zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 19 września 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Weszło w życie

1. 6 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 4 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Rozporządzenie ma na celu umożliwienie czasowe (do 30 listopada 2017 r.) stosowania 0% stawki VAT w odniesieniu do darowizn materiałów budowlanych przekazywanych na rzecz poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. tj.:

 1. osób fizycznych dysponujących nieruchomością, w której w wyniku ww. zdarzeń powstała szkoda;
 2. podmiotów, które poniosły szkodę w obiektach, w których prowadzą działalność edukacyjną, ochrony zdrowia, kulturalną, w zakresie opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą, czy zbiorowego zakwaterowania uczniów lub studentów.

Warunkiem stosowania przedmiotowej preferencji jest zawarcie pomiędzy podatnikiem dokonującym darowizny materiałów budowlanych i obdarowanymi pisemnej umowy darowizny oraz posiadanie przez darczyńcę stosownych dokumentów (stosowne zaświadczenie lub kopia kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzanego przez ośrodki pomocy społecznej) potwierdzających poniesienie szkody w wyniku ww. zjawisk atmosferycznych.
Link

 

Wejdzie w życie

1. 22 września 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które będą objęte systemem monitorowania drogowego, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14, celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.
Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 11 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług. Niniejszy projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej). Nie będzie możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach B2C.

Proponowane w projekcie rozwiązanie zakłada dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ponadto dobrowolność stosowania tego mechanizmu oznacza, że można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności - to nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje.

Stan: 15.09.2017 r. - Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 kwietnia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 31 sierpnia 2017 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych

Najważniejszym celem realizowanym przez projekt ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Projekt wprowadza system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców i przez to wzmacnia bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym. Projekt przełoży się na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

Projekt zasadniczo przewiduje:

1)  dokonywanie przez Szefa KAS analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze oraz przestępstw z nimi związanych;

2)  automatyczne ustalanie w STIR, na podstawie danych z banków oraz danych publicznie dostępnych, wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych;

3)  nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania do STIR danych, o których mowa w pkt 1, w tym stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

4)  zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP KEP danych z KRS i CEIDG w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

5)  przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi KAS, a także bankom i SKOKom w celu realizacji określonych obowiązków m.in. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6)  uprawnienie Szefa KAS do uzyskania w trybie wnioskowym, za pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji od banków i SKOKów związanych z wykonywaną analizą ryzyka;

7)  określenie:

a)  zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOKi w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka,

b)  zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOKi oraz izbę rozliczeniową,

c)  zasad blokady rachunku przedsiębiorcy przez Szefa KAS m. in w związku z wynikiem analizy ryzyka,

d)  terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.

8)  prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Stan: 15.09.2017 r. – Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 12 pkt 18-20, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Link

Akcyza i cło

Projekty

1. Projekt ustawy z 23 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.) regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których miałyby zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany. Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inna niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe. W odniesieniu do wyrobów nowatorskich projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Stan: 15.09.2017 r. - Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 6 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany ustawy mają na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. W ostatnich latach nasilił się w naszym kraju rozwój szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in. na tym, iż susz tytoniowy objęty był fikcyjnymi sprzedażami w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, dokonywano sprzedaży suszu tytoniowego bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym, nie dokumentowano sprzedaży suszu tytoniowego do innego pośredniczącego podmiotu tytoniowego.

W zakresie zmiany ustawy o podatku akcyzowym proponuje się:

 1. opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta suszu tytoniowego dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot;
 2. doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;
 3. doprecyzowanie przepisu o ewidencji suszu tytoniowego poprzez wskazanie, że powinna ona umożliwiać ustalenie ilości i sposobu przetwarzania suszu tytoniowego oraz adresu bądź adresów miejsc magazynowania suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;
 4. nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego (w podziale na grupy użytkowe odmian) oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on zakupiony.

W zakresie zmiany ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych proponuje się:

 1. utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego prowadzonego przez dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 2. przeprowadzanie kontroli związanych z monitorowaniem upraw;
 3. niszczenie uprawy na koszt prowadzącego w przypadku prowadzenia uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz na powierzchni przekraczającej powierzchnię zgłoszoną;
 4. nałożenie na producentów surowca tytoniowego obowiązku przekazania raz w roku informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego oraz zawartych umów zbycia surowca tytoniowego;
 5. określenie procedury niszczenia surowca tytoniowego w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu takiej czynności przez producenta surowca;
 6. wprowadzenie regulacji, które będą miały zastosowanie w przypadku zakończenia uprawy tytoniu przez producenta;
 7. uregulowanie kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Stan: 15.09.2017 r. – Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

3. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Celem projektowanej ustawy jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wyrobów akcyzowych poprzez zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, ograniczenie czasochłonności obsługi podmiotów przez organy podatkowe, a także doprecyzowanie przepisów. W dalszej perspektywie czasowej projektowane zmiany w zakresie zastąpienia papierowego dokumentu dostawy dokumentem w formie elektronicznej ograniczą koszty działalności gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców. Projektowana ustawa powinna wyeliminować istniejące wątpliwości interpretacyjne w zakresie stosowania stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów innych niż napędowe lub opałowe, a także w zakresie właściwości organów podatkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, od których akcyza została zapłacona na terytorium kraju. Ponadto projekt ustawy zawiera kilka zmian dostosowawczych.

Stan: 09.09.2017 r. - Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

4. Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.

Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 4 ust. 4 ustawy z 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1340). Zgodnie z wymienionym przepisem Rada Ministrów określa do dnia 30 listopada, stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego na rok następny, mając na względzie projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

Stan: 13.09.2017 r. - Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Projekt wprowadza odrębny wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. poz. 323) składana jest jedna deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) zarówno dla wyrobów akcyzowych jak i samochodów osobowych. Ze względu na fakt, iż taki stan rzeczy utrudnia szybką identyfikację deklaracji dotyczących samochodów osobowych wprowadza się nowy wzór deklaracji AKC-U/S. Powyższa zmiana deklaracji podyktowana jest występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, polegającymi na zaniżaniu podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, głównie tych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3. Konieczne jest zatem podjęcie działań zmierzających do stworzenia narzędzia do szybkiej i wnikliwej analizy deklarowanej przez podatnika podstawy opodatkowania akcyzą. W rezultacie projektowanych zmian powstaną dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Zaktualizowana deklaracja uproszczona AKC-U/A będzie składana na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, natomiast nowa deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S) - w oparciu o art. 106 ust. 2 ww. ustawy.

Stan: 07.09.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 października 2017 r.
Link

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy – dalsze zmiany w przepisach i rozszerzenie obowiązków na transport kolejowy

Czytaj newsletter

Podatki dochodowe

Projekty

1. Projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zmiany zawarte w projekcie zmierzają również do pełniejszej realizacji - wywodzonych z art. 84 Konstytucji RP - zasad sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wymienione zasady konstytucyjne doznają uszczerbku we wszystkich sytuacjach, kiedy dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany na różnym poziomie lub różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi. Różnice te stanowią podstawę do podejmowania przez podatników działań potocznie zwanych „optymalizacją podatkową”, których podstawową cechą jest fakt, iż o wyborze konkretnego sposobu przeprowadzenia danej transakcji, czy formy prowadzenia działalności decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa podatkowego.

Stan: 12.09.2017 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 7 września 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt ustawy wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje umożliwiające Ministrowi Rozwoju i Finansów publikowanie informacji, zawierającej dane dotyczące wybranych, podstawowych danych/informacji podatkowych, wynikających ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zeznań podatkowych tj. danych o:

 1. wysokości osiągniętych przez poszczególnych podatników w danym roku podatkowym przychodów, lub
 2. wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów, lub
 3. wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, lub
 4. wysokości podstawy opodatkowania lub
 5. kwocie należnego podatku.

Wskazany zakres danych ma charakter szeroki. Projekt przewiduje, że niektóre kategorie informacji mogą nie być podawane do publicznej wiadomości. Faktyczny zakres upublicznianych danych uwzględniać będzie możliwości techniczne, a także postęp w digitalizacji poszczególnych danych źródłowych. Jako dane, które mogą, ale nie muszą być podawane do publicznej wiadomości należy wskazać informacje o efektywnej stopie podatkowej. Ponadto w odniesieniu do podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej z uwagi na właściwe regulacje prawne, nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości wszystkich powyżej wskazanych danych. Część podatników posiadających taki status nie wykazuje bowiem w składanym zeznaniu wysokości osiągniętych przychodów.

Uzasadnieniem wprowadzenia takiego rozwiązania jest przede wszystkim dbałość o interes społeczny i gospodarczy państwa, przejawiający się m.in. w sytuacji, w której nieliczna grupa podatników podatku dochodowego od osób prawnych generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Oznaczać to może brak odpowiedniej relacji płaconych przez podatników podatków do skali prowadzonej działalności.

Stan: 15.09.2017 r. - Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

3. Rządowy projekt ustawy z 18 lipca 2017 r. o ratyfikacji Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu dnia 24 listopada 2016 r.

Genezę Konwencji wielostronnej implementującej środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku, sporządzonej w Paryżu 24 listopada 2016 r., podpisanej tamże 7 czerwca 2017 r. stanowią prace OECD prowadzone w ramach projektu Base Erosion Profit Shirting („BEPS”), który ma na celu wypracowanie rozwiązań w obszarach opodatkowania i współpracy podatkowej najbardziej narażonych na negatywne konsekwencje międzynarodowego transferu zysków w celu uniknięcia opodatkowania (np. e-handel, ceny transferowe, nadużywanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, sztuczne tworzenie wartości niematerialnych). W ramach tych prac dążyło się do wypracowania mechanizmów utrudniających dokonywanie międzynarodowych transferów zysków do krajów stosujących preferencyjne stawki podatkowe, a w konsekwencji zaproponowano nowe rozwiązania mające na celu uszczelnienie systemów podatkowych państw zaangażowanych w realizację projektu, w tym Polski.

Projekt BEPS stanowi zatem ważną inicjatywę, która może przynieść długofalowo pozytywne skutki dla prowadzenia przez państwa działań na poziomie krajowym i międzynarodowym, zapobiegających utracie dochodów podatkowych. Uzasadnione było zatem zaangażowanie się Polski w działania w ramach projektu BEPS, zarówno jako państwa członkowskiego OECD, jak też jako potencjalnego beneficjenta projektowanych rozwiązań.

Stan: 13.09.2017 r. – Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Projektowana ustawa przewiduje m.in.:

 1. doprecyzowanie i uproszczenie regulacji dotyczących zwolnień z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, poprzez odstąpienie od limitowania wielkości tych zwolnień lub poprzez zastąpienie określonych obecnie kwotowo progów wielkości tych zwolnień do poziomu odnoszącego się do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 2. podwyższenie wielkości przychodu z tytułu nieodpłatnych świadczeń w związku z wykorzystywaniem dla celów prywatnych samochodów służbowych;
 3. zastąpienie określonych obecnie kwotowo progów wielkości kosztów poniesionych w związku z prowadzeniem żłobka, przedszkola etc. do poziomu odnoszącego się do wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
 4. podwyższenie limitu kwot odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego oraz składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, zaliczanych do kosztów podatkowych;
 5. wprowadzenie ograniczenia kwotowego w kosztach podatkowych ponoszonych w związku z opłatami z tytułu używania samochodu osobowego na podstawie leasingu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze;
 6. doprecyzowanie przepisów związanych z obowiązkiem złożenia niektórych zawiadomień i oświadczeń w PIT;
 7. wprowadzenie minimalnego poziomu zaliczki na podatek dochodowy;
 8. doprecyzowanie i uproszczenie regulacji dotyczących zasad tworzenia w bankach rezerw i odpisów dokonywanych zgodnie z przyjętą polityką rachunkowości.

Stan: 08.09.2017 r. - Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

5. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 listopada 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy CIT, tj. dokumentację sporządzaną przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi (tzw. local file) oraz, o której mowa w art. 9a ust. 2d ustawy o CIT, tj. dokumentację zawierającą informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file).

Stan: 07.09.2017 – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 listopada 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ust. 2b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokumentację sporządzaną przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi (tzw. local file) oraz, o której mowa w art. 25a ust. 2d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. dokumentację zawierającą informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file).

Stan: 07.09.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakładał wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

Strefa pracodawcy

Nowa stawka wynagrodzenia minimalnego

Rząd ogłosił nową stawkę wynagrodzenia minimalnego, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018 r.

Czytaj cały newsletter

Pozostałe

Weszło w życie

1. 10 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn

Z uwagi na nawałnice, które przeszły nad Polską w sierpniu 2017 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. poz. 1574) zaniechał w całości poboru podatku od spadków i darowizn od podatników poszkodowanych na obszarach najbardziej dotkniętych skutkami żywiołu.

W celu ułatwienia wywiązania z obowiązków, związanych ze składaniem przez poszkodowanych oraz podatników będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku tego żywiołu, zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, postanowił przedłużyć termin do składania ww. zeznań. Wprowadzenie tej regulacji stanowi dopełnienie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn wprowadzonego rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników. Dzięki tym rozwiązaniom, osoby najbardziej dotknięte skutkami żywiołu, nie będą zobligowane do zapłaty podatku od spadków i darowizn i zyskają więcej czasu na dopełnienie formalności, związanych ze składaniem zeznań dotyczących otrzymywanych darowizn.

Rozporządzenie wydłuża termin do składania zeznań o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, z 1 miesiąca do 6 miesięcy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli co do zasady od dnia otrzymania rzeczy (w tym pieniędzy) lub praw majątkowych.

Link

Wejdzie w życie

1. 25 września 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Ustawa dotyczy zmiany wysokości jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z cenami praw majątkowych, liczonymi odrębnie dla tzw. "zielonych" oraz "błękitnych" certyfikatów, a w konsekwencji także dostosowania wysokości opłaty zastępczej do zmieniających się warunków regulacyjnych oraz dostosowania jej wysokości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Obecnie jednostkowa opłata zastępcza wynosi 300,03 zł za 1 MWh i znacząco odbiega od rynkowych cen praw majątkowych. W świetle nowej ustawy, wyznaczana co roku jednostkowa opłata zastępcza będzie odzwierciedlać rynkowy poziom cen praw majątkowych. Przedmiotowa zmiana jest tym bardziej konieczna, iż opłata zastępcza określona w wysokości kwotowej, obliczana w dotychczasowym zakresie w wysokości 300,03 zł za 1 MWh utraciła już zdolność pobudzania otoczenia regulacyjnego i w perspektywie długookresowej będzie potencjalnie wpływać na wzrost kosztów dla odbiorców końcowych, jeśli nie nastąpi w tym zakresie zmiana.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 24 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

Projektowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów ma celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie.

W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych”, tj. wyrobów wymienionych w ustawie zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją. Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w latach 2016 i 2017 można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368 mln litrów do 652 mln litrów. W ocenie projektodawcy zebrane dotychczas doświadczenia wskazują na potrzebę wprowadzenia kolejnych regulacji dotyczących monitorowania przewozu towarów. W przygotowanym projekcie ustawy w związku z objęciem systemem monitorowania przewozu nie tylko przemieszczania towarów po drogach publicznych zmieniono tytuł ustawy na „ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów”. Dotychczasowemu systemowi monitorowania drogowego nadano nową nazwę „system monitorowania przewozu”, co wymagało zmian niektórych przepisów ustawy zawierających w swej treści wyraz, w różnych przypadkach, „drogowy” oraz zastąpienie wyrazów „system monitorowania drogowego” na „system monitorowania przewozu”. Dodatkowo niezbędnym było wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 15.09.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

2. Projekt ustawy z 21 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Obecnie brak jest obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W odniesieniu do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Rozwiązaniem powyżej opisanego problemu jest wprowadzenie przepisów nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawozdanie będzie obejmować informacje o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy.

Stan: 15.09.2017 r. – Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

3. Projekt ustawy z 9 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Proponuje się zmianę brzmienia art. 181 ustawy – Ordynacja podatkowa poprzez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto w ustawie zaproponowano zmianę brzmienia art. 293 §3 ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

 1. niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
 2. nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub w innych dokumentach czynności, do których ujęcia był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
 3. niedokonaniu zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Jednocześnie w proponowanym art. 306ia ustawy – Ordynacja podatkowa wskazano tryb udostępniania danych z wyłączeniem tajemnicy skarbowej, poprzez wydanie przez organ podatkowy na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia w zakresie informacji, o których mowa w projektowanym art. 293 §3 ustawy – Ordynacja podatkowa

Stan: 15.09.2017 r. – Skierowanie projektu do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 października 2017 r.
Link

4. Projekt ustawy z 28 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2018 r.

Stan: 15.09.2017 r. – Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

Podcast: Podatki/Prawo

Nowe wymogi dokumentacji cen transferowych

Wysłuchaj podcastu
Czy ta strona była pomocna?