przegląd zmian w prawie podatkowym

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

EMCS PL2 oraz inne regulacje

Z dnia 22 grudnia 2022 r.

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi procesowanych zmian w prawie podatkowym. Dla Państwa wygody, wyselekcjonowaliśmy poniżej najnowsze akty prawne, projekty ustaw i rozporządzeń, które pojawiły się w ostatnim czasie. Pozostałe, wszystkie obecnie procedowane projekty oraz zmiany w prawie podatkowym znajdują się w pliku PDF „Przegląd zmian w prawie podatkowym”.

Akcyza

Rozporządzenie określa przypadki, w jakich uznaje się, że System jest niedostępny, sposób postępowania podmiotów wysyłających, podmiotów odbierających, organów podatkowych w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności, w tym rodzaje dostarczanych dokumentów lub zakres dostarczanych informacji oraz organ podatkowy lub organy podatkowe właściwe do wykonywania określonych zadań w przypadku niedostępności Systemu oraz po przywróceniu jego dostępności i rodzaje tych zadań. Przyczyni się to do zachowania płynnego dokonywania krajowych przemieszczeń wyrobów akcyzowych przy użyciu systemu EMCS PL2, w przypadku zakłóceń związanych z łącznością teleinformatyczną, czy coraz częściej zauważanych klęsk żywiołowych skutkujących w pewnych obszarach geograficznych brakiem dostępu do narzędzi cyfrowych. Przedmiotowa zmiana jest spełnieniem postulatów przedsiębiorców, którzy dokonują dostaw strategicznych wyrobów akcyzowych takich jak paliwa lotnicze czy żeglugowe. Przedmiotowa zmiana realizuje oczekiwania podmiotów i uwzględnia przypadki niedostępności Systemu, które obecnie ujęte są w dokumencie „procedura awaryjna w przypadku niedostępności systemu EMCS PL2”. Uszczegółowienie przypadków niedostępności systemu w rozporządzeniu uporządkuje temat oraz skutkowało będzie przejrzystością aktu wykonawczego. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany ułatwi określenie procedur postępowania w odniesieniu do konkretnych przypadków niedostępności. Taka konstrukcja przyczyni się do wyeliminowania wielu wątpliwości interpretacyjnych.

Stan: 8.12.2022 – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych

Planuje się, że projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2023 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących e-SAD, które wchodzą w życie z dniem 13 lutego 2023 r.

Link

Pozostałe

Zmiany zaproponowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy ‒ Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw mają na celu przede wszystkim pionizację struktur Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, zwanej dalej „PIF”, oraz wprowadzenie zasad nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi w rozumieniu ustawy o medycynie laboratoryjnej. Zmiany obejmują:

I. Pionizację Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej
II. Nadzór nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi
III. Dodanie nowego rozdziału dotyczącego kontroli przeprowadzanych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego
IV. Wprowadzenie opłaty rocznej za posiadanie zezwoleń i wpisów do rejestru

IV. Wprowadzenie opłaty rocznej za posiadanie zezwoleń i wpisów do rejestru.

Projektowany rozdział 7b „Opłata roczna” dodawany do ustawy – Prawo farmaceutyczne zakłada wprowadzenie do polskiego porządku prawnego modelu współfinansowania nadzoru nad wytwarzaniem, importem, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi oraz nad wytwarzaniem, importem i dystrybucją substancji czynnych przez uczestników rynku farmaceutycznego. Wprowadzenie opłaty rocznej dla podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną przez GIF uzasadnione jest koniecznością zwiększenia poziomu finansowania tego organu w sposób, który z jednej strony pozwoli na skuteczne bieżące wykonywanie poszerzanych niniejszą ustawą kompetencji, a z drugiej strony zapewni środki finansowe na rozwój narzędzi wykorzystywanych przez GIF w jego działalności – w szczególności w obszarach analityki danych i informatyzacji. Z uwagi na brak możliwości alokacji wystarczających środków finansowych w ramach środków, o których mowa w art. 131c ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.) oraz pozostałych środków budżetowych, partycypowanie w kosztach związanych z nadzorem nad rynkiem farmaceutycznym podmiotów na nim funkcjonującym jest zasadniczo jedynym sposobem zapewnienia realnej i skutecznej działalności GIF.

Projektowane rozwiązania zakładają, że podmioty prowadzące reglamentowaną przez GIF działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i importu produktów leczniczych, obrotu hurtowego produktami leczniczymi, obrotu detalicznego produktami leczniczymi, pośrednictwa w obrocie produktami leczniczymi oraz wytwarzania, importu i dystrybucji substancji czynnych będą zobowiązane do uiszczania rocznej opłaty powiązanej z odpowiednimi zezwoleniami bądź wpisami do rejestru działalności regulowanej. Stawki zasadnicze tej opłaty zostały zróżnicowane przez wzgląd na kategorię podmiotów i związaną z nimi uśrednioną skalę działalności objętej zezwoleniem lub wpisem. Podmioty co do zasady mniejsze (apteki punkty apteczne) będą zobowiązane uiszczać odpowiednio niższe opłaty roczne niż podmioty co do zasady duże (wytwórcy). Projektowane stawki to: 1) 250 zł od zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego; 2) 500 zł od zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej; 3) 1000 zł od zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej albo wpisu do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi; 4) 3000 zł od zezwolenia na wytwarzania lub import produktów leczniczych albo wpisu do Krajowego Rejestru Wytwórców, Importerów oraz Dystrybutorów Substancji Czynnych. Projekt przewiduje również, że opłata roczna obejmująca sumę opłat za zezwolenia lub wpisy będzie powiększana o wysokość 0,02% przychodu rocznego uzyskanego w poprzednim roku podatkowym, przy czym wobec mikroprzedsiębiorców, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, zachowana zostanie stawka podstawowa. Zgodnie z tym założeniem podmioty objęte projektowanymi regulacjami będą zobowiązane powiększyć uiszczaną opłatę o 200 zł od każdego 1 000 000 zł przychodu. Wymaga podkreślenia, że rozwiązania regulacyjne przewidujące współfinansowanie danego obszaru działalności gospodarczej przez podmioty tę działalność wykonujące nie są novum zarówno w polskim systemie prawnym. Współdzielenie kosztów między płatnikiem publicznym a przedsiębiorcami występuje na przykład na gruncie przepisów o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Przepisy te przewidują, że koszty ponoszone przez Komisję Nadzoru Finansowego w zakresie nadzoru nad rynkiem kapitałowym pokrywane są między innymi z opłat przewidzianych w przepisach o funduszach inwestycyjnych, giełdach towarowych, obrocie instrumentami finansowymi i ofercie publicznej oraz środki wpłacane przez banki z tytułu nadzoru bankowego. Wskazane przepisy przewidują zarówno roczne opłaty o ustalonej liczbowo stawce sztywnej (np. za zezwolenie na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego albo za zezwolenie na prowadzenie rachunków i rejestrów towarów giełdowych), jak również opłaty, których stawka określana jest w wartościach procentowych (np. wpłata z tytułu nadzoru bankowego albo opłata roczna zarządzającego alternatywną spółką inwestycyjną). Finansowanie albo współfinansowanie organów nadzorujących rynek farmaceutyczny ze środków pochodzących od podmiotów nadzorowanych – czy to w formie opłat jednorazowych, rocznych opłat licencyjnych lub opłat związanych z innymi działaniami tych organów (np. zatwierdzenie raportu albo przeprowadzenie inspekcji) jest powszechną praktyką w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Wielkiej Brytanii. Jako przykład można podać dane pochodzące ze sprawozdań finansowych irlandzkiej agencji lekowej (HPRA) lub jej brytyjskiej odpowiedniczki (MHRA). Zgodnie z raportem rocznym z funkcjonowania HPRA za 2019 r., wpływy z opłat (Fee Income) wyniosły w tym roku 27.932.876 euro, co stanowiło około 82% całego finansowania agencji i było kwotą ok. 5,6 raza większą niż środki przekazane przez irlandzki departament finansowania zdrowia (Department of Health Funding). Z kolei raport z działalności MHRA za lata 2019/2020 wskazuje, że wpływy z opłat (income from fee generating activities) wyniósł w tym okresie 104.600.000 funtów szterlingów, co stanowiło ok. 67% całego finansowania agencji. Nawet przy założeniu, że wszystkie pozostałe środki finansowe wykorzystywane przez MHRA pochodziły bezpośrednio ze środków budżetowych (co byłoby założeniem nieprawidłowym, ponieważ nieoszacowana w sprawozdaniu część wpływów MHRA pochodzi z prowadzonych przez agencję badań naukowych), proporcja wpływów pochodzący od podmiotów nadzorowanych do wpływów pochodzących od płatnika publicznego wynosi ok. 2:1. Obie wskazane powyżej agencje lekowe pobierają od podmiotów przez siebie nadzorowanych nie tylko opłaty jednorazowe, ale również szereg opłat rocznych, w tym opłat za zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu i wytwarzania produktów leczniczych.

Stan: 3.11.2022 – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkami.

Link

Projektowane rozwiązania w zakresie ochrony odbiorców paliw gazowych zakładają:

 • zagwarantowanie w 2023 r. maksymalnej ceny paliw gazowych dla odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723),
 • zagwarantowanie w 2023 r. stosowania wobec odbiorców, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 i 1723) stawek opłat usług dystrybucji paliw gazowych, stosowanych wobec nich w 2022 r., oraz zagwarantowanie rekompensat z tym związanych, dla przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się dostarczaniem paliw gazowych do tych odbiorców,
 • utrzymanie mechanizmu rekompensat dla sprzedawców gazu ziemnego do odbiorców taryfowych, który służyłby zrekompensowaniu skutków stabilizacji cen dla odbiorców taryfowych. System rekompensat jest stosowany w celu zapewnienia finansowania o charakterze obrotowym dla przedsiębiorstw energetycznych, pozwalającego na zapewnienie ciągłości dostaw, odpowiedniego poziomu płynności i terminowe regulowanie zobowiązań związanych z realizacją zawartych kontraktów. 

Projektowane przepisy:

 1. ustalają maksymalną cenę paliw gazowych;
 2. określają sposób kalkulacji rekompensat przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym zajmującym się obrotem paliwami gazowymi, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, ceny paliw gazowych w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;
 3. określają sposób kalkulacji rekompensat przysługujących przedsiębiorstwom energetycznym świadczącym usługi dystrybucji paliw gazowych, które stosuje w rozliczeniach z odbiorcami, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, ceny paliw gazowych lub stawki usług dystrybucji paliw gazowych, w wysokości wskazanej w projekcie ustawy;
 4. wyznaczają Zarządcę Rozliczeń S.A. jako podmiot odpowiedzialny za wypłatę rekompensat.

Dodatkowo, projekt wprowadza zmiany, które mają sprzyjać zapewnieniu stabilnej sytuacji na rynku energii w Polsce.

Wśród najważniejszych należy wymienić:

 1. Zmianę przepisów dot. przyłączeń do sieci, zapewniającą większą elastyczność w zakresie możliwości partycypacji w kosztach przyłączenia do sieci podmiotu ubiegającego się o przyłączenie;
 2. Wprowadzenie procedury certyfikacji operatora systemu magazynowania, która odpowiada unijnym wymogom w zakresie gwarancji niezależności oraz braku możliwości zagrożenia bezpieczeństwu dostaw paliw gazowych na szczeblu krajowym, lokalnym oraz unijnym;
 3. Zmiany w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku – wprowadzone poprawki mają charakter legislacyjny oraz doprecyzowujący;
 4. Doprecyzowanie przepisów dot. współpracy mikroinstalacji z magazynem energii elektrycznej oraz wydłużenie terminu pierwszej sprzedaży energii z instalacji PV w ramach systemu aukcyjnego;
 5. Wprowadzenie zmian dotyczących terminów wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym;
 6. Doprecyzowanie oraz modyfikacja rozwiązań dotyczących przeciwdziałania skutkom zawirowań na rynku energii. 

Projektowane rozwiązania w swoim założeniu mają na celu wzmocnienia funkcjonowania istniejących dotychczas rozwiązań rynkowych, gwarantując tym samym ich efektywność w aktualnym kontekście geopolitycznym oraz postępującym kryzysie energetycznym, z którym zmagają się państwa członkowskie Unii Europejskiej. Dzięki nim, zwiększy się elastyczność związana z procesem inwestycyjnym, który wymaga przyłączenia do sieci oraz wpłynie pozytywnie na zachowanie transparentności funkcjonowania rynku energii w Polsce.

Dodatkowo, celem wprowadzenia zmian jest dostosowanie przepisów dotyczących funkcjonowania wodoru w systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw do obecnego etapu rozwoju rynku wodoru w Polsce oraz do możliwości rynku w zakresie zapewnienia dokonywania badań jakości wodoru wprowadzanego na rynek paliw transportowych.

W związku z powyższym, najważniejsze zmiany wprowadzane w ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw zakładają:

 1. rezygnację z zawartego w art. 25a ust. 2 wymogu codziennego badania wodoru w sposób przepływowy, a w jego miejsce wprowadzenie badania wykonywanego co wskazaną ilość wyprodukowanego wolumenu wodoru;
 2. wprowadzenie sankcji dla przedsiębiorców dokonujących obrotu wodorem bez certyfikatu jakości wodoru;
 3. wprowadzenie uproszczeń w spełnieniu wymagań dotyczących badań jakości wodoru w przypadku produkcji wodoru w procesie elektrolizy oraz instalacji analizatorów umożliwiających badanie jakości wodoru w trybie przepływowym;
 4. wprowadzenie przepisu przejściowego umożliwiającego producentom wodoru na korzystanie do końca roku 2024 z laboratoriów nieposiadających akredytacji do badania wodoru, pod warunkiem spełnienia pewnych obostrzeń.

Zaproponowane w ustawie rozwiązania mają na celu dokonanie zmian w przepisach dotyczących morskiej energetyki wiatrowej.

Zmiany w ustawie offshore mają na celu:

 1. wprowadzenie niezbędnych korekt redakcyjno-legislacyjnych służących wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych pojawiających się w odniesieniu do niektórych przepisów, jak również usunięcie oczywistych omyłek;
 2. wprowadzenie przepisów poprawiających warunki inwestycyjne dla projektów morskich farm wiatrowych takich jak: doprecyzowanie przepisów w zakresie waloryzacji poziomu przyznanego wsparcia, a także umożliwienie rozliczania ujemnego salda, w odniesieniu do projektów realizowanych w ramach tzw. pierwszej fazy wsparcia, przy wykorzystaniu ceny maksymalnej wyrażonej w całości lub części w euro.

Zmiany dotyczące ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej mają na celu umożliwić przedłużenie ważności wydanych i nowych pozwoleń lokalizacyjnych dla morskiej farmy wiatrowej i kabli 4 wyprowadzających z nich moc do okresu żywotności farmy, tj. do upływu 30 lat od dnia, w którym rozpoczęto wykorzystanie danej morskiej farmy wiatrowej.

Zmiany wprowadzane w ustawie - Prawo budowlane mają na celu uregulowanie kwestii właściwości miejscowej organu wydającego pozwolenie na budowę dla morskiej farmy wiatrowej.

Zmiany wprowadzane w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko mają na celu wydłużenie terminu na złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy do 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Zmiany wprowadzane w ustawie o bezpieczeństwie morskim mają na celu wykluczenie z obowiązku certyfikacji lądowej części zespołu urządzeń do wyprowadzania mocy z morskich farm wiatrowych, wprowadzając tym samym podejście stosowane na innych rynkach. Część lądowa infrastruktury służącej do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych nie różni się od innej tego typu infrastruktury realizowanej z powodzeniem dla lądowych projektów energetycznych, dla których to tego typu dodatkowe certyfikaty nie są wymagane.

Zmiany wprowadzane w ustawie - Prawo wodne mają na celu doprecyzowanie przepisów oraz ich ujednolicenie z innymi obowiązującymi ustawami poprzez wyłączenie konieczności uzyskania pozwolenia wodnoprawnego oraz dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego dla kabli wyprowadzających moc z morskich farm wiatrowych.

Zmiany wprowadzane niniejszym projektem ustawy są kolejnym krokiem we wspieraniu rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, która stanowi jeden z fundamentów polskiej transformacji energetycznej, korzystnej z perspektywy cen energii, konkurencyjności polskiej gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w Polsce w nadchodzących latach.

Stan: 16.12.2022 – ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu.

Planuje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów, które zostały wskazane w treści projektu ustawy. Należy wskazać, że ważny interes państwa oraz obywateli wymaga natychmiastowego wejścia w życie aktu normatywnego, a zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Wejście w życie w dniu następującym po ogłoszeniu ma na celu wyeliminowanie niepewności prawnej co do sytuacji odbiorców z grupy gospodarstw domowych i użyteczności publicznej oraz możliwie najszybsze wprowadzenie do obiegu prawnego norm, według których będą funkcjonować przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu paliwami gazowymi w 2023 r. Przepisy dotyczące funkcjonowania przedsiębiorców wytwarzających wodór na cele transportowe wejdą w życie 1 stycznia 2023 r.

Link

Brak jest możliwości wprowadzenia zmian w sposób inny niż w drodze interwencji legislacyjnej. Przewiduje się, że projektowane zmiany obejmą, w szczególności:

 1. wyeliminowanie definicji „rynku regulowanego” i wprowadzenie w to miejsce definicji „rynku aktywnego”, co pozwoli na uspójnienie przepisów z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, oraz przepisami wykonawczymi;
 2. sformułowanie definicji związanych z „wyceną za pomocą modelu w oparciu o dane obserwowalne i dane nieobserwowalne” oraz ustalenie hierarchii wyceny do wartości godziwej w oparciu o 3 poziomy hierarchii wartości godziwej;
 3. wprowadzenie do klasyfikacji instrumentów finansowych kategorii „pozostałe zobowiązania finansowe”, w ramach której będzie możliwe ujęcie zobowiązań finansowych, które nie są zaliczone do zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu (ta kategoria jest obecnie ujęta jako jedyna grupa obejmująca zobowiązania finansowe);
 4. wprowadzenie przepisów dotyczących modyfikacji umów (tj. sposobu ich ujęcia przez przeliczenie m.in. efektywnej stopy procentowej), ponieważ obecnie obowiązujące przepisy nie regulują kwestii dotyczących modyfikacji i zmian warunków umownych aktywów i zobowiązań finansowych;
 5. wprowadzenie przepisów dotyczących restrukturyzacji aktywów, które będą określały zakres możliwych modyfikacji oraz możliwość usunięcia ich z ksiąg rachunkowych, a także wprowadzenie nowych składników aktywów;
 6. wprowadzenie przepisów dotyczących wyceny początkowej zobowiązań finansowych, ujmowanych w sytuacji usuwania innych zobowiązań oraz ujmowania instrumentów złożonych po stronie emitenta;
 7. wprowadzenie przepisów dotyczących korygowania wartości innych przychodów i kosztów (innych niż przychody finansowe i koszty finansowe) w związku z wyceną instrumentów pochodnych w kontekście stosowania rachunkowości zabezpieczeń;
 8. zmianę w zakresie rachunkowości zabezpieczeń przez zastosowanie podejścia opartego na skuteczności zabezpieczenia, ponieważ przedmiotem oceny jest generalnie skuteczność zabezpieczenia, a nie jego efektywność; 
 9. dokonanie zmian przepisów, które dotychczas budziły wątpliwości interpretacyjne.

Stan: 13.12.2022 – projekt znajduje się na etapie opiniowania.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Link

Projekt rozporządzenia nie wprowadza żadnych zmian merytorycznych. Organem upoważnionym do realizacji zadania polegającego na przekazaniu 1,5% podatku należnego, do wskazanych przez podatników organizacji pożytku publicznego, pozostanie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy.

Stan: 15.12.2022 – projekt znajduje się na etapie uzgodnień.

Projektowane rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

Link

 1. Ad 1). Poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być przesyłane przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zawartego w § 2 ust. 2 zmienianego rozporządzenia, o Zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (VAT-Z). Umożliwi to dołączania dokumentu VAT-Z w formie elektronicznej do wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG. Ma to na celu ułatwienie i uproszczenie składania dokumentu VAT-Z.
 2. Ad. 2) Zawężenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisu elektronicznego.
 3. Ad. 3) Poszerzenie katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisu elektronicznego.
 4. Ad. 4) Aktualizacja tytułów formularzy.
 5. Ad. 5) Aktualizacja zestawu unikalnych danych, na których jest oparty podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań.

Stan: 12.12.2022 – projekt znajduje się na etapie konsultacji publicznych.

Rozporządzenie wejdzie w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2023 r.

Link

Dowiedz się więcej


Podcast Podatki/Prawo: Dlaczego warto zwrócić szczególną uwagę na podatek od nieruchomości?
Istotne zagadnienia związane z kontrolą podatkową i rozliczeniami w RET

> Wysłuchaj podcastu

Webinar: System gospodarki odpadami od końca
Obecne oraz przyszłe wymogi prawne w zakresie gospodarki obiegu zamkniętego, zielone opłaty, prośrodowiskowa strategia firmy, ESG w praktyce.

Bezpłatne seminarium on-line:
11 stycznia 2023 r., godz. 10:00-11:00

> Zarejestruj się

Webinar: Zatory płatnicze: Jakie zmiany czekają na przedsiębiorców od nowego roku?
Jak zmienią się zasady kontroli UOKiK?

Bezpłatne seminarium on-line:
13 stycznia 2023 r., godz. 10:00 - 11:15

> Zarejestruj się

Document

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Aktualne informacje dotyczące zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu.

Pobierz PDF

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Zapisz się

Czy ta strona była pomocna?