Analizy

Przegląd zmian w prawie podatkowym

Najważniejsze zmiany w prawie podatkowym

Kwiecień 2016

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zmian w prawie podatkowym oraz projektów ustaw i rozporządzeń z tego zakresu, które pojawiły się w ostatnim czasie.

Subskrybuj "Przegląd zmian w prawie podatkowym"

Subskrybuj na e-mail powiadomienia o nowych wydaniach tego biuletynu.

VAT

Projekty

1.    Projekt Ministra Finansów z 7 kwietnia 2016 r. Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług

Celem projektu jest likwidacja uchybienia stwierdzonego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: „.TSUE”) w wyroku z 4 czerwca 2015 r. w sprawie C-678/13 Komisja Europejska (dalej: „KE”) przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

Stan: 12.04.2016 r. – Skierowany na posiedzenie Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 1 lipca 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283151

Jednolity Plik Kontrolny - analiza

Szczegółowa analiza finalnych wersji struktur JPK
Alert taxCube 2/2016

 

Akcyza i cło

Projekty

1.    Projekt Ministra Finansów z 25 kwietnia 2016 r. Ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw

Projekt przygotowany został w związku z utworzeniem unijnego kodeksu celnego oraz przepisów wykonujących jego przepisy.

Stan: 26.04.2016 r. – skierowany na posiedzenie Rady Ministrów
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282901

2.    Projekt poselski Ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym

Dotyczy wprowadzenia zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla pośredniczących podmiotów tytoniowych.

Stan: 13.04.2016 r. – projekt skierowany do Komisji Finansów Publicznych i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi po pierwszym czytaniu w Sejmie
Projekt zakłada wejście w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=303

3.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 19 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary

Projekt rozporządzenia został opracowany m.in. w związku z koniecznością dostosowania obowiązujących aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.).

Stan: 26.04.2016 r. skierowany do Komisji Prawniczej
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284208

4.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 19 kwietnia 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych

Projekt rozporządzenia został opracowany m.in. w związku z koniecznością dostosowania obowiązujących aktów prawnych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.).

Stan: 26.04.2016 r. – skierowany do Komisji Prawniczej
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia z 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284208

5.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 19 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów mających znaczenie dla kontroli wykonywanych przez Służbę Celną, a także osób obowiązanych do ich przechowywania

Projekt rozporządzenia został opracowany w związku z wejściem w życie, z dniem 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego (UKC), który został przyjęty w dniu 9 października 2013 r. rozporządzeniem (UE) Nr 952/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady. Rozporządzenie weszło w życie 30 października 2013 r. uchylając rozporządzenie (WE) nr 450/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny

Stan: 26.04.2016 r. – skierowany do Komisji Prawniczej
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia z 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284208

6.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 8 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie depozytu urzędu celnego

Zmiana rozporządzenia w związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2016 r. Unijnego Kodeksu Celnego.

Stan: 22.04.2016 r. – skierowany do uzgodnień międzyresortowych
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284153

7.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 17 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów przygotowany został w związku ze zmianami w unijnym prawie celnym, które mają wejść w życie z dniem 1 maja 2016 r.

Stan: 26.04.2016 r. – skierowany do podpisu przez Ministra
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283554

8.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 6 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania

Zmiany zaproponowane w § 1 projektu wynikają z konieczności dostosowania zawartych w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów pojęć: „wspólnotowych” i „nie wspólnotowych” stosowanych w WKC do odpowiednich pojęć używanych w przepisach UKC, tj. zastąpienia ich pojęciami „unijnych” i „nieunijnych”.

Stan: 11.04.2016 r. – skierowany do uzgodnień międzyresortowych
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia z 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284103/katalog/12346162#12346162

9.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 15 marca 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną

Celem projektowanej zmiany rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów upoważnień do wykonywania kontroli przez Służbę Celną (Dz. U. z 2015 r. poz. 2329) jest aktualizacja wzoru upoważnienia do wykonywania kontroli, o której mowa w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej w związku z art. 288 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. U. UE L 269 z 10.10.2013, str. 1, z późn. zm.).

Stan: 26.04.2016 r. – skierowany do podpisu przez Ministra
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283553

10.  Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 14 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego

Porozumienie celne doprecyzowało niektóre z postanowień Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. poz. 422), określanej dalej jako „Umowa USA-SOFA”, w zakresie zwolnień z tytułu importu do Polski określonych wyrobów akcyzowych lub samochodów osobowych przez członków sił zbrojnych i członków personelu cywilnego, członków ich rodzin oraz pracowników wykonawców kontraktowych Stanów Zjednoczonych.

Stan: 26.04.2016 r. – skierowany do podpisu przez Ministra
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 14 dni od ogłoszenia z wyjątkiem art. § 1 pkt 2, który wchodzi w życie 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283554

Podatki dochodowe

Weszło w życie

1.    2 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 24 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów rocznego obliczenia podatku oraz zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Celem rozporządzenia jest w szczególności umożliwienie identyfikacji podatnika, płatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz poprawne obliczenie podatku przez płatnika lub podatnika.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150000444

2.    2 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 25 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne

Rozporządzenie dostosowuje wzory formularzy PIT/O, PIT/D i PIT-28/B, składane przez podatników zryczałtowanego podatku dochodowego, do wprowadzonych zmian. Z uwagi na fakt, że formularze PIT/O i PIT/D stanowią wspólne załączniki do zeznań PIT-28, PIT-36 i PIT-37, zachodzi konieczność nowelizacji rozporządzenia z dnia 24 listopada 2015 r. określającego wzory tych formularzy. Zmiany w formularzach PIT/O i PIT/D polegają na powołaniu w nich odpowiednich pozycji projektowanego równolegle odrębnym rozporządzeniem formularza PIT-36.
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/0439

3.    8 kwietnia 2016 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 31 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

Rozporządzenie zmienia sposób prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z uwagi na konieczność jego dostosowania do obowiązujących od dnia 1 stycznia 2016 r. przepisów ustawy o PIT. Ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1197), na mocy art. 2 uchylony został przepis art. 24d ustawy o PIT. Nakładał on na podatników obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodów o kwotę wynikającą z faktury, która została zaliczona do kosztów podatkowych, a która nie została uregulowana w terminach określonych w ustawie.
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000467

 

Projekty

1.    Ustawa z 13 kwietnia 2016 r.  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Ustawa dotyczy wprowadzenia regulacji polegających na braku prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przechodów, a także konieczności zmniejszenia takich kosztów o kwotę płatności w przypadku, gdy podatnik dokonywałby płatności z pominięciem rachunku płatniczego; obniżenia limitu wartości transakcji pomiędzy przedsiębiorcami obowiązkowo dokonywanych poprzez rachunek płatniczy, z obecnych 15 tys. euro na 15 tys. zł.

Stan: 14.04.2016 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 1 stycznia 2017 r.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=322

2.    Ustawa z 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Kolombo dnia 6 października 2015 r.

Wejście w życie niniejszej Umowy pozwoli na podniesienie jakości otoczenia prawnego w zakresie stosowania postanowień międzynarodowego prawa podatkowego w relacjach między Polską a Sri Lanką.

Stan: 01.04.2016 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu
Projekt przewiduje wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=300

3.    Ustawa z 31 marca 2016 r. o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Federalną Demokratyczną Republiką Etiopii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Addis Abebie dnia 13 lipca 2015 r.

Polska nie zawarła dotychczas umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Etiopią. Jednocześnie, postępujące zbliżenie polityczne z tym krajem, związane m.in. z rozmowami prowadzonymi na szczeblu szefów rządu w listopadzie 2013 r., a także dobre perspektywy wzmożenia wzajemnej współpracy gospodarczo-handlowej, uzasadniają zakończenie prac w zakresie umowy regulującej zasady wzajemnej współpracy w zakresie opodatkowania dochodów.

Stan: 01.04.2016 r. – Ustawę przekazano Prezydentowi i Marszałkowi Senatu Projekt przewiduje wejście w życie ustawy po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=299

4.    Projekt poselski Ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Projekt dotyczy dostosowania skali podatkowej do wyroku TK z 28 października 2015 r., projekt proponuje zwolnienie od opodatkowania kwoty 8 000 zł rocznie oraz wprowadzenie mechanizmu uzależniającego zamiany wysokości kwoty zmniejszającej podatek wprost od wskaźnika wzrostu towarów i usług, nie zaś od samego kryterium dochodowego

Stan: 25.02.2016 r. – projekt odrzucony po pierwszym czytaniu
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=FD6FC4FF059A4B40C1257F4E0031C16E

Zmiany w zakresie PIT i ZUS

Jakie zmiany czekają pracodawców w 2016 r.?
Podcast: Wyzwania dla pracodawców w 2016 r.

Inne

Weszło w życie

1.    27 kwietnia 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z 13 kwietnia w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania informacji o amerykańskich rachunkach raportowanych

Rozporządzenie określa wzór formularza zawierającego informacje o amerykańskich rachunkach raportowanych oraz płatnościach na rzecz wyłączonych instytucji finansowych, określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, zwane dalej „informacjami” oraz format i tryb przekazywania informacji.

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000554

 

Projekty

1.    Projekt Rządowy z 23 grudnia 2015 r. Ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Celem projektowanej nowelizacji jest wprowadzenie do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Stan: 13.04.2016 r. – projekt skierowany do Komisji Finansów Publicznych po pierwszym czytaniu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 30 dni od jej ogłoszenia.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/agent.xsp?symbol=RPL&Id=RM-10-28-16

2.     Projekt Rozporządzenia Ministra Finansów z 4 marca 2016 r. w sprawie uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Rozporządzenie określa tryb uznawania praktyki zawodowej kandydatów na doradców podatkowych odbytej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanym dalej „państwem członkowskim”, lub w państwie niebędącym państwem członkowskim oraz jej maksymalny uznawany okres.

Stan: 25.03.2016 r. – projekt skierowany do Komisji Prawniczej
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia w dniu następnym po dniu ogłoszenia.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12281556

3.    Projekt Ministra Finansów z 11 lutego 2016 r. Ustawy o szczególnych zasadach wykonywania niektórych zadań z zakresu informatyzacji administracji podatkowej i kontroli skarbowej

Celem projektowanej ustawy jest zapewnienie organom administracji podatkowej i kontroli skarbowej narzędzi do analizy prawdopodobieństwa wystąpienia naruszenia prawa podatkowego w oparciu o dane znajdujące się w systemach teleinformatycznych ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów administracji podatkowej oraz kontroli skarbowej.

Stan: 13.04.2016 r. – projekt skierowany do Komisji Finansów Publicznych po pierwszym czytaniu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 7 dni od jej ogłoszenia.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=395

4.    Projekt poselski Ustawy o zmianie ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin

Dotyczy zawieszenia poboru podatku od wydobycia niektórych kopalin w okresie od 1 kwietnia 2016 r. do grudnia 2017 r.

Stan: 31.03.2016 r. – projekt skierowany do Komisji Finansów Publicznych po pierwszym czytaniu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 21 dni od jej ogłoszenia.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=301

5.    Projekt poselski Ustawy o ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa

Dotyczy uchylenia art. 70 § 8, którego poprzednie brzmienie Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodny z Konstytucją.

Stan: 26.04.2016 r. – projekt skierowany do I czytania
Projekt zakłada wejście w życie ustawy z dniem jej ogłoszenia.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=330BE0682B73762BC1257FA20024B594

6.    Rządowy projekt Ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego prawodawstwa klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.

Stan: 13.04.2016 r. – projekt skierowany do Komisji Finansów Publicznych po pierwszym czytaniu
Projekt zakłada wejście w życie ustawy 30 dni po jej ogłoszeniu.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=E0CDF9EC600C0D3DC1257F86003373F8

7.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z  13 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu zgłaszania pełnomocnictw ogólnych za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz ich przekazywania do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych

Stan: 15.04.2016 r. – projekt skierowany do konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 1 lipca 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284304

8.    Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 12 kwietnia 2016 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa ogólnego i wzoru zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu tego pełnomocnictwa

Określa wzory pełnomocnictwa ogólnego i zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

Stan: 15.04.2016 r. – projekt skierowany do konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 1 lipca 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284300

9.     Projekt ustawy z 21 kwietnia 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne

Zmiana ustawy Prawo energetyczne w związku z koniecznością wdrożenia dyrektywy 2009/73/WE, a w szczególności wynikającej z niej obowiązkiem budowy jednolitego konkurencyjnego rynku gazu ziemnego oraz postępowaniem przeciwko Rzeczpospolitej Polskiej i faktem, iż poziom rozwoju polskiego rynku gazu nie pozwalał na uwolnienie cen gazu ziemnego.

Stan: 25.04.2016 r. – projekt skierowany do konsultacji publicznych
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 1 maja 2016 r.
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284600/katalog/12348808#12348808

10. Rządowy projekt ustawy o efektywności energetycznej

projekt dotyczy wprowadzenia przepisów prawnych ustalających cele w zakresie oszczędności energii do 2020 r. dla sektora publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności energetycznej; określenia planu działań w zakresie efektywności energetycznej.

Stan: 18.04.2016 r. – Projekt skierowany do I czytania
Projekt zakłada wejście w życie rozporządzenia 30 dni od dnia ogłoszenia.
http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=C3698CE35ADFFD0AC1257F9A0025EC89

Czy ta strona była pomocna?