zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Wejdzie w życie

1. 1 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Obniżenie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, ma na celu zahamowanie spadku obrotów realizowanych przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 500), które określało minimalną kwotę łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT w wysokości 300 zł. W związku z sygnalizowanym negatywnym wpływem podwyższenia z dniem 1 czerwca 2016 r. łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, na obroty realizowane przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE, należy wrócić do poprzedniego limitu, tj. do 200 zł.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 19 maja 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych

Najważniejszym celem realizowanym przez projekt ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Projekt wprowadza system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców i przez to wzmacnia bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym. Projekt przełoży się na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

Projekt zasadniczo przewiduje:

 1. dokonywanie przez Szefa KAS analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze oraz przestępstw z nimi związanych,
 2. automatyczne ustalanie w STIR, na podstawie danych z banków oraz danych publicznie dostępnych, wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych,
 3. nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania do STIR danych, o których mowa w pkt 1, w tym stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK w celu ustalenia wskaźnika ryzyka,
 4. zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP KEP danych z KRS i CEIDG w celu ustalenia wskaźnika ryzyka,
 5. przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi KAS, a także bankom i SKOKom w celu realizacji określonych obowiązków m.in. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 6.  uprawnienie Szefa KAS do uzyskania w trybie wnioskowym, za pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji od banków i SKOKów związanych z wykonywaną analizą ryzyka,
 7. określenie:
 • zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOKi w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka,
 • zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOKi oraz izbę rozliczeniową,
 • zasad blokady rachunku przedsiębiorcy przez Szefa KAS m. in w związku z wynikiem analizy ryzyka,
 • terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.

8. prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Stan: 25.07.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 12 pkt 18-20, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Link

 

Podcast Podatki/Prawo:

Karuzele podatkowe - Jak nie stać się nieświadomą ofiarą oszustw w VAT ?

Wysłuchaj podcastu

Akcyza i cło

Wejdzie w życie

1. 11 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

W rozporządzeniu wprowadzono szczegółowe rozwiązania odnoszące się do NATO CI COE i NFIU oraz ich osób upoważnionych. Odpowiednie zmiany wprowadzono w § 2, 28 – 31 oraz § 37 i § 38 zmienianego rozporządzenia:

 • § 2 pkt 17a, 17b i 18 – wprowadzono definicję Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie oraz definicję Grupy Integracyjne NATO (NFIU) oraz uzupełniono definicję „osób upoważnionych” – odnosząc to pojęcie także do osób należących do NATO CI COE oraz NFIU,
 • § 29 ust. 1 – określono zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabywanych przez NATO CI COE albo NFIU na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do ich działalności służbowej,
 • § 30 (dotyczący procedury zwrotu zapłaconej akcyzy) – uwzględniono możliwość składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez NATO CI COE oraz NFIU.
 • § 32 – określono możliwość zwrotu wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych w kraju przez NATO CI COE albo NFIU lub ich osoby upoważnione osobom, które dokonały ich sprzedaży,
 • § 38 ust. 1 pkt 3 – określono zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez NATO CI COE albo NFIU do ich celów służbowych,
 • § 40 – określono zwolnienie od akcyzy dla samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez osoby upoważnione należące do personelu NATO CI COE albo NFIU; zwolnienie to jest ograniczone do dwóch sztuk na osobę, która ukończyła 18 lat; w przepisie tym stosownej zmiany wymagał jednak tylko ust. 3, wskazujący na właściwość organu wydającego zaświadczenie o zwolnieniu od akcyzy samochodów osobowych.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 14 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.) regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których miałyby zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany. Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inna niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe.

W odniesieniu do wyrobów nowatorskich projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Stan: 28.07.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Projekt wprowadza odrębny wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. poz. 323) składana jest jedna deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) zarówno dla wyrobów akcyzowych jak i samochodów osobowych. Ze względu na fakt, iż taki stan rzeczy utrudnia szybką identyfikację deklaracji dotyczących samochodów osobowych wprowadza się nowy wzór deklaracji AKC-U/S. Powyższa zmiana deklaracji podyktowana jest występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, polegającymi na zaniżaniu podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, głównie tych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3. Konieczne jest zatem podjęcie działań zmierzających do stworzenia narzędzia do szybkiej i wnikliwej analizy deklarowanej przez podatnika podstawy opodatkowania akcyzą. W rezultacie projektowanych zmian powstaną dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Zaktualizowana deklaracja uproszczona AKC-U/A będzie składana na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, natomiast nowa deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S) - w oparciu o art. 106 ust. 2 ww. ustawy.

Stan: 31.07.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 października 2017 r.
Link

 

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy – dalsze zmiany w przepisach i rozszerzenie obowiązków na transport kolejowy

Czytaj newsletter

Podatki dochodowe

Wejdzie w życie

1. 12 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Instrument ten da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Link

Projekty

1. Poselski projekt ustawy z 30 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich obywateli do wysokości kwoty wolnej przysługującej posłom i senatorom. Głównym powodem planowanej regulacji jest chęć zrównania sytuacji w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym PIT wszystkich podatników, tak aby jedna grupa społeczna – parlamentarzyści, nie była uprzywilejowana względem innych. Nowa kwota wolna od podatku będzie wynosić dla wszystkich tyle samo ile obecnie dla posłów, a więc 30 451 zł.

Stan: 18.07.2017 r. – Skierowanie projektu do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

1. Projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zmiany zawarte w projekcie zmierzają również do pełniejszej realizacji - wywodzonych z art. 84 Konstytucji RP - zasad sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wymienione zasady konstytucyjne doznają uszczerbku we wszystkich sytuacjach, kiedy dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany na różnym poziomie lub różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi. Różnice te stanowią podstawę do podejmowania przez podatników działań potocznie zwanych „optymalizacją podatkową”, których podstawową cechą jest fakt, iż o wyborze konkretnego sposobu przeprowadzenia danej transakcji, czy formy prowadzenia działalności decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa podatkowego.

Stan: 31.07.2017 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 26 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt ustawy wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje umożliwiające Ministrowi Rozwoju i Finansów publikowanie informacji, zawierającej dane dotyczące wybranych, podstawowych danych/informacji podatkowych, wynikających ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zeznań podatkowych tj. danych o:

 1. wysokości osiągniętych przez poszczególnych podatników w danym roku podatkowym przychodów, lub
 2. wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów, lub
 3. wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, lub
 4. wysokości podstawy opodatkowania lub
 5. kwocie należnego podatku.

Wskazany zakres danych ma charakter szeroki. Projekt przewiduje, że niektóre kategorie informacji mogą nie być podawane do publicznej wiadomości. Faktyczny zakres upublicznianych danych uwzględniać będzie możliwości techniczne, a także postęp w digitalizacji poszczególnych danych źródłowych. Jako dane, które mogą, ale nie muszą być podawane do publicznej wiadomości należy wskazać informacje o efektywnej stopie podatkowej. Ponadto w odniesieniu do podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej z uwagi na właściwe regulacje prawne, nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości wszystkich powyżej wskazanych danych. Część podatników posiadających taki status nie wykazuje bowiem w składanym zeznaniu wysokości osiągniętych przychodów.

Uzasadnieniem wprowadzenia takiego rozwiązania jest przede wszystkim dbałość o interes społeczny i gospodarczy państwa, przejawiający się m.in. w sytuacji, w której nieliczna grupa podatników podatku dochodowego od osób prawnych generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Oznaczać to może brak odpowiedniej relacji płaconych przez podatników podatków do skali prowadzonej działalności.

Stan: 18.07.2017 r. - Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

3. Poselski projekt ustawy z 10 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Celem projektu ustawy jest zniesienie ograniczenia w kwocie 42.764 zł dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów twórców. Projekt ustawy zmierza więc do likwidacji podwyżki podatków dla środowisk twórczych wprowadzonej w 2013 r. Projektowana zmiana zmierza do polepszenia sytuacji prawnej artystów i twórców, poprzez udzielenie wsparcia polskiej kulturze, wynalazczości i innowacyjności. Zaproponowane rozwiązanie zachęci do prowadzenia działalności twórczej oraz do angażowania się w działalność kulturalną i naukową. Nowelizacja ma na celu konsekwentnie zachęcenie do podjęcia takiej działalności pomimo rosnących kosztów działalności twórczej, w tym także działalności o charakterze naukowym.

Stan: 18.07.2017 r. – Skierowanie projektu do opinii organizacji samorządowych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

 

Alert podatkowy

Kolejne zmiany dotyczące struktur wynagradzania i premiowania

Definicja i opodatkowanie programów motywacyjnych, zmiany dotyczące usług niematerialnych i inne zmiany w PIT

Czytaj cały alert

Pozostałe

Weszło w życie

1. 26 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lipca 2017 r. w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Rozporządzenie w sprawie upoważnienia organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami ma na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 5 ust. 2 ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Przepis ten umożliwia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania czynności związanych z: 

 1. wymianą informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z innymi państwami;
 2. automatyczną wymianą informacji podatkowych;
 3. udostępnianiem innym organom, na zasadach określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa, informacji podatkowych uzyskanych w ramach ich wymiany z innymi państwami;
 4. nakładaniem kar pieniężnych.

Link

Projekty

1. Poselski projekt ustawy z 4 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Oczekiwanie na zwrot nadpłaconego podatku dotyka podatników podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe, ale przede wszystkim każdego obywatela, będącego podatnikiem PIT. Przyjęty sposób rozliczania podatku od dochodów osób fizycznych powoduje wystąpienia nadwyżki zapłaconego podatku nad podatkiem należnym dla większości podatników. Naczelnik urzędu skarbowego ma obecnie 90 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji PIT przez podatnika, na dokonanie zwrotu tej nadwyżki. Taki sam termin obowiązuje w przypadku korekty deklaracji będącej konsekwencją popełnienia zwyczajnych omyłek, dokonywanej przez urząd lub przez podatnika. Długość tych okresów nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, zwłaszcza wobec postępującej informatyzacji, która powinna wpływać na wzrost efektywności pracy w urzędach. Przedkładany projekt ustawy skraca te okresy z 90 do 30 dni.

Stan: 18.07.2017 r. - Skierowanie projektu do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
Link

2. Projekt ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zmiana ma na celu uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione w tych wnioskach mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub stanowić nadużycie prawa.

W wyniku wprowadzenia proponowanej zmiany, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie zobligowany do wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Organ interpretacyjny, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, będzie mógł się zatem oprzeć na uprzednio wydanej opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii. Uprzednio wydaną opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

Proponowana zmiana ma przede wszystkim na celu usprawnienie działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wydawania tych opinii, poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadkach, w których dysponuje on opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do faktów. 

Stan: 27.07.2017 r. – Senat nie wniósł poprawek do projektu ustawy
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
Link

3. Rządowy projekt ustawy z 18 lipca 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Genezę Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu 24 listopada 2016 r., podpisanej tamże 7 czerwca 2017 r. stanowią prace OECD prowadzone w ramach projektu Base Erosion Profit Shirting („BEPS”), który ma na celu wypracowanie rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania (np. e-handel, ceny transferowe, nadużywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, sztuczne tworzenie wartości niematerialnych). W ramach tych prac dążyło się do wypracowania mechanizmów utrudniających dokonywanie międzynarodowych transferów zysków do krajów stosujących preferencyjne stawki podatkowe, a w konsekwencji zaproponowano nowe rozwiązania mające na celu uszczelnienie systemów podatkowych państw zaangażowanych w realizację projektu, w tym Polski.

Projekt BEPS stanowi zatem ważną inicjatywę, która może przynieść długofalowo pozytywne skutki dla prowadzenia przez państwa działań na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapobiegających utracie dochodów podatkowych. Uzasadnione było zatem zaangażowanie się Polski w działania w ramach projektu BEPS, zarówno jako państwa członkowskiego OECD, jak też jako potencjalnego beneficjenta projektowanych rozwiązań.

Stan: 24.07.2017 r. – Skierowanie projektu do I czytania w komisjach
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

4. Poselski projekt ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Projekt dotyczy zmiany wysokości jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z cenami praw majątkowych, liczonymi odrębnie dla tzw. "zielonych" oraz "błękitnych" certyfikatów, a w konsekwencji także dostosowania wysokości opłaty zastępczej do zmieniających się warunków regulacyjnych oraz dostosowania jej wysokości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Obecnie jednostkowa opłata zastępcza wynosi 300,03 zł za 1 MWh i znacząco odbiega od rynkowych cen praw majątkowych. Z kolei w świetle proponowanej zmiany, wyznaczana co roku jednostkowa opłata zastępcza będzie odzwierciedlać rynkowy poziom cen praw majątkowych. Przedmiotowa zmiana jest tym bardziej konieczna, iż opłata zastępcza określona w wysokości kwotowej, obliczana w dotychczasowym zakresie w wysokości 300,03 zł za 1 MWh utraciła już zdolność pobudzania otoczenia regulacyjnego i w perspektywie długookresowej będzie potencjalnie wpływać na wzrost kosztów dla odbiorców końcowych, jeśli nie nastąpi w tym zakresie zmiana.

Stan: 27.07.2017 r. – Senat nie wniósł poprawek do projektu ustawy
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
Link

5. Projekt ustawy z 24 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

Projektowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów ma celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie.

W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych”, tj. wyrobów wymienionych w ustawie zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją. Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w latach 2016 i 2017 można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368 mln litrów do 652 mln litrów. W ocenie projektodawcy zebrane dotychczas doświadczenia wskazują na potrzebę wprowadzenia kolejnych regulacji dotyczących monitorowania przewozu towarów. W przygotowanym projekcie ustawy w związku z objęciem systemem monitorowania przewozu nie tylko przemieszczania towarów po drogach publicznych zmieniono tytuł ustawy na „ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów”. Dotychczasowemu systemowi monitorowania drogowego nadano nową nazwę „system monitorowania przewozu”, co wymagało zmian niektórych przepisów ustawy zawierających w swej treści wyraz, w różnych przypadkach, „drogowy” oraz zastąpienie wyrazów „system monitorowania drogowego” na „system monitorowania przewozu”. Dodatkowo niezbędnym było wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 31.07.2017 r. – Komisja prawnicza
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

6. Projekt ustawy z 28 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2018 r.

Stan: 28.07.2017 r. - prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Proponuje się wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

7. Projekt ustawy z 27 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Projekt stanowi wykonanie Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przyjętego przez Radę Ministrów. W związku z potrzebą unowocześnienia ram prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce zidentyfikowano szereg barier dla biznesu. Tworzą one zbędne obciążenia biurokratyczne, kreują stan niepewności prawnej z uwagi na wątpliwości interpretacyjne lub tworzą nieuzasadnione utrudnienia w codziennej działalności przedsiębiorców.

Celem projektowanej regulacji jest poprawienie prowadzenia warunków działalności gospodarczej, poprzez usprawnienie wybranych procedur, zniesienie zbędnych obciążeń biurokratycznych oraz wprowadzenie nowych, wybranych rozwiązań, które przyczynią się do usunięcia stanu niepewności prawnej. Zmiany obejmą przepisy m.in. w ustawach podatkowych, w prawie handlowym, w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej, w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o bezpieczeństwie żywności i żywienia, ustawie o drogach publicznych, prawie o ruchu drogowym oraz w ustawie o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą.

Stan: 27.07.2017 r. - prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

Alert podatkowy

Centrum Obsługi Kluczowych Podatników

Zmiana w sposobie rozliczeń największych podmiotów

Czytaj cały alert

Oczekujące

1. 21 września 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które będą objęte systemem monitorowania drogowego, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14, celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Link

Czy ta strona była pomocna?