zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 6 września 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Przegląd zmian w prawie podatkowym

VAT

Weszło w życie

1. 1 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO i Grupę Integracyjną NATO (NFIU) oraz ich międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ww. podmioty import towarów przeznaczonych do ich wyłącznego użytku a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez ich zagraniczny personel.

Link

Wejdzie w życie

1. 22 września 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

W rozporządzeniu zostały wskazane towary, które będą objęte systemem monitorowania drogowego, klasyfikowane do pozycji CN od 1507 do 1517 lub podkategorii PKWiU od 10.41.21 do 10.41.60, podkategorii 10.42.10 oraz podkategorii 10.62.14, celem ograniczenia oszustw w podatku od towarów i usług w obrocie tymi towarami wraz z uwzględnieniem możliwych pozycji CN oraz podkategorii PKWiU, które mogą być wykorzystane do wyłudzenia bądź unikania zapłaty podatku od towarów i usług.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 31 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, jak również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług. Niniejszy projekt ustawy wprowadza nowe rozwiązanie, które ma na celu skuteczną poprawę ściągalności podatku – tzw. mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Istota tego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowy dostawcy - rachunek VAT.

Mechanizm podzielonej płatności znajdzie zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji B2B. W konsekwencji pozostaje bez wpływu na zakupy dokonywane przez konsumentów (nieprowadzących działalności gospodarczej). Nie będzie możliwe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności w transakcjach B2C.

Stan: 01.09.2017 r.- Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 kwietnia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 19 maja 2017 r. o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego dla wyłudzeń skarbowych

Najważniejszym celem realizowanym przez projekt ustawy jest ograniczenie luki w podatku VAT spowodowanej wyłudzeniami. Projekt wprowadza system eliminujący z obrotu gospodarczego podstawione firmy oszukujące uczciwych przedsiębiorców i przez to wzmacnia bezpieczeństwo podatników VAT w obrocie gospodarczym. Projekt przełoży się na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników poprzez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku.

Projekt zasadniczo przewiduje:

1. dokonywanie przez Szefa KAS analiz ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, w szczególności w zakresie VAT przez zorganizowane grupy przestępcze oraz przestępstw z nimi związanych;

2. automatyczne ustalanie w STIR, na podstawie danych z banków oraz danych publicznie dostępnych, wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych;

3. nałożenie na banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe obowiązku przekazywania do STIR danych, o których mowa w pkt 1, w tym stanowiących odpowiednio tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

4. zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z Centralnego Rejestru Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP) nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się w CRP KEP danych z KRS i CEIDG w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;

5. przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka Szefowi KAS, a także bankom i SKOKom w celu realizacji określonych obowiązków m.in. wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

6. uprawnienie Szefa KAS do uzyskania w trybie wnioskowym, za pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji od banków i SKOKów związanych z wykonywaną analizą ryzyka;

7. określenie:

 • zakresu danych przekazywanych przez banki i SKOKi w celu ustalenia przez izbę rozliczeniową wskaźnika ryzyka,
 • zasad kontroli wypełniania obowiązków przez banki i SKOKi oraz izbę rozliczeniową,
 • zasad blokady rachunku przedsiębiorcy przez Szefa KAS m. in w związku z wynikiem analizy ryzyka,
 • terminów przesłania danych inicjalnych do systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej.

8. prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT, zostały        wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu lub zostały przywrócone jako podatnicy VAT.

Stan: 30.08.2017 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem art. 12 pkt 18-20, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia z 25 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

Projekt ma na celu umożliwienie czasowe (do dnia 30 listopada 2017 r.) stosowania 0% stawki VAT w odniesieniu do darowizn materiałów budowlanych przekazywanych na rzecz poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu 2017 r. tj.:

 1. Osób fizycznych dysponujących nieruchomością, w której w wyniku ww. zdarzeń powstała szkoda;
 2. Podmiotów, które poniosły szkodę w obiektach, w których prowadzą działalność edukacyjną, ochrony zdrowia, kulturalną, w zakresie opieki społecznej, opieki nad dziećmi, młodzieżą, czy zbiorowego zakwaterowania uczniów lub studentów.

Warunkiem stosowania przedmiotowej preferencji będzie zawarcie pomiędzy podatnikiem dokonującym darowizny materiałów budowlanych i obdarowanymi pisemnej umowy darowizny oraz posiadanie przez darczyńcę stosownych dokumentów (stosowne zaświadczenie lub kopia kwestionariusza rodzinnego wywiadu środowiskowego sporządzanego przez ośrodki pomocy społecznej) potwierdzających poniesienie szkody w wyniku ww. zjawisk atmosferycznych.

Stan: 01.09.2017 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem ogłoszenia
Link

Biuletyn „VAT w samorządzie”

Opodatkowanie VAT dotacji na OZE

Przeczytaj biuletyn

Akcyza i cło

Projekty

1. Projekt ustawy z 14 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie w ustawie z 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, z późn.zm.) regulacji w zakresie opodatkowania akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych: płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich.

Zgodnie z projektem płyn do papierosów elektronicznych będzie wyrobem akcyzowym w rozumieniu ustawy o podatku akcyzowym. Ponieważ płyny do papierosów elektronicznych nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi na terenie Unii Europejskiej, do których miałyby zastosowanie unijne przepisy dotyczące kontroli produkcji i przemieszczania wyrobów akcyzowych, płynu do papierosów elektronicznych w rozumieniu ustawy nie można uznać za wyrób akcyzowy zharmonizowany. Na gruncie ustawy płyn do papierosów elektronicznych będzie miał zatem status wyrobu akcyzowego niewymienionego w załączniku nr 2 do ustawy, objętego stawką akcyzy inna niż stawka zerowa – analogicznie jak np. oleje smarowe. W odniesieniu do wyrobów nowatorskich projekt przewiduje takie same rozwiązania jak w przypadku płynu do papierosów elektronicznych. Do wyrobów nowatorskich będą więc miały zastosowanie ogólne przepisy dotyczące opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych, w tym przedmiotu opodatkowania, powstania obowiązku podatkowego, opodatkowania ubytków, właściwości organów podatkowych, rejestracji podmiotów, deklaracji podatkowych, terminów płatności akcyzy oraz postępowania w przypadku importu.

Stan: 01.09.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach uzgodnień
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 29 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany ustawy mają na celu ograniczenie szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. W ostatnich latach nasilił się w naszym kraju rozwój szarej strefy w obrocie wyrobami tytoniowymi. Przed 1 stycznia 2016 r. nieprawidłowości te polegały m.in. na tym, iż susz tytoniowy obejmowano fikcyjnymi sprzedażami w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych, dokonywano sprzedaży suszu tytoniowego bez zapłaconej akcyzy podmiotom nieuprawnionym, nie dokumentowano sprzedaży suszu tytoniowego do innego pośredniczącego podmiotu tytoniowego.

W zakresie zmiany ustawy o podatku akcyzowym proponuje się:

 1. opodatkowanie akcyzą sprzedaży suszu tytoniowego przez producenta suszu tytoniowego dokonanej w związku z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem tego wyrobu przez ten podmiot;
 2. doprecyzowanie przepisów w zakresie obowiązku prowadzenia ewidencji suszu tytoniowego przez podmioty prowadzące skład podatkowy, które magazynują susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;
 3. doprecyzowanie przepisu o ewidencji suszu tytoniowego poprzez wskazanie, że powinna ona umożliwiać ustalenie ilości i sposobu przetwarzania suszu tytoniowego oraz adresu bądź adresów miejsc magazynowania suszu tytoniowego przez podmiot prowadzący skład podatkowy, który magazynuje susz tytoniowy nieopodatkowany akcyzą poza składem podatkowym;
 4. nałożenie na pośredniczące podmioty tytoniowe obowiązku przekazywania danych dotyczących skupionego suszu tytoniowego (w podziale na grupy użytkowe odmian) oraz wykazu producentów tego suszu, od których został on zakupiony.

W zakresie zmiany ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych proponuje się:

 1. utworzenie rejestru producentów surowca tytoniowego prowadzonego przez dyrektorów oddziałów terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa;
 2. przeprowadzanie kontroli związanych z monitorowaniem upraw;
 3. niszczenie uprawy na koszt prowadzącego w przypadku prowadzenia uprawy tytoniu bez uzyskania wpisu do rejestru producentów surowca tytoniowego oraz na powierzchni przekraczającej powierzchnię zgłoszoną;
 4. nałożenie na producentów surowca tytoniowego obowiązku przekazania raz w roku informacji dotyczących powierzchni uprawy, produkcji i zbycia surowca tytoniowego oraz zawartych umów zbycia surowca tytoniowego;
 5. określenie procedury niszczenia surowca tytoniowego w przypadku podjęcia decyzji o wykonaniu takiej czynności przez producenta surowca;
 6. wprowadzenie regulacji, które będą miały zastosowanie w przypadku zakończenia uprawy tytoniu przez producenta;
 7. uregulowanie kar za nieprzestrzeganie przepisów.

Stan: 24.08.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 28 sierpnia 2017 r. w sprawie wzorów deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego

Projekt wprowadza odrębny wzór deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). Zgodnie z dotychczas obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 17 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (Dz.U. poz. 323) składana jest jedna deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) zarówno dla wyrobów akcyzowych jak i samochodów osobowych. Ze względu na fakt, iż taki stan rzeczy utrudnia szybką identyfikację deklaracji dotyczących samochodów osobowych wprowadza się nowy wzór deklaracji AKC-U/S. Powyższa zmiana deklaracji podyktowana jest występującymi nieprawidłowościami w zakresie opodatkowania akcyzą samochodów osobowych, polegającymi na zaniżaniu podstawy opodatkowania nabywanych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych, głównie tych o pojemności silnika powyżej 2000 cm3. Konieczne jest zatem podjęcie działań zmierzających do stworzenia narzędzia do szybkiej i wnikliwej analizy deklarowanej przez podatnika podstawy opodatkowania akcyzą. W rezultacie projektowanych zmian powstaną dwa odrębne wzory deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego: jeden odnoszący się wyłącznie do samochodów osobowych (AKC-U/S) i drugi obejmujący wyroby akcyzowe (AKC-U/A). Zaktualizowana deklaracja uproszczona AKC-U/A będzie składana na podstawie art. 78 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, natomiast nowa deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S) - w oparciu o art. 106 ust. 2 ww. ustawy.

Stan: 31.08.2017 r. – Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 października 2017 r.
Link

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy – dalsze zmiany w przepisach i rozszerzenie obowiązków na transport kolejowy

Czytaj newsletter

Podatki dochodowe

Projekty

1. Projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Zasadniczym celem projektowanej ustawy jest uszczelnienie systemu podatku dochodowego od osób prawnych, tak aby zapewnić powiązanie wysokości płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności przedsiębiorstwa międzynarodowe, podatku z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa stanowić ma kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT. Kierunek zmian przyjęty w projekcie wpisuje się w realizację Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej przez Radę Ministrów 14 lutego 2017 r. Zmiany zawarte w projekcie zmierzają również do pełniejszej realizacji - wywodzonych z art. 84 Konstytucji RP - zasad sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wymienione zasady konstytucyjne doznają uszczerbku we wszystkich sytuacjach, kiedy dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany na różnym poziomie lub różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi. Różnice te stanowią podstawę do podejmowania przez podatników działań potocznie zwanych „optymalizacją podatkową”, których podstawową cechą jest fakt, iż o wyborze konkretnego sposobu przeprowadzenia danej transakcji, czy formy prowadzenia działalności decydują wyłącznie bądź w przeważającej mierze przepisy prawa podatkowego.

Stan: 23.08.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy z 2 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

W art. 5 projektu ustawy zaproponowano zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, które mają na celu zapewnienie neutralności podatkowej w zakresie zarówno wpłat wnoszonych na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, jak i środków, które kredytodawca otrzyma na wsparcie procesu dobrowolnej restrukturyzacji kredytów mieszkaniowych denominowanych lub indeksowanych do walut innych niż te, w których kredytobiorcy osiągają dochody.

Projektowana regulacja nie będzie powodować skutków finansowych dla sektora finansów publicznych, w tym dla budżetu państwa. Instrumenty wspierające zostaną sfinansowane z wpłat kredytodawców. Realizacja zadań nałożonych na Bank Gospodarstwa Krajowego zostanie sfinansowana z wynagrodzenia prowizyjnego, jakie przysługiwać będzie Bankowi. Wpłaty na Fundusz Restrukturyzacyjny nie będą mogły przekraczać kwartalnie 0,5% wartości bilansowej portfela kredytów podlegających restrukturyzacji (ok. 155 mld x 0,5% = ok. 0,8 mld zł). Oznacza to, iż kredytodawcy nie poniosą większego obciążenia niż ok. 3,2 mld zł rocznie.

Stan: 01.09.2017 r. – Skierowanie projektu do uzupełnienia uzasadnienia
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

3. Poselski projekt ustawy z 4 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W projekcie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, proponuje się powrót do rozwiązań opodatkowujących twórców z 50-procentowymi kosztami uzyskania dochodów niezależnie od skali zarobków. Jedynym „limitem” przy stosowaniu tej zasady powinien być prawdziwie twórczy charakter działalności i honoracyjny system wynagradzania. Proponowana zmiana polega na wykreśleniu z art. 22 ustawy o podatku dochodowym osób fizycznych ust. 9a i 10a.

Stan: 01.09.2017 r. – Skierowanie projektu do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

4. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) oraz Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT) znajdują zastosowanie w przepisach o podatku dochodowym. Obecnie obowiązująca PKWiU 2015 została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., natomiast KŚT 2016 została wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. i obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. Niemniej jednak, dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). W sprawach podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, do dnia 31 grudnia 2017 r. stosuje się również rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych. Uzasadnione jest zatem podjęcie prac mających na celu dostosowanie z dniem 1 stycznia 2018 r. przepisów o podatku dochodowym do obecnie obowiązującej PKWiU 2015 i KŚT 2016. Pozwoli to na prawidłowe stosowanie przepisów o podatku dochodowym z uwzględnieniem nowo wprowadzonych PKWiU 2015 oraz KŚT 2016 r.

Zmienione mają zostać przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, które wymagają dostosowania do nowo wprowadzonych PKWiU 2015 i KŚT 2016 r. Zmiany będą miały charakter dostosowawczy. Ich celem będzie jedynie przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU i KŚT, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Stan: 24.08.2017 r. - Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe

Wydanie rozporządzenia zwolni kredytobiorców będących osobami fizycznymi z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zarówno od kwot umorzonych przez kredytodawcę z tytułu zaciągniętego przed dniem 15 stycznia 2015 r. kredytu na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, jeśli kredytobiorcy wykorzystują tę nieruchomość na te cele i nie skorzystali z umorzenia innego hipotecznego kredytu otrzymanego na własne cele mieszkaniowe, jak również od przychodu z tytułu zapłaty kwoty kredytu zaciągniętego przed dniem 15 stycznia 2015 r. na własne cele mieszkaniowe i zabezpieczonego hipotecznie, poniżej jego wartości nominalnej w związku z zastosowaniem przez kredytodawcę ujemnych stóp referencyjnych. Konsekwencją wydania przedmiotowego rozporządzenia będzie brak obowiązku przekazywania przez kredytodawców kredytobiorcom oraz właściwym dla kredytobiorców urzędom skarbowym informacji PIT-8C o wysokości osiągniętego za ich pośrednictwem przychodu z innych źródeł. W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych przedmiotowe rozporządzenie zwolni ich z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów stanowiących równowartość umorzonych zobowiązań z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której następuje zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych.

Stan: 30.08.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach uzgodnień
Link

Strefa pracodawcy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Najistotniejsze zmiany

Czytaj cały newsletter

Pozostałe

Weszło w życie

1. 25 sierpnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników

Z uwagi na nawałnice, które przeszły nad Polską w sierpniu 2017 r., kierując się uzasadnionym interesem publicznym, jak również ważnym interesem podatników minister właściwy do spraw finansów publicznych postanowił zaniechać w całości poboru podatku od spadków i darowizn od podatników poszkodowanych na obszarach najbardziej dotkniętych skutkami żywiołu. Szczegółowy wykaz gmin poszkodowanych w wyniku działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub wyładowań atmosferycznych wskazuje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych (Dz. U. poz. 1547). Poszkodowani w wyniku działania żywiołu na terenie gmin wyszczególnionych w ww. rozporządzeniu, jak również podatnicy będący małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku tego żywiołu, nie będą zobligowani do zapłaty podatku z tytułu nabycia przez nich rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy o wartości przekraczającej kwoty określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2017 r. poz. 833 i 858). Rozporządzenie ma zastosowanie do nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez okres 24 miesięcy począwszy od dnia 12 sierpnia 2017 r.

Link

Wejdzie w życie

1. 25 września 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii

Ustawa dotyczy zmiany wysokości jednostkowej opłaty zastępczej poprzez powiązanie jej wysokości z cenami praw majątkowych, liczonymi odrębnie dla tzw. "zielonych" oraz "błękitnych" certyfikatów, a w konsekwencji także dostosowania wysokości opłaty zastępczej do zmieniających się warunków regulacyjnych oraz dostosowania jej wysokości do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Obecnie jednostkowa opłata zastępcza wynosi 300,03 zł za 1 MWh i znacząco odbiega od rynkowych cen praw majątkowych. W świetle nowej ustawy, wyznaczana co roku jednostkowa opłata zastępcza będzie odzwierciedlać rynkowy poziom cen praw majątkowych. Przedmiotowa zmiana jest tym bardziej konieczna, iż opłata zastępcza określona w wysokości kwotowej, obliczana w dotychczasowym zakresie w wysokości 300,03 zł za 1 MWh utraciła już zdolność pobudzania otoczenia regulacyjnego i w perspektywie długookresowej będzie potencjalnie wpływać na wzrost kosztów dla odbiorców końcowych, jeśli nie nastąpi w tym zakresie zmiana.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 8 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt ustawy przewiduje, że przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej będą miały zastosowanie do przychodów ze sprzedaży detalicznej, osiągniętych od 1 stycznia 2019 r. W efekcie nastąpi przedłużenie do 31 grudnia 2018 r. zawieszenia stosowania przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Skutkiem zmiany będzie kontynuacja zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą obowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2018 r.

Stan: 01.09.2017 r. – Stanowiska zgłaszane w ramach uzgodnień
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2018 r.
Link

2. Projekt ustawy z 6 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ma na celu wprowadzenie obowiązku corocznego sprawozdawania przez organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wybranych informacji o tych podatkach.

Obecnie brak jest obowiązku sprawozdawczości o charakterze podatkowym w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. W odniesieniu do tych danin sprawozdawczość budżetowa gmin i miast na prawach powiatu dotyczy wyłącznie dochodów budżetowych z tych podatków oraz skutków obniżania górnych granic stawek podatkowych, skutków udzielonych ulg i zwolnień w tych podatkach na mocy uchwał rad gmin, a także skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa.

Rozwiązaniem powyżej opisanego problemu jest wprowadzenie przepisów nakładających na organy podatkowe gmin obowiązek sporządzania sprawozdania w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Sprawozdanie będzie obejmować informacje o podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym, a także o podstawach opodatkowania zwolnionych z tych podatków na mocy uchwał rad gmin. Sprawozdawaniu będą podlegać również dane o wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna przyjmowanych dla potrzeb wymiaru podatków na terenie danej gminy.

Stan: 01.09.2017 r. – Opiniowanie
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

3. Projekt ustawy z 9 sierpnia 2017 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Proponuje się zmianę brzmienia art. 181 ustawy – Ordynacja podatkowa poprzez dodanie, że dowodami w postępowaniu podatkowym są również dokumenty zgromadzone w toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej. Ponadto w ustawie zaproponowano zmianę brzmienia art. 293 §3 ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie wyłączenia stosowania przepisów o tajemnicy skarbowej do udostępniania kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

 1. niezłożeniu przez podatnika deklaracji lub innych dokumentów, do których składania są zobowiązani podatnicy na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
 2. nieujęciu przez podatnika w deklaracji lub w innych dokumentach czynności, do których ujęcia był on zobowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
 3. niedokonaniu zapłaty podatku wynikającego z deklaracji lub innych dokumentów składanych przez podatników.

Jednocześnie w proponowanym art. 306ia ustawy – Ordynacja podatkowa wskazano tryb udostępniania danych z wyłączeniem tajemnicy skarbowej, poprzez wydanie przez organ podatkowy na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenia w zakresie informacji, o których mowa w projektowanym art. 293 §3 ustawy – Ordynacja podatkowa

Stan: 01.09.2017 r. - Komisja Prawnicza
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 października 2017 r.
Link

4. Projekt ustawy z 24 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz zmianie innych ustaw

Projektowana ustawa zmieniająca ustawę o systemie monitorowania przewozu drogowego towarów ma celu zapewnienie bardziej skutecznego funkcjonowania i lepszego monitorowania przewozu towarów wskazanych w ustawie.

W celu ograniczenia możliwości wykorzystania transportu kolejowego do realizacji nielegalnych przewozów „towarów wrażliwych”, tj. wyrobów wymienionych w ustawie zasadnym jest wprowadzenie rozwiązań minimalizujących zdefiniowane ryzyko. Stąd potrzeba włączenia do systemu monitorowania także przewozów dokonywanych koleją. Porównując tylko dane w zakresie przewozu wyrobów energetycznych (styczeń/maj) w latach 2016 i 2017 można zauważyć 100% wzrost ilości przewiezionych wyrobów z 368 mln litrów do 652 mln litrów. W ocenie projektodawcy zebrane dotychczas doświadczenia wskazują na potrzebę wprowadzenia kolejnych regulacji dotyczących monitorowania przewozu towarów. W przygotowanym projekcie ustawy w związku z objęciem systemem monitorowania przewozu nie tylko przemieszczania towarów po drogach publicznych zmieniono tytuł ustawy na „ustawę o systemie monitorowania przewozu towarów”. Dotychczasowemu systemowi monitorowania drogowego nadano nową nazwę „system monitorowania przewozu”, co wymagało zmian niektórych przepisów ustawy zawierających w swej treści wyraz, w różnych przypadkach, „drogowy” oraz zastąpienie wyrazów „system monitorowania drogowego” na „system monitorowania przewozu”. Dodatkowo niezbędnym było wprowadzenie zmian w ustawach: z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami oraz z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 30.08.2017 r. – Stały Komitet Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie przedłużenia terminu złożenia zeznania podatkowego niektórym podatnikom podatku od spadków i darowizn

Z uwagi na nawałnice, które przeszły nad Polską w sierpniu 2017 r., minister właściwy do spraw finansów publicznych rozporządzeniem z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników (Dz. U. poz. 1574) zaniechał w całości poboru podatku od spadków i darowizn od podatników poszkodowanych na obszarach najbardziej dotkniętych skutkami żywiołu.

W celu ułatwienia wywiązania z obowiązków, związanych ze składaniem przez poszkodowanych oraz podatników będących małżonkami, zstępnymi i wstępnymi osób, które zginęły w wyniku tego żywiołu, zeznań podatkowych o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, minister właściwy do spraw finansów publicznych, postanowił przedłużyć termin do składania ww. zeznań. Wprowadzenie tej regulacji stanowi dopełnienie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn wprowadzonego rozporządzeniem w sprawie zaniechania poboru podatku od spadków i darowizn od niektórych podatników. Dzięki tym rozwiązaniom, osoby najbardziej dotknięte skutkami żywiołu, nie będą zobligowane do zapłaty podatku od spadków i darowizn i zyskają więcej czasu na dopełnienie formalności, związanych ze składaniem zeznań dotyczących otrzymywanych darowizn.

Projekt rozporządzenia przewiduje wydłużenie terminu do składania zeznań o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych, z 1 miesiąca do 6 miesięcy, licząc od dnia powstania obowiązku podatkowego, czyli co do zasady od dnia otrzymania rzeczy (w tym pieniędzy) lub praw majątkowych.

Stan: 31.08.2017 r. - Konsultacje publiczne
Link

Podcast: Podatki/Prawo

Nowe wymogi dokumentacji cen transferowych

Wysłuchaj podcastu
Czy ta strona była pomocna?