zmiany w podatkach październik 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 7 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Wejdzie w życie

1. 7 grudnia 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Według rozporządzenia organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82§ 1b ustawy, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług

Link

Projekty

1. Ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw

W ustawie o VAT proponuje się m.in. wprowadzenie przepisów modyfikujących sposoby rozliczeń i postępowań weryfikacyjnych oraz zmiany w zakresie mechanizmu odwróconego obciążenia VAT i odpowiedzialności solidarnej nabywcy za zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostaw określonych towarów. Natomiast w Kodeksie karnym skarbowym proponuje się zaostrzenie sankcji (łącznie z wprowadzeniem kary pozbawienia wolności) dla osób biorących udział w oszustwach podatkowych. Zmiany w Ordynacji podatkowej związane są z likwidacją możliwości rozliczania się przez niektórych podatników podatku od towarów i usług za okresy kwartalne oraz wprowadzeniem odpowiedzialności solidarnej pełnomocnika rejestrującego podatnika VAT za zaległości powstałe w kolejnych 6 miesiącach.

Stan: 02.12.2016 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 3, który wchodzi w życie 1 lipca 2017 r.;
2) art. 1 pkt 7–9, które wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r.

Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 31 października 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku w 2017 r.

Stan: 25.11.2016 r. – Komisja Prawnicza, 25 listopada wpłynęły opinie i stanowiska zainteresowanych stron
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem § 9, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 29 listopada 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie

Konieczność wydania projektowanego rozporządzenia podyktowana jest przepisami rozporządzenia wykonawczego Komisji UE Nr 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniającego załącznik 1 do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej

Stan: 06.12.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z 1 stycznia 2017 r.

Link

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 1 grudnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 4 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy

Rozporządzenie ma na celu przedłużenie do dnia 31 grudnia 2018 r. zwolnienia z obowiązku oznaczania znakami akcyzy wyrobów akcyzowych, importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju, wymienionych w załączniku do tego rozporządzenia (między innymi: piwo, alkohol etylowy skażony, oleje ropy naftowej, gaz ziemny i pozostałe wyroby gazowe, preparaty smarowe, cygara i cygaretki) oraz wyrobów akcyzowych wyprodukowanych poza terytorium kraju, przeznaczonych do użycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze.
Link

2. 21 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Na skutek zmiany brzmienia art. 98 ust. 2 ustawy Prawo celne, utraciło moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Tym samym koniecznym stało się wydanie nowego rozporządzenia, regulującego kompleksowo całość zagadnień z tego zakresu. W niniejszym rozporządzeniu część regulacji została przeniesiona wprost z dotychczas obowiązującego rozporządzenia, część zaś została dostosowana lub uzupełniona w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo celne.

Link

Wejdzie w życie

1. 15 grudnia 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r.

W 2017 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 9 listopada 2016 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Projektowana ustawa ma za zadanie chronić legalny handel towarami uznanymi w wyniku przeprowadzonych analiz przez krajowego prawodawcę „za wrażliwe”, ułatwić walkę z „szarą strefą” oraz ograniczyć poziom uszczupleń w kluczowych dla budżetu podatkach, tj. podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, a także zwiększyć skuteczność kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia obowiązujących przepisów.

Stan: 23.11.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 1 w zakresie lokalizatora, art. 5 ust. 3 pkt 1 lit. e, art. 6 ust. 2 pkt 1 lit. g, art. 7 ust. 2 pkt 9, art. 11, art. 13 ust. 4 pkt 2, art. 14 ust. 1 pkt 3, art. 19 ust. 2, które wchodzą w życie 1 lipca 2017 r.

Link

2. Ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Stan: 18.11.2016 r. - ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.

Link

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1. 30 listopada 2016 r. weszły w życie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy z o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych poprzez:

  • objęcie polskich funduszy inwestycyjnych, działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zwolnieniem przedmiotowym - zamiast zwolnienia podmiotowego - obejmującym dochody (przychody) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających,
  • objęcie analogicznym zwolnieniem przedmiotowym zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniających cechy pozwalające uznać je za podmioty równoważne do FIO i SFIO,
  • objęcie przepisami ustawy o podatku dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

W pozostałym zakresie ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2017 r.

Link

2. 19 listopada 2016 r. weszło w życie rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z 25 października 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Ustawa zawiera propozycję zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przyznanych na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Link

3. 30 listopada 2016 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Wzrost kwoty wolnej od podatku z 3089 zł do 8000 zł  spowoduje, iż osoba zarabiająca przeciętna pensję, czyli około 4000 zł brutto, otrzyma na rękę nie 2853 zł, a nieco ponad 2920 zł. Osoby zarabiające najniższą pensję w ogóle nie zapłacą podatku dochodowego.

Link

Projekty

1. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 listopada 2016 r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową, o której mowa w art. 9a ust. 2b pkt 1 ustawy CIT, tj. dokumentację sporządzaną przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi (tzw. local file) oraz, o której mowa w art. 9a ust. 2d ustawy CIT, tj. dokumentację zawierającą informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file).

Stan: 23.11.2016 – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.

Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz CIT-TP.

Stan: 18.11.2016 r. - Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.

Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 2 listopada 2016r. w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie szczegółowego opisu elementów stanowiących dokumentację podatkową, o której mowa w art. 25a ust. 2b ustawy PIT, tj. dokumentację sporządzaną przez podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi lub ujmujących w danym roku podatkowym w księgach rachunkowych inne zdarzenia, których warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi (tzw. local file) oraz, o której mowa w art. 25a ust. 2d ustawy PIT, tj. dokumentację zawierającą informacje o grupie podmiotów powiązanych (tzw. master file).

Stan: 23.11.2016 r. – Konsultacje Publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.

Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzoru uproszczonego sprawozdania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Podstawowym celem wprowadzenia formularza jest umożliwienie organom skarbowym pozyskania informacji w celu efektywnej identyfikacji i oceny ryzyka zaniżenia dochodów w transakcjach lub zdarzeniach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Jednym z narzędzi do tego służących, obok danych ze sprawozdań finansowych, deklaracji i zeznań podatkowych oraz innych źródeł będących w dyspozycji organów skarbowych, będzie formularz PIT-TP.

Stan: 18.11.2016 – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.

Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 30 listopada 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej 2 edycja”

Projekt zawiera propozycję zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria paragonowa 2 edycja”, zorganizowanej na zamówienie Skarbu Państwa – Ministerstwa Finansów, zgodnie z przepisami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł

Stan: 06.12.2016 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia

Link

6. Projekt ustawy z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa proponuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z przepisami art. 25 ust. 4 ustawy o ARiMR. Umorzenie wierzytelności ARiMR następuje na wniosek dłużnika, z tym że w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 i 5 ww. artykułu, Prezes ARiMR może umorzyć wierzytelność ARiMR bez wniosku dłużnika.

Stan: 18.11.2016 r. – Ustawa została przekazana Prezydentowi do podpisu
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Weszło w życie

1. 2 grudnia 2016 r. weszła w życie część przepisów ustawy z 21 października 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej

Ustawa zakłada powołanie Krajowej Administracji Skarbowej w miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej, czyli powołanie administracji skonsolidowanej. Krajowa Administracja Skarbowa będzie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

Art. 150 ustawy wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.; art. 4 pkt 12, art. 163 pkt 3, art. 168, art. 172 pkt 6 oraz art. 192 ust. 1–4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Na podstawie ustawy z 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej 2 grudnia 2016 r. weszły w życie: art. 1, art. 4 pkt 1 i pkt 11 lit. c i d, lit. e w zakresie § 12 i 13 oraz lit. f, art. 11, art. 13, art. 27, art. 38 pkt 39 lit. a tiret drugie, pkt 65 lit. a, pkt 68 lit. a w zakresie pkt 1, pkt 76 lit. b tiret drugie, art. 119, art. 148, art. 160 ust. 2 i 3, art. 162 ust. 1 pkt 1, art. 164, art. 165 ust. 1, 2 i 6, art. 178, art. 190 ust. 1, art. 201 ust. 1 i art. 259 ust. 1.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Ustawa zakłada, aby przepisy ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o sprzedaży detalicznej były stosowane do przychodów ze sprzedaży osiągniętych od dnia 1 stycznia 2018 r., a w konsekwencji nie miały zastosowania do przychodów ze sprzedaży detalicznej osiągniętych w okresie wrzesień 2016 r. - grudzień 2017 r. Oznacza to, że nastąpi wstrzymanie stosowania ustawy, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2017 r.

Stan: 02.12.2016 r. - Ustawę przekazano Prezydentowi do podpisu
Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

2. Projekt ustawy z 4 listopada 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Celem Prokuratorii Generalnej, jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika, jest maksymalizacja bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi.

Stan: 02.12.2016 -  Skierowano do I czytania na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawa w życie w dniu 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 6 i 16, art. 12, art. 13, art. 14, art. 18, art.19, art. 20, art. 23, art. 26, art. 27, art. 32 ust. 5 i 6, art. 35 i art. 47, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Link

3. Projekt ustawy z 3 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 06.12.2016 r. – Skierowano na posiedzenie Rady Ministrów 6 grudnia 2016 r.
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.

Link

4. Ustawa z 26 października 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

Ustawa przewiduje całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy Prawo energetyczne, przepisu przewidującego zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych.

Stan: 02.12.2016 – Przekazanie ustawy do podpisu Prezydentowi

Ustawa zakłada swoje wejście w życie 1 stycznia 2017 r., z wyjątkiem: art. 1 pkt 1–8 i 10, art. 2 pkt 1–10, 12 i 14–19 oraz art. 3–5, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
art. 2 pkt 13 w zakresie art. 28b ust. 2, ustawa zakłada wejście przepisu w życie 10 września 2017 r.

Link

5. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 18 listopada 2016 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku

Celem projektu jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych (Dz. U. poz. 1206). Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji za dany rok podatkowy - wraz z objaśnieniami, co do sposobu ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, mając na względzie zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego.

Stan: 24.11.2016 -  Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 roku.

Link

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 27 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2355) jest zasadniczo wprowadzenie zmian o charakterze dostosowującym.

Stan: 23.11.2016 – Konsultacje Publiczne
Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Link

7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Projektowane zmiany mają na celu uwzględnienie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., poprzez określenie dowodu księgowego będącego podstawą korekty, o której mowa w art. 22p ustawy.

Stan: 18.11.2016 – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.

Link

8. Poselski projekt ustawy z 18 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Projektowana ustawa ma na celu nowelizację ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031, z późn. zm.) i zmierza do zwolnienia dotychczasowych właścicieli nieruchomości zajętych faktycznie na budowę dróg publicznych z obowiązku podatkowego w okresie od dnia wydania nieruchomości inwestorowi do dnia uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Stan: 23 listopada 2016 r. - Projekt został skierowany do opinii organizacji samorządowych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia

Link

Oczekujące

1. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.

Link

2. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.
Art. 7 wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Link

Czy ta strona była pomocna?