przegląd zmian w prawie podatkowym

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 19 czerwca 2018 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Vat

Wejdzie w życie

1.   Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

Celem ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia tego podatku. Niniejszy ustawa wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności tej daniny – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. Uchwalone rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ustawa wprowadza system zachęt, który mają skłaniać przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta (owe zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej). Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że będzie można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca zdecyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Link
 

2.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

Rozporządzenie dostosowuje wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-8 i VAT-9M oraz objaśnień do tych deklaracji, w związku z wprowadzeniem nowego narzędzia tj. mechanizmu podzielonej płatności.

Link

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy z dnia 13 lutego 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Proponowane zmiany w ustawie o VAT nakierowane są na uszczelnienie systemu VAT. W pierwszej kolejności dotyczą wyłączenia możliwości korzystania ze zwolnienia podmiotowego przez podatników dokonujących dostaw na odległość (sprzedaż internetowa) niektórych towarów wrażliwych na oszustwa oraz podatników świadczących usługi ściągania długów. Zakłada się również doprecyzowanie zakresu obowiązku rozliczania podatku VAT w obrocie produktami ropopochodnymi poprzez odwołanie do nowej definicji paliw ciekłych. Projekt doprecyzowuje też przepisy dotyczące przesłanek wykreślania z urzędu z rejestru podatników VAT oraz podatników VAT UE. Projektodawcy chcieliby wprowadzić również dodatkowy warunek, od którego uzależnione byłoby wpisanie podatnika do wykazu podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną - aby podmiot przez co najmniej 12 miesięcy działał jako podatnik VAT czynny przed wpisaniem go do wykazu. Ponadto, w projekcie przewidziano zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny oraz korzystania z takich faktur (jednocześnie wprowadzenie stosownych sankcji w tym zakresie) mających na celu zapewnienie, że faktura wystawiona dla podatnika (oraz wykorzystana przez niego) na podstawie paragonu dokumentuje zakup dokonany przez tego podatnika. Karana ma być np. wymiana paragonów bez NIP na faktury.

Projektodawcy planują również modyfikację przesłanek stosowania zwolnienia dla dostaw budynków, budowli i ich części, poprzez likwidację warunku, że ich zasiedlenie nastąpiło w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu (wykorzystywanie na własne potrzeby wybudowanego przez podatnika budynku nie było uznawane za zasiedlenie) – stanowi to realizację wyroku TSUE z 16.11.2017 r. w sprawie C-308/16.

Stan: 27.02.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

Link

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 29 marca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie obowiązku stosowania przez podatników nowego rodzaju kas rejestrujących (kas online) umożliwiających, oprócz zapisu w pamięci kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni informacji z kas rejestrujących, z prowadzonej ewidencji oraz o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas, które zaistniały podczas ich użytkowania, do systemu teleinformatycznego (Centralnego Repozytorium Kas) prowadzonego przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. System ten będzie odbierał i gromadził dane z kas rejestrujących w celach analitycznych i kontrolnych.

Zaproponowane przepisy dopuszczają, co do zasady, używanie dotychczasowych kas przez podatników, z zastrzeżeniem wprowadzenia dla wybranych branż obowiązku stosowania tylko nowego rodzaju kas (mowa tu m.in. o dostawach benzyny silnikowej lub oleju napędowego, świadczeniu usług naprawy pojazdów silnikowych, usług fryzjerskich, budowlanych bądź w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów).

Proponuje się również wprowadzenie regulacji zmieniającej art. 24 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach, stanowiącej dostosowanie do regulacji wprowadzonej w ustawie o podatku od towarów i usług w zakresie zmiany potwierdzenia. Producenci kas w celu wprowadzenia danego typu kasy rejestrującej do obrotu na terytorium kraju, są obowiązani do uzyskania dla tej kasy potwierdzenia Prezesa Głównego Urzędu Miar, że spełnia ona funkcje wymienione w ustawie i wymogi techniczne określone w rozporządzeniu „technicznym”.

Stan: 8.05.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 października 2018 r.

Link
 

3.   Rządowy projekt ustawy z dnia 26 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Konieczność zmiany ustawy o podatku od towarów i usług wynika z implementacji do polskiego porządku prawnego przepisów: dyrektywy Rady (UE) 2016/1065 z dnia 27 czerwca 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do bonów na towary lub usługi, oraz dyrektywy Rady (UE) 2017/2455 z dnia 5 grudnia 2017 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość, w części która wymaga transpozycji do końca 2018 r.

W zakresie implementacji dyrektywy 2016/1065 projekt wprowadza definicje: bonu, bonu jednego przeznaczenia i bonu różnego przeznaczenia oraz regulacje w zakresie zasad opodatkowania bonów (w szczególności w łańcuchu dystrybucji) oraz w zakresie podstawy opodatkowania w przypadku bonów różnego przeznaczenia. Oczekiwany efekt to uproszczenie, modernizacja i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi.

Z kolei, implementacja dyrektywy 2017/2455 wprowadza zmiany nakierowane na zmniejszenie kosztów i uciążliwości związanych z rozliczaniem podatku VAT od usług elektronicznych świadczonych na rzecz konsumentów z innych niż Polska państw członkowskich UE. Projektowane rozwiązania zakładają:

 1. Wprowadzenie progu w kwocie 10 000 euro (42 000 zł), odnoszącego się do rocznej wartości netto usług elektronicznych świadczonych unijnym konsumentom spoza Polski, do wysokości którego podatnicy będą mogli rozliczać VAT z tytułu takich usług według reguł obowiązujących dla transakcji krajowych. Rozwiązanie to ma charakter fakultatywny, co oznacza, że podatnicy będą mogli zdecydować się na rozliczanie VAT w państwach członkowskich odbiorców ich usług.
 2. Dopuszczenie podatników nieposiadających siedziby na terytorium UE, ale zarejestrowanych dla celów VAT w jednym lub więcej państw członkowskich do rozliczania usług elektronicznych w małym punkcie kompleksowej obsługi (MOSS).

Stan: 18.06.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komitetu ds. Europejskich.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
 

4.   Poselski projekt ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Autorzy projektu ustawy proponują obniżenie stawki podatku VAT przy instalacjach prosumenckiej z 23 % na 8%, zgodnie ze stawką VAT dotyczącą materiałów budowlanych. Stawka miałaby objąć wszystkie instalacje określone w ustawie o Odnawialnych źródłach energii jako prosumenckie, bez względu na miejsce jej montażu. Rozwiązanie to ma przyczynić się do rozwoju energii odnawialnej oraz ma pomóc wyeliminować pojawiające się często wątpliwości o wysokość stawki VAT ze względu na miejsce jej lokalizacji (budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, grunt).

Stan: 5.06.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
 

5.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie dodatkowych danych wskazywanych w zgłoszeniu przewozu towarów

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzony został obowiązek wskazania w zgłoszeniu dodatkowych danych, w przypadku przewozu towarów klasyfikowanych do pozycji CN od 1507 do 1516 i 1517, z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej – w postaci stawki podatku od towarów i usług. Pozwoli to na podniesienie skuteczności przebiegu procesu monitorowania przewozu.

Stan: 4.06.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Link

Split Payment

Mechanizm Podzielonej Płatności VAT

Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Weszła w życie

1.   Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Weszła w życie 14 czerwca 2018 r.

Podstawowym celem nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw było objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy).

Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wprowadzono jeden z elementów systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Pierwotnym założeniem ustawodawcy było stworzenie systemu składającego się z dwóch elementów, tj. rejestru, (który wszedł w życie 18 kwietnia 2017 r.) oraz geolokalizacji. W związku z powyższym podjąć należało prace nad jego uzupełnieniem o przesyłanie danych geolokalizacyjnych. W toku tych prac zgłoszono uwagi co do konieczności objęcia systemem monitorowania także przewozów towarów realizowanych koleją. W trakcie prac i konsultacji społecznych zgłoszono uwagi w zakresie rozważenia wprowadzenia rozwiązań, które wpłyną bezpośrednio na zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie przedsiębiorców. W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych” zasadnym jest, jak wskazywał ustawodawca, wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją.

Wobec powyższego ustawa wprowadziła system monitorowania przewozu towarów realizowanych koleją i odstąpienie od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, pozostając przy określaniu rodzaju towarów w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN). Ponadto rozszerzyła katalog podmiotów niepodlegających systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów o dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego; wprowadziła rozwiązanie, na podstawie którego możliwe jest wezwanie przewoźnika ujawnionego w rejestrze do przedstawienia środka transportu wraz z towarem we wskazanym miejscu i w określonym czasie, celem przeprowadzenia kontroli.

Link
 

Projekty

1.   Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Ustawa zakłada m.in. stworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, z którego będą finansowane projekty związane z rozwojem  elektromobilności (pojazdy napędzane energią elektryczną) oraz transportem opartym na paliwach alternatywnych (m.in. CNG – sprężony gaz ziemny, LNG – skroplony gaz ziemny oraz biopaliwa).

Przychodami Funduszu będą:

 • dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości do 1,5 proc. planowanych w poprzednim roku budżetowym wpływów z podatku akcyzowego od paliw silnikowych;
 • odsetki od wolnych środków Funduszu przekazanych w zarządzanie ministrowi finansów, zgodnie z przepisami o finansach publicznych;
 • środki przekazywane przez operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego w wysokości 0,1 proc. uzasadnionego zwrotu z kapitału zaangażowanego w wykonywaną działalność gospodarczą, jeśli chodzi o przesyłanie energii elektrycznej;
 • wpływy z tytułu opłaty zastępczej (uiszczanej przez podmiot realizujący Narodowy Cel Wskaźnikowy);
 • wpływy z opłaty emisyjnej, w części (15 proc.) przypadającej Funduszowi (uiszczanej przez producentów i importerów paliw silnikowych, podmioty dokonujące nabycia wewnątrzwspólnotowego w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym paliw silnikowych oraz inne podmioty podlegające, na podstawie przepisów o podat akcyzowym, obowiązkowi podatkowemu w zakresie podatku akcyzowego od paliw silnikowych).

Stan: 7.06.2018 r. – ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 20 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz ustawy – Ordynacja podatkowa

Celem wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest przede wszystkim przeciwdziałanie procederowi sprzedaży producentom rolnym oleju napędowego lub innych paliw silnikowych niewiadomego pochodzenia, od którego nie został zapłacony podatek akcyzowy lub podatek VAT z tytułu sprzedaży a także używania przez producentów rolnych olejów przeznaczonych do celów opałowych jako olejów napędowych.

Nowe regulacje wprowadzają ograniczenie zwrotu producentowi rolnemu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w przypadku gdy organ podatkowy wydał w stosunku do tego producenta, decyzję ostateczną określającą zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku akcyzowego lub podatku od towarów i usług, kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego, lub różnicy podatku, o której mowa w art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług dotyczącą oleju napędowego, lub innego paliwa silnikowego w rozumieniu art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, od którego nie został zapłacony w należnej wysokości podatek akcyzowy lub podatek VAT (w okresie poprzedzającym złożenie wniosku).

W ocenie projektodawców wprowadzenie projektowanych przepisów powinno wpłynąć na dobieranie przez producentów rolnych wiarygodnych dostawców, a także unikanie zakupu paliwa po tzw. „okazyjnej cenie”, która znacznie odbiega od średnich cen obowiązujących na krajowym rynku paliw, co może wskazywać na jego nielegalne pochodzenie.

Stan: 30.05.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

3.   Rządowy projekt ustawy z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne

Z uwagi na czasochłonne i generujące znaczne koszty u podmiotów gospodarczych stosowanie papierowego obiegu dokumentu dostawy, projektodawcy wskazują na potrzebę jego zelektronizowania. Ich zdaniem zmiana polegająca na zastąpieniu papierowego dokumentu dostawy stosowanego do przemieszczania poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie oraz wyrobów energetycznych opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na przeznaczenie – dokumentem w postaci elektronicznej (e-DD), powinna usprawnić ten proces, wprowadzając ułatwienia zarówno po stronie sektora gospodarczego, jak i po stronie administracji. Elektroniczny obieg dokumentów dostawy zwiększy bowiem kontrolę administracji nad przemieszczanymi wyrobami. W dalszej perspektywie czasowej projektowana zmiana w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ma ograniczyć koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców.

Zdaniem autorów projektowana ustawa powinna również wyeliminować istniejące wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, a także w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Ponadto projekt ustawy zawiera kilka zmian dostosowawczych.

Projekt ustawy wprowadza również preferencje podatkowe na gaz ziemny CNG i LNG przeznaczony do napędu silników spalinowych. Wskazuje się, że wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz LNG i CNG pozwoli skuteczniej walczyć ze smogiem i będzie bodźcem do rozwoju infrastruktury gazowej w kraju.

Stan: 5.06.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

4.   Rządowy projekt ustawy z dnia 15 lutego 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy o podatku akcyzowym

W projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych do ilości 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu mechanicznego oraz pojemnika specjalnego przeznaczenia.

Ponadto w projekcie pojawiają się również ograniczenia z zakresu podatku akcyzowego. Proponuje się wprowadzenie ograniczenia ilości paliwa, które może być przywożone do Polski z państw trzecich w standardowych zbiornikach pojazdów ze zwolnieniem z akcyzy z obecnie obowiązującego limitu 600 litrów do 200 litrów w przypadku paliwa wwożonego w zbiorniku handlowego pojazdu silnikowego.

Projektowana regulacja ma na celu ujednolicenie norm ilościowych paliw mogących być przedmiotem zwolnienia zarówno z należności celnych przywozowych, jak i akcyzy, a co za tym idzie wprowadzenie niezbędnej spójności pomiędzy przepisami celnymi i podatkowymi. Projektodawcy zastrzegają, iż ograniczenia w ilości paliw zwalnianych odpowiednio z należności przywozowych albo z akcyzy nie obowiązują w sytuacji, jeżeli postanowienia umów międzynarodowych w tym zakresie stanowią inaczej.       

Stan: 30.03.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Ustawa miała wejść w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link
 

5.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie wyłączenia niektórych obowiązków w zakresie zgłoszeń przewozu towarów

W projekcie zaproponowane zostało, aby przewóz towarów objętych pozycją CN 2710 będących przedmiotem dostawy towarów wynikającej z koncesjonowanej działalności gospodarczej, dokonanej na stacjach paliw ciekłych był wyłączony z obowiązku przesłania do rejestru zgłoszenia, gdy przewóz tych towarów następuje bezpośrednio po dokonaniu tej dostawy i przewożonym towarom towarzyszy faktura dokumentująca tę dostawę bądź inny dokument potwierdzający wydanie towaru w ramach dostawy częściowej fakturowanej okresowo. Przewidziano również, że przewóz towarów objętych pozycją CN 2710 będących przedmiotem dostawy towarów bezpośrednio do statków powietrznych był wyłączony z obowiązku uzupełniania zgłoszenia o odbiorze towaru, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Wyłączenia te stanowić będą ułatwienia dla podmiotów gospodarczych. Z punktu widzenia celów ustawy ograniczenia szarej strefy, sprzedaż paliw na stacjach paliw oraz sprzedaż paliwa lotniczego nie stanowią ryzyka uszczupleń dochodów budżetu państwa.

Stan: 4.06.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link
 

6.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów

W projekcie określony został sposób przesyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia oraz sposób uwierzytelniania zarejestrowanego użytkownika Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. Ponadto, określony został także sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających i przewoźników w przypadku niedostępności rejestru. W projekcie określony został wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie.

Projektowane rozporządzenie zastąpi rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie zgłoszeń przewozu towarów i sposobu postępowania w przypadku niedostępności rejestru zgłoszeń. Zmiany w stosunku do obowiązującej regulacji wynikają z wprowadzenia obowiązku zgłaszania przewozów dokonywanych koleją oraz wywozu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, które są zagrożone brakiem dostępności na terenie RP.

Dla przewozów jednego rodzaju towaru, realizowanych jednym pociągiem, więcej niż jednym środkiem transportu kolejowego, przewidziana została możliwość przesyłania do rejestru zgłoszeń zgłoszenia zbiorczego, od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru. W przypadku tzw. sprzedaży obwoźnej, pozostawiono tak jak dotychczas możliwość dokonywania zgłoszenia w sposób zbiorczy (bez konieczności przesyłania pojedynczych zgłoszeń oddzielnie dla każdego odbiorcy.

Stan: 18.06.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie Komisji Prawniczej.

Rozporządzenie miałoby wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link
 

7.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Z uwagi na wnioski płynące z przeprowadzonych analizy przyjęto, że zasadnym jest objęcie towarów systemem monitorowania przewidzianym w ww. ustawie, celem ograniczenia możliwości wyłudzania podatku od towarów i usług oraz nieuiszczania podatku akcyzowego. W projektowanym rozporządzeniu wymienione zostały towary, które należy objąć systemem monitorowania przewozu towarów.

Oczekiwany efekt projektowanej regulacji to utrzymanie poziomu eksportu olejów roślinnych na poziomie faktycznych dostaw wewnątrzwspólnotowych tego towaru. W przypadku zaś towarów w postaci alkoholu etylowego skażonego albo towarów zawierających w swym składzie ten produkt zwiększenie danych o przewozach w celu eliminowania szarej strefy oferującej „oczyszczony” alkohol etylowy do konsumpcji.

Stan: 28.05.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw.

Link
 

8.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lutego 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy

Nowelizacja rozporządzenia obejmuje: 1) wprowadzenie nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby tytoniowe i susz tytoniowy oraz wprowadzenie dodatkowego, sposobu nanoszenia znaków akcyzy na twarde opakowania jednostkowe papierosów. Zmiany te pozwolą na dostosowanie się przemysłu tytoniowego do przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów; 2) wprowadzenie nowych wzorów znaków akcyzy na wyroby spirytusowe, które będą zawierały kod 2D. Kod ten ułatwi i usprawni weryfikację legalności produktu oraz autentyczności umieszczonej na nim banderoli.

Stan: 29.05.2018 r. – projekt rozporządzenia skierowano do podpisu ministra.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

9.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Rekomendowane rozwiązania to przepisy pozwalające na realizację przywilejów i uprawnień przysługujących dowództwom sojuszniczym oraz ich personelowi wojskowemu i cywilnemu oraz członków ich rodzin w związku z wejściem w życie Umowy uzupełniającej. Projekt rozporządzenia określa zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych przeznaczonych do użytku służbowego Dowództwa, służących jego utrzymaniu i wykonywaniu jego oficjalnej działalności, w tym do zaopatrzenia kantyn, mes i stołówek dowództwa sojuszniczego, jak również paliw silnikowych i samochodów osobowych, w ilościach wskazanych w rozporządzeniu, do użytku uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego lub członków ich rodzin. Zwolnienia mają przysługiwać w stosunku do wyrobów nabytych w kraju, nabytych wewnątrzwspótnotowo lub importowanych przez Dowództwo Sojusznicze lub ich uprawnionych członków Dowództwa Sojuszniczego lub członków ich rodzin. Ponadto na mocy przepisów przejściowych zwolnienia będą obejmować także wyroby akcyzowe nabyte w kraju od dnia wejścia w życie Umowy do dnia wejścia w życie projektowanego rozporządzenia.

Stan: 27.04.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem ogłoszenia.

Link

Pakiet przewozowy – zakończenie prac nad nowelizacją

Dnia 30 maja 2018 r. ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw została opublikowana w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2018r. poz. 1039). Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2018 r.

Czytaj Newsletter

Podatki dochodowe

Projekty

1.   Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Ustawa ma na celu przede wszystkim złagodzenie rozwiązania przyjętego w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W przypadku nabycia w drodze spadku stanowi powrót do zasad obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji. W konsekwencji, w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, w projekcie ustawy proponuje się umożliwić spadkobiercom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zezwalając na ich ponowną amortyzację. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, projekt wprowadza zasadę kontynuacji przez obdarowanego odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez darczyńcę od danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Oznacza to, że obdarowany nie zostanie pozbawiony możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od takich składników majątku, lecz przyjmie je w wartości uprzednio określonej przez darczyńcę.

Art. 2 tej nowelizacji zmieni brzmienie art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o CIT. Projektodawcy chcą cofnąć niefortunną zmianę tego przepisu stanowiącą, że opodatkowaniu podlegają wszelkie wkłady wnoszone do spółek kapitałowych – zarówno niepieniężne jak i pieniężne.

Zmiana zawarta w projekcie ma również na celu zapewnienie równego traktowania uczestników gier na automatach, gier w karty, gier w kości i gier cylindrycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wygranych uzyskanych w tych grach w sposób odmienny niż to zostało uregulowane w dotychczas obowiązujących przepisach oraz w ww. ustawie z 27 października 2017 r.

Ponadto istnieje potrzeba wprowadzenia zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Policji przez osoby przez nią chronione na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz świadczeń o podobnym charakterze wypłacone w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia.

Stan: 14.06.2018 r. – Komisja Sejmowa wniosła o przyjęcie poprawek Senatu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 7 i art. 2 pkt 2 i 3, które mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
 

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 25 kwietnia 2018 r. o firmach inwestujących w najem nieruchomości

Projektowana ustawa o firmach inwestujących w najem nieruchomości ma na celu zwiększenie atrakcyjności podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w sektorze rynku nieruchomości mieszkalnych na wynajem oraz zwiększenie zaangażowania instytucjonalnego oraz prywatnego kapitału krajowego na tym rynku.

Proponuje się wprowadzenie do polskiego porządku prawnego statusu firmy inwestującej w najem nieruchomości (F.I.N.N.), na wzór funkcjonujących w Unii Europejskiej podmiotów typu REIT, będącej spółką akcyjną. Głównym przedmiotem działalności F.I.N.N. będzie wynajmowanie nieruchomości mieszkalnych.

Istotę wprowadzanego szczególnego statusu F.I.N.N. stanowi zapewnienie preferencji w podatku dochodowym od osób prawnych (podatku CIT) jak i w podatku dochodowym od osób fizycznych (podatku PIT). Preferencje podatkowe przewidziane są zarówno dla firm inwestujących w najem nieruchomości oraz spółek od nich zależnych, jak i dla inwestorów (akcjonariuszy) F.I.N.N.

W przypadku firmy inwestującej w najem nieruchomości, korzystne podatkowo warunki do inwestowania polegałyby na odroczeniu obowiązku w podatku CIT z tytułu uzyskanych dochodów m.in. z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia takich nieruchomości – do czasu wydatkowania ich równowartości na wypłatę dywidendy na rzecz inwestorów (akcjonariuszy). Ponadto wprowadzana jest 8,5% stawka podatku CIT od dochodów F.I.N.N. z tytułu najmu nieruchomości mieszkalnych. Z kolei spółki zależne od F.I.N.N. będą korzystać ze zwolnienia przedmiotowego w podatku CIT z tytułu dochodów uzyskanych z najmu nieruchomości mieszkalnych oraz ze zbycia nieruchomości mieszkalnych, pod warunkiem wypłaty w określonym terminie dywidendy na rzecz F.I.N.N.

Ponadto w projekcie ustawy proponuje się zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodów osiąganych z inwestycji kapitałowych w spółkę akcyjną typu F.I.N.N. Zwolnienie będzie miało zastosowanie zarówno w przypadku inwestorów będących podatnikami podatku CIT, jak i podatku PIT.

Stan: 15.06.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Link
  

3.   Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 2414)

Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem - zniesienia opodatkowania zarówno od przychodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne na rachunkach bankowych, jak i przychodów uzyskiwanych z inwestycji kapitałowych.

Stan: 11.04.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

4.   Projekt rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na obszarach

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia, o którym mowa w art. 14 ust. 3 do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji. Rozporządzenie określa m.in. warunki udzielania pomocy publicznej w formie zwolnienia podatkowego.

Proponuje się m.in. wprowadzenie warunku uzyskania zwolnienia podatkowego po spełnieniu kryteriów jakościowych, na podstawie których weryfikuje się wpływ inwestycji na rynek lokalny i krajowy pod kątem społeczno-ekonomicznym. Proponuje się także wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia. Jeżeli w dniu wydania decyzji o wsparciu teren, na którym ma być zlokalizowana nowa inwestycja jest położony w granicach specjalnej strefy ekonomicznej decyzja o wsparciu będzie wydawana na okres 15 lat.

Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych i dotacji rządowej. Zadanie związane z obsługą inwestorów korzystających z pomocy publicznej będzie realizowane przez spółki zarządzające przy ścisłej współpracy z lokalnymi jednostkami i przy wsparciu MPiT i PAIH.

Stan: 24.05.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

5.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów uzyskanych w następstwie wykonania umów offsetowych

Zgodnie z umowami offsetowymi, polskie podmioty jako beneficjenci, nieodpłatnie otrzymują środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne w postaci technologii, licencji i know-how oraz prawa do korzystania z tych wartości, usługi szkoleniowe w zakresie wykorzystywania otrzymanych środków i wartości, a także bezzwrotne wsparcie finansowe, pozostające w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłączenie na cele wojskowe. Wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń stanowi przychód na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o CIT, oraz art. 14 ust. 2 ustawy o PIT, zaś otrzymane przez podatników środki pieniężne stanowią, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 11 ust. 1 ustawy o PIT przychód tych podatników. Konieczność poniesienia obciążeń z tytułu podatku dochodowego stanowi istotną przeszkodę, uniemożliwiającą skorzystanie z możliwości nieodpłatnego pozyskania przez polskie podmioty nowoczesnych maszyn, urządzeń, licencji, technologii i innych wartości niematerialnych.

Autorzy rozporządzenia proponują wykorzystanie przez Ministra Finansów instytucji zaniechania poboru podatku, o której mowa w art. 22 ustawy – Ordynacja podatkowa dla dochodów uzyskiwanych przez polskie podmioty jako beneficjentów umów offsetowych, w związku z otrzymaniem nieodpłatnie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci technologii, licencji i know-how oraz prawa do korzystania z tych wartości, usług szkoleniowych w zakresie wykorzystywania otrzymanych środków i wartości, a także bezzwrotne wsparcie finansowe, pozostające w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłączenie na cele wojskowe.

Stan: 14.06.2018 r. – projekt rozporządzenia znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Zaniechanie dotyczyć będzie dochodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

Link

Kompendium wiedzy o oddelegowaniach

Czym jest oddelegowanie? Jakiemu systemowi ubezpieczeń społecznych podlega oddelegowany pracownik?  Czy pracownik zagraniczny może pracować w Polsce?

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Wejdzie w życie

1.   Ustawa z dnia 10 maja 2018 r.  o wspieraniu nowych inwestycji

Wejdzie w życie 30 czerwca 2018 r.

Autorzy ustawy wskazywali na pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem SSE i akcentowali konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Zwracali uwagę, że z upływem lat nie dostosowano tego instrumentu do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Z tego względu wdrożenie nowej koncepcji wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień podatkowych było w ich ocenie zasadne. Ustawa wprowadzi następujące rozwiązania:

 1. Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów.
 2. Wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia.
 3. Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych  i dotacji rządowej
 4. Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy określanej zgodnie z definicją Unii Europejskiej oraz od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm.
 5. Wprowadzenie możliwości chronologicznego rozliczania pomocy publicznej przez przedsiębiorcę w przypadku posiadania co najmniej dwóch decyzji o wsparciu (czy też zezwoleń, w odniesieniu do przepisów obowiązującej jeszcze ustawy o Specjalnych Strefach Ekonomicznych).

Link

Projekty

1.   Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

W ocenie autorów nowelizacji regulacje zawarte w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii w dotychczasowym brzmieniu nie zapewniają skutecznego kształtowania polityki w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE), w szczególności w zakresie systemu wsparcia oraz struktury wytwarzania energii z OZE.

Wśród zaproponowanych rozwiązań, mających służyć realizacji celu jakim jest 15% udział energii OZE w końcowym zużyciu energii brutto, zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami międzynarodowym, znalazły się m.in. propozycje z zakresu podatków. Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii ma np. przywrócić możliwość jednolitego opodatkowania elektrowni wiatrowych. Zgodnie z ustawą podatek od nieruchomości ma być naliczany od części budowlanej, nie zaś od całości instalacji i elementów takich jak np. turbina wiatrowa.

Na gruncie znowelizowanych przepisów wprowadzanie energii elektrycznej do sieci przez prosumenta będzie co do zasady opodatkowane VAT. Dodatkowo, prosument dokonujący odpłatnej dostawy energii co do zasady będzie zobowiązany do udokumentowania takiej transakcji fakturą VAT i będzie musiał dokonać stosownej rejestracji jako podatnik VAT, składać deklaracje VAT oraz pliki JPK.

Stan: 8.06.2018 r. – ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Co do zasady zakłada się, że ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dni od dnia jej opublikowania.

Link
 

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 10 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Projekt zakłady wprowadzenie zmian polegających przede wszystkim na stworzeniu nowej kategorii wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego tj. wniosku grupowego. Do występowania o interpretację prawa podatkowego w oparciu o wniosek grupowy zobowiązane zostaną podmioty powiązane. Wniosek grupowy, oprócz standardowych elementów przewidzianych dla wniosku o interpretację indywidualną, zawierać będzie nowe elementy tzn. wnioskodawca zostanie zobowiązany do przedstawienia dodatkowych elementów stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego tj. wskazanie uzyskanych lub oczekiwanych głównych korzyści (w tym podatkowych), opisu występujących lub mających powstać pomiędzy podmiotami powiązanymi objętymi wnioskiem grupowym powiązań, czynności dokonanych, będących w trakcie lub planowanych, od których bezpośrednio, jak również pośrednio uzależnione jest osiągnięcie korzyści. Jednocześnie obowiązkowe będzie wskazanie, czy transakcje lub inne czynności objęte stanem faktycznym lub zdarzeniem przyszłym są lub będą dokonywane wyłącznie z podmiotem powiązanym, czy również z innymi podmiotami.

Ponadto proponuje się, aby w przypadku gdy wartość przedmiotu czynności (przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części lub prawa majątkowego) przekroczy określony próg, podmioty powiązane będą wykazywały wartości przedmiotów tych transakcji lub innych czynności oraz wartości głównych korzyści, w tym korzyści podatkowych, a także okres, za który zostały określone lub oszacowane te wartości.

Zgodnie z projektem ustawy regulację dotyczącą obowiązkowego wniosku wspólnego przewiduje się również w zakresie opinii zabezpieczających. Obowiązek łącznego wystąpienia o wydanie opinii zabezpieczającej będzie dotyczył przypadku, gdy wniosek obejmuje czynności dokonywane z udziałem podmiotów powiązanych lub z podmiotem, który w wyniku dokonania czynności przedstawionych we wniosku ma stać się podmiotem powiązanym.

Stan: 17.05.2018 r. – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

3.   Rządowy projekt ustawy z dnia 29 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Propozycje zawarte w nowelizacji łączą się z regulacjami wprowadzonymi ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Proponowane zmiany obejmują przepisy dotyczące blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego. Do tej kategorii należą: zapewnienie spójności systemowej w zakresie blokad na krótki okres (do 72 godzin), wprowadzenie jednoznacznych i szczegółowych przepisów o informowaniu podmiotu kwalifikowanego o blokadzie przez bank w trybie wnioskowym oraz zmiany doprecyzowujące przepisy o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanemu.

Obok argumentów o zapewnieniu spójności systemowej w zakresie blokad na krótki okres, autorzy projektu ustawy wskazują na kwestię np. informowania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową (SKOK) o żądaniu blokady na wniosek podmiotu kwalifikowanego. W aktualnym stanie prawnym pojawiły się wątpliwości czy i w jakim zakresie bank lub SKOK może przekazać informację o blokadzie podmiotowi kwalifikowanemu. Ponadto zakłada się objęcie definicją rachunku podmiotu kwalifikowanego także rachunku lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego oraz rachunku VAT. Zmiana ta zmierza do zwiększenia skuteczności analizy ryzyka. Projekt zawiera także zmiany dostosowawcze związane z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Doprecyzowano niektóre rozwiązania dotyczące tego mechanizmu: wyłączenie obciążenia rachunku VAT, jeżeli rachunek odbiorcy jest prowadzony przez zagraniczny bank lub instytucję kredytową, która nie działa w formie oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, a więc nie podlega Prawu bankowemu czy umożliwienie wyłączenia od odpowiedzialności solidarnej firm faktoringowych w określonej sytuacji. W celu zwiększenia sprawności systemu split payment zakłada się możliwość wykorzystania kanału STIR do przesyłania przez naczelnika urzędu skarbowego bankowi lub SKOK-owi informacji o postanowieniu o uwolnieniu środków z rachunku VAT.

W ustawie o podatku od towarów i usług zaproponowano także zmiany mające na celu zapewnienie większej kompletności i czytelności tzw. Black List (m. in.: uwzględnianie odmów rejestracji w wyniku decyzji, wpisywanie wzmianki o dacie wykreślenia z rejestru VAT z powodu zaprzestania działalności lub śmierci podatnika, uwzględnianie kompletnych podstaw przywrócenia). Zmiany w tym zakresie będą stanowić wsparcie przedsiębiorców w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych m.in. poprzez możliwość weryfikacji rzetelności działania swoich kontrahentów.

Stan: 12.06.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link
 

4.   Rządowy projekt ustawy z dnia 23 maja 2018 r. o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych

Główną przyczyną wdrożenia planowanych regulacji jest implementacja Dyrektywy 2014/55/UE o elektronicznym fakturowaniu w dostawach publicznych. Wyniki rozmaitych badań wskazują na na znaczną skalę problemu, jakim jest niskie wykorzystanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych w zamówieniach publicznych i obrocie gospodarczym (e-faktury ustrukturyzowane są to takie faktury, które pozwalają na automatyczne przekazywanie i przetwarzanie w komputerowych systemach finansowo-księgowych, bez manualnego wprowadzania danych przez człowieka).

W tym kontekście zakresem przedmiotowym projektu ustawy zostaną objęte następujące kwestie:

 • możliwość wystawiania i wysyłania przez wykonawców oraz obowiązek przyjmowania przez zamawiających ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, związanych z realizacją zamówień publicznych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • zasady funkcjonowania systemu teleinformatycznego (platformy elektronicznego fakturowania), służącego do wymiany dokumentów elektronicznych i ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz przetwarzania i udostępniania informacji związanych z realizacją zamówień publicznych.

Stan: 12.06.2018 r. – projekt ustawy znajduje się na etapie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

Wejście ustawy w życie ma nastąpić z dniem 18 kwietnia 2019 r.

Link

Podcast Podatki/Prawo: Ulga podatkowa na nowe inwestycje

Działające w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) przyczyniły się do przyciągnięcia inwestycji do naszego kraju. Według stanu na koniec 2016 r. skumulowana ich wartość sięgnęła 112 mld zł. 

Odsłuchaj podcast
Czy ta strona była pomocna?