zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 4 lipca 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Wejdzie w życie

1. 13 lipca 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Rozporządzenie wprowadza możliwość dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług od dokonywanych na terytorium kraju zakupów na użytek służbowy przez Grupę Integracyjną NATO, dyslokowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Rozporządzenie wprowadza również możliwość dokonywania zwrotu podatku osobom upoważnionym należącym do personelu Grupy Integracyjnej NATO i osobom uprawnionym należącym do personelu Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.
Link

2. 1 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Obniżenie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, ma na celu zahamowanie spadku obrotów realizowanych przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 500), które określało minimalną kwotę łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT w wysokości 300 zł. W związku z sygnalizowanym negatywnym wpływem podwyższenia z dniem 1 czerwca 2016 r. łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, na obroty realizowane przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE, należy wrócić do poprzedniego limitu, tj. do 200 zł.
Link

Projekty

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO i Grupę Integracyjną NATO (NFIU) oraz ich międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ww. podmioty import towarów przeznaczonych do ich wyłącznego użytku a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez ich zagraniczny personel.

Stan: 28.06.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

Podcast Podatki/Prawo:

Karuzele podatkowe - Jak nie stać się nieświadomą ofiarą oszustw w VAT ?

Wysłuchaj podcastu

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.
Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 29 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

Zmiany w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych mają na celu, poprzez wprowadzenie monitoringu oraz nadzoru nad uprawami tytoniu, produkcją i zbytem surowca tytoniowego, uszczelnienie obrotu wysuszonymi liśćmi tytoniu, zwanymi dalej surowcem tytoniowym w Polsce.

1 września 2017 roku wchodzi w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawa z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W efekcie liczba funkcjonujących w Polsce agencji rolnych ograniczona zostanie do jednej agencji, tj. agencji płatniczej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostką odpowiedzialną za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z tym, proponuje się, aby od 1 września 2017 roku zadania dotyczące monitorowania oraz nadzoru nad uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem surowca tytoniowego wykonywał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie podstawową instytucją realizującą zadania w zakresie programowania rozwoju obszarów wiejskich.

Stan: 30.06.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

2. Projekt ustawy z 14 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.) regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których miałyby zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany. Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inna niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe.

W odniesieniu do wyrobów nowatorskich projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Stan: 27.06.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

 

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy - rozszerzenie obowiązków monitorowania na tłuszcze roślinne i zwierzęce

Czytaj newsletter

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1. 23 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz CIT-TP.
Link

2. 23 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 25 maja 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

W rozporządzeniu Ministra Finansów z 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych załączniki nr 6–8, 10 i 14 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1–5 do niniejszego rozporządzenia. Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy jest inny niż kalendarzowy i rozpoczął się przed 1 stycznia 2017 r. oraz zakończy się po dniu 31 grudnia 2016 r., do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku podatkowym, stosują wzory formularzy w brzmieniu dotychczasowym.
Link

3. 24 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 8 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz PIT-TP.
Link

4. 30 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu wypłaconych gwarancji oraz udzielonych dotacji stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej udzielaną zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Europejską programem pomocowym. Zgodnie z § 1 rozporządzenia zaniechaniu ulega pobór podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z tytułu realizacji gwarancji, o której mowa w art. 264 ust. 2 pkt 3 ustawy o BFG oraz z tytułu otrzymanej dotacji, o której mowa w art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy.
Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 26 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt ustawy wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje umożliwiające Ministrowi Rozwoju i Finansów publikowanie informacji, zawierającej dane dotyczące wybranych, podstawowych danych/informacji podatkowych, wynikających ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zeznań podatkowych tj. danych o:

  1. wysokości osiągniętych przez poszczególnych podatników w danym roku podatkowym przychodów, lub
  2. wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów, lub
  3. wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, lub
  4. wysokości podstawy opodatkowania lub
  5. kwocie należnego podatku.

Wskazany zakres danych ma charakter szeroki. Projekt przewiduje, że niektóre kategorie informacji mogą nie być podawane do publicznej wiadomości. Faktyczny zakres upublicznianych danych uwzględniać będzie możliwości techniczne, a także postęp w digitalizacji poszczególnych danych źródłowych. Jako dane, które mogą, ale nie muszą być podawane do publicznej wiadomości należy wskazać informację o efektywnej stopie podatkowej. Ponadto w odniesieniu do podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej z uwagi na właściwe regulacje prawne, nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości wszystkich powyżej wskazanych danych. Część podatników posiadających taki status nie wykazuje bowiem w składanym zeznaniu wysokości osiągniętych przychodów.

Uzasadnieniem wprowadzenia takiego rozwiązania jest przede wszystkim dbałość o interes społeczny i gospodarczy państwa, przejawiający się m.in. w sytuacji, w której nieliczna (proporcjonalnie) grupa podatników podatku dochodowego od osób prawnych generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Oznaczać to może brak odpowiedniej relacji płaconych przez podatników podatków do skali prowadzonej działalności.

Stan: 28.06.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Rządowy projekt ustawy z 14 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 21.06.2017 r. – Skierowanie projektu do Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

3. Poselski projekt ustawy z 30 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich obywateli do wysokości kwoty wolnej przysługującej posłom i senatorom. Głównym powodem planowanej regulacji jest chęć zrównania sytuacji w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym PIT wszystkich podatników, tak aby jedna grupa społeczna – parlamentarzyści, nie była uprzywilejowana względem innych. Nowa kwota wolna od podatku będzie wynosić dla wszystkich tyle samo ile obecnie dla posłów, a więc 30 451 zł.

Stan: 30.06.2017 r. – Skierowanie projektu do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia wprowadza (na zasadzie kontynuacji zaniechania określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych) zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów, uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dochód do opodatkowania powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki. Zakłada się, iż zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie obejmowało te spółki kapitałowe, których udziałowcami lub akcjonariuszami w całości są Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Projekt rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Stan: 28.06.2017 r. – Konsultacje publiczne
Link

Strefa pracodawcy: Podatki i Prawo

Od dnia 11 czerwca 2017 r. ułatwienia dla obywateli Ukrainy na wjazd do Polski i Unii Europejskiej

Czytaj newsletter

Pozostałe

Wejdzie w życie

1. 14 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Celem ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.
Link

 

Projekty

1. Projekt ustawy z 7 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zmiana ma na celu uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione w tych wnioskach mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub stanowić nadużycie prawa.

W wyniku wprowadzenia proponowanej zmiany, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie zobligowany do wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Organ interpretacyjny, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, będzie mógł się zatem oprzeć na uprzednio wydanej opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii. Uprzednio wydaną opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

Proponowana zmiana ma przede wszystkim na celu usprawnienie działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wydawania tych opinii, poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadkach, w których dysponuje on opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do faktów. 

Stan: 29.06.2017 r. – Skierowanie do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
Link

2. Projekt ustawy z 16 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii z przepisami pomocowymi, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej w sprawie SA.43697 (2015/N) – Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienie dla energochłonnych użytkowników. Nie mniej ważna potrzeba wprowadzenia niezbędnych zmian wynika z konieczności dostosowania przepisów ustawy OZE do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i gospodarczych, w tym wpisujących się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Wejście w życie zmiany dotyczącej art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, zawierającej definicję budowli oraz dotyczącej załącznika do tej ustawy, automatycznie spowoduje zmianę w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Fakt ten będzie miał wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, gdyż podatek ten będzie pobierany wyłącznie od ich części budowlanych. Zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych nastąpią od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustawa wejdzie w życie – zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stan: 28.06.2017 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 września 2017 r., z wyjątkiem:

  1. art. 1 pkt 19 w zakresie zmiany art. 74 ust. 4 oraz pkt 38 w zakresie zmiany art. 119 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.;
  2. art. 1 pkt 14, 36 i 37, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2017 r.

Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

Zmiana brzmienia art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa skutkuje utratą mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Stosownie do art. 108 ustawy, rozporządzenie to zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa zmienianej w art. 94 ustawy, w brzmieniu nadanym tą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe. Zgodnie z delegacją ustawową, w projekcie rozporządzenia określa się wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) [CFR-1], o którym mowa w art. 306l ustawy – Ordynacja podatkowa.

Stan: 26.06.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Link

Oczekujące

1. 21 września 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które będą objęte systemem monitorowania drogowego, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14, celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Link

Czy ta strona była pomocna?