zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 20 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Projekty

1. Poselski projekt ustawy z 8 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projektowana ustawa dotyczy przyśpieszenia zwrotu podatku VAT poprzez skrócenie terminu, w jakim organy administracji skarbowej zwrócą nadpłacony podatek z 60 do 25 dni, wyszczególnienia czynności, których wszczęcie przez administrację skarbową będzie stanowić przesłankę do wydłużenia tego okresu, uniemożliwienia organom ścigania żądania wstrzymania zwrotu podatku VAT oraz ograniczenia możliwości administracyjnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT w związku z prowadzeniem transakcji z podmiotami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń VAT, w celu uzyskania korzyści majątkowej, wyłącznie do sytuacji, w których podatnik miał wiedzę o tych oszustwach.

Stan: 09.06.2017 r. – I czytanie na posiedzeniu Sejmu - Marszałek Sejmu przeniósł na następne posiedzenie głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 lipca 2017 r.

Link

 

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 10 marca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania

W projektowanym rozporządzeniu zostały wskazane towary, które będą objęte systemem monitorowania drogowego, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14, celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Stan: 12.06.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 3 miesięcy od ogłoszenia.

Link

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 5 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przypadków i trybu zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu

Projekt rozporządzenia wprowadza możliwość dokonywania zwrotu podatku od towarów i usług od dokonywanych na terytorium kraju zakupów na użytek służbowy przez Grupę Integracyjną NATO, dyslokowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Projekt wprowadza również możliwość dokonywania zwrotu podatku osobom upoważnionym należącym do personelu Grupy Integracyjnej NATO i osobom uprawnionym należącym do personelu Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, z wyłączeniem osób mających stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tytułu nabycia towarów i usług na terytorium kraju w ilościach niewskazujących na przeznaczenie handlowe.

Stan: 06.06.2017 r. – Komisja Prawnicza

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia

Link

 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 23 maja 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Obniżenie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, ma na celu zahamowanie spadku obrotów realizowanych przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE. Projektowane rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 500), które określało minimalną kwotę łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT w wysokości 300 zł. W związku z sygnalizowanym negatywnym wpływem podwyższenia z dniem 1 czerwca 2016 r. łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, na obroty realizowane przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE, proponuje się powrót do poprzedniego limitu, tj. do 200 zł.

Stan: 08.06.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra

Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 sierpnia 2017 r.

Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Wejdzie w życie

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy

Projekt nowelizacji

Zapoznaj się z treścią newslettera

Podatki dochodowe

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 14 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 07.06.2017 r. – Skierowanie do I czytania na posiedzeniu Sejmu

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

 

2. Poselski projekt ustawy z 16 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Celem projektu ustawy jest zniesienie ograniczenia w kwocie 42.764 zł dla stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów w stosunku do przychodów twórców. Projekt ustawy zmierza więc do likwidacji tzw. podatku Tuska, czyli podwyżki podatków dla środowisk twórczych wprowadzonej przez rząd Platformy i PSL od 2013 r. Projektowana zmiana zmierza do polepszenia sytuacji prawnej artystów i twórców, poprzez udzielenie wsparcia polskiej kulturze, wynalazczości i innowacyjności. Zaproponowane rozwiązanie zachęci do prowadzenia działalności twórczej oraz do angażowania się w działalność kulturalną i naukową. Nowelizacja ma na celu konsekwentnie zachęcenie do podjęcia takiej działalności pomimo rosnących kosztów działalności twórczej, w tym także działalności o charakterze naukowym.

Stan: 07.06.2017 r. – Skierowanie projektu do opinii organizacji samorządowych

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.

Link

 

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz PIT-TP.

Stan: 09.06.2016 – Skierowanie projektu do podpisu ministra

Link

 

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia wprowadza (na zasadzie kontynuacji zaniechania określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych) zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów, uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dochód do opodatkowania powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki. Zakłada się, iż zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie obejmowało te spółki kapitałowe, których udziałowcami lub akcjonariuszami w całości są Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Projekt rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Stan: 06.06.2017 r. – Konsultacje publiczne

Link

 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz CIT-TP.

Stan: 09.06.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra

Link

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 5 maja 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów osiągniętych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów uzyskanych z tytułu wypłaconych gwarancji oraz udzielonych dotacji stanowi pomoc publiczną w rozumieniu art. 107 ust. 3 lit. b Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej udzielaną zgodnie z zatwierdzonym przez Komisję Europejską programem pomocowym. Zgodnie z § 1 projektu rozporządzenia zaniechaniu ulega pobór podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych w ramach wsparcia udzielanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, z tytułu realizacji gwarancji, o której mowa w art. 264 ust. 2 pkt 3 ustawy o BFG oraz z tytułu otrzymanej dotacji, o której mowa w art. 264 ust. 2 pkt 4 ustawy.

Stan: 08.06.2017 r. – Opiniowanie

Link

Strefa pracodawcy

Najważniejsze informacje dotyczące podatkowych i prawnych aspektów zatrudnienia, w tym: zasady organizacji pracy, polityka antymobbingowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców.

Przejdź do materiałów

Pozostałe

Projekty

1. Komisyjny projekt ustawy z 20 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Stan: 02.06.2017 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Link

 

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje jedynie podstawowe dane na temat podatków stanowiących dochód gmin takie jak: wpływy podatkowe oraz utracone dochody wskutek zastosowania obniżonych stawek podatków lub zwolnień podatkowych na mocy uchwał rad gmin, a także skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na mocy ustawy Ordynacja podatkowa.

Brak jest sprawozdawczości o charakterze podatkowym, w tym zwłaszcza o podatkach od nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny i leśny), w stosunku do których istnieją i są powszechnie wykorzystywane instrumenty władztwa podatkowego gmin. Proponowane uzupełnienie sprawozdawczości jest ważne z punktu widzenia prowadzenia racjonalnej polityki podatkowej i formułowania propozycji zmian zarówno na szczeblu rządowym jak i na poziomie samorządu terytorialnego.

Stan: 19.06.2017 r. – Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów

Link

 

3. Projekt ustawy z 7 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zmiana ma na celu uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione w tych wnioskach mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub stanowić nadużycie prawa.

W wyniku wprowadzenia proponowanej zmiany, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie zobligowany do wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Organ interpretacyjny, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, będzie mógł się zatem oprzeć na uprzednio wydanej opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii. Uprzednio wydaną opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

Proponowana zmiana ma przede wszystkim na celu usprawnienie działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wydawania tych opinii, poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadkach, w których dysponuje on opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do faktów. 

Stan: 12.06.2017 r. – Uzgodnienia

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 sierpnia 2017 r.

Link

 

4. Poselski projekt ustawy z 18 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Projektowana ustawa ma na celu nowelizację ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i zmierza do zwolnienia dotychczasowych właścicieli nieruchomości zajętych faktycznie na budowę dróg publicznych z obowiązku podatkowego w okresie od dnia wydania nieruchomości inwestorowi do dnia uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Stan: 07.06.2016 r. - Sprawozdanie Komisji Infrastruktury

Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Link

 

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

Zmiana brzmienia art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa skutkuje utratą mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Stosownie do art. 108 ustawy, rozporządzenie to zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa zmienianej w art. 94 ustawy, w brzmieniu nadanym tą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe. Zgodnie z delegacją ustawową, w projekcie rozporządzenia określa się wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) [CFR-1], o którym mowa w art. 306l ustawy – Ordynacja podatkowa.

Stan: 14.06.2017 r. – Konsultacje publiczne

Link

 

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 31 maja 2017 r. w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami

Rozporządzenie w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności związanych z wymianą informacji podatkowych z innymi państwami ma na celu wykonanie delegacji zawartej w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 10 lutego 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Przepis ten umożliwia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych upoważnienie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania spraw związanych z:

1) wymianą informacji podatkowych na wniosek i z urzędu z innymi państwami;

2) automatyczną wymianą informacji podatkowych;

3) udostępnianiem innym organom, na zasadach określonych w ustawie - Ordynacja podatkowa, informacji podatkowych uzyskanych w ramach ich wymiany z innymi państwami;

4) nakładaniem kar pieniężnych.

Stan: 07.06.2017 r. – Komisja Prawnicza

Link

Podcast: Podatki / Prawo

Klauzula obejścia prawa podatkowego - praktyczne aspekty

Z jakimi skutkami funkcjonowania przepisów spotykają się podatnicy?

Wysłuchaj podcastu

Czy ta strona była pomocna?