydanym na podstawie art. 56 ust. 2 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, w § 1 pkt 1 lit. c oraz w § 3 pkt 2 wymienione były m.in. jednostki organizacyjne Biura Ochrony Rządu. Niniejsze rozporządzenie wprowadza do ww. regulacji zmianę polegającą na zastąpieniu wymienionych w tych przepisach likwidowanych jednostek organizacyjnych Biura Ochrony Rządu – nowo tworzonymi jednostkami organizacyjnymi Służby Ochrony Państwa.

Z uwagi na to, że na podstawie art. 342 ustawy o Służbie Ochrony Państwa, nastąpiła zmiana treści przepisu merytorycznego art. 56 ust. 1 ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, polegająca na zastąpieniu wyrazów „Biuro Ochrony Rządu” wyrazami „Służba Ochrony Państwa”, do którego odsyła przepis upoważnienia zawartego ust. 2, mamy do czynienia z tzw. pośrednią zmianą przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia. Uchylenie pośrednie rozporządzenia spowodowało konieczność wydania nowego rozporządzenia.

Link
 

2.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej

Weszło w życie 30 kwietnia 2018 r.

Określenie nowego wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji akcyzowej jest ściśle powiązane ze zmianami wprowadzanymi ustawą z 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej. 

W rozporządzeniu usunięto ze wzoru pozycje ze słowem REGON, co wynika ze zniesienia obowiązku posługiwania się przez przedsiębiorców tymi numerami. Jednocześnie zmieniono numerację pozycji we wzorze. Oczekiwanym efektem wprowadzanych w formularzu WIA-WN zmian ma być utrzymanie spójności z regulacjami ustawy o podatku akcyzowym.

Link
 

Projekty

1.   Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Podstawowym celem propozycji zmian w ustawie o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy).

Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzono jeden z elementów systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Pierwotnym założeniem projektodawcy było stworzenie systemu składającego się z dwóch elementów, tj. rejestru, (który wszedł w życie 18 kwietnia 2017 r.) oraz geolokalizacji. W związku z powyższym podjąć należało prace nad jego uzupełnieniem o przesyłanie danych geolokalizacyjnych. W toku tych prac zgłoszono uwagi co do konieczności objęcia systemem monitorowania także przewozów towarów realizowanych koleją. W trakcie prac i konsultacji społecznych zgłoszono uwagi w zakresie rozważenia wprowadzenia rozwiązań, które wpłyną bezpośrednio na zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie przedsiębiorców. W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych” zasadnym jest, jak wskazywali projektodawcy, wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją. Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w latach 2016 i 2017, można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368 mln litrów do 652 mln litrów.

Wobec powyższego ustawa wprowadzi system monitorowania przewozu towarów realizowanych koleją i odstąpienie od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, pozostając przy określaniu rodzaju towarów w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN). Ponadto rozszerzy katalog podmiotów niepodlegających systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów o dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego; wprowadzi rozwiązanie, na podstawie którego możliwe będzie wezwanie przewoźnika ujawnionego w rejestrze do przedstawienia środka transportu wraz z towarem we wskazanym miejscu i w określonym czasie, celem przeprowadzenia kontroli.

Stan: 10.05.2018 r. – Sejm przyjął poprawki Senatu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 21 lit. c, który ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link
 

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Celem wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przede wszystkim przeciwdziałanie procederowi sprzedaży producentom rolnym oleju napędowego lub innych paliw silnikowych niewiadomego pochodzenia, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy lub podatek VAT z tytułu sprzedaży a także używania przez producentów rolnych olejów przeznaczonych do celów opałowych jako olejów napędowych.

Nowe regulacje wprowadzają ograniczenie zwrotu producentowi rolnemu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w przypadku gdy organ podatkowy wydał w stosunku do tego producenta, decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczącą oleju napędowego, lub innego paliwa silnikowego w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, od którego nie został zapłacony w należnej wysokości podatek akcyzowy lub podatek VAT (w okresie poprzedzającym złożenie wniosku).

W ocenie projektodawców wprowadzenie projektowanych przepisów powinno wpłynąć na dobieranie przez producentów rolnych wiarygodnych dostawców, a także unikanie zakupu paliwa po tzw. „okazyjnej cenie”, która znacznie odbiega od średnich cen obowiązujących na krajowym rynku paliw, co może wskazywać na jego nielegalne pochodzenie.

Stan: 27.04.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

3.   Rządowy projekt ustawy z dnia 15 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia.

Ponadto w projekcie pojawiają się również ograniczenia z zakresu podatku akcyzowego. Proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z akcyzy z obecnie obowiązującego limitu 600 litrów do 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu silnikowego.

Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak i akcyzy, a co za tym idzie wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi. Projektodawcy zastrzegają, iż ograniczenia w ilości paliw zwalnianych odpowiednio z należności przywozowych albo z akcyzy nie obowiązują w sytuacji, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych w tym zakresie stanowią inaczej.

Stan: 30.03.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link
 

4.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 maja 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących podmiotów tytoniowych

Proponowane regulacje przewidują możliwość ustanowienia zabezpieczenia akcyzowego w formie hipoteki na prawie własności nieruchomości, w sytuacji gdy nieruchomość stanowi wyłączną własność podmiotu zobowiązanego do złożenia zabezpieczenia akcyzowego. Przewidują również, że w dacie ustanowienia hipoteki nieruchomość nie może być obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, które wpływałyby na zmniejszenie jej wartości, z wyjątkiem służebności przesyłu. W sytuacji zbycia, bądź obciążenia nieruchomości prawami rzeczowymi ograniczonymi, po przyjęciu zabezpieczenia akcyzowego organowi podatkowemu przyznano prawo do żądania dodatkowego lub nowego zabezpieczenia akcyzowego.

Przyjęto również, że hipoteka na nieruchomości będzie mogła zostać ustanowiona do 65 % wartości nieruchomości. Z uwagi zaś na długotrwały proces zaspokajania się z przedmiotu nieruchomości w przypadku wyboru hipoteki jako formy zabezpieczenia akcyzowego, podmiot będzie mógł złożyć zabezpieczenie akcyzowe w tej formie jedynie do 45 % kwoty całego zabezpieczenia akcyzowego. Dalszą część, do pokrycia pełnej kwoty powinny stanowić zabezpieczenia złożone w innych formach, np. depozyt w gotówce, gwarancje bankowe, które z uwagi na prosty sposób ich funkcjonowania, dawałyby organowi podatkowemu możliwość szybszego zaspokojenia się, w przypadku zaistnienia potrzeby pokrycia kwot akcyzy lub opłaty paliwowej ze złożonego zabezpieczenia akcyzowego.

Stan: 11.05.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link
 

5.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Z uwagi na wnioski płynące z przeprowadzonych analizy przyjęto, że zasadnym jest objęcie towarów systemem monitorowania przewidzianym w ww. ustawie, celem ograniczenia możliwości wyłudzania podatku od towarów i usług oraz nieuiszczania podatku akcyzowego. W projektowanym rozporządzeniu wymienione zostały towary, które należy objąć systemem monitorowania przewozu towarów.

Oczekiwany efekt projektowanej regulacji to utrzymanie poziomu eksportu olejów roślinnych na poziomie faktycznych dostaw wewnątrzwspólnotowych tego towaru. W przypadku zaś towarów w postaci alkoholu etylowego skażonego albo towarów zawierających w swym składzie ten produkt zwiększenie danych o przewozach w celu eliminowania szarej strefy oferującej „oczyszczony” alkohol etylowy do konsumpcji.

Stan: 24.04.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Link
 

6.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego

W związku z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych należy dokonać zmian we wszystkich wzorach wniosków o wydanie zezwoleń akcyzowych, stanowiących załączniki nr 1–8 do rozporządzenia w sprawie zezwoleń na wykonywanie działalności w zakresie podatku akcyzowego. Załączniki te należy uzupełnić o informacje i oświadczenia, jakie wnioskodawca będzie musiał złożyć, w przypadku gdy będzie chciał skorzystać z tej formy zabezpieczenia akcyzowego. W omawianym przypadku wnioskodawca będzie musiał wskazać we wzorze wniosku o wydanie zezwolenia formę zabezpieczenia akcyzowego w postaci hipoteki na nieruchomości oraz procent wartości nieruchomości, do jakiego zostanie ustanowiona hipoteka na nieruchomości. Ponadto wnioskodawca będzie musiał złożyć oświadczenia, że spełnia określone w ustawie o podatku akcyzowym warunki skorzystania z tej formy zabezpieczenia akcyzowego (oświadczenia te stanowią część wzorów wniosków), w tym m.in. zadeklarować wartość rynkową nieruchomości, na której ma zostać ustanowiona hipoteka.

Stan: 13.04.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link
 

7.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

W opracowanym projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zabezpieczeń akcyzowych określono, iż podmiot zabezpieczający ewentualne zobowiązania podatkowe w formie hipoteki na nieruchomości przedkładał będzie odpis księgi wieczystej potwierdzający ustanowienie hipoteki na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawie złożenia zabezpieczenia akcyzowego na nieruchomości spełniającej przesłanki określone w art. 69a ust. 9 ustawy. Odpis potwierdza stan prawny nieruchomości. Odpis pozwoli na przyjęcie takiej formy zabezpieczenia akcyzowego. Do odpisu podmiot zobowiązany będzie załączyć odpis aktu notarialnego, na podstawie którego hipoteka została ustanowiona. W zakresie powyższych zmian zmieniony został również załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, w którym zabezpieczenie na nieruchomości dopisane zostało do form zabezpieczenia akcyzowego.

Stan: 14.05.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link
 

8.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje: 1) wprowadzenie nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy oraz wprowadzenie dodatkowego, sposobu nanoszenia znaków akcyzy na twarde opakowania jednostkowe papierosów. Zmiany te pozwolą na dostosowanie się przemysłu tytoniowego do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów; 2) wprowadzenie nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, które będą zawierały kod 2D. Kod ten ułatwi i usprawni weryfikację legalności produktu oraz autentyczności umieszczonej na nim banderoli.

Stan: 6.03.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

9.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Rekomendowane rozwiązania to przepisy pozwalające na realizację przywilejów i uprawnień przysługujących dowództwom sojuszniczym oraz ich personelowi wojskowemu i cywilnemu oraz członków ich rodzin w związku z wejściem w życie Umowy uzupełniającej. Projekt rozporządzenia określa zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przeznaczonych do użytku służbowego Dowództwa, służących jego utrzymaniu i wykonywaniu jego oficjalnej działalności, w tym do zaopatrzenia kantyn, mes i stołówek dowództwa sojuszniczego, jak również paliw silnikowych i samochodów osobowych, w ilościach wskazanych w rozporządzeniu, do użytku uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego lub członków ich rodzin. Zwolnienia mają przysługiwać w stosunku do wyrobów nabytych w kraju, nabytych wewnątrzwspótnotowo lub importowanych przez Dowództwo Sojusznicze lub ich uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego lub członków ich rodzin. Ponadto na mocy przepisów przejściowych zwolnienia będą obejmować także wyroby akcyzowe nabyte w kraju od dnia wejścia w życie Umowy do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Stan: 27.04.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem ogłoszenia.

Link

Podatki dochodowe

Projekty

1.   Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa ma na celu przede wszystkim złagodzenie rozwiązania przyjętego w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W przypadku nabycia w drodze spadku stanowi powrót do zasad obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji. W konsekwencji, w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, w projekcie ustawy proponuje się umożliwić spadkobiercom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zezwalając na ich ponowną amortyzację. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, projekt wprowadza zasadę kontynuacji przez obdarowanego odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez darczyńcę od danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Oznacza to, że obdarowany nie zostanie pozbawiony możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od takich składników majątku, lecz przyjmie je w wartości uprzednio określonej przez darczyńcę.

Art. 2 tej nowelizacji zmieni brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Projektodawcy chcą cofnąć niefortunną zmianę tego przepisu stanowiącą, że opodatkowaniu podlegają wszelkie wkłady wnoszone do spółek kapitałowych – zarówno niepieniężne jak i pieniężne.

Zmiana zawarta w projekcie ma również na celu zapewnienie równego traktowania uczestników gier na automatach, gier w karty, gier w kości i gier cylindrycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wygranych uzyskanych w tych grach w sposób odmienny niż to zostało uregulowane w dotychczas obowiązujących przepisach oraz w ww. ustawie z 27 października 2017 r.

Ponadto istnieje potrzeba wprowadzenia zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Policji przez osoby przez nią chronione na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz świadczeń o podobnym charakterze wypłacone w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia.

Stan: 10.05.2018 r. – uchwalono ustawę na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 7 i art. 2 pkt 2 i 3, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
 

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 25 kwietnia 2018 r. o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku.

Proponuje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.), na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT, będącej spółką akcyjną. Głównym przedmiotem działalności F.I.N.N. będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych.

Istotę wprowadzanego szczególnego statusu F.I.N.N. stanowi zapewnienie preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych (podatku CIT) jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatku PIT). Preferencje podatkowe przewidziane są zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek od nich zależnych, jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) F.I.N.N.

W przypadku firmy inwestującej w najem nieruchomości, korzystne podatkowo warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto wprowadzana jest 8,5% stawka podatku CIT od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych. Z kolei spółki zależne od F.I.N.N. będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz F.I.N.N.

Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółkę akcyjną typu F.I.N.N. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT.

Stan: 27.04.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
      

3.   Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2414)

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zniesienia opodatkowania zarówno od przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne na rachunkach bankowych, jak i przychodów uzyskiwanych z inwestycji kapitałowych.

Stan: 11.04.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Kompendium wiedzy o oddelegowaniach

Czym jest oddelegowanie? Jakiemu systemowi ubezpieczeń społecznych podlega oddelegowany pracownik?  Czy pracownik zagraniczny może pracować w Polsce?

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Weszła w życie

1.   Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

Weszła w życie 30 kwietnia 2018 r.

W związku z uchyleniem Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz uchwaleniem i wejściem w życie ustawy Prawo przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw w ramach pakietu „Konstytucji Biznesu”, przewidziane było znowelizowanie wielu przepisów zawartych w licznych ustawach odrębnych, a także ustanowienie obszernych przepisów (regulacji) przejściowych i dostosowujących.

Zmiany w ustawach podatkowych przewidziane były w związku z wprowadzeniem tzw. „działalności nieewidencjonowanej”. Koncepcja ta zakłada, że jeśli działalność wykonywana jest przez osobę fizyczną, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to działalność taka w ogóle nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Z tego względu wprowadzono odpowiednie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 25), a także skorzystano z rozwiązań przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 94).

Przewidziane w ustawie rozwiązanie zakłada, że osiągane przychody będą traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej od chwili złożenia wniosku (lub bezskutecznego upływu terminu na złożenie takiego wniosku). Przychody osiągnięte po przekroczeniu limitu, a jeszcze przed tą datą, będą natomiast nadal zaliczane do przychodów z innych źródeł. We wspomnianym okresie „przejściowym” nie trzeba też będzie prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, o czym przesądza art. 20 ust. 1bc w zw. z obowiązującym art. 24a ust. 1 i art. 5a pkt 6 przedmiotowej ustawy.

W kontekście ustawy o VAT projektodawcy wskazywali, że posługuje się ona własną definicją działalności gospodarczej (w art. 15 ust. 2), obejmującą swym zakresem także działalność, która na gruncie ustawy PP będzie uznawana za działalność nieewidencjonowaną. W konsekwencji, osoba prowadząca tego typu działalność będzie uznawana za podatnika, o ile spełniać będzie warunki określone tą ustawą. Ze względu jednak na przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba taka będzie zwolniona od podatku VAT. Na mocy art. 109 ust. 1 tejże ustawy będzie natomiast zobowiązana prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Jak wskazywali projektodawcy, prowadzenie takiej ewidencji nie będzie stanowić szczególnie obciążającego wymogu dla osób prowadzących omawianą działalność, a jednocześnie będzie im gwarantować legalność osiąganych przychodów. Rozwiązanie takie umożliwi ponadto organom państwowym zachowanie wystarczającego nadzoru nad działalnością tego typu.

Ustawa weszła w życie 30 kwietnia 2018 r., z wyjątkiem:

  1. art. 184, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.;
  2. art. 185, który wchodzi w życie z dniem 11 lipca 2019 r.;
  3. art. 188, który wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 r.

Link

2.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) w roku podatkowym i wpłaty należnego podatku dochodowego od osób prawnych

Weszło w życie 28 kwietnia 2018 r.

Projektodawcy wskazywali, że w związku z wejściem w życie regulacji zawartych w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej, konieczne jest opracowanie nowych wzorów formularzy podatkowych. Nowe wzory formularzy mogą zostać opracowane tuż przed upływem terminu na ich złożenie przez podatników w wymaganym przez przepisy podatkowe czasie. Tym samym doszłoby do istotnego faktycznego skrócenia podatnikom czasu na dokonanie rozliczenia rocznego podatku CIT.

W celu uniknięcia powyższej sytuacji zdecydowano się na przedłużenie terminu do złożenia zeznania podatkowego. Regulacja odnosi się do zeznań składanych za rok podatkowy, tj. formularzy CIT-8, CIT-8A i CIT-8B. Rozwiązaniem zostali objęci podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się po dniu 31 grudnia 2017 r. i zakończył się przed dniem 1 marca 2018 r. Tym samym przedłużenie obejmuje podatników, których rok podatkowy rozpoczął się w 2018 r. i zakończył się w styczniu bądź lutym.

Link

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy z dnia 10 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Projekt zakłady wprowadzenie zmian polegających przede wszystkim na stworzeniu nowej kategorii wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego tj. wniosku grupowego. Do występowania o interpretację prawa podatkowego w oparciu o wniosek grupowy zobowiązane zostaną podmioty powiązane. Wniosek grupowy, oprócz standardowych elementów przewidzianych dla wniosku o interpretację indywidualną, zawierać będzie nowe elementy tzn. wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedstawienia dodatkowych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego tj. wskazanie uzyskanych lub oczekiwanych głównych korzyści (w tym podatkowych), opisu występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań, czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio, jak również pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści. Jednocześnie obowiązkowe będzie wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami.

Ponadto proponuje się, aby w przypadku gdy wartość przedmiotu czynności (przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego) przekroczy określony próg, podmioty powiązane będą wykazywały wartości przedmiotów tych transakcji lub innych czynności oraz wartości głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, a także okres, za który zostały określone lub oszacowane te wartości.

Zgodnie z projektem ustawy regulację dotyczącą obowiązkowego wniosku wspólnego przewiduje się również w zakresie opinii zabezpieczających. Obowiązek łącznego wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył przypadku, gdy wniosek obejmuje czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotem, który w wyniku dokonania czynności przedstawionych we wniosku ma stać się podmiotem powiązanym.

Stan: 10.04.2018 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 26 lutego 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji

Projektodawcy wskazują w uzasadnieniu projektu na pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem SSE, akcentując konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Autorzy zwracają uwagę, że z upływem lat nie dostosowano tego instrumentu do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Z tego względu wdrożenie nowej koncepcji wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień podatkowych jest w ich ocenie zasadne.

Identyfikując problemy związane z SSE, autorzy projektu planują wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:

  1. Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów.
  2. Wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia.
  3. Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych  i dotacji rządowej
  4. Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy określanej zgodnie z definicją Unii Europejskiej oraz od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm.

Stan: 10.05.2018 r. – po pracach po II czytaniu Komisja Gospodarki i Rozwoju przedstawiła sprawozdanie.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dniu od dnia jej opublikowania.

Link
 

3.   Rządowy projekt ustawy z dnia 26 marca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

W ocenie autorów projektu regulacje zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w dotychczasowym brzmieniu nie zapewniają skutecznego kształtowania polityki w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności w zakresie systemu wsparcia oraz struktury wytwarzania energii z OZE.

Wśród proponowanych rozwiązań, mających służyć realizacji celu jakim jest 15% udział energii OZE w końcowym zużyciu energii brutto, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowym, znalazły się m.in. propozycje z zakresu podatków. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ma np. przywrócić możliwość jednolitego opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zgodnie z projektem podatek od nieruchomości ma być naliczany od części budowlanej, nie zaś od całości instalacji i elementów takich jak np. turbina wiatrowa.

Na gruncie znowelizowanych przepisów wprowadzanie energii elektrycznej do sieci przez prosumenta będzie co do zasady opodatkowane VAT. Dodatkowo, prosument dokonujący odpłatnej dostawy energii co do zasady będzie zobowiązany do udokumentowania takiej transakcji fakturą VAT i będzie musiał dokonać stosownej rejestracji jako podatnik VAT, składać deklaracje VAT oraz pliki JPK.

Stan: 8.05.2018 r. – po pracach po I czytaniu podkomisja przedstawiła sprawozdanie.

Co do zasady zakłada się, że ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia jej opublikowania.

Link
 

4.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone wynika już możliwość przesyłania przez CEIDG wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), który przedsiębiorca ma prawo dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG. W celu zapewnienia realizacji prawa dołączenia do wniosku o wpis do CEIDG zgłoszenia VAT-R oraz oświadczeń PIT-ZI i PIT-ZRI, jak również możliwości ich przesłania za pośrednictwem CEIDG, w zmienianym rozporządzeniu proponuje się objęcie tego zgłoszenia i tych oświadczeń tą samą regulacją z § 2 ust. 2.

Stan: 30.04.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Zakłada się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Podcast Podatki/Prawo

Wyzwania dokumentacji cen transferowych

W jaki sposób i kiedy należy przygotować dokumentację?

Odsłuchaj podcast
Czy ta strona była pomocna?