zmiany w podatkach maj 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym

Czerwiec 2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

VAT

Projekty

1.        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 31 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmianę do rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień o podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień. Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. rozporządzenia zwalnia się od podatku import towarów objętych procedurą tranzytu, składu celnego, przetwarzania pod kontrolą celną, w rozumieniu przepisów celnych. W związku z tym, że dotychczasowa procedura składu celnego zostanie zastąpiona procedurą składowania celnego, zaś procedura przetwarzania pod kontrolą celną ulegnie likwidacji, projektowane rozporządzenie w § 3 ust. 1 pkt 4 lit. a ww. rozporządzenia wprowadza zmianę polegającą na wykreśleniu procedury przetwarzania pod kontrolą celną zastąpieniu procedury składu celnego procedurą składowania celnego.

Stan: 23.06.2016 r. – skierowany do komisji prawniczej
Projekt przewiduje wejście rozporządzenia w życie 14 dni po ogłoszeniu | Link

2.        Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań zapobiegających występowaniu oszustw w VAT w obszarze wewnątrzwspólnotowego obrotu paliwami płynnymi, a także ograniczenie ich negatywnego wpływu na funkcjonowanie rynku paliw płynnych oraz na dochody budżetu Państwa. Rozwiązania dotyczą uszczelnienia systemu poboru VAT przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach paliw oraz uszczelnienia procesu koncesjonowania obrotu paliwami w wymiarze międzynarodowym.

Stan: 23.06.2016 r. – skierowana do podpisu przez Prezydenta
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. | Link

3.        Projekt ustawy z 17 czerwca 2016 r. o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych
Projekt dotyczy określenia zasad centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządowych.

Stan: 17.06.2016 – skierowany do Komisji Prawniczej
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 sierpnia 2016 r. z wyjątkiem art. 3, który wejdzie w życie 1 stycznia 2017 r. | Link

4.        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 8 czerwca 2016 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Minister Finansów postanowił uchylić ww. rozporządzenie z 26 października 2005 r. ze względu na znikome zastosowanie przez podatników, którzy zamiast tego korzystają z instytucji opisanej w art. 33a ustawy o VAT tj. rozliczania podatku bezpośrednio w deklaracji.

Stan: 21.06.2016 r. – skierowany do konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie w ciągu 14 dni od ogłoszenia. | Link

Akcyza i cło

Weszło w życie

1.         17 maja 2016 r.  weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 11 maja 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego

Zmiana rozporządzenia w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000671

2.         1 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Zmiana rozporządzenia w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000612&min=1

3.         6 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 6 kwietnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania zawartych w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów pojęć: „wspólnotowych” i „nie wspólnotowych” stosowanych w WKC do odpowiednich pojęć używanych w przepisach UKC, tj. zastąpienia ich pojęciami „unijnych” i „nieunijnych”.
http://isip.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000626

4.       1 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 kwietnia 2016 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną (Dz. U. z 2015 r. poz. 2329) jest aktualizacja wzoru upoważnienia do wykonywania kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej w związku z art. 288 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. U. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1,z późn. zm.).
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000611&min=1

 

Projekty

1.         Rządowy projekt ustawy z 25 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy  Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Projekt przygotowany został w związku z utworzeniem unijnego kodeksu celnego oraz przepisów wykonawczych do niego.

Stan: 19.05.2016 r. – skierowany do prac w Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustaw w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=513

2.         Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 19 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Projekt rozporządzenia został opracowany m.in. w związku z koniecznością dostosowania obowiązujących aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.).

Stan: 29.04.2016 r. – skierowany do podpisu przez Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284208

3.         Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Projekt rozporządzenia został opracowany m.in. w związku z koniecznością dostosowania obowiązujących aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.).

Stan: 29.04.2016 r. – skierowany do podpisu Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284208

4.         Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 19 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie, z dniem 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), który został przyjęty w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) Nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie weszło w życie 30 października 2013 r. uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

Stan: 29.04.2016 r. – skierowany do podpisu Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie w dniu następnym po dniu ogłoszenia.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284208

5.         Rządowy projekt ustawy z 9 maja 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31a polega co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stan: 23.05.2016 r. – skierowany do konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12285654/katalog/12354161

6.         Rządowy projekt ustawy z 21 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy Prawo Energetyczne

Projektowane przepisy przewidują całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy – Prawo energetyczne przepisu przewidującego zwolnienie przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych z obowiązku przedkładania taryfy do  zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Stan: 28.04.2016 r. – skierowany do konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 kwietnia 2017 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284600/katalog/12348808

7.         Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 10 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Zmiana podyktowana została podjętymi w ostatnich latach na forum unijnym działaniami zmierzającymi do ograniczenia występowania oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady COM (2012) 351 w sprawie konkretnych sposobów usprawniania walki z oszustwami podatkowymi i uchylaniem się od opodatkowania, w tym w odniesieniu do państw trzecich stanowi, że zagadnienia takie jak globalizacja gospodarki, postęp techniczny i umiędzynarodowienie nadużyć finansowych oraz wynikające z tego współzależności między organami podatkowymi państw członkowskich ukazują konieczność rozszerzenia prawodawstwa krajowego i większą niż dotychczas potrzebę współdziałania w niniejszych dziedzinach.

Stan: 17.05.2016 r. – skierowany do konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 lipca 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283350/katalog/12341958

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1.        14 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

Wejście w życie Umowy pozwoli na podniesienie jakości otoczenia prawnego w zakresie stosowania postanowień międzynarodowego prawa podatkowego w relacjach między Polską a Sri Lanką. | Link

2.        14 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z 31 marca 2016 r. Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.

Wejście w życie Umowy pozwoli na podniesienie jakości otoczenia prawnego w zakresie stosowania postanowień międzynarodowego prawa podatkowego w relacjach między Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii. | Link

Wejdzie w życie

3.        1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł. | Link

Projekty

4.        Projekt ustawy z 10 czerwca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej

Projekt ustawy wprowadza nową daninę publiczną do polskiego systemu podatkowego, zwaną podatkiem od sprzedaży detalicznej. Głównym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (mśp) w stosunku do dużych firm działających w branży handlowej. W ciągu ostatniego dziesięciolecia obserwowana jest bowiem tendencja wypierania z branży małych sklepów, przy jednoczesnym dynamicznym rozwoju handlu wielkopowierzchniowego.

Stan: 23.06.2016 r. – skierowany do Komisji Finansów Publicznych
Projekt przewiduje wejście ustawy w życie 1 sierpnia 2016 r. | Link

5.        Projekt ustawy z 14 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej w exposé Pani Premier Beaty Szydło. Wskazano w nim postulat obniżenia podatku dochodowego od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż „działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych”.

Stan: 27.06.2016 r. – skierowany do Biura Legislacyjnego Sejmu
Projekt przewiduje wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 7, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. | Link

Zmiany w zakresie PIT i ZUS

Jakie zmiany czekają pracodawców w 2016 r.?

Podcast: Wyzwania dla pracodawców w 2016 r.

Inne

Weszło w życie

1.        12 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z 29 kwietnia 2016 r. o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji działalności organów administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej

Ustawa dotyczy stworzenia systemu teleinformatycznego, który będzie wspierał organy administracji podatkowej, służby celnej i kontroli skarbowej w celu uszczelnienia systemu poboru VAT. | Link

2.        25 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o administracji podatkowej

Ustawa dotyczy przesunięcia daty wejścia w życie przepisów ustawy o administracji podatkowej z dnia 1 lipca 2016 r. na dzień 1 stycznia 2017 r. co zapewni przygotowanie do konsolidacji jednostek administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej w celu realizowania zadań Krajowej Administracji Skarbowej. | Link

Wejdzie w życie

3.        15 lipca 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Ustawa wprowadza do polskiego systemu prawnego klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

Ustawa przewiduje inne terminy wejścia w życie poniższych artykułów:

1) art. 1 pkt 5, art. 4 i art. 6, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2016 r.;

2) art. 3 pkt 2 lit. a, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

3) art. 3 pkt 2 lit. b, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. | Link

4.        1 października 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Ustawa wprowadza przepisy prawne ustalające cele w zakresie oszczędności energii do 2020 r. dla sektora publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności energetycznej jak również określenia planu działań w zakresie efektywności energetycznej. | Link

5.        1 lipca 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Określa wzory pełnomocnictwa ogólnego i zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego. | Link

Projekty

6.        Ustawa z 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych

Ustawa określa warunki i tryb lokalizacji i budowy elektrowni wiatrowych oraz warunki lokalizacji elektrowni wiatrowych w sąsiedztwie istniejącej albo planowanej zabudowy mieszkaniowej.

Stan: 22.06.2016 – ustawa została podpisana przez Prezydenta

Ustawa wejdzie w życie 14 dni od ogłoszenia. | Link

7.        Poselski projekt ustawy z 31 maja 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Dotyczy powołania Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej, i Służby Celnej w celu skonsolidowania administracji.

Stan: 23.06.2016 r. - zwrócono się do przedstawiciela wnioskodawców o uzupełnienie uzasadnienia (art. 34 ust. 2 pkt 6 i 7 regulaminu Sejmu) – ustawa nie posiada nadanego nr druku sejmowego
Termin i sposób wprowadzenia ustawy zostanie określony w odrębnej ustawie - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej | Link

8.        Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 2 czerwca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

W projekcie rozporządzenia nowelizującego rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego (Dz. U. poz. 2287), rozszerzono zakres spraw załatwianych z wykorzystaniem portalu podatkowego o możliwość zgłaszania pełnomocnictwa ogólnego, a także zawiadomień o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego. Zmiany wprowadzane w ww. rozporządzeniu skutkują koniecznością dokonania odpowiednich zmian dostosowawczych również w rozporządzeniu w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego.

Stan: 23.06.2016 r. – skierowany do podpisu przez Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 lipca 2016 r. | Link

9.        Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy zgodnie z intencją wnioskodawców - wprowadzenia przejrzystych zasad w zakresie wytwarzania i wykorzystywania na własne potrzeby energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacjach, zmiany definicji instalacji OZE, wprowadzenia nowej definicji hybrydowej instalacji OZE, zmian w aukcyjnym systemie wsparcia w zakresie podziału aukcji na koszyki technologiczne.

Stan: 23.06.2016 r. – skierowana do podpisu przez Prezydenta
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 18 lit. h, pkt 34 lit. c w zakresie zmiany w art. 73 ust. 7, pkt 38 w zakresie zmiany w art. 80 ust. 5, pkt 58 oraz pkt 62 lit. d, które wchodzą w życie z dniem 31 sierpnia 2016 r.;

2) art. 1 pkt 2 lit. c i d, pkt 3 w zakresie zmiany w art. 4 ust. 3, pkt 17 w zakresie dodania art. 38b, pkt 23 lit. c tiret drugie, trzecie i piąte, pkt 24, pkt 32 lit. c, pkt 34 lit. a, pkt 35 lit. a, pkt 37 lit. a oraz art. 18, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.;

3) art. 1 pkt 34 lit. b w zakresie dodania w art. 73 ust. 3a pkt 4 i 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.;

4) art. 1 pkt 21, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. | Link

10.    Poselski projekt ustawy z  8 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa
Dotyczy uchylenia art. 70 § 8, którego poprzednie brzmienie Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją.

Stan: 15.06.2016 r. – wpłynęło stanowisko Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem jej ogłoszenia. | Link

11.    Rządowy projekt ustawy z 19 maja 2016 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Projektowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Stan: 27.06.2016 r. – wpłynęły stanowiska partnerów w konsultacjach publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 września 2016 r. | Link

12.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 9 maja 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń

W projektowanym rozporządzeniu przewiduje się zmianę poprzez wskazanie, że pełnomocnictwo ogólne w formie dokumentu elektronicznego będzie przesyłane za pośrednictwem portalu podatkowego przez mocodawcę, pełnomocnika zawodowego (adwokata, radcę prawnego oraz doradcę podatkowego) oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać (§ 1 ust. 1 lit. a).

Stan: 22.06.2016 r. – skierowany do podpisu przez Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 lipca 2016 r. | Link

CFC - Zagraniczne spółki kontrolowane

Jak nowe regulacje CFC wpłyną na zagraniczne spółki kontrolowane?

Webcast: Dochody zagranicznych spółek kontrolowanych
Czy ta strona była pomocna?