zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Weszło w życie

1. 1 sierpnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 czerwca 2017 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług

Obniżenie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, ma na celu zahamowanie spadku obrotów realizowanych przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE. Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z 1 kwietnia 2016 r. w sprawie minimalnej łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 500), które określało minimalną kwotę łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT w wysokości 300 zł. W związku z sygnalizowanym negatywnym wpływem podwyższenia z dniem 1 czerwca 2016 r. łącznej wartości zakupów, przy której podróżny może żądać zwrotu podatku VAT, na obroty realizowane przez małe, rodzinne firmy uczestniczące w systemie TAX FREE, należy wrócić do poprzedniego limitu, tj. do 200 zł.
Link

 

Wejdzie w życie

1.  1 września 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO i Grupę Integracyjną NATO (NFIU) oraz ich międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ww. podmioty import towarów przeznaczonych do ich wyłącznego użytku a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez ich zagraniczny personel.
Link

 

Projekty

1. Projekt ustawy z 12 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług. Niniejszy projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek bankowy dostawcy, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalne konto dostawcy - rachunek VAT. Dostawca ma bardzo ograniczone możliwości dysponowania środkami znajdującymi się na rachunku VAT. Dzięki temu, że dostawca nie otrzymuje całej kwoty brutto od nabywcy na swój rachunek bankowy, nie może tym samym przy przeprowadzaniu transakcji gospodarczych mających na celu wyłudzanie podatku od towarów i usług, szybko „zniknąć”, zatrzymując dla własnych korzyści VAT należny fiskusowi.

Stan: 01.08.2017 r.- Stanowiska zgłaszane w ramach konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

Podcast Podatki/Prawo:

Karuzele podatkowe - Jak nie stać się nieświadomą ofiarą oszustw w VAT ?

Wysłuchaj podcastu

Akcyza i cło

Wejdzie w życie

1. 11 sierpnia 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 20 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

W rozporządzeniu wprowadzono szczegółowe rozwiązania odnoszące się do NATO CI COE i NFIU oraz ich osób upoważnionych. Odpowiednie zmiany wprowadzono w § 2, 28 – 31 oraz § 37 i § 38 zmienianego rozporządzenia:

 • § 2 pkt 17a, 17b i 18 – wprowadzono definicję Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO w Krakowie oraz definicję Grupy Integracyjne NATO (NFIU) oraz uzupełniono definicję „osób upoważnionych” – odnosząc to pojęcie także do osób należących do NATO CI COE oraz NFIU,
 • § 29 ust. 1 – określono zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabywanych przez NATO CI COE albo NFIU na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej do ich działalności służbowej,
 • § 30 (dotyczący procedury zwrotu zapłaconej akcyzy) – uwzględniono możliwość składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego przez NATO CI COE oraz NFIU.
 • § 32 – określono możliwość zwrotu wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych nabytych w kraju przez NATO CI COE albo NFIU lub ich osoby upoważnione osobom, które dokonały ich sprzedaży,
 • § 38 ust. 1 pkt 3 – określono zwolnienie od akcyzy dla wyrobów akcyzowych i samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez NATO CI COE albo NFIU do ich celów służbowych,
 • § 40 – określono zwolnienie od akcyzy dla samochodów osobowych importowanych lub nabytych wewnątrzwspólnotowo przez osoby upoważnione należące do personelu NATO CI COE albo NFIU; zwolnienie to jest ograniczone do dwóch sztuk na osobę, która ukończyła 18 lat; w przepisie tym stosownej zmiany wymagał jednak tylko ust. 3, wskazujący na właściwość organu wydającego zaświadczenie o zwolnieniu od akcyzy samochodów osobowych.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 14 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.) regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których miałyby zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany. Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inna niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe.

W odniesieniu do wyrobów nowatorskich projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Stan: 11.08.2017 r. – Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 29 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

Zmiany w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych mają na celu, poprzez wprowadzenie monitoringu oraz nadzoru nad uprawami tytoniu, produkcją i zbytem surowca tytoniowego, uszczelnienie obrotu wysuszonymi liśćmi tytoniu, zwanymi dalej surowcem tytoniowym w Polsce.

1 września 2017 roku wchodzi w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawa z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W efekcie liczba funkcjonujących w Polsce agencji rolnych ograniczona zostanie do jednej agencji, tj. agencji płatniczej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostką odpowiedzialną za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z tym, proponuje się, aby od 1 września 2017 roku zadania dotyczące monitorowania oraz nadzoru nad uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem surowca tytoniowego wykonywał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie podstawową instytucją realizującą zadania w zakresie programowania rozwoju obszarów wiejskich.

Stan: 18.08.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 25 lipca 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Projekt wprowadza odrębny wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. poz. 323) składana jest jedna deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) zarówno dla wyrobów akcyzowych jak i samochodów osobowych. Ze względu na fakt, iż taki stan rzeczy utrudnia szybką identyfikację deklaracji dotyczących samochodów osobowych wprowadza się nowy wzór deklaracji AKC-U/S. Powyższa zmiana deklaracji podyktowana jest występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, polegającymi na zaniżaniu podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, głównie tych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3. Konieczne jest zatem podjęcie działań zmierzających do stworzenia narzędzia do szybkiej i wnikliwej analizy deklarowanej przez podatnika podstawy opodatkowania akcyzą. W rezultacie projektowanych zmian powstaną dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Zaktualizowana deklaracja uproszczona AKC-U/A będzie składana na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, natomiast nowa deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S) - w oparciu o art. 106 ust. 2 ww. ustawy.

Stan: 10.08.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 października 2017 r.
Link

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy – dalsze zmiany w przepisach i rozszerzenie obowiązków na transport kolejowy

Czytaj newsletter

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1. 12 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Instrument ten da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.
Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zmiany zawarte w projekcie zmierzają również do pełniejszej realizacji - wywodzonych z art. 84 Konstytucji RP - zasad sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wymienione zasady konstytucyjne doznają uszczerbku we wszystkich sytuacjach, kiedy dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany na różnym poziomie lub różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi. Różnice te stanowią podstawę do podejmowania przez podatników działań potocznie zwanych „optymalizacją podatkową”, których podstawową cechą jest fakt, iż o wyborze konkretnego sposobu przeprowadzenia danej transakcji, czy formy prowadzenia działalności decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa podatkowego.

Stan: 18.08.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 26 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Projekt ustawy wprowadza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych regulacje umożliwiające Ministrowi Rozwoju i Finansów publikowanie informacji, zawierającej dane dotyczące wybranych, podstawowych danych/informacji podatkowych, wynikających ze składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych zeznań podatkowych tj. danych o:

 1. wysokości osiągniętych przez poszczególnych podatników w danym roku podatkowym przychodów, lub
 2. wysokości poniesionych kosztów uzyskania przychodów, lub
 3. wysokości osiągniętego dochodu albo poniesionej straty, lub
 4. wysokości podstawy opodatkowania lub
 5. kwocie należnego podatku.

Wskazany zakres danych ma charakter szeroki. Projekt przewiduje, że niektóre kategorie informacji mogą nie być podawane do publicznej wiadomości. Faktyczny zakres upublicznianych danych uwzględniać będzie możliwości techniczne, a także postęp w digitalizacji poszczególnych danych źródłowych. Jako dane, które mogą, ale nie muszą być podawane do publicznej wiadomości należy wskazać informacje o efektywnej stopie podatkowej. Ponadto w odniesieniu do podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej z uwagi na właściwe regulacje prawne, nie jest możliwe podanie do publicznej wiadomości wszystkich powyżej wskazanych danych. Część podatników posiadających taki status nie wykazuje bowiem w składanym zeznaniu wysokości osiągniętych przychodów.

Uzasadnieniem wprowadzenia takiego rozwiązania jest przede wszystkim dbałość o interes społeczny i gospodarczy państwa, przejawiający się m.in. w sytuacji, w której nieliczna grupa podatników podatku dochodowego od osób prawnych generuje przeważającą część opodatkowanych przychodów, przy jednoczesnym braku, w wielu przypadkach, odpowiedniego poziomu płaconego podatku. Oznaczać to może brak odpowiedniej relacji płaconych przez podatników podatków do skali prowadzonej działalności.

Stan: 01.08.2017 r. - Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

3. Poselski projekt ustawy z 4 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W projekcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proponuje się powrót do rozwiązań opodatkowujących twórców z 50-procentowymi kosztami uzyskania dochodów niezależnie od skali zarobków. Jedynym „limitem” przy stosowaniu tej zasady powinien być prawdziwie twórczy charakter działalności i honoracyjny system wynagradzania. Proponowana zmiana polega na wykreśleniu z art. 22 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych ust. 9a i 10a.

Stan: 17.08.2017 r. – Skierowanie projektu do opinii organizacji samorządowych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

4. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy z 2 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W art. 5 projektu ustawy zaproponowano zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które mają na celu zapewnienie neutralności podatkowej w zakresie zarówno wpłat wnoszonych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, jak i środków, które kredytodawca otrzyma na wsparcie procesu dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy osiągają dochody.

Projektowana regulacja nie będzie powodować skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa. Instrumenty wspierające zostaną sfinansowane z wpłat kredytodawców. Realizacja zadań nałożonych na Bank Gospodarstwa Krajowego zostanie sfinansowana z wynagrodzenia prowizyjnego, jakie przysługiwać będzie Bankowi. Wpłaty na Fundusz Restrukturyzacyjny nie będą mogły przekraczać kwartalnie 0,5% wartości bilansowej portfela kredytów podlegających restrukturyzacji (ok. 155 mld x 0,5% = ok. 0,8 mld zł). Oznacza to, iż kredytodawcy nie poniosą większego obciążenia niż ok. 3,2 mld zł rocznie.

Stan: 16.08.2017 r. – Skierowanie projektu do opinii EBC
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia wprowadza (na zasadzie kontynuacji zaniechania określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych) zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów, uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, na podstawie ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dochód do opodatkowania powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki. Zakłada się, iż zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie obejmowało te spółki kapitałowe, których udziałowcami lub akcjonariuszami w całości są Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Projekt rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Stan: 07.08.2017 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Link

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe

Wydanie rozporządzenia zwolni kredytobiorców będących osobami fizycznymi z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno od kwot umorzonych przez kredytodawcę z tytułu zaciągniętego przed dniem 15 stycznia 2015 r. kredytu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeśli kredytobiorcy wykorzystują tę nieruchomość na te cele i nie skorzystali z umorzenia innego hipotecznego kredytu otrzymanego na własne cele mieszkaniowe, jak również od przychodu z tytułu zapłaty kwoty kredytu zaciągniętego przed dniem 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnych stóp referencyjnych. Konsekwencją wydania przedmiotowego rozporządzenia będzie brak obowiązku przekazywania przez kredytodawców kredytobiorcom oraz właściwym dla kredytobiorców urzędom skarbowym informacji PIT-8C o wysokości osiągniętego za ich pośrednictwem przychodu z innych źródeł. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedmiotowe rozporządzenie zwolni ich z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan: 10.08.2017 r. – Opiniowanie
Link

Alert podatkowy

Kolejne zmiany dotyczące struktur wynagradzania i premiowania

Definicja i opodatkowanie programów motywacyjnych, zmiany dotyczące usług niematerialnych i inne zmiany w PIT

Czytaj cały alert

Pozostałe

Weszło w życie

1. 17 sierpnia 2017 r. weszła w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Zmiana ma na celu uregulowanie relacji pomiędzy Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej, a Szefem Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie opiniowania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej pod kątem istnienia uzasadnionego przypuszczenia, że elementy stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawione w tych wnioskach mogą być przedmiotem decyzji wydanej z zastosowaniem art. 119a Ordynacji podatkowej lub stanowić nadużycie prawa.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie zobligowany do wystąpienia do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię jedynie w przypadku, gdy zagadnienie wyłaniające się na tle stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego nie było wcześniej oceniane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Organ interpretacyjny, odmawiając wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej na podstawie art. 14b § 5b Ordynacji podatkowej, będzie mógł się zatem oprzeć na uprzednio wydanej opinii Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe odpowiadają zagadnieniu, które było już przedmiotem uzyskanej uprzednio opinii. Uprzednio wydaną opinię Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wraz z wnioskiem o jej wydanie organ interpretacyjny dołączy do akt sprawy, po usunięciu z nich danych identyfikujących wnioskodawcę i inne podmioty.

Zmiana ma przede wszystkim na celu usprawnienie działania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie wydawania tych opinii, poprzez eliminację konieczności automatycznego kierowania zapytań przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w przypadkach, w których dysponuje on opinią Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w sprawie tożsamej co do faktów. 
Link

 

Projekty

1. Poselski projekt ustawy z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Projekt dotyczy zmiany wysokości jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z cenami praw majątkowych, liczonymi odrębnie dla tzw. "zielonych" oraz "błękitnych" certyfikatów, a w konsekwencji także dostosowania wysokości opłaty zastępczej do zmieniających się warunków regulacyjnych oraz dostosowania jej wysokości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Obecnie jednostkowa opłata zastępcza wynosi 300,03 zł za 1 MWh i znacząco odbiega od rynkowych cen praw majątkowych. Z kolei w świetle proponowanej zmiany, wyznaczana co roku jednostkowa opłata zastępcza będzie odzwierciedlać rynkowy poziom cen praw majątkowych. Przedmiotowa zmiana jest tym bardziej konieczna, iż opłata zastępcza określona w wysokości kwotowej, obliczana w dotychczasowym zakresie w wysokości 300,03 zł za 1 MWh utraciła już zdolność pobudzania otoczenia regulacyjnego i w perspektywie długookresowej będzie potencjalnie wpływać na wzrost kosztów dla odbiorców końcowych, jeśli nie nastąpi w tym zakresie zmiana.

Stan: 28.07.2017 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia
Link

2. Projekt ustawy z 8 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2018 r.

Stan: 11.08.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

3. Projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Obecnie brak jest obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W odniesieniu do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Rozwiązaniem powyżej opisanego problemu jest wprowadzenie przepisów nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawozdanie będzie obejmować informacje o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy.

Stan: 04.08.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

4. Projekt ustawy z 16 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Celem projektowanej ustawy jest przede wszystkim zapewnienie pełnej zgodności przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r o odnawialnych źródłach energii z przepisami pomocowymi, do czego strona polska zobowiązała się wobec Komisji Europejskiej w procedurze notyfikacyjnej w sprawie SA.43697 (2015/N) – Polski system wspierania rozwoju OZE oraz zwolnienie dla energochłonnych użytkowników. Nie mniej ważna potrzeba wprowadzenia niezbędnych zmian wynika z konieczności dostosowania przepisów ustawy OZE do zmieniających się uwarunkowań rynkowych i gospodarczych, w tym wpisujących się w strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju.

Wejście w życie zmiany dotyczącej art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane, zawierającej definicję budowli oraz dotyczącej załącznika do tej ustawy, automatycznie spowoduje zmianę w zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Fakt ten będzie miał wpływ na wysokość opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowych, gdyż podatek ten będzie pobierany wyłącznie od ich części budowlanych. Zmiany w opodatkowaniu elektrowni wiatrowych nastąpią od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustawa wejdzie w życie – zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Stan: 10.08.2017 r. - Stanowiska zgłaszane w ramach uzgodnień

Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 września 2017 r., z wyjątkiem:

 1. art. 1 pkt 19 w zakresie zmiany art. 74 ust. 4 oraz pkt 38 w zakresie zmiany art. 119 ust. 1, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2017 r.;
 2. art. 1 pkt 14, 36 i 37, które wchodzą w życie z dniem 1 listopada 2017 r.

Link

Alert podatkowy

Centrum Obsługi Kluczowych Podatników

Zmiana w sposobie rozliczeń największych podmiotów

Czytaj cały alert

Oczekujące

1. 21 września 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które będą objęte systemem monitorowania drogowego, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14, celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Link

Czy ta strona była pomocna?