zmiany w podatkach

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 6 czerwca 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Projekty

1. Poselski projekt ustawy z 8 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projektowana ustawa dotyczy przyśpieszenia zwrotu podatku VAT poprzez skrócenie terminu, w jakim organy administracji skarbowej zwrócą nadpłacony podatek z 60 do 25 dni, wyszczególnienia czynności, których wszczęcie przez administrację skarbową będzie stanowić przesłankę do wydłużenia tego okresu, uniemożliwienia organom ścigania żądania wstrzymania zwrotu podatku VAT oraz ograniczenia możliwości administracyjnego wykreślenia podatnika z rejestru VAT w związku z prowadzeniem transakcji z podmiotami dokonującymi nierzetelnych rozliczeń VAT, w celu uzyskania korzyści majątkowej, wyłącznie do sytuacji, w których podatnik miał wiedzę o tych oszustwach.

Stan: 24.05.2017 r. – Skierowanie projektu do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 lipca 2017 r.
Link

2. Poselski projekt ustawy z 17 stycznia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy ma na celu uproszczenie zasad rozliczenia VAT przez polskie firmy. Kluczowa zmiana, którą wprowadza niniejszy projekt nowelizacji ustawy o VAT to uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT. Proponowana nowelizacja przyniesie pozytywne skutki społeczne, gospodarcze i finansowe, a w szczególności wśród podatników VAT, którzy zostaną odciążeni od czasochłonnych i kosztownych obowiązków wypełniania długich i skomplikowanych formularzy deklaracji. Zaoszczędzony w ten sposób czas i środki przeznaczać będą mogli na rozwijanie swojej działalności gospodarczej.

Stan: 19.05.2017 r. – Wpłynęło stanowisko rządu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień

Projektowane rozporządzenie wprowadza zmiany w zakresie zwolnień od podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów w taki sposób, aby obejmowały one także Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO i Grupę Integracyjną NATO (NFIU) oraz ich międzynarodowy personel. Zwolnieniu będzie podlegać dokonany przez ww. podmioty import towarów przeznaczonych do ich wyłącznego użytku a także import rzeczy osobistego użytku oraz służących do użytku domowego lub zawodowego przez ich zagraniczny personel.

Stan: 24.05.2017 r. – Uzgodnienia
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

Webcast (nagranie archiwalne)

Sankcja VAT powraca od 1 stycznia 2017 r. 

Nadchodzą kolejne istotne dla podatników zmiany w VAT

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 27 maja 2017 r. weszła w życie ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

W ustawie zawarte jest doprecyzowanie, iż przy:

  1. produkcji na terytorium kraju, nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej;
  2. nabyciu wewnątrzwspólnotowym zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje;
  3. produkcji na terytorium kraju oraz imporcie zwolnieniu od akcyzy podlegać będzie alkohol etylowy całkowicie skażony dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez Rzeczpospolitą Polską.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 29 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie obrotu suszem tytoniowym oraz ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej legalnym podmiotom dokonującym obrotu suszem tytoniowym.

Zmiany w ustawie o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych mają na celu, poprzez wprowadzenie monitoringu oraz nadzoru nad uprawami tytoniu, produkcją i zbytem surowca tytoniowego, uszczelnienie obrotu wysuszonymi liśćmi tytoniu, zwanymi dalej surowcem tytoniowym w Polsce.

1 września 2017 roku wchodzi w życie ustawa z 10 lutego 2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawa z 10 lutego 2017 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa. W efekcie liczba funkcjonujących w Polsce agencji rolnych ograniczona zostanie do jednej agencji, tj. agencji płatniczej – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jednostką odpowiedzialną za zadania w zakresie programowania rozwoju polskiej wsi i gospodarowania nieruchomościami rolnymi, pozostającymi w zasobie Skarbu Państwa będzie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W związku z tym, proponuje się, aby od 1 września 2017 roku zadania dotyczące monitorowania oraz nadzoru nad uprawą tytoniu, produkcją i zbyciem surowca tytoniowego wykonywał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który będzie podstawową instytucją realizującą zadania w zakresie programowania rozwoju obszarów wiejskich.

Stan: 01.06.2017 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

Ekspres Akcyzowy

Pakiet przewozowy

Projekt nowelizacji

Zapoznaj się z treścią newslettera

Podatki dochodowe

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 14 lutego 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Celem ustawy jest stworzenie mechanizmu pozwalającego na stymulację inwestycji dokonywanych przez przedsiębiorców. Proponowany instrument da możliwość corocznego jednorazowego rozliczenia nakładów na środki trwałe do wysokości 100 tys. złotych, przy minimalnej wartości nakładów w wysokości 10 tys. złotych. Ponadto, rozszerza się krąg podmiotów, które będą mogły skorzystać z tego rozliczenia – jako instrument nieobjęty reżimem pomocy de minimis może on być wykorzystany także przez przedsiębiorców, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Możliwość wykorzystania mechanizmu jednorazowej amortyzacji zachęci do dokonywania wydatków na nowe maszyny i urządzenia, które poprawią konkurencyjność przedsiębiorstw i zapewnią lepiej płatne miejsca pracy.

Stan: 02.06.2017 r. – Skierowanie do opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Sejmu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 16 maja 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz PIT-TP.

Stan: 25.05.2016 – Komisja Prawnicza
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 25 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Projekt rozporządzenia wprowadza (na zasadzie kontynuacji zaniechania określonego rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 marca 2015 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych) zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów, uzyskanych przez podatników powstałych w wyniku przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe, na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Dochód do opodatkowania powstaje w związku z brakiem możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych (m.in. budowli i budynków), wniesionych nieodpłatnie do spółki przez podmiot tworzący oraz z uwagi na niemożność legitymizowania się przez podmiot przekształcany tytułem własności lub współwłasności tych środków trwałych, przed ich wniesieniem do spółki. Zakłada się, iż zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie obejmowało te spółki kapitałowe, których udziałowcami lub akcjonariuszami w całości są Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego. Projekt rozporządzenia przewiduje, że zaniechanie poboru podatku dochodowego będzie miało zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r.

Stan: 02.06.2017 r. – Konsultacje publiczne
Link

 

Strefa pracodawcy

Najważniejsze informacje dotyczące podatkowych i prawnych aspektów zatrudnienia, w tym: zasady organizacji pracy, polityka antymobbingowa, podatek dochodowy od osób fizycznych, ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, legalizacja pobytu i zatrudnienia obcokrajowców.

Przejdź do materiałów

Pozostałe

Wejdzie w życie

1. 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Link

2. 1 czerwca 2017 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 12 kwietnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

Rozporządzenie wprowadza zmiany do rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego. W rozporządzeniu tym minister właściwy do spraw finansów publicznych określił zakres i warunki korzystania z portalu podatkowego, mając na względzie potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych we wnioskach, deklaracjach i pismach oraz potrzebę ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem. W rozporządzeniu wprowadza się zmiany mające na celu rozszerzenie zakresu korzystania z portalu podatkowego o zgłoszenia aktualizacyjne i wnioski, o których mowa w ustawie z 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Link

Projekty

1. Komisyjny projekt ustawy z 20 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Stan: 01.06.2017 r. – Senat nie wniósł poprawek do projektu ustawy
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

2. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządu terytorialnego obejmuje jedynie podstawowe dane na temat podatków stanowiących dochód gmin takie jak: wpływy podatkowe oraz utracone dochody wskutek zastosowania obniżonych stawek podatków lub zwolnień podatkowych na mocy uchwał rad gmin, a także skutki decyzji wydanych przez organy podatkowe na mocy ustawy Ordynacja podatkowa.

Brak jest sprawozdawczości o charakterze podatkowym, w tym zwłaszcza o podatkach od nieruchomości (podatek od nieruchomości, rolny i leśny), w stosunku do których istnieją i są powszechnie wykorzystywane instrumenty władztwa podatkowego gmin. Proponowane uzupełnienie sprawozdawczości jest ważne z punktu widzenia prowadzenia racjonalnej polityki podatkowej i formułowania propozycji zmian zarówno na szczeblu rządowym jak i na poziomie samorządu terytorialnego.

Stan: 31.05.2017 r. – Prace legislacyjne i programowe Rady Ministrów
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 22 maja 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe

Zmiana brzmienia art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa skutkuje utratą mocy rozporządzenia Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe. Stosownie do art. 108 ustawy, rozporządzenie to zachowuje moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 306n ustawy – Ordynacja podatkowa zmienianej w art. 94 ustawy, w brzmieniu nadanym tą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie tej ustawy. W związku z powyższym, konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe. Zgodnie z delegacją ustawową, w projekcie rozporządzenia określa się wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) [CFR-1], o którym mowa w art. 306l ustawy – Ordynacja podatkowa.

Stan: 23.05.2017 r. – Konsultacje publiczne
Link

Cykl śniadań podatkowych: Klauzula obejścia prawa podatkowego

Kwestie praktyczne po pierwszym roku obowiązywania.

Zarejestruj się na spotkanie w dogodnej dla Ciebie lokalizacji.

Podcast: Podatki / Prawo

Klauzula obejścia prawa podatkowego - praktyczne aspekty

Z jakimi skutkami funkcjonowania przepisów spotykają się podatnicy?

Wysłuchaj podcastu

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?