przegląd zmian w prawie podatkowym

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 30 stycznia 2018 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Weszły w życie

1.   Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

Weszła w życie 13 stycznia 2018 r.

Ustawa wprowadziła nowe unormowania w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w tym ograniczeniu luki w podatku VAT, poprzez m.in. zwiększenie zadań i uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej.

Wprowadziła system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców, przez co wzmacnia bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym. W zamyśle ustawodawcy ma się to przełożyć na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników, poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

Założenia nowych przepisów to przede wszystkim:

1) dokonywanie przez Szefa KAS analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze oraz przestępstw z nimi związanych;

2) automatyczne ustalanie w STIR (czyli systemie teleinformatycznym izby rozliczeniowej), na podstawie danych z banków oraz danych publicznie dostępnych, wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych;

3) nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania do STIR danych, o których mowa w pkt 1, w tym stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

4) zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP KEP danych z KRS i CEIDG w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

5) przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi KAS, a także bankom i SKOKom w celu realizacji określonych obowiązków m.in. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6) uprawnienie Szefa KAS do uzyskania w trybie wnioskowym, za pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji od banków i SKOKów związanych z wykonywaną analizą ryzyka;

7) określenie:

a)  zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOKi w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka,

b)  zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOKi oraz izbę rozliczeniową,

c)  zasad blokady rachunku przedsiębiorcy przez Szefa KAS m. in w związku z wynikiem analizy ryzyka,

d)  terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.

8)  prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Co do zasady ustawa weszła w życie z dniem 13 stycznia 2018r., z wyjątkiem art. 13 pkt 18-20, które wejdą w życie 30 marca 2018 r.; art. 1, art. 2, art. 4 pkt 3 w zakresie przepisów art. 119zg pkt 2, art. 119zv?119zze i art. 119zzh § 2 oraz pkt 9 w zakresie art. 305q, art. 5 pkt 1, art. 7, art. 11 pkt 3, art. 12 oraz art. 24 ust. 2 pkt 2, które wejdą w życie 30 kwietnia 2018 r.

Link

2.   Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Weszła w życie 19 stycznia 2018 r.

Ustawa zmieniła przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w na celu likwidacji uchybienia stwierdzonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej. W wyroku tym TSUE orzekł, że stosując obniżoną stawkę podatku od wartości dodanej do dostaw:

  • sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub które nie są zwykle przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także
  • produktów, które nie są produktami farmaceutycznymi zwykle stosowanymi dla ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom oraz do celów medycznych i weterynaryjnych lub produktami używanymi do celów antykoncepcyjnych oraz higieny osobistej,

wymienionych w pozycjach 82, 92 i 103 w załączniku nr 3 do ustawy o VAT, Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96–98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Polska była zobowiązana do zastosowania się do ww. wyroku.

Link

3.   Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Art. 7 i 8 weszły w życie 25 stycznia 2018 r.

Natomiast co do zasady ustawa wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

Niniejsza ustawa wprowadzi nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Szerzej w tym kontekście omówiona została w rubryce wejdzie w życie.

W tym miejscu należy jednak wskazać, że z uwagi na konieczność dostosowania się banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do obowiązków wynikających z projektowanej ustawy, artykuły 7 i 8 weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 25 stycznia. Pierwszy przepis reguluje kwestię obowiązku dla banku otwarcia rachunku VAT w przypadku rachunku rozliczeniowego otwartego i prowadzonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zaś drugi obowiązku dla kas otwarcia rachunku VAT dla członka kasy, dla którego kasa otworzyła przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy i prowadzi imienny rachunek członka kasy w związku z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

Link

Wejdzie w życie

1.   Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Wejdzie w życie 1 lipca 2018 r.

Celem ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług. Niniejszy ustawa wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. Uchwalone rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ustawa wprowadza system zachęt, który mają skłaniać przedsiębiorców do korzystania z mechanizmu podzielonej płatności, zwłaszcza w tych przypadkach, w których przedsiębiorca może mieć wątpliwości co do uczciwości swojego kontrahenta (owe zachęty to m.in. przyspieszony do 25 dni zwrot VAT, brak stosowania sankcji w VAT, zwolnienie z odpowiedzialności solidarnej). Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że będzie można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura będzie uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca zdecyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Link

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy z dnia 28 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Projektowana regulacja zakłada publikowanie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych wykazu podatników VAT czynnych, który będzie aktualizowany na bieżąco, tj. w każdy dzień roboczy, raz na dobę.

Projektowany wykaz umożliwi dostęp również do innych informacji, takich jak: imiona i nazwiska w przypadku osób fizycznych oraz pełnej nazwy w przypadku podatników niebędących osobami fizycznymi, adresu miejsca prowadzenia działalności gospodarczej bądź adresu głównego miejsca wykonywania działalności, jeśli działalność gospodarcza jest prowadzona w kilku miejscach lub na terenie całego kraju - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną, adresu siedziby w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną, numerów rachunków rozliczeniowych podatnika, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo bankowe lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub w zgłoszeniu aktualizacyjnym, które służą prowadzonej działalności gospodarczej, daty: 

rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego oraz podstawę prawną wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Stan: 22.11.2017 r. – projekt ustawy jest na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Link

2.   Rządowy projekt ustawy z dnia 18 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach

Projekt ustawy wprowadza rozwiązania pozwalające na stosowanie do ewidencji obrotu i kwot podatku należnego ze sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, kas rejestrujących przesyłających informacje do centralnego systemu informatycznego prowadzonego przez Szefa Krajowej

Administracji Skarbowej (w skrócie Szef KAS), zwanego dalej „Centralnym Repozytorium Kas”.

Nowe kasy rejestrujące będą miały wbudowaną funkcjonalność, która umożliwi zautomatyzowane i bezpośrednie przesyłanie informacji z kasy rejestrującej do Centralnego Repozytorium Kas. Przesyłane będą informacje o każdej transakcji zaewidencjonowanej na kasie rejestrującej, ze szczegółami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy.

Stan: 24.01.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie Komitetu Rady Ministrów do Spraw Cyfryzacji.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

3.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty podatku naliczonego jednostce dokonującej nabycia (importu) towarów lub usług

Projekt rozporządzenia wprowadza odpowiednie rozwiązania prawne wynikające ze związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową w sprawie siedziby między Rzecząpospolitą Polską a Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisaną dnia 9 marca 2017 r. Projekt wprowadza możliwość dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług (VAT) personelowi Agencji Frontex, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu nabycia do celów prywatnych towarów na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

Projektowane zapisy dotyczące zasad zwrotu podatku VAT dla celów prywatnych personelu Agencji Frontex zbliżone są do rozwiązań dotyczących zwrotów podatku VAT dla personelu organizacji międzynarodowych, z uwzględnieniem specyfiki zwrotu podatku VAT dla instytucji i organów Unii Europejskiej, z których obecnie korzysta Agencja Frontex.

Stan: 19.12.2017 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania.

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

Warsztaty:

Automatyzacja rozliczeń VAT w systemie taxCube™

Dowiedz się więcej

Akcyza i cło

Wejdą w życie

1.   Ustawa z dnia 12 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Wejdzie w życie 1 lutego 2018 r.

Ustawa przewiduje wprowadzenie w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.) regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Z dniem wejścia ustawy w życie płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których miałyby zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany. Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inna niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe. W odniesieniu do wyrobów nowatorskich ustawa przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Link

2.   Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego

Wejdzie w życie 1 lutego 2018 r.

Rozporządzenie zmieni obowiązujące brzmienie załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Zmiana ma charakter techniczny.

Link

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy z dnia 5 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) wprowadzono jeden z elementów systemu monitorowania drogowego przewozu towarów. Pierwotnym założeniem projektodawcy było stworzenie systemu składającego się z dwóch elementów, tj. rejestru, (który wszedł w życie 18 kwietnia 2017 r.) oraz geolokalizacji. W związku z powyższym podjąć należało prace nad jego uzupełnieniem o przesyłanie danych geolokalizacyjnych. W toku tych prac zgłoszono uwagi co do konieczności objęcia systemem monitorowania także przewozów towarów realizowanych koleją. W trakcie prac i konsultacji społecznych zgłoszono uwagi w zakresie rozważenia wprowadzenia rozwiązań, które wpłyną bezpośrednio na zmniejszenie obciążeń administracyjnych po stronie przedsiębiorców. W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych” zasadnym jest, jak wskazują projektodawcy, wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją. Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w latach 2016 i 2017, można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368 mln litrów do 652 mln litrów.

Wobec powyższego, projekt dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem - wprowadzenia systemu monitorowania przewozu towarów realizowanych koleją, odstąpienia od grupowania towarów zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług, pozostając przy określaniu rodzaju towarów w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN). Ponadto zakłada rozszerzenie katalogu podmiotów niepodlegających systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów o dysponentów lotniczych zespołów ratownictwa medycznego; wprowadzenia rozwiązania, na podstawie którego możliwe będzie wezwanie przewoźnika ujawnionego w rejestrze do przedstawienia środka transportu wraz z towarem we wskazanym miejscu, w określonym czasie celem przeprowadzenia kontroli.

Stan: 9.01.2017 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Ustawa miałaby wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 21 lit. c, który ma wejść w życie z dniem 1 czerwca 2018 r.

Link

2.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 15 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Zmiana rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz. U. poz. 430 i 1440) ma na celu wprowadzenie zwolnienia od akcyzy w wysokości 50% kwoty akcyzy stawki bazowej dla wszystkich podatników produkujących piwo, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hl piwa. Celem tej zmiany jest ujednolicenie systemu zwolnień od akcyzy dla „małych browarów”, gdy w roku kalendarzowym poprzedzającym rok podatkowy sprzedali do 200 tys. hl piwa.

Autorzy wskazują, że zaproponowane rozwiązanie powinno przyczynić się do rozwoju tej gałęzi branży piwowarskiej. Zakłada się ponadto, iż będzie asumptem do szerszego wejścia na rynek małych firm rodzinnych o specyficznej produkcji oraz browarów rzemieślniczych poprzez zwiększenie konkurencyjności na rynku wobec dużych koncernów piwowarskich.

Stan: 28.11.2017 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych.

Wstępny projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Link

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy – nowelizacja na etapie prac w Sejmie

Czytaj Newsletter

Podatki dochodowe

Projekty

1.   Rządowy projekt ustawy z 9 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projektowana zmiana ma na celu przede wszystkim złagodzenie rozwiązania przyjętego w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w odniesieniu do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku lub darowizny. W przypadku nabycia w drodze spadku stanowi powrót do zasad obowiązujących przed dniem wejścia w życie tej nowelizacji. W konsekwencji, w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze spadku, w projekcie ustawy proponuje się umożliwić spadkobiercom ponowne określenie wartości początkowej nabytych w ten sposób środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zezwalając na ich ponowną amortyzację. Natomiast w przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w drodze darowizny, projekt wprowadza zasadę kontynuacji przez obdarowanego odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez darczyńcę od danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Oznacza to, że obdarowany nie zostanie pozbawiony możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od takich składników majątku, lecz przyjmie je w wartości uprzednio określonej przez darczyńcę.

Zmiana zawarta w projekcie ma również na celu zapewnienie równego traktowania uczestników gier na automatach, gier w karty, gier w kości i gier cylindrycznych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) od wygranych uzyskanych w tych grach w sposób odmienny niż to zostało uregulowane w dotychczas obowiązujących przepisach oraz w ww. ustawie z 27 października 2017 r.

Ponadto istnieje potrzeba wprowadzenia zwolnienia od podatku dochodowego przychodów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej od Policji przez osoby przez nią chronione na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym oraz ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka oraz świadczeń o podobnym charakterze wypłacone w związku z ujawnieniem wobec organu powołanego do ścigania przestępstw informacji dotyczących osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotnych okoliczności jego popełnienia.

Stan: 26.01.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie Rady Ministrów.

Autorzy projektu zakładają wejście przepisów w życie z dniem 1 marca 2018 r.

Link

2.   Poselski projekt ustawy z 21 grudnia 2017 r.  o pomocy państwa dla seniorów, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy, zgodnie z uzasadnieniem - likwidacji obciążenia emerytów i rencistów podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających emeryturę lub rentę.

Projektodawcy wskazują, że co prawda skutkiem wejścia ustawy w życie byłoby zmniejszenie wpływów do budżetu państwa w sposób bezpośredni, z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składki zdrowotnej, jednak wzrost dochodów osób pobierających emerytury i renty zwiększyłby wpływy z tytułu podatków od towarów i usług.

Stan: 11.01.2018 r. – projekt skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Wejście ustawy w życie przewidziane jest na 30 dni po dniu ogłoszenia.

Link

Webcast:

Zmiany w CIT 2018 r.

Podatek dochodowy od osób prawnych - zmiany od 1 stycznia 2018 r.

Odsłuchaj nagranie archiwalne

Pozostałe

Projekty

1.   Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. - przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej

W związku z uchyleniem Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz uchwaleniem i wejściem w życie ustawy Prawo przedsiębiorców oraz niektórych innych ustaw w ramach pakietu „Konstytucji Biznesu”, przewidziane jest znowelizowanie wielu przepisów zawartych w licznych ustawach odrębnych, a także ustanowienie obszernych przepisów (regulacji) przejściowych i dostosowujących.

Zmiany w ustawach podatkowych przewidziane są w związku z wprowadzeniem tzw. „działalności nieewidencjonowanej”. Koncepcja ta zakłada, że jeśli działalność wykonywana jest przez osobę fizyczną, która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej, a przychód z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, to działalność taka w ogóle nie jest uznawana za działalność gospodarczą. Z tego względu proponuje się wprowadzenie odpowiednich zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 25), a także skorzystanie z rozwiązań przewidzianych w ustawie o podatku od towarów i usług (art. 94).

Planowane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych rozwiązanie zakłada, że osiągane przychody będą traktowane jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej od chwili złożenia wniosku (lub bezskutecznego upływu terminu na złożenie takiego wniosku). Przychody osiągnięte po przekroczeniu limitu, a jeszcze przed tą datą, będą natomiast nadal zaliczane do przychodów z innych źródeł. We wspomnianym okresie „przejściowym” nie trzeba też będzie prowadzić podatkowej księgi przychodów i rozchodów, o czym przesądza proponowany art. 20 ust. 1bc w zw. z obowiązującym art. 24a ust. 1 i art. 5a pkt 6 przedmiotowej ustawy.

W kontekście ustawy o VAT projektodawcy wskazują, że posługuje się ona własną definicją działalności gospodarczej (w art. 15 ust. 2), obejmującą swym zakresem także działalność, która na gruncie ustawy PP będzie uznawana za działalność nieewidencjonowaną. W konsekwencji, osoba prowadząca tego typu działalność będzie uznawana za podatnika, o ile spełniać będzie warunki określone tą ustawą. Ze względu jednak na przepis art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług, osoba taka będzie zwolniona od podatku VAT. Na mocy art. 109 ust. 1 tejże ustawy będzie natomiast zobowiązana prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży za dany dzień. Należy w tym miejscu zauważyć, że prowadzenie takiej ewidencji nie będzie stanowić szczególnie obciążającego wymogu dla osób prowadzących omawianą działalność, a jednocześnie będzie im gwarantować legalność osiąganych przychodów. Rozwiązanie takie umożliwi ponadto organom państwowym zachowanie wystarczającego nadzoru nad działalnością tego typu.

Stan: 29.01.2018 r. – ustawa została przekazana do Senatu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 marca 2018 r., z wyjątkiem enumeratywnie wymienionych przepisów, które miałyby wejść w życie 31 marca 2018 r.

Link

2.   Rządowy projekt ustawy z 20 października 2017 r. o zasadach wspierania nowych inwestycji

Projektodawcy wskazują w uzasadnieniu projektu na pozytywne doświadczenia związane z funkcjonowaniem SSE, akcentując konieczność utrzymania narzędzia opartego na ulgach podatkowych dla przedsiębiorców deklarujących realizację nowych inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy. Autorzy zwracają uwagę, że z upływem lat nie dostosowano tego instrumentu do zmieniających się potrzeb i wyzwań ekonomicznych. Z tego względu wdrożenie nowej koncepcji wspierania inwestycji w ramach instrumentu zwolnień podatkowych jest w ich ocenie zasadne.

Identyfikując problemy związane z SSE, autorzy projektu planują wprowadzenie m.in. następujących rozwiązań:

  1. Całkowite odejście od ograniczeń terytorialnych przy stosowaniu instrumentu zwolnień podatkowych z zachowaniem zasad dotyczących przeznaczenia terenów.
  2. Wprowadzenie przejrzystej zasady: decyzja o zwolnieniu z podatku dochodowego wydawana na czas określony – standardowo od 10 do 15 lat – im wyższa intensywność pomocy publicznej w regionie dozwolona przez Unię Europejską tym dłuższy okres zwolnienia.
  3. Spółki zarządzające staną się głównym punktem kontaktu w regionie w ramach systemu obsługi inwestora one stop shop oraz regionalnym punktem kontaktu w zakresie pomocy publicznej w obszarze instrumentu zwolnień podatkowych  i dotacji rządowej
  4. Warunki uzyskania zwolnienia z podatku są uzależnione od wielkości przedsiębiorcy określanej zgodnie z definicją Unii Europejskiej oraz od stopy bezrobocia w powiecie właściwym dla lokalizacji inwestycji. Kryteria ilościowe (wymagane nakłady inwestycyjne) zostaną dostosowane do możliwości firm z segmentu MMŚP poprzez odpowiednią redukcję w stosunku do wymagań standardowych obowiązujących dla dużych firm.

Stan: 22.01.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie Komisji Prawniczej.

Zakłada się, że ustawa wejdzie w życie w ciągu 14 dniu od dnia jej opublikowania.

Link

3.   Rządowy projekt ustawy z 27 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych

Projekt ustawy przewiduje ułatwienia w przyjmowaniu oraz obowiązek zapewnienia możliwości płatności bezgotówkowych w instytucjach administracji publicznej za opłaty i podatki. Chodzi tu o możliwość dokonywania zapłaty podatków, opłat, niepodatkowych należnościach budżetowych, opłaty skarbowej oraz opłat w organach podatkowych, o których mowa w przepisach o podatkach i opłatach lokalnych, a także należności w postępowaniu egzekucyjnym. Nowa regulacja nałoży ponadto na określone w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy grupy przedsiębiorców, którzy z racji osiąganego przychodu są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących, obowiązek zapewnienia akceptacji przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej.

Zdaniem autorów projektu zniesienie dodatkowych opłat za dokonywanie płatności podatków w formie bezgotówkowej obniży koszty płatników. Opłacanie podatków w formie bezgotówkowej ułatwi również sytuację dowodową płatników w przypadku kontroli organów podatkowych. Korzystanie z płatności bezgotówkowych ma w zamyśle zwiększyć także ogólne bezpieczeństwo obrotu gospodarczego, dzięki zwiększeniu transparencji transakcji, zmniejszyć możliwości „prania pieniędzy” pochodzących z nielegalnych źródeł, a także poprawić warunki konkurencji pomiędzy podatnikami opłacającymi podatki a „szarą strefą”.

Stan: 21.12.2017 r. – projekt ustawy jest na etapie konsultacji publicznych.

Projekt zakłada wejście większości przepisów w życie w ciągu 30 dni od ogłoszenia

Link

4. Rządowy projekt ustawy z 4 stycznia 2018 r. zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności i ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projekt przewiduje odroczenie o 6 miesięcy terminu wejścia w życie przepisów zmienianej ustawy z 1 stycznia 2018 r. na 1 lipca 2018 r. w zakresie dotyczącym prowadzenia Rejestru Należności Publicznoprawnych. Konsekwencją zmiany terminu wejścia w życie tych przepisów są zmiany przepisów przejściowych.

Zmiana terminu uruchomienia Rejestru została podyktowana koniecznością dokonania kompleksowych zmian w zakresie systemów informatycznych użytkowanych przez naczelników urzędów skarbowych występujących jako wierzyciele, właściwych w zakresie poszczególnych kategorii należności pieniężnych podlegających wprowadzeniu do Rejestru.

Zmiany w zakresie ustaw dotyczących podatków dochodowych są tożsame z przedstawionymi powyżej, w rządowym projekcie ustawy z 9 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Stan: 9.01.2018 r. – projekt ustawy jest na etapie Stałego Komitetu Rady Ministrów.

Link

5.   Rządowy projekt ustawy z 5 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw

Projektowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów ma na celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie.

W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych”, tj. wyrobów wymienionych w ustawie zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją. Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w latach 2016 i 2017 można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368 mln litrów do 652 mln litrów. W ocenie projektodawcy zebrane dotychczas doświadczenia wskazują na potrzebę wprowadzenia kolejnych regulacji dotyczących monitorowania przewozu towarów. W przygotowanym projekcie ustawy w związku z objęciem systemem monitorowania przewozu nie tylko przemieszczania towarów po drogach publicznych zmieniono tytuł ustawy na „ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów”. Dotychczasowemu systemowi monitorowania drogowego nadano nową nazwę „system monitorowania przewozu”, co wymagało zmian niektórych przepisów ustawy zawierających w swej treści wyraz, w różnych przypadkach, „drogowy” oraz zastąpienie wyrazów „system monitorowania drogowego” na „system monitorowania przewozu”.

Dodatkowo niezbędnym było wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 9.01.2018 r. – projekt ustawy skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu.

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Link

6.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 4 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

W związku z nowelizacją ustawy – Ordynacja podatkowa konieczne jest wprowadzenie zmian do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe.

Celem zmiany rozporządzenia, zgodnie z dodanym ust. 2 w § 11, jest określenie wzoru nowego zaświadczenia ZAS-KP w zakresie informacji o deklaracji lub innym dokumencie, nieujętych lub ujętych zdarzeniach oraz o zaleganiu lub niezaleganiu w podatkach, który będzie stanowił Załącznik nr 11a do rozporządzenia (§ 1 pkt 2 projektowanego rozporządzenia).

Stan: 4.01.2018 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych.

Wejście rozporządzenia w życie przewidziane jest na dzień następujący po dniu ogłoszenia.

Link

7.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 4 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych

Z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przyznają naczelnikowi urzędu skarbowego kompetencje w zakresie poboru danin publicznych, a nie naczelnikowi urzędu celno-skarbowego, zasadne jest, jak wskazuje projektodawca, aby ze względów systemowych organem właściwym rzeczowo w sprawach związanych z udzielaniem ulg w spłacie zobowiązań podatkowych z tytułu podatków, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych określanych lub ustalanych w decyzjach wydawanych przez naczelnika urzędu celno-skarbowego był naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.

 W związku z tym, proponuje się w § 15 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych dodanie ust. 1a w brzmieniu: „W przypadku, gdy zobowiązanie z tytułu podatków określił lub ustalił naczelnik urzędu celno-skarbowego, organem podatkowym właściwym w sprawach określonych w ust. 1 jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika.”.

Stan: 29.01.2018 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji prawniczych.

Wejście rozporządzenia w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

8.   Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 4 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania

Projektowana zmiana polega na doprecyzowaniu traktowania niepodzielonych zysków z lat ubiegłych zagranicznych zakładów dla potrzeb informacji o podmiotach powiązanych. Niepodzielone zyski z lat ubiegłych zagranicznych zakładów powinny być wykazywane w sprawozdaniach przez podmioty, do których takie zakłady należą. Pominięcie tej informacji w obecnie obowiązującym rozporządzeniu powoduje iż zyski zagranicznych zakładów są wykazywane według państwa lub terytorium w którym zagraniczny zakład prowadzi działalność.

Projektowane rozporządzenie rozwiąże problem zapewnienia zgodności z przepisami dyrektywy Rady 2016/881 z dnia 25 maja 2016 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. Urz. UE L 146 z 03.06.2016, str. 8) oraz Wytycznymi OECD w zakresie BEPS 13.

Stan: 4.01.2018 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie uzgodnień.

Wejście rozporządzenia w życie przewidziane jest po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

9.   Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie opłaty za ustalanie wskaźnika ryzyka

Ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych wprowadzono m.in. mechanizm automatycznego ustalania wskaźnika ryzyka przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR). Wskaźnik ten będzie przekazywany Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej oraz bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym w celu realizacji zadań publicznych. Jednocześnie banki i SKOKi będą ponosiły roczną opłatę na rzecz izby rozliczeniowej, ustalaną ryczałtowo w odniesieniu do liczby rachunków podmiotów kwalifikowanych, o których mowa w art. 119zg pkt 5 Ordynacji podatkowej w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 24 listopada 2017 r., prowadzonych przez ten bank lub SKOK, za ustalanie ww. wskaźnika (art. 119zo § 10 Ordynacji podatkowej). Projektowane rozporządzenie ustala wysokość opłaty oraz terminy jej płatności.

Stan: 17.01.2018 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie konsultacji publicznych.

Wejście rozporządzenia w życie przewidziane jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

10. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 19 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane służy m.in. określeniu sposobu przesyłania na podstawie art. 82 § 1b Ordynacji podatkowej, przez podatników rozliczających się z VAT, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, plików JPK_VAT stanowiących informację o prowadzonej ewidencji. Pliki te ww. podatnicy przekazują do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej bez wezwania organu podatkowego, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia następnego miesiąca.

Na wzór regulacji rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu podpisywania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, dającego możliwość podpisywania przez podatników będących osobami fizycznymi, płatników i inkasentów deklaracji (w tym m.in. deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, zeznań PIT-36, PIT-36L, PIT-38) oraz podań przez zastosowanie innego podpisu elektronicznego zapewniającego ich autentyczność, na który składa się przychód z PIT, imię i nazwisko, data urodzenia oraz NIP podatnika – w niniejszym projekcie proponuje się wprowadzenie takiej możliwości w odniesieniu do plików JPK_VAT.

Zdaniem autorów będzie to znaczące ułatwienie dla podatników będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w realizacji nałożonych na nich obowiązków.

Stan: 19.01.2018 r. – projekt rozporządzenia jest na etapie opiniowania.

Wejście rozporządzenia w życie przewidziane jest z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

Strefa Pracodawcy:

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach
Wdrożenie Dyrektywy ICT w sprawie pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa i ich mobilności w UE

Przeczytaj artykuł
Czy ta strona była pomocna?