przegląd zmian w prawie podatkowym

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT, akcyza, podatki dochodowe i inne zmiany

Z dnia 25 listopada 2022 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesowanych zmian w prawie podatkowym. Dla Państwa wygody, wyselekcjonowaliśmy poniżej najnowsze projekty ustaw i rozporządzeń, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pozostałe projekty znajdują się w pliku PDF „Przegląd zmian w prawie podatkowym”

VAT

Projekty

Na przykład § 10 w ust. 5 w pkt 2 (analogicznie w § 11 ust. 8 pkt 2) proponuje się zmianę nomenklatury z „dokumentu wewnętrznego” na „dowód wewnętrzny”. Celowość tej zmiany podyktowana jest ujednoliceniem nazewnictwa z innymi przepisami podatkowymi m.in. przepisami o podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ewidencji przychodu (przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne) i innych ewidencjach.

W § 10 ust. 6, aby uregulować kwestię związaną z możliwością oznaczania - WSTO_EE wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość, które w momencie rozpoczęcia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, oraz świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych, o których mowa w art. 28k ustawy, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, w przypadku ujęcia tych transakcji na podstawie dokumentu zbiorczego, zaproponowano wykazywanie tych czynności w ewidencji odrębnie na podstawie dowodu wewnętrznego. Zmiana ta ma na celu umożliwienie sprawowania nadzoru i kontroli nad limitem 42.000 zł, którego przekroczenie skutkuje zmianą miejsca opodatkowania transakcji nim objętych.

W związku z wprowadzeniem do ustawy o VAT przepisów w zakresie grup VAT, aby nie było wątpliwości, że w przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie podatku podlegającego wpłacie do urzędu skarbowego lub wpłacenia go w niepełnej wysokości deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji również na członka grupy VAT, w załączniku do rozporządzenia w części I dodano pkt 8 objaśniający tę kwestię.

Proponowane rozwiązania są korzystne dla podatników przede wszystkim doprecyzowują istniejące przepisy, co ma na celu wzmocnienie przejrzystości i pewności prawa.

Stan: 10.11.2022 – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Planuje się, że przepisy rozporządzenia wejdą w życie z 1 stycznia 2023 r.

Link

Akcyza

Projekty

 1. Dokonywana jest zmiana obowiązującej regulacji, zgodnie z którą ze zwolnienia od akcyzy będą mogły korzystać jednostki samorządu terytorialnego, których jednostki organizacyjne zużywają energię elektryczną wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii w generatorach na swoje potrzeby związane z wykonywaniem zadań publicznych w imieniu tych JST. Na mocy wprowadzanych zmian ze zwolnienia od akcyzy będą mogły korzystać JST również wówczas, gdy łączna moc generatorów przekroczy 1 MW. Zmiana wpisuje się w cel jakim jest promocja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii. Celem dyrektywy Rady 2003/96/WE jest, aby każdy podmiot, który produkuje i zużywa wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną (prosument) miał prawo do stosowania preferencji w podatku akcyzowym. Art. 21 ust. 5 zdanie drugie tej dyrektywy stanowi, iż państwa członkowskie mogą zwalniać drobnych producentów energii elektrycznej, pod warunkiem że opodatkowują oni produkty energetyczne wykorzystywane do produkcji tej energii elektrycznej. Aby umożliwić stosowanie zwolnienia JST, jak i ich jednostkom organizacyjnym, projekt przewiduje zmianę § 5 ust. 1 rozporządzenia. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego produkującej energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. poz. 610, z późn. zm.²) ), łączna moc generatorów jest ustalana odrębnie dla każdej z jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego.

  Proponowane zmiany uwzględniają orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do zwolnienia z akcyzy energii odnawialnej. Sądy podkreślają, że skoro celem ustawodawcy jest promocja energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, między innymi poprzez zwolnienie jej z podatku akcyzowego, to kreujące to zwolnienie przepisy należy intepretować w sposób umożliwiający realizację tego celu, a nie niweczący go (wyrok I SA/Rz 516/19, I SA/Kr 408/20 z 6 sierpnia 2020 r.).

 2. Zmiana zasad opodatkowania dla małych browarów:

  - rezygnacja z powiązania stosowania obniżonej stawki akcyzy z tytułu produkcji piwa na terytorium kraju z koniecznością posiadania certyfikatu małego producenta;

  - uregulowano sytuację zastosowania obniżonych stawek akcyzy na terytorium kraju przy nabyciu wewnątrzwspólnotowym piwa (wyprodukowanego przez zagranicznego małego producenta), gdy wymóg posiadania certyfikatu nie wynika z przepisów prawa krajowego państwa UE, w którym piwo zostało wyprodukowane (samocertyfikacja, o której mowa w art. 23a ust. 2 ww. dyrektywy Rady 92/83/EWG);

  - pozostałe zmiany mają w tym zakresie charakter doprecyzowujący. 3. Wprowadzana jest regulacja, na mocy której na zasadzie wzajemności będzie występowała możliwość stosowania zwolnienia od akcyzy przez uprawnionych członków personelu dyplomatycznego obcych placówek dyplomatycznych i organizacji międzynarodowych w przypadku odstąpienia przed upływem 3 lat samochodu osobowego nabytego lub zaimportowanego uprzednio ze zwolnieniem od akcyzy przez te osoby, w sytuacji gdy będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z ważnym interesem służby, dotyczącymi przesiedlenia uprawnionego członka personelu dyplomatycznego w celu podjęcia pracy w innym państwie. 4. W celu wyeliminowania problemów w stosowaniu § 32 ust. 1 pkt 5 wraz § 32 ust. 2 pkt 2 lit. b zostało dokonane rozdzielenie limitów zwolnienia przysługującego uprawnionym członkom Dowództwa Sojuszniczego od limitu przysługującego na użytek członka rodziny uprawnionego członka Dowództwa Sojuszniczego, będącego w wieku upoważniającym do prowadzenia pojazdów zgodnie z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnym momencie, tj. który ukończył 18 rok życia. 5. W treści przepisów zostanie przywołane nowe rozporządzenie Komisji (UE) 2022/1637 z dnia 5 lipca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Rady (UE) 2020/262 w odniesieniu do stosowania dokumentów w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczania wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji oraz określające formularz, który należy stosować w odniesieniu do świadectwa zwolnienia. 6. Zmiana wzoru zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu osobowego stanowiącego załącznik 1 do rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, która polega na dodaniu w części B „Podstawa prawna zwolnienia lub informacja o warunku zwolnienia” w pkt 6 „Informacja o warunku zwolnienia od akcyzy i dniu, od którego ten warunek ma zastosowanie” ppkt. 5, w którym został uwzględniony warunek zwolnienia od akcyzy dla przypadku, gdy samochód nie zostanie sprzedany, wynajęty lub oddany do korzystania na podstawie umowy o podobnym charakterze osobo trzecim. Taki nieograniczony czasowo warunek występuje w § 43 ust. 3 rozporządzenia.

Stan: 10.11.2022 – projekt znajduje się na etapie opiniowania

Rozporządzenie ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkami.

Link

Z uwagi na fakt, że przemieszczanie pomiędzy miejscem wysyłki, a miejscem odbioru/wywozu jest realizowane i rozliczane na podstawie jednego e-AD, w ewidencji składu podatkowego, w którym dokonuje się wyłącznie przeładunku transportowanych wyrobów akcyzowych, nie ma konieczności wykazywania ilości wyrobów akcyzowych po uprzednim ustaleniu (przeliczeniu czy zmierzeniu) ich rzeczywistej ilości. W związku z powyższym w § 1 pkt 1 projektu rozporządzenia (dot. § 2 ust. 5 rozporządzenia) zaproponowano zmianę wprowadzającą ułatwienie dla podmiotów polegające na możliwości wpisania w ewidencji ilości przeładowywanych w składzie podatkowym wyrobów akcyzowych odpowiednio na podstawie e-AD, dokumentu zastępującego e-AD - jeżeli system jest niedostępny, dokumentu handlowego, na podstawie którego wyroby akcyzowe zostały wprowadzone do składu podatkowego, w przypadku wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy, objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa. Jeśli jednak zostały zastosowane zamknięcia urzędowe, o których mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zamknięć urzędowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1), ilość wskazana w ww. dokumentach może stanowić podstawę wpisów, jeśli przed przeładunkiem nie doszło do uszkodzenia, usunięcia lub zniszczenia tych zamknięć, z wyłączeniem przypadków ich usunięcia lub zniszczenia przez naczelnika urzędu celno-skarbowego lub za jego zgodą. W każdym więc przypadku, w którym zamknięcia urzędowe zostały uszkodzone, usunięte albo zdjęte, z wyjątkiem sytuacji gdy usunięcie lub zniszczenie zostanie dokonane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego lub za jego zgodą, zostanie określona rzeczywista ilość przeładowywanych wyrobów akcyzowych. W pozostałych przypadkach ilość ta będzie określana na podstawie ww. dokumentów, chyba że podmiot stwierdzi potrzebę ich przeliczenia czy zmierzenia. Projekt rozporządzenia w § 1 pkt 2 (dot. § 46 ust. 4 rozporządzenia) zawiera zmianę, która ma na celu zapewnienie możliwości prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji do dnia 31 stycznia 2024 r. zgodnie z przepisami dotychczasowymi. Obowiązujący przepis (§ 46 ust. 4 rozporządzenia) umożliwia prowadzenie ewidencji i innych dokumentacji w dotychczasowy sposób do dnia 31 grudnia 2022 r.

Stan: 10.11.2022 – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 31 grudnia 2022 r., z wyjątkami.

Link

Podatki dochodowe

Projekty

Ze względu na zmianę wytycznych do wydania rozporządzenia w delegacji ustawowej z art. 27c ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, polegającą na zastąpieniu w tych wytycznych od 1 stycznia 2023 r. pojęcia 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pojęciem 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, niezbędne stało się wydanie nowego rozporządzenia. Ponadto, w kilku przepisach nowego rozporządzenia wyrazy „1%” występujące w obowiązującym rozporządzeniu zostają zastąpione wyrazami „1,5%”. Zmiana przewidziana przedmiotowym rozporządzeniem ma zatem wyłącznie charakter legislacyjny, związany ze zmianą treści delegacji ustawowej oraz dostosowujący jego treść do treści ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Do 30 kwietnia 2023 r. materiały promocyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 projektu rozporządzenia, będą mogły zostać sfinansowane/współfinansowane ze środków pochodzących z 1% podatku PIT, gdyż do tego momentu organizacje pożytku publicznego nie będą jeszcze dysponowały środkami finansowymi uzyskanymi z instytucji 1,5% podatku PIT. W związku z tym w § 5 przedmiotowego projektu rozporządzenia zawarto przepis przejściowy, na podstawie którego, w ramach promocji polegającej na zachęcaniu do przekazania 1,5% podatku, będzie tymczasowo przekazywana informacja o sfinansowaniu/ współfinansowaniu materiałów promocyjnych z 1% podatku.

Stan: 16.11.2022 – projekt znajduje się na etapie uzgodnień.

Przewiduje się, że wykonanie przepisów rozporządzenia nastąpi z dniem wejścia w życie rozporządzenia.

Link

Pozostałe

Projekty

Dyrektywa 2021/2101 nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe (jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne, o odpowiednio skonsolidowanych przychodach - dla jednostek dominujących najwyższego szczebla - i przychodach - dla jednostek samodzielnych, przekraczających w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln EUR) z siedzibą w UE jak i przedsiębiorstwa wielonarodowe spoza UE prowadzące działalność gospodarczą w UE za pośrednictwem oddziału lub spółki zależnej, obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje („sprawozdanie o podatku dochodowym”). W wyniku przyjętego pakietu Komisji o przeciwdziałaniu unikania opodatkowania i wdrożonej na jego podstawie do krajowego porządku prawnego ustawy o wymianie informacji, już aktualnie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe mają obowiązek przedstawiania organom podatkowym informacji na temat zapłaconego podatku dochodowego oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na kraje. Proponowane zmiany ustawy o rachunkowości, wdrażające dyrektywę 2021/2101, uzupełniają ww. wymóg nałożony na powyższe jednostki objęte obowiązkiem raportowania danych do organów podatkowych, wprowadzając obowiązek publicznego ujawniania sprawozdania o podatku dochodowym w podziale na kraje. Dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych (tzw. „rajów podatkowych”). W odniesieniu do pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej. Udostępnianie publicznie informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wygenerowany zysk, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej. Sprawozdawczość w podziale na kraje może wzmocnić zaufanie publiczne i zwiększyć społeczną odpowiedzialność przedsiębiorstw przez przyczynianie się – poprzez płacenie podatków – do dobrobytu w kraju, w którym prowadzona jest działalność. Może ona również wspierać świadomą debatę na temat potencjalnych braków w systemach podatkowych. Sprawozdawczość podatkowa w podziale na kraje, obejmująca publikowanie określonego zestawu danych przez duże przedsiębiorstwa wielonarodowe, daje ogółowi społeczeństwa ogólny przegląd podatków płaconych przez przedsiębiorstwa wielonarodowe od ich dochodu. Wdrożenie proponowanych zmian doprowadzi do większej przejrzystości publicznej, w szczególności geograficznego powiązania miejsca płacenia podatku od osób prawnych z miejscem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, propagowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w celu przyczynienia się do dobrobytu dzięki płaceniu podatków w miejscu osiągania przychodów oraz większej przejrzystości w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. Należy ponadto wskazać, że niektóre przepisy dotyczące sprawozdawczości podatkowej w podziale na kraje istnieją już w UE i zostały wdrożone do krajowego porządku prawnego: sprawozdawczość podatkowa w podziale na kraje dla sektora bankowego (dyrektywa 2013/36/UE wdrożona ustawą Prawo bankowe) oraz dla przedsiębiorstw z branży wydobywczej i przedsiębiorstw prowadzących wyręb lasów pierwotnych (dyrektywa 2013/34/UE wdrożona ustawą o rachunkowości).

Stan: 18.11.2022 – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Państwa członkowskie zobowiązane są do transpozycji postanowień dyrektywy do dnia 22 czerwca 2023 r. Wdrażane przepisy będą miały zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań o podatku dochodowym sporządzanych za rok obrotowy rozpoczynający się w dniu 22 czerwca 2024 r. lub po tym dniu. W zakresie zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, o której mowa w art. 2 projektu ustawy, biegły rewident będzie miał obowiązek wypowiedzieć się na temat tego czy jednostka miała obowiązek sporządzić sprawozdanie o podatku dochodowym i czy go dopełniła począwszy od sprawozdania z badania za rok obrotowy rozpoczynający się 22 czerwca 2025 lub po tym dniu.

Link

Proponowane rozwiązania:

W zakresie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych:

 1. Zmiana brzmienia art. 5 ust. 7 przez odwołanie się w miejsce uchylonego art 138 ust. 1 pkt 2 i 2a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe do art. 138 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy – Prawo bankowe, który jest tożsamy z uchylonym art. 138 ust. 1 pkt 2 i 2a tej ustawy.

 2.  Zmiana brzmienia art. 5 ust. 9 UPNIF przez rozszerzenie możliwości obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych o wartość aktywów w postaci obligacji ustawowo objętych gwarancją Skarbu Państwa. Wskazana zmiana ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów finansowania emisji obligacji ustawowo gwarantowanych przez Skarb Państwa, tj. emisji obligacji na rzecz – utworzonych, powierzonych lub przekazanych, w szczególności Bankowi Gospodarstwa Krajowego lub Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A – programów rządowych będących przedsięwzięciami o szczególnym znaczeniu dla Państwa.

 3. Dodanie w art. 5 regulacji umożliwiającej obniżenie podstawy opodatkowania o wartość aktywów wynikających z transakcji odkupu, o której mowa w art. 3 pkt 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2365 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie przejrzystości transakcji finansowanych z użyciem papierów wartościowych i ponownego wykorzystania oraz zmiany rozporządzenia (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 337 z 23.12.2015, str. 1, z późn. zm.), których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe w rozumieniu art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zaprezentowane w bilansie sporządzanym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz,.217, z późn. zm.) lub standardami rachunkowości stosowanymi przez podatnika na podstawie art. 2 ust. 3 tej ustawy.Jednocześnie w przypadku transakcji, których stroną jest podmiot inny niż Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski lub Bankowy Fundusz Gwarancyjny wyłączenie tych aktywów będzie możliwe jedynie w przypadku gdy:

  - transakcja została zawarta na rynku regulowanym albo w alternatywnym systemie obrotu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 1500, z późn. zm.) oraz

  - transakcja podlega rozliczeniu przez CCP w rozumieniu art. 3 pkt 49 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

  Zmiana ma przede wszystkim na celu rozwinięcie rynku repo skarbowych papierów wartościowych, usprawniając działanie rynku wtórnego. Dodatkowo powinna ona mieć również pozytywny wpływ na rynek pierwotny, tj. sprzedaż obligacji skarbowych na przetargach, przyczyniając się tym samym do stabilizacji popytu na skarbowe papiery wartościowe oraz do poprawy ich wyceny, a dzięki temu potencjalnie do ograniczenia wydatków budżetu państwa na obsługę długu Skarbu Państwa oraz zwiększenia efektywności procesu finansowania potrzeb pożyczkowych. Ponadto rozwinięcie transparentnego rynku repo, obejmującego stawki transakcyjne dla różnych terminów przyczyni się do zwiększenia możliwości w zakresie tworzenia obiektywnego, rynkowego wskaźnika stopy repo. Brak takiego wyłączenia oraz sposób rozliczenia podatku prowadzi do tego, że banki zawierają głównie transakcje buy/sell-back lub też repo, które zamykają się w ramach jednego miesiąca, co hamuje rozwój rynku kapitałowego, którego miarą jest m.in. rynek repo. W założeniu wyłączenie z opodatkowania może pomóc w rozwoju rynku finansowego w Polsce przez zwiększenie liczby i wolumenu zawieranych na nim transakcji, co ma znaczenie w przypadku tworzenia wskaźników referencyjnych.

W zakresie stabilizującej reguły wydatkowej

Nadanie nowego brzmienia art. 4a ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. poz. 1747, z późn. zm.) przez określenie, że w roku 2022 w wydatkach objętych limitem wydatków ustalonym w art. 1 ust. 4 ustawy budżetowej na rok 2022 z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 270) nie uwzględnia się skutków finansowych wynikających z dodatkowych działań nakierowanych na: wsparcie podmiotów dotkniętych kryzysem energetycznym lub zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, wsparcie świadczeniobiorców, w szczególności emerytów i rencistów, w związku ze wzrostem średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz finansowanie sił zbrojnych. Do sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022 zostanie dołączona informacja o sumie ww. skutków finansowych obliczonej na podstawie danych przekazanych w celu sporządzenia sprawozdania z wykonania ustawy budżetowej na rok 2022. Powyższe umożliwi nieuwzględnianie w wydatkach objętych limitem wydatków środków finansowych przeznaczonych na cele określone w projektowanych regulacjach. Implementacja przedmiotowych przepisów pozwoli na prowadzenie w roku 2022 polityki gospodarczej zgodnej z zaleceniami Rady Unii Europejskiej w sprawie krajowego programu reform Polski na 2022 r., zawierającymi opinię Rady na temat przedstawionego przez Polskę programu konwergencji na 2022 r. Rada zaleca zachowanie elastyczności pozwalającej na dostosowanie polityki fiskalnej do szybko zmieniających się okoliczności, w szczególności w celu wsparcia gospodarstw domowych i przedsiębiorstw narażonych na podwyżki cen energii oraz zmniejszania wpływu wojny w Ukrainie.

Stan: 17.11.2022 – ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem art. 2 ustawy, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Link

Przepisy ustanawiające scentralizowane automatyczne mechanizmy, które umożliwiają terminową identyfikację dowolnej osoby fizycznej lub prawnej posiadającej lub kontrolującej rachunki płatnicze oraz rachunki bankowe identyfikowane za pomocą IBAN, a także przepisy regulujące funkcjonowanie takiego mechanizmu, zostały przewidziane w ustawie z dnia … o Systemie Informacji Finansowej. Celem projektowanego aktu jest określenie minimalnych wymogów technicznych, których spełnienie będzie niezbędne do prowadzenia elektronicznej wymiany danych pomiędzy organem właściwym w sprawie Systemu Informacji Finansowej a podmiotami uprawnionymi, w tym w szczególności określenie sposobu udostępniania informacji o rachunku podmiotom uprawnionym, format danych przekazywanych podmiotom uprawnionym, format unikalnego identyfikatora dostępu.

Stan: 16.11.2022 – po I czytaniu w Sejmie.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Zgodnie z art. 35b ust. 6 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 813, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o KAS”, dodanym ustawą z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową (Dz. U. poz. 1301), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia:

 1. szczegółowy zakres danych przekazywanych we wniosku o udostępnienie konta w e-Urzędzie Skarbowym,
 2. sposób i tryb składania wniosku o udostępnienie konta w e-Urzędzie Skarbowym oraz organ właściwy do rozpatrzenia tego wniosku,
 3. warunki korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym sposób uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta w e-Urzędzie Skarbowym,
 4. zakres korzystania z e-Urzędu Skarbowego, w tym rodzaje kont, o których mowa w art. 35b ust. 2 pkt 3 ustawy o KAS, i uprawnienia użytkownika konta w e-Urzędzie Skarbowym,
 5. rodzaje spraw, które są załatwiane w e-Urzędzie Skarbowym

- mając na względzie sprawną obsługę wniosków, potrzebę upowszechniania elektronicznej formy kontaktów z organami Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności przekazywanych danych oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem.

Projekt rozporządzenia jest związany z rozwijanym w resorcie finansów rozwiązaniem informatycznym – e-Urząd Skarbowy.

Projekt ten ma zastąpić obecnie obwiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie korzystania z e-Urzędu Skarbowego (Dz. U. poz. 1426). Potrzeba wydania nowego rozporządzenia jest związana z uruchomieniem w e-Urzędzie Skarbowym, obok konta osoby fizycznej, również konta komornika (§ 2 ust. 1 projektu). W projekcie rozporządzenia nie wprowadzono zmian merytorycznych w odniesieniu do zasad korzystania z konta osoby fizycznej. Ewentualne zmiany przepisów są wyłącznie konsekwencją uruchomienia w e-Urzędzie Skarbowym konta komornika.

W związku z uruchomieniem konta komornika w projekcie określono zakres korzystania z tego konta w e-Urzędzie Skarbowym. W tym celu w projekcie określono cechy takiego konta. Przede wszystkim konto komornika jest związane z uruchomieniem oprogramowania interfejsowego umożliwiającego komunikację pomiędzy systemami teleinformatycznymi. Wszystkie czynności po stronie komorników sądowych nie będą jednak wykonywane bezpośrednio na koncie w e-Urzędzie skarbowym, gdyż konto to nie będzie miało w e-Urzędzie Skarbowym postaci zwizualizowanej (§ 2 ust. 2 projektu). Wizualizacja ta będzie miała miejsce po stronie systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez użytkowników konta komornika. Konto komornika będzie wykorzystywane przez użytkowników tego konta do wysyłania do organów KAS i odbierania od tych organów pism w sprawach pozostających we właściwości komornika sądowego. Co istotne krąg osób uprawnionych do działania na tym koncie obejmuje nie tylko komornika i jego zastępcę, ale również asesora komorniczego i aplikanta komorniczego zatrudnionych w kancelarii obsługującej tego komornika (§ 2 ust. 3 projektu).

Zgodnie z art. 35b ust. 4 ustawy o KAS warunkiem dostępu do konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym jest uwierzytelnienie się przez użytkownika tego konta. Projektowane rozporządzenie określa sposoby uwierzytelniania w e-Urzędzie Skarbowym użytkowników konta mogą być tylko osoby fizyczne. Korzystanie z e-Urzędu Skarbowego przez użytkownika konta osoby fizycznej wymaga uwierzytelnienia:

 1. przez podanie danych autoryzujących – w przypadku usługi Twój e-PIT, albo
 2. przy użyciu Węzła Krajowego, albo
 3. przy użyciu aplikacji mobilnej mObywatel.

Uwierzytelnienie użytkowników konta osoby fizycznej i konta komornika następuje przy pomocy Węzła Krajowego i aplikacji mObywatel. Ze względu na ograniczony krąg podmiotów uprawnionych do działania na koncie komornika dodatkowym (obok uwierzytelnienia) warunkiem dostępu do tego konta przez uwierzytelnione osoby fizyczne, jest autoryzacja tych osób przy pomocy dodatkowych danych zawartych w listach i wykazach (komornik ID) prowadzonych przez Krajową Radę Komornicza i udostępnianych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 221 ust. 2b ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2224). Dopiero ustalenie, że uwierzytelniona przy pomocy Węzła Krajowego lub aplikacji mObywatel osoba fizyczna jest przypisana do określonej kancelarii i pełni w niej funkcję komornika, zastępy komornika, asesora lub aplikanta komorniczego, umożliwi tej osobie dokonywanie określonych czynności na koncie komornika.

Użytkownik konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym jest uprawniony do (§ 4 ust. 1 projektu):

 1. korzystania z usługi Twój e-PIT, przy czym użytkownik zalogowany przy pomocy danych autoryzujących może korzystać wyłącznie z tej usługi (w wyłączeniem wymienionych niżej);
 2. wyrażenia i cofania zgody na doręczanie pism na konto osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym;
 3. odbierania pism doręczanych przez organy KAS na konto osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym;
 4. wnoszenia pism za pośrednictwem konta osoby fizycznej w e-Urzędzie Skarbowym, przy czym wykluczono możliwość dołączania deklaracji jako załącznika do pisma ogólnego, gdyż rozwiązanie takie skutkowałoby brakiem możliwości obsługi i potwierdzania ich otrzymania przez organy KAS;
 5. przeglądania danych objętych tajemnicą skarbową w zakresie w jakim zgodnie z odrębnymi przepisami dane te mogą udostępnione być temu użytkownikowi;
 6. dokonywania płatności online z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych.

Uwierzytelniony i poprawnie zweryfikowany pod kątem pełnionej roli w kancelarii komorniczej (autoryzacja) użytkownik konta komornika będzie uprawniony do wysyłania i odbierania pism w sprawach pozostających we właściwości komornika sądowego za pośrednictwem konta komornika w e-Urzędzie Skarbowym oraz odbierania powiadomień generowanych automatycznie w e-Urzędzie Skarbowym (§ 4 ust. 2 projektu).

Przepis art. 35c ust. 1 ustawy zmieniającej przewiduje możliwość załatwiania spraw w e-Urzędzie Skarbowym przy pomocy pism generowanych automatycznie. W przypadku uruchomienia tego rodzaju usługi polegającej na automatycznym załatwianiu sprawy w e-Urzędzie Skarbowym minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w rozporządzeniu rodzaje tych spraw.

W e-Urzędzie Skarbowym są obecnie załatwiane automatycznie zaświadczenia o wysokości dochodu osoby fizycznej (ZAS-DF i ZAS-DFU) oraz zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (ZAS-W), o którym mowa w art. 306e § 1 i art. 306i § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, z późn. zm.). Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia w systemie e-Urząd Skarbowy będzie możliwy również za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy, o którym mowa w dziale III ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2022 r. poz. 541).

Obecnie trwają prace nad uruchomieniem w e-Urzędzie Skarbowym usługi polegającej na udostępnianiu komornikom sądowym generowanych automatycznie informacji objętych tajemnicą skarbową za pośrednictwem konta komornika w e-Urzędzie Skarbowym (§ 5 pkt 2 projektu). Informacje te udostępnianie są na podstawie art. 299 § § 3 pkt 8 i § 4 pkt 2 Ordynacji podatkowej oraz art. 15 ust. 2 pkt 1c ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Planowane jest uruchomienie tej usługi z dniem 1 grudnia br. Data ta zostanie podana do wiadomości na podstawie obwieszczenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy zmieniającej.

Projekt rozporządzenia stanowi częściową realizację delegacji ustawowej zawartej w art. 35b ust. 6 ustawy o KAS. Wynika to z tego, że część funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego i usług udostępnianych na tym portalu będzie wdrażanych i udostępnianych użytkownikom, zgodnie z przepisami ustawy zmieniającej, w późniejszym terminie. Dlatego też rozporządzenie nie określa szczegółowego zakresu danych przekazywanych we wniosku o udostępnienie konta w e-Urzędzie Skarbowym oraz sposobu i trybu składania tego wniosku (zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy zmieniającej przepisy ustawy o KAS w zakresie w jakim odnoszą się do kont jednostek organizacyjnych, w tym przepisy delegacji ustawowych, stosuje się od dnia określonego w obwieszczeniu wydanym na podstawie art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy zmieniającej, tj. w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

W przypadku przygotowania w e-Urzędzie Skarbowym funkcjonalności dotyczącej konta jednostek organizacyjnych projektowane obecnie rozporządzenie zostanie zastąpione nowym rozporządzeniem wykonującym w całości delegację ustawową, a więc również w zakresie art. 35b ust. 6 pkt 1 i 2 ustawy o KAS.

Stan: 14.11.2022 – projekt znajduje się na etapie uzgodnień.

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 grudnia 2022 r.

Link

Przepis § 1 rozporządzenia upoważnia naczelników urzędów celno-skarbowych do:

 • dokonywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego i uzupełniania informacji (art. 119zm Ordynacji podatkowej),
 • dokonywania analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi (art. 119zn § 1 Ordynacji podatkowej),
 • żądania przekazania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową dodatkowych informacji, zestawień lub adresów IP, o których mowa w art. 119zs § 1 Ordynacji podatkowej,
 • przekazywania bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym żądań blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, ograniczenia zakresu tej blokady i jej uchylenia (art. 119zv § 1 i 7 Ordynacji podatkowej) oraz do wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zv Ordynacji podatkowej, związanych z tymi żądaniami,
 • wydawania postanowień o przedłużeniu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, zmianie zakresu tej blokady i jej uchyleniu (art. 119zw § 1 i 5 Ordynacji podatkowej) oraz do wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, określonych w art. 119zw Ordynacji podatkowej, związanych z tymi postanowieniami.

Przepis § 1 pkt 2 rozporządzenia upoważnia dyrektorów izb administracji skarbowej będących organami wyższego stopnia w stosunku do naczelników urzędów celno-skarbowych, o których mowa w § 1 pkt 1 projektu, do:

a) wydawania postanowień, o których mowa w art. 119zy, art. 119zz i art. 119zza Ordynacji podatkowej, rozpatrywania zażaleń na te postanowienia oraz wykonywania innych czynności Szefa Krajowej Administracji Skarbowej związanych z tymi postanowieniami,

b) rozpatrywania zażaleń na postanowienia, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. e projektowanego rozporządzenia.

Organy Krajowej Administracji Skarbowej (5 naczelników urzędów celno-skarbowych oraz 5 dyrektorów izb skarbowych) określi załącznik do rozporządzenia (art. 2 rozporządzenia).

Upoważnienie wymienionych organów Krajowej Administracji Skarbowej do dokonywania analizy ryzyka i żądania od banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych informacji w trybie art. 119zs Ordynacji podatkowej usprawnia proces dokonywania blokad rachunku podmiotu kwalifikowanego. Procesy te są ze sobą nierozerwalnie związane i upoważnienie jednego organu do wykonywania tych czynności usprawni działanie administracji skarbowej w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.

Stan: 14.11.2022 – projekt znajduje się na etapie uzgodnień.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

Document

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Pobierz PDF

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zapisz się

Webinar: Zmiany i trendy w podatku VAT na 2023 rok

Cykl: Zamknięcie roku i podatkowe wyzwania na 2023

Bezpłatne seminarium on-line:
30 listopada 2022 r., godz. 10:00 - 11:30

Zarejestruj się

Webinar: Deklaracja na podatek od nieruchomości w 2022 r.

Panel dyskusyjny on-line: Ceny transferowe w dobie wojny i kryzysu 

Jak przygotować się do kontroli w gwałtownie zmieniającej się
rzeczywistości ekonomicznej? 

Bezpłatne wydarzenie on-line:
2 grudnia 2022 r., 13:00-13:45 

Zarejestruj się

 

Webinar: Korekta Polskiego Ładu – zmiany podatkowe w obszarze CIT i cen transferowych (TP)

Webinar: ESG - Perspektywa podatkowa

Dowiedz się, jaką rolę w osiąganiu celów ESG odgrywają podatki

Bezpłatne seminarium on-line:
14 grudnia 2022 r., godz. 10:00-11:00

Zarejestruj się

 

 

Webinar: Podatek od nieruchomości – przygotuj się na kontrolę!

Na co szczególnie zwracają uwagę kontrolujący rozliczenia w RET?

Bezpłatne seminarium on-line:
19 grudnia 2022 r., godz. 11:00 - 12:00

Zarejestruj się

 

 

Czy ta strona była pomocna?