zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 18 lipca 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Weszło w życie

1. 13 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 19 czerwca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Rozporządzenie wprowadza możliwość dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług od dokonywanych na terytorium kraju zakupów na użytek służbowy przez Grupę Integracyjną NATO, dyslokowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Rozporządzenie wprowadza również możliwość dokonywania zwrotu podatku osobom upoważnionym należącym do personelu Grupy Integracyjnej NATO i osobom uprawnionym należącym do personelu Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

Link

Wejdzie w życie

1. 1 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Obniżenie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, ma na celu zahamowanie spadku obrotów realizowanych przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 500), które określało minimalną kwotę łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT w wysokości 300 zł. W związku z sygnalizowanym negatywnym wpływem podwyższenia z dniem 1 czerwca 2016 r. łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, na obroty realizowane przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE, należy wrócić do poprzedniego limitu, tj. do 200 zł.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 19 maja 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych

Projekt przewiduje m.in:

  1. przetwarzanie automatyczne w systemie teleinformatycznym Szefa Krajowej Administracji Skarbowej danych przedsiębiorców w celu dokonywania analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze (art. 258 kk) oraz przestępstw z nimi związanych (np. wystawianie pustych faktur) oraz automatyczne generowanie informacji o wynikach analizy ryzyka (m. in. nr rachunku przedsiębiorcy i procentowy wskaźnik ryzyka); zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych danych, 
  2. nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem STIR danych stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK dotyczących rachunków przedsiębiorców oraz realizowanych zleceń płatniczych w celu dokonywania analizy ryzyka,
  3. uprawnienie Szefa KAS do uzyskania na wniosek dodatkowych informacji od banków i SKOKów związanych z wykonaną analizą ryzyka,
  4. możliwość przekazania przez Szefa KAS informacji o wynikach analizy ryzyka bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym, jeśli może się to przyczynić się do realizacji obowiązków ustawowych (m. in. obowiązki z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, analiza ryzyka operacyjnego),

Stan: 07.07.2017 r. - Opiniowanie

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem:

1) art. 11 pkt 1 lit. b i c, pkt 7 lit. b i c, pkt 16 lit. b i pkt 17, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

2) art. 11 pkt 18 i 19, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 1 w zakresie art. 119zm § 1 pkt 1 lit. b ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, który wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Link

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Celem projektowanej ustawy jest realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-678/13, w którym orzeczono brak możliwości zastosowania przez Rzeczpospolitą Polską obniżonej stawki podatku od wartości dodanej do dostaw niektórych towarów związanych z ochroną zdrowia wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT. Proponuje się uchylenie w załączniku nr 3 do ustawy o VAT poz. 82 i 92 oraz zmianę brzmienia poz. 103, a także dodanie poz. 107a. Celem wprowadzanych zmian jest wyłączenie z zał. nr 3 do zmienianej ustawy towarów, które w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-678/13 nie powinny podlegać opodatkowaniu według stawki obniżonej.

Stan: 06.07.2017 r. - Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO i Grupę Integracyjną NATO (NFIU) oraz ich międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ww. podmioty import towarów przeznaczonych do ich wyłącznego użytku a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez ich zagraniczny personel.

Stan: 17.07.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

Podcast Podatki/Prawo:

Karuzele podatkowe - Jak nie stać się nieświadomą ofiarą oszustw w VAT ?

Wysłuchaj podcastu

Akcyza i cło

Projekty

1. Projekt ustawy z 29 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

Zmiany w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych mają na celu, poprzez wprowadzenie monitoringu oraz nadzoru nad uprawami tytoniu, produkcją i zbytem surowca tytoniowego, uszczelnienie obrotu wysuszonymi liśćmi tytoniu, zwanymi dalej surowcem tytoniowym w Polsce.

1 września 2017 roku wchodzi w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawa z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W efekcie liczba funkcjonujących w Polsce agencji rolnych ograniczona zostanie do jednej agencji, tj. agencji płatniczej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostką odpowiedzialną za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z tym, proponuje się, aby od 1 września 2017 roku zadania dotyczące monitorowania oraz nadzoru nad uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem surowca tytoniowego wykonywał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie podstawową instytucją realizującą zadania w zakresie programowania rozwoju obszarów wiejskich.

Stan: 13.07.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 11 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono szczegółowe rozwiązania odnoszące się do NATO CI COE i NFIU oraz ich osób upoważnionych. Odpowiednie zmiany wprowadzono w § 2, § 28 – § 31 oraz § 37 i § 38 zmienianego rozporządzenia, przewidując następujące regulacje:

  • § 2 pkt 17a, 17b i 18 – wprowadzono definicję Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie oraz definicję Grupy Integracyjne NATO (NFIU) oraz uzupełniono definicję „osób upoważnionych” – odnosząc to pojęcie także do osób należących do NATO CI COE oraz NFIU,
  • § 29 ust. 1 – określono zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabywanych przez NATO CI COE albo NFIU na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do ich działalności służbowej,
  • § 30 (dotyczący procedury zwrotu zapłaconej akcyzy) – uwzględniono możliwość składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez NATO CI COE oraz NFIU.
  • § 32 – określono możliwość zwrotu wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych w kraju przez NATO CI COE albo NFIU lub ich osoby upoważnione osobom, które dokonały ich sprzedaży,
  • § 38 ust. 1 pkt 3 – określono zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez NATO CI COE albo NFIU do ich celów służbowych,
  • § 40 – określono zwolnienie od akcyzy dla samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez osoby upoważnione należące do personelu NATO CI COE albo NFIU; zwolnienie to jest ograniczone do dwóch sztuk na osobę, która ukończyła 18 lat; w przepisie tym stosownej zmiany wymagał jednak tylko ust. 3, wskazujący na właściwość organu wydającego zaświadczenie o zwolnieniu od akcyzy samochodów osobowych.

Stan: 14.07.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

Ekspres Akcyzowy

Wyrok TSUE: Zwolnienia z opodatkowania akcyzą - warunki formalne wcale nie najważniejsze

Czytaj newsletter

Podatki dochodowe

Projekty:

1. Rządowy projekt ustawy z 14 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 15.07.2017 r. – Senat nie wniósł poprawek
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 30 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma na celu podniesienie kwoty wolnej od podatku dla wszystkich obywateli do wysokości kwoty wolnej przysługującej posłom i senatorom. Głównym powodem planowanej regulacji jest chęć zrównania sytuacji w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym PIT wszystkich podatników, tak aby jedna grupa społeczna – parlamentarzyści, nie była uprzywilejowana względem innych. Nowa kwota wolna od podatku będzie wynosić dla wszystkich tyle samo ile obecnie dla posłów, a więc 30 451 zł.

Stan: 05.07.2017 r. – Skierowanie projektu do opinii organizacji samorządowych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

3. Poselski projekt ustawy z 10 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Celem projektu ustawy jest zniesienie ograniczenia w kwocie 42.764 zł dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów twórców. Projekt ustawy zmierza więc do likwidacji podwyżki podatków dla środowisk twórczych wprowadzonej w 2013 r. Projektowana zmiana zmierza do polepszenia sytuacji prawnej artystów i twórców, poprzez udzielenie wsparcia polskiej kulturze, wynalazczości i innowacyjności. Zaproponowane rozwiązanie zachęci do prowadzenia działalności twórczej oraz do angażowania się w działalność kulturalną i naukową. Nowelizacja ma na celu konsekwentnie zachęcenie do podjęcia takiej działalności pomimo rosnących kosztów działalności twórczej, w tym także działalności o charakterze naukowym.

Stan: 10.07.2017 r. – Skierowanie projektu do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

4. Projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zmiany zawarte w projekcie zmierzają również do pełniejszej realizacji - wywodzonych z art. 84 Konstytucji RP - zasad sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wymienione zasady konstytucyjne doznają uszczerbku we wszystkich sytuacjach, kiedy dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany na różnym poziomie lub różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi. Różnice te stanowią podstawę do podejmowania przez podatników działań potocznie zwanych „optymalizacją podatkową”, których podstawową cechą jest fakt, iż o wyborze konkretnego sposobu przeprowadzenia danej transakcji, czy formy prowadzenia działalności decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa podatkowego.

Stan: 13.07.2017 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

Strefa pracodawcy: Podatki i Prawo

Delegowanie pracowników pod lupą PIP - coraz częstsze kontrole pracowników delegowanych z Polski

Czytaj newsletter

Pozostałe

Weszło w życie

1.  14 lipca 2017 r. weszła w życie ustawa z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym

Celem ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Link

2. 5 lipca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

Zmiana brzmienia art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa skutkuje utratą mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Stosownie do art. 108 ustawy, rozporządzenie to zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa zmienianej w art. 94 ustawy, w brzmieniu nadanym tą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym, konieczne było wydanie nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe. Zgodnie z delegacją ustawową, w rozporządzeniu określa się wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) [CFR-1], o którym mowa w art. 306l ustawy – Ordynacja podatkowa.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 7 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zmiana ma na celu uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione w tych wnioskach mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub stanowić nadużycie prawa.

W wyniku wprowadzenia proponowanej zmiany, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie zobligowany do wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Organ interpretacyjny, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, będzie mógł się zatem oprzeć na uprzednio wydanej opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii. Uprzednio wydaną opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

Proponowana zmiana ma przede wszystkim na celu usprawnienie działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wydawania tych opinii, poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadkach, w których dysponuje on opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do faktów. 

Stan: 07.07.2017 r. – Skierowanie projektu ustawy do Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia
Link

2. Projekt ustawy z 12 lipca 2017 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Celem nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu jest dostosowanie polskich przepisów do przepisów Dyrektywy 2015/849 i zaleceń FATF. W celu zwiększenia efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu projekt uwzględnia również doświadczenia związane ze stosowaniem przepisów ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Stan: 13.07.2017 r. – Komitet do Spraw Europejskich
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia
Link

3. Projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Obecnie brak jest obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W odniesieniu do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Rozwiązaniem powyżej opisanego problemu jest wprowadzenie przepisów nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawozdanie będzie obejmować informacje o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy.

Stan: 11.07.2017 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

4. Poselski projekt ustawy z 4 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Oczekiwanie na zwrot nadpłaconego podatku dotyka podatników podatku akcyzowego, specjalnego podatku węglowodorowego, jednoosobowe spółki Skarbu Państwa i przedsiębiorstwa państwowe, ale przede wszystkim każdego obywatela, będącego podatnikiem PIT. Przyjęty sposób rozliczania podatku od dochodów osób fizycznych powoduje wystąpienia nadwyżki zapłaconego podatku nad podatkiem należnym dla większości podatników. Naczelnik urzędu skarbowego ma obecnie 90 dni, licząc od dnia złożenia deklaracji PIT przez podatnika, na dokonanie zwrotu tej nadwyżki. Taki sam termin obowiązuje w przypadku korekty deklaracji będącej konsekwencją popełnienia zwyczajnych omyłek, dokonywanej przez urząd lub przez podatnika. Długość tych okresów nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia, zwłaszcza wobec postępującej informatyzacji, która powinna wpływać na wzrost efektywności pracy w urzędach. Przedkładany projekt ustawy skraca te okresy z 90 do 30 dni.

Stan: 11.07.2017 r. - Skierowanie projektu do opinii organizacji samorządowych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia
Link

5. Poselski projekt ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Projekt dotyczy zmiany wysokości jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z cenami praw majątkowych, liczonymi odrębnie dla tzw. "zielonych" oraz "błękitnych" certyfikatów, a w konsekwencji także dostosowania wysokości opłaty zastępczej do zmieniających się warunków regulacyjnych oraz dostosowania jej wysokości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Obecnie jednostkowa opłata zastępcza wynosi 300,03 zł za 1 MWh i znacząco odbiega od rynkowych cen praw majątkowych. Z kolei w świetle proponowanej zmiany, wyznaczana co roku jednostkowa opłata zastępcza będzie odzwierciedlać rynkowy poziom cen praw majątkowych. Przedmiotowa zmiana jest tym bardziej konieczna, iż opłata zastępcza określona w wysokości kwotowej, obliczana w dotychczasowym zakresie w wysokości 300,03 zł za 1 MWh utraciła już zdolność pobudzania otoczenia regulacyjnego i w perspektywie długookresowej będzie potencjalnie wpływać na wzrost kosztów dla odbiorców końcowych, jeśli nie nastąpi w tym zakresie zmiana.

Stan: 14.07.2017 r. – Skierowanie projektu do I czytania w komisjach
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
Link

6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

W ocenie ustawodawcy, dotychczasowe doświadczenia wynikające ze stosowania przez podmioty do tego zobowiązane postanowień ustawy z 9 marca 2017r., o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów wskazują na konieczność doprecyzowania poszczególnych zapisów tak, by przede wszystkim zagwarantować prawidłową ich interpretację. Bez wątpienia doprecyzowanie zapisów ustawy wpłynie na sposób ich stosowania odpowiednio przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający oraz przewoźnika. Dodatkowo, wydaje się iż jest to właściwy moment do wprowadzania rozwiązań ułatwiających stosowanie przepisów ustawy.

Celem projektowanych zmian jest zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie, zmniejszenie obowiązków ciążących na przedsiębiorcach oraz dookreślenie przepisów, które nastręczają najwięcej trudności interpretacyjnych. W ocenie projektodawcy zebrane dotychczas doświadczenia wskazują także na potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań. Dodatkowo, z uwagi na docierające sygnały o możliwym wykorzystaniu transportu kolejowego, jak elementu służącego do ominięcia nałożonego obowiązku rejestracji przewozu towarów „wrażliwych” w transporcie drogowym, wprowadzono obowiązek ich rejestracji.

Stan: 12.07.2017 r. - Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

Kontrole JPK

MF prowadzi masowe czynności sprawdzające z wykorzystaniem JPK_VAT. Jaka przyszłość czeka podatników?

Dowiedz się więcej

Oczekujące

1. 21 września 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które będą objęte systemem monitorowania drogowego, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14, celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Link

Pakiet przewozowy

Rozszerzenie obowiązków monitorowania na tłuszcze roślinne i zwierzęce

Dowiedz się więcej
Czy ta strona była pomocna?