przegląd zmian w prawie podatkowym

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 19 grudnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Projekty

1.  Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług. Niniejszy ustawa wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. Uchwalone rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ustawa wprowadza system zachęt, który mają skłaniać przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta (owe zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej). Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że będzie można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca zdecyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Stan: 15.12.2017 r. – ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest na dzień 1 lipca 2018 r., z wyjątkiem art. 7 i art. 8, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

 

2.  Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.  o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych

Ustawa dotyczy wprowadzenia nowych unormowań w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w tym ograniczenie luki w podatku VAT, poprzez m.in. zwiększenie zadań i uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa wprowadza system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców, przez co wzmacnia bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym. Zdaniem autorów przełoży się na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

Ustawa zasadniczo przewiduje:

1)  dokonywanie przez Szefa KAS analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze oraz przestępstw z nimi związanych;

2)  automatyczne ustalanie w STIR (czyli systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej), na podstawie danych z banków oraz danych publicznie dostępnych, wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych;

3)  nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania do STIR danych, o których mowa w pkt 1, w tym stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

4)  zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP KEP danych z KRS i CEIDG w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

5)  przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi KAS, a także bankom i SKOKom w celu realizacji określonych obowiązków m.in. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6)  uprawnienie Szefa KAS do uzyskania w trybie wnioskowym, za pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji od banków i SKOKów związanych z wykonywaną analizą ryzyka;

7)  określenie:

a)  zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOKi w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka,

b)  zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOKi oraz izbę rozliczeniową,

c)  zasad blokady rachunku przedsiębiorcy przez Szefa KAS m. in w związku z wynikiem analizy ryzyka,

d)  terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.

8)  prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Stan: 15.12.2017 r. – Senat na 52 posiedzeniu przyjął ustawę bez poprawek.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 13 pkt 18-20, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, oraz enumeratywnie wymienionych przepisów, które wchodzą w życie po upływie 4 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Link

 

3.  Ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Ustawa przewiduje wprowadzenie zmian przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, które mają na celu likwidację uchybienia stwierdzonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W wyroku tym TSUE orzekł, że stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej do dostaw:

  • sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także
  • produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapzapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej,

wymienionych w pozycjach 82, 92 i 103 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96–98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

W związku z powyższym Polska jest zobowiązana do zastosowania się do ww. wyroku.

Stan: 15.12.2017 r. – po uchwaleniu przez Sejm ustawę skierowano do Komisji Budżetu i Finansów Publicznych Senatu.

Link

 

4.  Rządowy projekt ustawy z 28 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projektowana regulacja zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Projektowany wykaz umożliwi dostęp również do innych informacji, takich jak: imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych oraz pełnej nazwy w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adresu głównego miejsca wykonywania działalności, jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, adresu siedziby w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną, numerów rachunków rozliczeniowych podatnika, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym, które służą prowadzonej działalności gospodarczej, daty: rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Stan: 22.11.2017 r. – projekt ustawy jest na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Link

 

5.  Rządowy projekt ustawy z 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Projekt ustawy wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej (w skrócie Szef KAS), zwanego dalej „Centralnym Repozytorium Kas”.

Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Stan: 1.12.2017 r. – projekt ustawy jest na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

 

6.  Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 4 grudnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia podyktowana jest przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/1925 z dnia 12 października 2017 r., za sprawą którego część kodów CN obecnie obowiązujących zastąpionych zostało kodami, które będą obowiązywały od dnia 1 stycznia 2018 r. Projektowane rozporządzenie ma zatem charakter dostosowawczy.

Stan: 15.12.2017 r. – projekt rozporządzenia skierowano do podpisu ministra.

Wejście rozporządzenie w życie nastąpi z dniem 1 stycznia 2018 r.

Link

 

7.  Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych może zwolnić, w drodze rozporządzenia, na czas określony, niektóre grupy podatników oraz niektóre czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, oraz określić warunki korzystania ze zwolnienia, mając na uwadze interes publiczny, w szczególności sytuację budżetu państwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących z dnia 16 grudnia 2016 r., zwolnienia, co do zasady, przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 r. Brak publikacji nowego aktu przed dniem 1 stycznia 2018 r. skutkowałby objęciem z dniem 1 stycznia 2018 r. obowiązkiem stosowania kas rejestrujących wszystkich podatników korzystających dotychczas ze zwolnień od ewidencjonowania w tej formie. Mając na uwadze uwarunkowania budżetowe oraz organizacyjne nie jest intencją Ministra Rozwoju i Finansów obejmowanie jednorazowo wszystkich podatników obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kas rejestrujących, lecz stopniowe jego wprowadzanie. Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku na okres 1 roku (2018).

Stan: 1.12.2017 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Link

Split payment

Najważniejsze informacje istotne dla przedsiębiorców

Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Weszła w życie:

1.   Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych

Weszła w życie 15 grudnia 2017 r.

Ustawa ma na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. W ostatnich latach nasilił się rozwój szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in. na tym, iż susz tytoniowy objęty był fikcyjnymi sprzedażami w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, dokonywano sprzedaży suszu tytoniowego bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym, nie dokumentowano sprzedaży suszu tytoniowego do innego pośredniczącego podmiotu tytoniowego.

W zakresie zmiany ustawy o podatku akcyzowym zaproponowano:

1)   opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta suszu tytoniowego dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot;

2)   doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;

3)   doprecyzowanie przepisu o ewidencji suszu tytoniowego poprzez wskazanie, że powinna ona umożliwiać ustalenie ilości i sposobu przetwarzania suszu tytoniowego oraz adresu bądź adresów miejsc magazynowania suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;

4)   nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego (w podziale na grupy użytkowe odmian) oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on zakupiony.

Co do zasady ustawa wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2017 r., ale przepisy art. 1 pkt 4-7 ustawy wejdą w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link

 

Projekty:

1.   Ustawa z 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.) regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których miałyby zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany. Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inna niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe. W odniesieniu do wyrobów nowatorskich projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Stan: 14.12.2017 r. – Komisja Budżetu i Finansów Publicznych Senatu wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Link

 

2.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 430 i 1440) ma na celu wprowadzenie zwolnienia od akcyzy w wysokości 50% kwoty akcyzy stawki bazowej dla wszystkich podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hl piwa. Celem tej zmiany jest ujednolicenie systemu zwolnień od akcyzy dla „małych browarów”, gdy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hl piwa.

Autorzy wskazują, że zaproponowane rozwiązanie powinno przyczynić się do rozwoju tej gałęzi branży piwowarskiej. Zakłada się ponadto, iż będzie asumptem do szerszego wejścia na rynek małych firm rodzinnych o specyficznej produkcji oraz browarów rzemieślniczych poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku wobec dużych koncernów piwowarskich.

Stan: 28.11.2017 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Link

Ekspres Akcyzowy

Założenia nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym

Czytaj newsletter

Podatki dochodowe

Wejdzie w życie

1.   Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Zasadniczym celem ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, by zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w ustawie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zmiany zawarte w tym akcie prawnym zmierzają również do pełniejszej realizacji - wywodzonych z art. 84 Konstytucji RP - zasad sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wymienione zasady konstytucyjne doznają uszczerbku we wszystkich sytuacjach, kiedy dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany na różnym poziomie lub różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi. Różnice te stanowią podstawę do podejmowania przez podatników działań potocznie zwanych „optymalizacją podatkową”, których podstawową cechą jest fakt, iż o wyborze konkretnego sposobu przeprowadzenia danej transakcji, czy formy prowadzenia działalności decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa podatkowego.

Ustawa przewiduje m.in. szereg zmian związanych z koniecznością implementacji unijnej dyrektywy Rady (UE) 2016/1164 z 12 lipca 2016 r. ustanawiającej przepisy mające na celu przeciwdziałanie praktykom unikania opodatkowania, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego (tzw. dyrektywa ATAD). Zmiany dotyczą m.in. wysokości kwoty wolnej, limitów zwolnień z podatku, ryczałtu od najmu, terminu złożenia oświadczenia o wyborze zryczałtowanej formy opodatkowania oraz opodatkowania przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych.

Link

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy, która weszła w życie z dniem 15 marca 2017 r. i ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r., wprowadzono zmiany do ustawy polegające m.in. na rezygnacji ze sporządzania przez płatników rocznego obliczenia podatku (PIT-40), na wniosek podatnika złożony w oświadczeniu PIT-12. W związku z powyższym wprowadzono również zmianę brzmienia delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia (art. 45b pkt 5 ustawy), w wyniku której wyeliminowano podstawę prawną do określenia wzoru oświadczenia PIT-12.

W związku z powyższym zaistniała konieczność wydania rozporządzenia na podstawie delegacji ustawowej – art. 45b pkt 1 i 5 ustawy, w brzmieniu nadanym nowelizacją ustawy, obowiązującym od dnia 15 marca 2017 r.

Link

 

Projekty

1.   Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji umożliwiającej ministrowi właściwemu do spraw finansów upublicznienie danych podatkowych podatników, których przychody w roku poprzednim przekroczyły wyrażoną w złotych kwotę odpowiadającą równowartości 50 mln euro, jak również podatników działających w formie podatkowej grupy kapitałowej (PGK). Nowelizacja umożliwi Ministrowi Rozwoju i Finansów publikowanie informacji, zawierającej dane dotyczące wybranych, podstawowych danych/informacji podatkowych, wynikających ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zeznań podatkowych tj. danych o:

1)   wysokości osiągniętych przez poszczególnych podatników w danym roku podatkowym przychodów, lub

2)   wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów, lub

3)   wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, lub

4)   wysokości podstawy opodatkowania lub 

5)   kwocie należnego podatku.

Wskazany zakres danych ma charakter szeroki. Nowe przepisy przewidują, że niektóre kategorie informacji mogą nie być podawane do publicznej wiadomości. Faktyczny zakres upublicznianych danych uwzględniać będzie możliwości techniczne, a także postęp w digitalizacji poszczególnych danych źródłowych. Jako dane, które mogą, ale nie muszą być podawane do publicznej wiadomości należy wskazać informacje o efektywnej stopie podatkowej. Ponadto w odniesieniu do podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej z uwagi na właściwe regulacje prawne, nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości wszystkich powyżej wskazanych danych. Część podatników posiadających taki status nie wykazuje bowiem w składanym zeznaniu wysokości osiągniętych przychodów.

Uzasadnieniem wprowadzenia takiego rozwiązania jest przede wszystkim dbałość o interes społeczny i gospodarczy państwa, przejawiający się m.in. w sytuacji, w której nieliczna grupa podatników podatku dochodowego od osób prawnych generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Oznaczać to może brak odpowiedniej relacji płaconych przez podatników podatków do skali prowadzonej działalności.

Stan: 7.12.2017 r. – ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest na 1 stycznia 2018 r.

Link

 

2.   Poselski projekt ustawy z 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy zwolnienia z PIT emerytury lub renty rodzinnej z ubezpieczenia społecznego wypłacanej przez ZUS lub KRUS, co zgodnie z uzasadnieniem - oznacza konieczność unettowienia tych świadczeń i skorygowania kwoty najniższej emerytury (1000 zł) o kwotę opodatkowania PIT-em. Projekt uwzględnia: preferencyjne opodatkowanie dochodów przysługujących osobom samotnie wychowującym dzieci, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na dzieci. Emerytom, którym przysługiwałoby prawo do tych ulg w przypadku opodatkowania dochodów, będzie przyznawane specjalne świadczenie rekompensacyjne, ustalane na takich samych zasadach jak ulgi dla podatników PIT, a wypłaty świadczeń realizować będzie ZUS i KRUS.

Stan: 12.12.2017 r. – projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest na dzień 1 stycznia 2019 r.

Link

 

3.   Poselski projekt ustawy z 3 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt dotyczy obniżenia stawki podatku z 19% do 15% dla małych firm i podatników rozpoczynających działalność gospodarczą, rozliczających tzw. liniowy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT). W uzasadnieniu projektodawcy wskazali, że biorąc pod uwagę, że stawka podatkowa w wysokości 15% obowiązuje już dla małych firm rozliczających podatek dochodowy od osób prawnych („CIT”), proponowane rozwiązanie doprowadzi do zrównania zasad opodatkowania wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od tego czy od uzyskiwanych dochodów rozliczają oni PIT, czy CIT.

Stan: 22.11.2017 r. – projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest na dzień 1 stycznia 2018 r.

Link

Webcast:

Zmiany w CIT 2018 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych- zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Odsłuchaj nagranie

Pozostałe

Wejdzie w życie

1.   Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa

Wejdzie w życie 25 grudnia 2017 r.

Ustawa zakłada zmianę brzmienia art. 181 ustawy – Ordynacja podatkowa poprzez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto w ustawie zaproponowano zmianę brzmienia art. 293 §3 ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

1)   niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

2)   nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub w innych dokumentach czynności, do których ujęcia był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;

3)   niedokonaniu zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Jednocześnie w art. 306ia ustawy – Ordynacja podatkowa wskazano tryb udostępniania danych z wyłączeniem tajemnicy skarbowej, poprzez wydanie przez organ podatkowy na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3 ustawy – Ordynacja podatkowa.

Link

 

2.   Ustawa z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej

Wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Ustawa zawiera zmiany mające na celu likwidację lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce. Uchwalony akt ma charakter horyzontalny tzn. obejmuje zmianę przepisów ograniczających innowacyjność w różnych ustawach, m.in. w podatkowych.

Zmiany w ustawach podatkowych mają na celu wprowadzenie instrumentów podatkowych, które wspierałyby prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej (B+R). Przepisy ustawy wprowadzają zmiany w zakresie tzw. ulgi B+R, tj. prawa do odliczenia od podstawy opodatkowania określonej kwoty kosztów uzyskania przychodów poniesionych przez przedsiębiorcę na działalność badawczo-rozwojową (kosztów kwalifikowanych), a w szczególności zakładają:

  • zwiększenie wysokości odliczenia z tytułu ulgi B+R,
  • rozszerzenie katalogu kosztów kwalifikowanych, 
  • wprowadzenie ulgi B+R dla podmiotów, które posiadają status centrum badawczo-rozwojowego nadany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1710, z późn. zm.),
  • nadanie nowego brzmienia niektórym przepisom ustawy w celu ich doprecyzowania.

Najważniejszą zmianą ma być podwyższenie ulgi podatkowej na działalności B+R do 100 oraz 150 proc. (dla centrów badawczo-rozwojowych). Jednocześnie w ustawie doprecyzowano i poszerzono katalog kosztów kwalifikowanych o środki inne niż trwałe oraz inne niż umowa o pracę formy zatrudnienia. Równocześnie założono rozszerzenie katalogu kosztów dla centrów badawczo-rozwojowych, a w pewnym zakresie z ulgi korzystać będą mogły również przedsiębiorstwa, które działają częściowo na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Ponadto do 2023 r. wydłużone zostanie wyłączenie tzw. podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych i komandytowo-akcyjnych zaangażowanych w działalność B+R.

Zmiany obejmują także regulacje dotyczące centrów badawczo-rozwojowych. Nastąpi rozszerzenie możliwości uzyskania statusu CBR przy niższym pułapie przychodów, od 2,5 do 5 mln zł, ale przy wyższym wymaganym procencie przychodów ze sprzedaży wyników B+R.

Link

3. Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.

Ustawa przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2018 r.

Link

 

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy z 21 listopada 2017 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

W związku z uchyleniem Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz uchwaleniem i wejściem w życie ustawy Prawo przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw w ramach pakietu „Konstytucji Biznesu”, przewidziane jest znowelizowanie wielu przepisów zawartych w licznych ustawach odrębnych, a także ustanowienie obszernych przepisów (regulacji) przejściowych i dostosowujących.

Zmiany w ustawach podatkowych przewidziane są w związku z wprowadzeniem tzw. „działalności nieewidencjonowanej”. Koncepcja ta zakłada, że jeśli działalność wykonywana jest przez osobę fizyczną, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to działalność taka w ogóle nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Z tego względu proponuje się wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 25), a także skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 94).

Planowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozwiązanie zakłada, że osiągane przychody będą traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej od chwili złożenia wniosku (lub bezskutecznego upływu terminu na złożenie takiego wniosku). Przychody osiągnięte po przekroczeniu limitu, a jeszcze przed tą datą, będą natomiast nadal zaliczane do przychodów z innych źródeł. We wspomnianym okresie „przejściowym” nie trzeba też będzie prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, o czym przesądza proponowany art. 20 ust. 1bc w zw. z obowiązującym art. 24a ust. 1 i art. 5a pkt 6 przedmiotowej ustawy.W kontekście ustawy o VAT projektodawcy wskazują, że posługuje się ona własną definicją działalności gospodarczej (w art. 15 ust. 2), obejmującą swym zakresem także działalność, która na gruncie ustawy PP będzie uznawana za działalność nieewidencjonowaną. W konsekwencji, osoba prowadząca tego typu działalność będzie uznawana za podatnika, o ile spełniać będzie warunki określone tą ustawą. Ze względu jednak na przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba taka będzie zwolniona od podatku VAT. Na mocy art. 109 ust. 1 tejże ustawy będzie natomiast zobowiązana prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Należy w tym miejscu zauważyć, że prowadzenie takiej ewidencji nie będzie stanowić szczególnie obciążającego wymogu dla osób prowadzących omawianą działalność, a jednocześnie będzie im gwarantować legalność osiąganych przychodów. Rozwiązanie takie umożliwi ponadto organom państwowym zachowanie wystarczającego nadzoru nad działalnością tego typu.

Stan: 8.12.2017 r. – odbyło się I czytanie projektu ustawy na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych przepisów, które miałyby wejść w życie 31 marca 2018 r.

Link

 

2.   Rządowy projekt ustawy z 20 października 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji

Projektodawcy wskazują w uzasadnieniu projektu na pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem SSE, akcentując konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Autorzy zwracają uwagę, że z upływem lat nie dostosowano tego instrumentu do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Z tego względu wdrożenie nowej koncepcji wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień podatkowych jest w ich ocenie zasadne.

Identyfikując problemy związane z SSE, autorzy projektu planują wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:

1. Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów.

2. Wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia.

3. Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych  i dotacji rządowej

4. Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy określanej zgodnie z definicją Unii Europejskiej oraz od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm.

Stan: 4.12.2017 r. – projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dniu od dnia jej opublikowania.

Link

 

3.   Rządowy projekt ustawy z 27 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych

Projekt ustawy przewiduje ułatwienia w przyjmowaniu oraz obowiązek zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych w instytucjach administracji publicznej za opłaty i podatki. Chodzi tu o możliwość dokonywania zapłaty podatków, opłat, niepodatkowych należnościach budżetowych, opłaty skarbowej oraz opłat w organach podatkowych, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, a także należności w postępowaniu egzekucyjnym. Nowa regulacja nałoży ponadto na określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy grupy przedsiębiorców, którzy z racji osiąganego przychodu są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących, obowiązek zapewnienia akceptacji przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej.

Zdaniem autorów projektu zniesienie dodatkowych opłat za dokonywanie płatności podatków w formie bezgotówkowej obniży koszty płatników. Opłacanie podatków w formie bezgotówkowej ułatwi również sytuację dowodową płatników w przypadku kontroli organów podatkowych. Korzystanie z płatności bezgotówkowych ma w zamyśle zwiększyć także ogólne bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, dzięki zwiększeniu transparencji transakcji, zmniejszyć możliwości „prania pieniędzy” pochodzących z nielegalnych źródeł, a także poprawić warunki konkurencji pomiędzy podatnikami opłacającymi podatki a „szarą strefą”.

Stan: 27.11.2017 r. – projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście większości przepisów w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia

Link

 

4.   Rządowy projekt ustawy z 24 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

Projektowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie.

W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych”, tj. wyrobów wymienionych w ustawie zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją. Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w latach 2016 i 2017 można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368 mln litrów do 652 mln litrów. W ocenie projektodawcy zebrane dotychczas doświadczenia wskazują na potrzebę wprowadzenia kolejnych regulacji dotyczących monitorowania przewozu towarów. W przygotowanym projekcie ustawy w związku z objęciem systemem monitorowania przewozu nie tylko przemieszczania towarów po drogach publicznych zmieniono tytuł ustawy na „ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów”. Dotychczasowemu systemowi monitorowania drogowego nadano nową nazwę „system monitorowania przewozu”, co wymagało zmian niektórych przepisów ustawy zawierających w swej treści wyraz, w różnych przypadkach, „drogowy” oraz zastąpienie wyrazów „system monitorowania drogowego” na „system monitorowania przewozu”.

Dodatkowo niezbędnym było wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 10.11.2017 r. – projekt ustawy jest na etapie Rady Ministrów.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Link

 

5.   Projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na kulturę i zachowanie dziedzictwa kulturowego, pomoc na infrastrukturę sportową i wielofunkcyjną infrastrukturę rekreacyjną oraz pomoc na infrastrukturę lokalną

Nowelizacja rozporządzenia jest konieczna w zakresie, w jakim nastąpiło zaostrzenie warunków udzielania pomocy regionalnej w znowelizowanym rozporządzeniu (UE) 651/2014. Nowe przeznaczenia włączone do ogólnopolskiego programu pomocy umożliwią udzielanie pomocy dla regionalnych portów lotniczych, oraz portów morskich i śródlądowych, w zakresie uzupełniającym zwolnienia ustawowe przewidziane dla infrastruktury portów lotniczych i morskich w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.Przykładowo, w odniesieniu do infrastruktury lotniskowej będzie możliwe skorzystanie z pomocy operacyjnej. Ze zwolnień z podatku od nieruchomości będzie można korzystać nie tylko z tytułu posiadania nieruchomości i obiektów budowlanych, ale również z tytułu kosztów bieżącej działalności portu. Pomoc dla portów wodnych będzie możliwa zarówno dla portów morskich jak i śródlądowych, w odróżnieniu od zwolnienia ustawowego, które obejmuje tylko porty morskie. Z tytułu inwestycji bądź korzystania z infrastruktury możliwa będzie pomoc nie tylko w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości, ale również z podatku od środków transportowych.

Ogólnie rzecz biorąc, udzielanie pomocy na podstawie rozporządzenia może stanowić uzupełnienie wsparcia podatkowego dla infrastruktury lotniczej i portowej, zarówno w odniesieniu do uprawnionych do pomocy podmiotów, jak i przedmiotów opodatkowania.

Stan: 13.12.2017 r. – projekt jest analizowany przez Komitet do spraw Europejskich.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

Webcast:

Postępowania i kontrole w nowej Ordynacji podatkowej

Jakie zmiany w kształcie postępowań oraz kontroli znajdują się w projekcie nowej Ordynacji podatkowej przekazanym do Ministerstwa Rozwoju i Finansów?

Odsłuchaj webcast
Czy ta strona była pomocna?