zmiany w podatkach październik 2016

Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

Pobierz plik pdf

VAT

Wejdzie w życie

1. 7 grudnia 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 listopada 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie właściwości organów podatkowych

Według rozporządzenia organem podatkowym właściwym do odroczenia terminu do złożenia informacji, o której mowa w art. 82§ 1b ustawy, jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla podatnika w sprawie rozliczenia podatku od towarów i usług
Link

 

Projekty

1. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 31 października 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

Projekt rozporządzenia zawiera unormowania dotyczące zwolnień z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku w 2017 r.

Stan: 8 grudnia 2016 r. – Projekt skierowano do podpisu Ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r. z wyjątkiem § 9, który wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług

Projekt rozporządzenia zakłada zastąpienie rozporządzenia Ministra Finansów z 25 lipca 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usługnowym rozporządzeniem, którego załącznikami będą dotychczas stosowane wzory deklaracji: VAT-7 stanowi załącznik nr 1, VAT-7K stanowi załącznik nr 2, VAT-8(8) stanowi załącznik nr 4 oraz zmieniony wzór VAT-9M(7) stanowi załącznik nr 5.

Stan: 13.12.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

Projektowane rozporządzenie zmienia wszystkie wzory dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług: VAT-R, VAT-5, VAT-5UE, VAT-Z. Nowe wzory VAT-R, VAT-5, VAT-5UE i VAT-Z, zostały oparte na dotychczasowych wzorach określonych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Stan: 13.12.2016 – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru informacji podsumowującej w obrocie krajowym

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie wzoru informacji podsumowującej/korekty informacji podsumowującej w obrocie krajowym (VAT-27), w szczególności do składania informacji jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Stan: 13.12.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Link

5. Poselski projekt ustawy z 12 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Projekt ustawy ma na celu zrównanie stawek VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne. W tym sensie projekt ustawy również upraszcza przepisy VAT w zakresie opodatkowania książek, gazet, czasopism i innych publikacji.

Stan: 12.12.2016 r. – Projekt został skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

6. Projekt ustawy z 12 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw

Projekt proponuje objęcie czynów zabronionych związanych z wyłudzaniem VAT szczególnymi regulacjami prawa karnego powszechnego, z zachowaniem możliwości kwalifikowania zachowań o mniejszej społecznej szkodliwości czynu z przepisów Kodeksu karnego skarbowego, w szczególności z jego art. 62 § 1 i 2.

Stan: 15.12.2016 r. – Sprawozdanie podkomisji
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po 14 dniach od ogłoszenia.
Link

Warsztaty: Zmiany VAT od 1 stycznia 2017 r.

Cykl praktycznych warsztatów w najwiekszych miastach Polski

Zarejestuj się

Akcyza i cło

Weszło w życie

1. 15 grudnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2016 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2017 r.

W 2017 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju.

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 9 listopada 2016 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Celem projektowanej ustawy jest wprowadzenie zmian w obszarach, w których stwierdza się najwięcej nieprawidłowości, dotyczących w szczególności wyłudzania i niepłacenia podatku od towarów i usług, czy uszczupleń w podatku akcyzowym oraz stwierdzone inne istotne naruszenia przepisów szczególnych wskazują na pilną potrzebę wprowadzenia w życie przepisów prawa odnoszących się do monitorowania przewozu towarów na i przez terytorium Polski.

Stan: 23.11.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 5 grudnia 2016 rzmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości miejscowej naczelników urzędów celnych i dyrektorów izb celnych oraz wyznaczonych naczelników urzędów celnych do wykonywania zadań określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Projektowane rozporządzenie określi datę wejścia w życie zmienianego aktu prawnego zgodną z datą wejścia w życie ustawy z dnia 10 lipca 2015r. o administracji podatkowej na dzień 1 marca 2017 r.

Stan: 12.12.2016 r. – Złożono pisma kierujące projekt do uzgodnień
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 31 grudnia 2016 r.
Link

3. Senacki projekt ustawy z 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym i ustawy – Prawo o ruchu drogowym

Celem projektowanej ustawy jest, przy zachowaniu obecnych przychodów budżetowych z podatku akcyzowego na samochody, próba wyeliminowania negatywnych zjawisk i takie ukształtowanie zachowań obywateli, aby nabywali samochody, w miarę możliwości nowsze, bezpieczniejsze, lepiej wyposażone oraz bardziej ekologiczne. Ponadto celem ustawy jest wyeliminowanie zjawiska rejestrowania bardzo drogich samochodów poza granicami Polski.

Stan: 15 grudnia 2016 r. – Projekt został skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 15 września 2016 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Projekt rozporządzenia zakłada nadanie nowego brzmienia § 22 pkt 9, § 31, § 34 ust. 2 i § 35 ust. 2 w stosunku do treści rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.

Stan: 19.12.2016 r. - Skierowanie projektu do podpisu ministra
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

5. Projekt Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów zmieniającegorozporządzenie w sprawie dokumentu dostawy, warunków i sposobu zwrotu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie oraz środków skażających alkohol etylowy

Zmiana rozporządzenia ma na celu rozszerzenie możliwości stosowania określonych środków skażających służących do skażania alkoholu etylowego w przypadku produkcji krajowej produktów biobójczych na rynek unijny i państw trzecich, w których substancje czynne zostały wpisane do unijnego wykazu zatwierdzonych substancji czynnych. Zakłada również rozszerzenie możliwości stosowania określonych środków skażających do skażania alkoholu etylowego w przypadku produkcji krajowej wyrobów medycznych na rynek unijny i państw trzecich, gdy wyroby te spełniają definicję wyrobu medycznego określoną art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych i nie będą sprzedawane na terytorium kraju, a także uszczelnienie rynku skażonego alkoholu etylowego poprzez zmianę brzmienia przepisu § 4 pkt 9, które zwiększa zakres stosowania skażalnika alkoholu etylowego w pozostałych branżach.

Stan: 14 grudnia 2016 r. – Zgłoszenia lobbingowe
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Link

Ujednolicony Unijny Kodeks Celny

UKC rozszerzony o regulacje aktów delegowanych  i wykonawczych

Pobierz materiał premium

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1. 13 grudnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 9 grudnia 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od nagród otrzymanych w „Loterii Paragonowej 2 edycja”

Rozporządzenie zawiera propozycję zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nagród w loterii promocyjnej pod nazwą „Loteria paragonowa 2 edycja”, zorganizowanej na zamówienie Skarbu Państwa – Ministerstwa Finansów, zgodnie z przepisami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, których jednorazowa wartość przekracza 2280 zł.

Link

Wejdzie w życie

1. 31 grudnia 2016 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ustawa proponuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych kwot umorzonych wierzytelności, o których mowa w art. 24 ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zgodnie z przepisami art. 25 ust. 4 ustawy o ARiMR.

Link

2. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Celem ustawy jest zmiana zasad opodatkowania funduszy inwestycyjnych poprzez:

  • objęcie polskich funduszy inwestycyjnych, działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, tj. funduszy inwestycyjnych otwartych (FIO) oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych (SFIO) zwolnieniem przedmiotowym - zamiast zwolnienia podmiotowego - obejmującym dochody (przychody) z odsetek, dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, zbycia wierzytelności, walut, udziałów (akcji) oraz innych papierów wartościowych, w tym pochodnych instrumentów finansowych lub realizacji praw z nich wynikających,
  • objęcie analogicznym zwolnieniem przedmiotowym zagranicznych instytucji wspólnego inwestowania z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, spełniających cechy pozwalające uznać je za podmioty równoważne do FIO i SFIO,
  • objęcie przepisami ustawy o podatku dochodowym funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ).

30 listopada 2016 r. weszły w życie art. 4 ust. 2 i 3 ustawy

Link

3. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego. Ustawa reguluje materię dotyczącą obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.

Link

4. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Ustawa obniża podatek dochodowy od osób prawnych dla małych firm do 15%, w celu wsparcia rozwoju tej grupy przedsiębiorstw. Podkreślono przy tym, iż działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych.

Art. 7 wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

Projekty

1. Rządowy projekt ustawy z 15 grudnia 2016 r. o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz zapobieganiu uchylania się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu

Projektowana ustawa będzie stanowiła podstawę współpracy między Rzecząpospolitą Polską a terytorium, do którego stosuje się prawo podatkowe należące do właściwości Ministra Finansów Tajwanu w zakresie podatków dochodowych. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest stworzenie ram prawnych, na podstawie których określone zostaną zasady wzajemnej współpracy w zakresie opodatkowania dochodów poprzez transponowanie przepisów zawartego porozumienia.

Stan: 15.12.2016 r. – III czytanie na posiedzeniu Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Link

2. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 14 listopada 2016 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych

Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów otrzymywanych w ramach programu „Erasmus+” przez osoby fizyczne: na wyjazdy zagraniczne, w części przekraczającej dochody zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przez osoby przyjeżdżające do Polski z krajów partnerskich programu.

Stan: 6.12.2016 r. – Skierowanie projektu do podpisu ministra
Link

Podatki międzynarodowe

Restrukturyzacje I rozliczenia z zagranicą

Dowiedz się więcej

Pozostałe

Wejdzie w życie

1. 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

Ustawa przewiduje całkowitą rezygnację z regulowania cen gazu ziemnego poprzez wprowadzenie do ustawy Prawo energetyczne, przepisu przewidującego zwolnienie z obowiązku przedkładania taryfy do zatwierdzenia przez Prezesa URE przedsiębiorstw energetycznych posiadających koncesję na obrót paliwami gazowymi lub koncesję na obrót gazem ziemnym z zagranicą i prowadzących działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży paliw gazowych.

9 grudnia 2016 r. weszły w życie art. 1 pkt 1–8 i 10, art. 2 pkt 1–10, 12 i 14–19 oraz art. 3–5 ustawy. Art. 2 pkt 13 w zakresie art. 28b ust. 2, wchodzi w życie 10 września 2017 r.
Link

2. 31 grudnia 2016 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Stosownie do delegacji zawartej w art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, przedmiotowe rozporządzenie reguluje zagadnienia związane z przystąpieniem do testu umiejętności, będące elementami postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego w Polsce. Projekt szczegółowo określa: warunki, sposób i tryb przeprowadzenia testu umiejętności oraz oceny posiadanych przez wnioskodawcę umiejętności, a także tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie. 

Link

Projekty

1. Projekt ustawy z 4 listopada 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Celem projektowanej regulacji jest utworzenie Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Prokuratorii Generalnej, jako wysoko wyspecjalizowanego instytucjonalnego pełnomocnika, jest maksymalizacja bezpieczeństwa i efektywności ochrony praw i interesów Rzeczpospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa oraz mienia państwowego nienależącego do Skarbu Państwa, w szczególności w postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami jurysdykcyjnymi.

Stan: 16.12.2016 - Senat nie wniósł poprawek do projektu ustawy
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 roku, z wyjątkiem art. 4 ust. 1 pkt 6 i 16, art. 12, art. 13, art. 14, art. 18, art.19, art. 20, art. 23, art. 26, art. 27, art. 32 ust. 5 i 6, art. 35 i art. 47, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.
Link

2. Projekt ustawy z 3 listopada 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Celem projektu jest wprowadzenie rozwiązań, które z jednej strony pozwolą usprawnić postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne oraz skrócić czas ich trwania, a z drugiej – przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wykorzystanie metod polubownego rozstrzygania sporów i koncyliacyjnego trybu załatwiania spraw (takich jak mediacja i umowa administracyjna). Przepisy projektowanej nowelizacji wprowadzają możliwość zastosowania trybu uproszczonego w sprawach ze skargi na interpretację indywidualną.

Stan: 13.12.2016 r. – w Departamencie Komitetu Rady Ministrów przedłożono materiał uzupełniający do projektu ustawy
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 czerwca 2017 r.
Link

3. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 18 listopada 2016 r. w sprawie wzorów oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości tego podatku

Celem projektu jest wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych. Zgodnie z tym przepisem, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej określi, w drodze rozporządzenia, wzory oświadczenia o wyborze opodatkowania zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji oraz zeznania o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji za dany rok podatkowy - wraz z objaśnieniami, co do sposobu ich wypełnienia, terminu i miejsca składania, mając na względzie zakres informacji niezbędnych do prawidłowego ustalenia zobowiązania podatkowego.

Stan: 16.12.2016 -  Projekt rozporządzenia został przekazany do komisji prawniczej
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 roku
Link

4. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 3 października 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Projektowane zmiany mają na celu uwzględnienie zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r., poprzez określenie dowodu księgowego będącego podstawą korekty, o której mowa w art. 22p ustawy.

Stan: 8.12.2016 – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

5. Poselski projekt ustawy z 18 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych

Projektowana ustawa ma na celu nowelizację ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych i zmierza do zwolnienia dotychczasowych właścicieli nieruchomości zajętych faktycznie na budowę dróg publicznych z obowiązku podatkowego w okresie od dnia wydania nieruchomości inwestorowi do dnia uprawomocnienia się decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych.

Stan: 12.12.2016 r. - Projekt został skierowany do I czytania w Komisji Infrastruktury
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
Link

6. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 8 grudnia 2016 r. w sprawie informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach

W związku z wejściem w życie ustawy z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, informacja podsumowująca oraz korekta tej informacji będzie składana jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym projekt rozporządzenia zakłada konieczność dostosowania do nich wzoru, w szczególności do zmiany dot. składania informacji i korekty jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, tj.: informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VATUE(3)), oraz korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach (VAT-UEK(3)).

Stan: 13.12.2016 – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Link

7. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 9 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów spraw, które mogą być załatwiane z wykorzystaniem portalu podatkowego jest: rozszerzenie określonego w nim katalogu spraw o składanie zgłoszeń aktualizacyjnych i wniosków, o których mowa w ustawie 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników i dostosowanie jego przepisów do zmian wprowadzonych ustawą z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawą z 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 16.12.2016 r. – Konsultacje publiczne
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie z dniem 1 marca 2017 r.
Link

8. Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane

Celem zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie sposobu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej ksiąg podatkowych oraz wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych, na których te księgi mogą być zapisane i przekazywane jest dostosowanie terminologii tego rozporządzenia do terminologii określonej w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE i określonej w ustawie z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Stan: 16.12.2016 r. – Konsultacje publiczne
Link

9. Komisyjny projekt ustawy z 15 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Celem projektowanej ustawy jest takie ukształtowanie przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym oraz ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, aby zawarta w tych ustawach zasada solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości była ograniczona w sytuacji gdy jeden lub kilku współwłaścicieli jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego lub podatku od nieruchomości.

Stan: 16.12.2016 r. – Projekt został skierowany do opinii Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu
Projekt zakłada wejście ustawy w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia
Link

10. Rządowy projekt ustawy z 22 listopada 2016 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami

Projektowana ustawa o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami normuje zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych oraz kontrolę ich wykonywania, obowiązki w zakresie automatycznej wymiany informacji pochodzących z informacji o jednostkach wchodzących w skład grupy podmiotów.

Stan: 15.12.2016 r. – Projekt skierowano do Komisji Finansów Publicznych
Projekt zakłada wejście ustawy w życie 1 stycznia 2017 r.
Link

11. Projekt rozporządzenia Ministra Energii z 20 września 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga wpisu do rejestru podmiotów przywożących

Projektowane rozporządzenie zawiera szczegółowy wykaz wyrobów wraz z ich kodami nomenklatury scalonej (CN), które z uwagi na ich klasyfikację, jako paliwa ciekłe, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, mają powodować powstanie obowiązku w zakresie uzyskania koncesji lub wpisowi do rejestru podmiotów przywożących. Zgodnie z projektem, obowiązkowi koncesyjnemu w zakresie paliw ciekłych w przypadku ich wytwarzania, magazynowania, przeładunku, przesyłania, dystrybucji oraz obrotu, w tym obrotu z zagranicą mają podlegać półprodukty rafineryjne, gaz płynny LPG, benzyny silnikowe, benzyny lotnicze, paliwa do silników odrzutowych, inne nafty, oleje napędowe, lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe, ciężkie oleje opałowe oraz biopaliwa płynne o określonych kodach CN. Wśród tych wyrobów zostały wskazane m.in. wyroby o kodach CN takich jak 27101225, 271012 41, 271012 45, 271012 49, ale również inne nafty o kodach CN 2710 19 25 czy 2710 19 29. Projekt wskazuje również wyroby, których przywóz rozumiany jako nabycie wewnątrzwspólnotowe bądź import będzie wymagał wpisu do rejestru podmiotów przywożących. Katalog ten jest zbieżny z katalogiem wyrobów podlegających obowiązkowi koncesyjnemu, niemniej, dodatkowo zawiera również wyroby stanowiące benzyny lakowe i przemysłowe o kodzie CN 271012 21 wyłączone z obowiązku koncesyjnego.

Stan: 15.12.2016 r. – Projekt został skierowany do Komisji Prawniczej
Projekt zakłada wejście rozporządzenia w życie w terminie 14 dni od jego ogłoszenia.
Link

Cykl śniadań podatkowych: Krajowa Administracja Skarbowa

Reforma struktur z perspektywy podatnika

Zarejestruj się

Oczekujące

1. 1 lipca 2017 r. wejdzie w życie ustawa z 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Zmiana art. 31 a ustawy o podatku akcyzowym polega, co do zasady na połączeniu pkt 8 i 9 w jeden punkt. W wyniku zmian zwolnieniem nie będą objęte czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez podmiot gospodarczy, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 ustawy w obecnym brzmieniu, lecz czynności wykonywane przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Link

Czy ta strona była pomocna?